AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Piotr Miskiewicz, 2017-07-05
Boża Wola

Lekcja wychowawcza, Plany rozwoju zawodowego

plan awansu zawodowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
mgr Piotra Miśkiewicza
UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Warszawa 25.09.2014 r.

CEL GŁÓWNY

1. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych,
2. Samodzielne lub poprzez udział w różnych formach doskonalenia, pogłębianie wiedzy i umiejętności, służące własnemu rozwojowi oraz podniesienie poziomu pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Warszawie,
3. Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy.
2. Opracowywanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły i internatu,
w tym wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.
3. Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Warszawie.
4. Opracowanie i wdrożenie programów dotyczących działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
5. Poszerzenie zakresu działań szkoły i internatu, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
6. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły
i internatu.
7. Opracowanie, co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą.
8. Prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych lub podejmowanie działań związanych
z wewnątrzzakładowym doskonaleniem zawodowym.
9. Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji lub postępowania
w sprawach nieletnich.
10. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Swój rozwój zawodowy chciałbym skierować głównie w kierunkach:

• Poszerzanie i doskonalenie swoich umiejętności w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej.
• Doskonalenie swoich umiejętności w zakresie posługiwania się techniką multimedialną i wykorzystanie jej na zajęciach z młodzieżą.
• Podniesienie umiejętności wychowawczych tak, aby skutecznie przygotowywać wychowanków do radzenia sobie w życiu codzienny, przeciwdziałać agresji, uzmysławiać im zagrożenia współczesnego świata.


Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie wymagań kwalifikacyjnych zawartych w rozporządzeniu
Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Dz. U. z 2013r. poz.393.


Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. (§ 8 ust.2 pkt.1)


LP
ZADANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.
Poznanie procedur awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Dz. U. z 2013r. poz.393
Karta Nauczyciela
Ustawa o systemie oświaty
Wewnątrzszkolna procedura awansu zawodowego

• Zapoznanie się z materiałami opublikowanymi na stronach internetowych MEN, CDiDN,
i portali edukacyjnych.

Regularna lektura publikacji MEN oraz śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego
IX/X 2014

IX/X 2014Na bieżąco w trakcie trwania stażu
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego, wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela dyplomowanego

2.
Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji zadań Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 4
• Analiza dokumentacji:
Statutu MOW nr 4
Programów wychowawczych na rok szkolny 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
Regulaminu pracy, Kalendarza roku szkolnego
Wewnątrzszkolnego mierzenia jakości pracy szkoły
Na bieżąco w trakcie trwania stażu
Notatki własne

3.
Uczestniczenie w pracach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego związanych
z realizacją jego podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań

• Współpraca z dyrekcją MOW nr 4, nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem, personelem medycznym, rehabilitantami i rodzicami/ opiekunami prawnymi wychowanków.


Na bieżąco w trakcie trwania stażu
Notatki, zapiski w dzienniku

4.
Studiowanie literatury pedagogicznej, wychowawczej i metodycznej.
• Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i miejskiej
• Samodzielne studiowanie literatury fachowej.
• Zapoznawanie się na bieżąco z ofertami wydawniczymi,
• Systematyczne przeglądanie internetowych stron edukacyjnych


Na bieżąco w trakcie trwania stażu
Wykaz literatury, notatki, zapiski własne, adresy stron internetowych

5.
Organizacja i doskonalenie warsztatu i zaplecza pracy.
• Wzbogacanie warsztatu pracy.
• Wykonanie zdjęć dokumentujących zajęcia i prowadzenie Samorządu Uczniowskiego
• Tworzenie prezentacji z wykorzystaniem programu power point

Na bieżąco w trakcie trwania stażu

Zdjęcia


Archiwum CD
6. Publikacja Planu Rozwoju Zawodowego w internacie

• Publikacja internetowa
W czasie trwania stażu
Zaświadczenie o publikacji

7. Publikacja opracowanych programów wychowawczych, konspektów, scenariuszy zajęć, artykułów,
• Publikacja internetowa

W czasie trwania stażu

Zaświadczenie o publikacji

8.
Tworzenie własnego warsztatu pracy
• Wyszukiwanie i zbieranie fachowej literatury
• Nawiązywanie współpracy z nauczycielami i wychowawcami MOW
W czasie trwania stażu
Wykaz literatury, notatki własne

9.
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień zawodowych
• Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela Ośrodka ( WDN, warsztaty, kursy, konferencje itp.).
• Podjęcie i ukończenie kolejnych studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego
W czasie trwania stażu
Zaświadczenia, świadectwa

Ewaluacja swojej pracy
• Autorefleksja i autoanaliza
• Skompletowanie dokumentów mających znaczenie dla oceny pracy – podsumowanie dotychczasowej pracy.
• Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu: zaświadczenia, dyplomy, scenariusze zajęć itp.
• Przygotowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju zawodowego
W trakcie trwania stażu
VI 2017 Arkusze samooceny pracy
Zaświadczenia, dokumentacja prowadzenia zajęć, hospitacji
Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego

Wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej (§ 8 ust.2 pkt.2)

LP
ZADANIE
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI

1.
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy


• Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji
• Wykorzystanie komputera do pisania scenariuszy zajęć, konspektów, planów i programów pracy,
• Przygotowywanie za pomocą komputera kart pracy, pomocy dydaktycznych
• Wykorzystanie programów multimedialnych do tworzenia prezentacji i filmów w trakcie realizacji zajęć i projektów edukacyjnych,

