Katalog

Alicja Kaszuba, 2017-07-05
Elbląg

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju - dyplomowanie nauczyciel jęz.ang

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Alicja Kaszuba
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Miejsce pracy: Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Elblągu
Nauczany przedmiot: język angielski
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2017r.Plan rozwoju zawodowego opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


Lp.
Zgodność zadań
z rozporządzeniem
Zadania
Działania
Terminy
Dowody realizacji

1.
§ 8. ust. 1 pkt 1
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. • Wymiana doświadczeń na zebraniach zespołu samokształceniowego nauczycieli języków obcych;
• Doskonalenie własnego warsztatu pracy - analiza literatury z zakresu metodyki, pedagogiki, psychologii i dydaktyki , śledzenie czasopism dla nauczycieli języka angielskiego;
• Wykorzystywanie aktywnych metod pracy na lekcjach języka angielskiego oraz na zajęciach kół przedmiotowych;
• Opracowanie narzędzi do diagnozowania i pomiaru wiedzy i umiejętności uczniów;
• Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli poprzez analizę materiałów zamieszczonych na edukacyjnych portalach internetowych;
• Sprawowanie opieki nad gabinetem przedmiotowym, wzbogacenie wyposażenia w słowniki, podręczniki i płyty DVD do nauczania j. angielskiego;
• Wykorzystanie Internetu jako źródła nowych publikacji i pomocy dydaktycznych, jak również ofert wydawniczych;
• Przygotowanie materiałów dydaktycznych i umieszczenie ich na stronach internetowych


potwierdzenia członków zespołu

spis publikacji


potwierdzenia dyrekcji szkoły


przykładowe wydruki

2.
§ 8. ust. 1 pkt 2
Realizacja zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.
• Przygotowywanie i przeprowadzanie uroczystości i imprez szkolnych tj. „Jasełka”;
• Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce;
• Przygotowywanie i przeprowadzanie testów diagnostycznych i sprawdzających postępy uczniów w zdobywaniu wiedzy;
• Opracowanie planów wynikowych dla klas I-III z języka angielskiego
• Realizacja zadań wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły
• Prowadzenie zajęć dla uczniów klas III przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego, pomoc w rozwiązywaniu problemów
cały okres stażu

praca ciągła

według potrzeb
dokumentacja fotograficzna,

potwierdzenia dyrektora

sprawozdania z działalności

3.
§ 8. ust. 1 pkt 3 Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły
• Udział w wykładach, konferencjach metodycznych i szkoleniach organizowanych przez wydawnictwa anglojęzyczne;
• Udział w kursach i warsztatach organizowanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Gimnazjum Nr 2 im. Sybiraków w Elblągu;
• Poznanie procedury awansu zawodowego (analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego - KN, Rozporządzenia MEN);
• Studiowanie literatury przedmiotu
praca ciągła
zaświadczeniapotwierdzenie dyrektora

4.
§ 8. ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
• Przeprowadzanie analizy wyników egzaminu gimnazjalnego, wyciąganie wniosków do dalszej pracy;
• Systematyczna współpraca z rodzicami będąca elementem procesu wychowawczego;
• Nauczanie na lekcjach j. angielskiego dostosowane do potrzeb i możliwości ucznia;
• Praca z uczniem zdolnym – koło j. angielskiego- przygotowanie do Olimpiady Językowej;
• Doskonalenie własnego warsztatu pracy;
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb swoich uczniów, organizacja spotkań z uczniami mających na celu ukierunkowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów;
• Przygotowywanie pomocy dydaktycznych przy współudziale uczniów;
• Rozwijanie zainteresowań uczniów – koordynowanie projektów edukacyjnych z języków obcych;
• Współpraca z wydawnictwami w celu pozyskiwania bezpłatnych materiałów dla szkoły.

