AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Alicja Płuciennik, 2017-07-05
Międzyrzecz

Geografia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

- n +

Międzyrzecz, 14.09.2014r.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O AWANS NA NAUCZYCIELA DYLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego: XXXXXXXXXXXXXXXX
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Budowlanych


Czas trwania stażu: 01.09.2014r. – 31.05.2017 r.

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Posiadane kwalifikacje:
- studia magisterskie z geografii,
- kurs pedagogiczny,
- studia podyplomowe z biologii.Podstawą prawną odbywania stażu

1. Warunkiem nadania nauczycielowi mianowanemu kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku KN (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198), odbycie stażu, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1–3, zakończonego pozytywną
oceną dorobku zawodowego nauczyciela(art. 9c ust. 6), oraz: uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie.

Art. 9c. ust. 3. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w
art. 9g ust. 10

Art. 9g. ust. 10. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia:
1) sposób odbywania stażu,
2) rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego,
3) zakres wymagań do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego,
4) tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,
5) wzory zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu oraz wzory
aktów nadania stopni awansu zawodowego– uwzględniając potrzebę stopniowania i różnicowania wymagań stawianych nauczycielom na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz potrzebę prawidłowego przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.

2. Plan rozwoju zawodowego został sporządzony w oparciu o :
1) Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (z póź. zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393).

Zadania wynikające z Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 roku

§8 ust. 2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczyciela pozwalająca ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli ( ustawy, rozporządzenia).
- Analiza materiałów dotycząca awansu zawodowego publikowanych w Internecie i innych źródłach (www.ko-gorzow.edu.pl; www.edukacja.edux.pl; www.men.gov.pl; www.profesor.pl).
- Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego.
-Udział w szkoleniach i konsultacjach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
2. Kompleksowe zapoznanie się z organizacją pracy szkoły oraz szczegółowa analiza dokumentacji szkolnej ( m.in. Statutu Szkoły, WSO, Szkolnego Programu
Wychowawczego, Planu Pracy Szkoły, Szkolnego Programu Profilaktyki).
3. Uczestnictwo w pracach organów szkoły.
- Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, klasyfikacyjnych, szkoleniowych.
- Udział w pracach komisji egzaminacyjnych.
- Udział w pracach zespołów przedmiotowych, wychowawczych.

4. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
- Studiowanie literatury z zakresu pedagogiki i psychologii, czasopism dla
nauczycieli – poszukiwanie nowych metod pracy, monitorowanie ofert
wydawniczych, uczestnictwo w kursach ,szkoleniach, konferencjach i warsztatach.
- Udział w lekcjach otwartych o koleżeńskich.
- Prowadzenie lekcji otwartych.
- Praca z maturzystami nad usystematyzowaniem wiedzy i umiejętności przed
czekającym ich egzaminem dojrzałości.
- Praca z uczniem słabym nad uzupełnieniem wiedzy i umiejętności.
- Praca z uczniem zdolnym nad usystematyzowaniem i poszerzeniem wiedzy oraz umiejętności.
- Ukończenie studiów podyplomowych z Wychowania dożycia w rodzinie w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.
5. Nawiązanie i rozwijanie ścisłej współpracy z rodzicami, w celu wspólnego i jednolitego oddziaływania na wychowanków. Włączanie rodziców do organizacji imprez klasowych i szkolnych.
6. Nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym. Wymiana uwag i spostrzeżeń dotyczących zachowania uczniów.
7. Opracowanie planów nauczania z geografii i biologii pod kątem podniesienia jakości realizowanego procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz realizacji podstawy programowej na różnych poziomach kształcenia.
8. Organizowanie przeprowadzenie konkursów szkolnych.
9. Współorganizowanie i przeprowadzenie różnych akcji charytatywnych.
10. Udział w wewnątrzszkolnym mierzeniu jakości pracy szkoły.
-Udział w zespole dokonującym pomiaru jakości pracy szkoły.
11. Realizacja zadań zleconych przez dyrektora Szkoły.
- Opieka nad Samorządem Uczniowskim.
- Opieka nad nauczycielem kontraktowym.§8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Tworzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym.
– Opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym ( wniosek, plan rozwoju, elektroniczny zbiór dokumentów, sprawozdań itp.).
2. Stosowanie i wykorzystywanie Internetu do organizowania procesu dydaktycznego.
- Dostęp do aktualnych informacji zawodowych.
- Wykorzystanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i umiejętności związanych z nauczaniem.
- Systematyczne umieszczanie krótkich sprawozdań z przebiegi szkolnych wydarzeń z udziałem uczniów na stronie internetowej szkoły.
- Śledzenie aktualności na edukacyjnych , prawnych, kuratoryjnych i ministerialnych portalach internetowych.
- Korzystanie z komputerowych nośników informacji w pracy.
- Monitorowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów drogą mailową.

3. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
- Opracowanie scenariuszy lekcji, sprawozdań, harmonogramów, prezentacji multimedialnych, narzędzi diagnostycznych, dyplomów itp.
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej i wychowawczej.
5. Wykorzystanie Internetu w życiu codziennym i pracy zawodowej. Publikowanie swoich opracowań, korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych nauczycieli.
§8 ust. 2 pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. - Opublikowanie planu rozwoju zawodowego i innych własnych opracowań na stronach internetowych.
2. Prowadzenie zajęć otwartych.
3. Praca w zespole przedmiotowym (opracowanie planu pracy zespołu, analiza diagnoz i bieżących wyników uczniów, dzielenie się doświadczeniami i pomysłami z innymi nauczycielami, podsumowanie pracy zespołu)
4. Pełnienie funkcji opiekuna stażu.
- Sporządzenie kontraktu współpracy z nauczycielem objętym opieką.
-Pomoc w opracowaniu Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela
kontraktowego.
- Prowadzenie lekcji z udziałem nauczyciela objętego opieka.
-Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż-
omówienie i analiza zajęć.
- Pomoc w realizowaniu zadań wynikających z planu Rozwoju.
- Sporządzenie projektu oceny dorobku zawodowego.
5 . Opublikowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego w
Internecie.
6. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.
- Podejmowanie wspólnie działań dydaktyczno – wychowawczych z innymi
nauczycielami.
- Wymiana doświadczeń z nauczycielami spoza szkoły.§8 ust. 2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1.Opracowanie programu wychowawczego klasy w oparciu o Szkolny Program Wychowawczy oraz program profilaktyki.
2. Planowanie pracy z wychowankami w oparciu o opinie i orzeczenia z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
3. Współpraca z pedagogiem szkolnym nad Szkolnym Programem Profilaktyki.
4. Współdziałanie z rodzicami nad rozwiązywaniem problemów edukacyjnych i wychowawczych wychowanków.
5. Praca w zespole wychowawczym nad bieżącymi problemami wychowanków oraz nad Programem Wychowawczym Szkoły.


§8 ust. 2 pkt.4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.
1. Podjęcie i ukończenie szkolenia na egzaminatora OKE.
2. Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.


§8 ust. 2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.
- Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów chcących rozwijać i pogłębiać swoje zainteresowania przyrodnicze ( w tym przygotowanie uczniów do matury).
2. Organizowanie i przeprowadzenie konkursów na poziomie szkolnym.
3. Organizowanie wycieczek szkolnych, wyjść do kina itp.
4. Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
- Udział w przygotowaniu „dni otwartych”.
5. Przeprowadzenie akcji charytatywnych na rzecz dzieci w Polsce
i na świecie.
6.Współpraca z rodzicami oraz prawnymi opiekunami uczniów.
- Przeprowadzanie konsultacji indywidualnych, wywiadówek, angażowanie
rodziców do pomocy w pracy wychowawczej, pomoc i udział w imprezach
szkolnych.
7.Organizowanie imprez , uroczystości i akcji szkolnych wynikających z
potrzeb bieżących planów szkolnych.§8 ust. 2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
–Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
2. Współpraca z Policją.
- Redagowanie opinii na temat funkcjonowania wychowanka w szkole.
3. Współpraca z pielęgniarka szkolną.
- Zgłaszanie zaistniałych problemów natury medycznej.
4. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
-Spotkania i konsultacje dot. dostosowywania wymagań edukacyjnych do
potrzeb psychofizycznych, intelektualnych ucznia.§8 ust. 2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych.
- Identyfikacja problemu wychowawczego, prognoza, podjęte działania i efekty.
2. Bliska współpraca z rodzicami, pedagogiem szkolnym, mająca na celu
podniesienie jakości pracy szkoły oraz jej poziomu nauczania. Poznanie
sytuacji rodzinnej wychowanków, spotkania z pedagogiem szkolnym.
Analiza dokumentacji, indywidualne spotkania z rodzicami.
Wymienione powyżej działania prowadzone będą przez cały okres trwania stażu a dokumentacja potwierdzająca powyższe wydarzenia zostanie zgromadzona w różnych formach m.in. teczce elektronicznej, dokumentacji papierowej ( świadectwa, podania etc.), dokumentach szkolnych, zapisach strony internetowej i in.


Powyższy plan może ulec modyfikacji, w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu pracy szkoły.

Opracowała : Alicja Płuciennik.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.