Na bieżąco w trakcie trwania stażu


Scenariusze zajęć, plany pracy, zdjęcia pomocy dydaktycznych, Przykładowy wydruk opracowanych materiałów, przygotowane filmy

Wykorzystanie do pracy dostępnych stron internetowych z zakresu kynologii
• Wyszukiwanie nowości i informacji na temat kynoterapii
• Zamieszczanie na prywatnych stronach informacji promujących dogoterapię w naszym Ośrodku
• Publikowanie artykułów, scenariuszy, programów, zdjęć z dogoterapii

Na bieżąco w trakcie trwania stażu


Adres strony internetowejOpracowanie prezentacji komputerowych

• Przygotowanie prezentacji za pomocą programu power point z dogoterapii – prezentacja na zajęciach z dogoterapii oraz w ramach szkoleniowych Rad Pedagogicznych

Na bieżąco w trakcie trwania stażu

Archiwum CD
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem
z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć (§.8 ust.2 pkt.3)

LP ZADANIE FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.
Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu wychowawczego

• Udział w pracach zespołu i komisji
W trakcie trwania stażu

Sprawozdania z prac zespołów, komisji

2.
Pełnienie roli opiekuna stażu

• Nawiązanie współpracy z nauczycielem/wychowawcą
• Prowadzenie i hospitacja zajęć pokazowych
W trakcie trwania stażu

Treść kontraktu z nauczycielem kontraktowym
Konspekty, hospitacje zajęć,

3.
Prowadzenie otwartych zajęć

• Przygotowanie pokazowych zajęć wychowawczych (opracowanie scenariuszy zajęć, analiza).
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli (omówienie jej wyników, sporządzenie opisu obserwowanego zajęcia).

W trakcie trwania stażuScenariusze zajęć, analiza wyników
obserwacji
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§.8ust.2pkt.4a)

LP ZADANIE FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.
Opracowanie i wdrożenie programów wychowawczych i edukacyjnych
• Współtworzenie programów edukacyjnych i ich współrealizacja w oparciu o współpracę z instytucjami zewnętrznymi (IPN, Korczakianum)

• Współpraca przy tworzeniu programu i realizacji zajęć terapii poprzez teatr

W trakcie trwania stażu


W trakcie trwania stażu

Program, zdjęciaProgram, zdjęcia2.
Opieka nad Samorządem Uczniowskim


• Przygotowanie i przeprowadzenie corocznych wyborów do Samorządu Uczniowskiego
• Opieka nad pracami Samorządu Uczniowskiego
• Przygotowywanie uroczystości ogólno ośrodkowych
W trakcie trwania stażu


Program działalności Samorządu Uczniowskiego,
zdjęcia

3.
Prowadzenie zajęć w ramach programu eurpoejskiego „PwP
Nowe Kompetencje”

• Określenie zadań w ramach programu
• Przeprowadzenie treningu umiejętności społecznych
• Realizacja projektu na rzecz społeczności lokalnej
W trakcie trwania stażu


Indywidualne plany pracy,
zdjęcia, notatki,

4.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły
• Poznanie i stosowanie przepisów – ustaw w praktyce zawodowej:
• Analiz ustaw: o systemie oświaty, opiece społecznej, postępowaniu w sprawach nieletnich
• Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
• Stosowanie przepisów w konkretnych sytuacjach
W trakcie trwania stażu


Notatki własne, zapiski
Poszerzenie zakresu działań szkoły (zakładu, internatu),
w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§.8ust.2pkt.4c)

LP ZADANIE FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.
Współpraca z różnymi instytucjami

• Prowadzenie współpracy z Fundacją CZE-NE-KA
• Wydział Spraw Społecznych i zdrowia urzędu m.st. Warszawy dzielnicy Mokotów
• Ośrodek Badań i Dokumentacji Korczakianum
• Straż Miejska m. st. Warszawy
W trakcie trwania stażu


Potwierdzenia

2.
Przygotowywanie wychowanków do udziału
w życiu kulturalnym i korzystania z dóbr kultury
• Współorganizacja wyjść do kina, teatru, muzeum, wycieczki, itp.

W trakcie trwania stażu


Zaświadczenia, karty wyjazdów, zdjęcia

3.
Promocja Ośrodka
• Nawiązywanie współpracy – zapraszanie gości do Ośrodka, uczestnictwo w wyjazdach do innych placówek

W trakcie trwania stażu


Potwierdzenia,

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły (§.8ust.2 pkt.5)

LP ZADANIE FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.
Opracowanie, co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą, opublikowanie ich, wygłoszenie lub popularyzacja w innej formie.
• Publikacja i popularyzacja materiałów związanych z wykonywaną pracą na posiedzeniu RP oraz na stronie internetowej Ośrodka

W trakcie trwania stażu


Potwierdzenia publikacji, adres strony internetowej, kserokopie publikacji2.
Rozpoznanie dwóch problemów wychowawczych
• Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych:
- wnikliwa obserwacja sytuacji wychowawczej,
- wyodrębnienie konkretnych problemów,
- ustalenie i zastosowanie środków zaradczych.

• Dokonanie opisu i analizy dwóch przypadków rozwiązania problemów edukacyjnych (wychowawczych)

W trakcie trwania stażu


Opis i analiza problemu

Powyższy plan, w trakcie jego realizacji może ulec modyfikacji lub korekcie.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.