okres stażuokres stażu
potwierdzenie dyrektorapotwierdzenie dyrektora

5.
§ 8. ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. • Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem programów multimedialnych;
• Korzystanie ze, słowników multimedialnych, encyklopedii, Internetu;
• Wykorzystywanie technik informacyjnych do gromadzenia danych;
• Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej do przygotowania pomocy dydaktycznych (prezentacje multimedialne itp.)i narzędzi pomiaru dydaktycznego;
• Zamieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji o konkursach przedmiotowych i ich wynikach;
• Korespondencja z przedstawicielami wydawnictw za pośrednictwem poczty internetowej;
• Korzystanie ze szkolnej pracowni komputerowej;
• Dokumentowanie przebiegu realizacji stażu.
praca ciągła
przykładowe wydruki


potwierdzenia dyrektora6.
§ 8. ust. 2 pkt 3
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

• Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego- zapoznanie z dokumentacją, pomoc przy tworzeniu Planu Rozwoju Zawodowego, hospitowanie i prowadzenie zajęć pokazowych oraz ich omówienie;
• Pełnienie roli protokolanta zespołu przedmiotowego nauczycieli języków obcych oraz aktywna praca w tym zespole: wymiana doświadczeń, organizacja uroczystości, tworzenie i analiza testów;
• Przeprowadzenie lekcji otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
• Udział w lekcjach otwartych innych nauczycieli
• Przygotowanie i prowadzenie lekcji integrujących wiedzę z różnych dziedzin (nauki przyrodnicze, literatura, malarstwo, architektura, muzyka, geografia, biologia, historia ).


praca ciągłaokres stażu
potwierdzenie przez n - la kontraktowego
potwierdzenia lidera i członków zespołu
potwierdzenia nauczycieli

materiały7.
§ 8. ust. 2 pkt 4 a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
• przygotowanie i wdrożenie autorskiego programu z zakresu zadań edukacyjno-wychowawczych: stworzenie innowacji pedagogicznej;
• Organizacja i przeprowadzanie konkursów według opracowanego programu;
• Współpraca z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

okres stażu
potwierdzenie dyrektora
8 § 8 ust. 2 pkt 4 b Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej. • Udział w szkoleniu na egzaminatora gimnazjalnego organizowanego przez OKE w Łomży;
• aktywny udział w pracy zespołu egzaminatorów podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych. okres stażu potwierdzenie OKE w Łomży

9.§ 8. ust. 2 pkt 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
• Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie zadań dodatkowych- tworzenie harmonogramu dyżurów nauczycielskich podczas przerw;
• Udział w pracach zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej;
• Koordynacja i przeprowadzanie konkursów z języka angielskiego;
• Przygotowanie i przeprowadzenie wraz z członkami zespołu samokształceniowego uroczystości Dnia Języków Obcych;
• Koordynowanie projektów edukacyjnych z języków obcych;
• Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, imprez szkolnych oraz innych.
w okresie stażu
potwierdzenie dyrektor

dokumentacja fotograficznascenariusze
10. § 8. ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
• Współpraca z:
- Warmińsko – Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli;
- szkołami w Elblągu;
- wydawnictwami anglojęzycznymi i ich przedstawicielami i doradcami metodycznymi: udział w warsztatach i spotkaniach - zapoznanie z ofertą wydawniczą, wybór podręczników i pozyskiwanie pomocy dydaktycznych;;
- psychologiem i pedagogiem szkolnym;
- kuratorem sądowym;
- Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

okres stażuokres stażu
zaświadczeniazaświadczenia

potwierdzenia współpracujących osób


11.
§ 8. ust. 2 pkt 4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

• Organizowanie szkolnych konkursów z j. angielskiego;
• Praca z uczniem zdolnym – przygotowanie do udziału w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych konkursach językowych tj. Olimpiada językowa

w okresie stażu
potwierdzenie dyrektora

12.
§ 8. ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.
• Stała współpraca z rodzicami w zakresie niesienia pomocy uczniom z problemami dydaktycznymi i wychowawczymi;
• Obserwacja oraz analiza wyników w nauce uczniów, analiza ich zachowania i poszukiwanie przyczyn ich niepowodzeń;
• Opracowywanie różnorodnych metod pracy z uczniem słabym;
• Organizowanie grup samopomocy koleżeńskiej wśród nauczanych klas;
• Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
• Zaangażowanie się w pomoc dla uczniów potrzebujących;
• Angażowanie się w życie klasy jako wychowawca lub wychowawca wspomagający - organizowanie czasu wolnego uczniów : spotkania klasowe, wyjścia oraz wycieczki.
praca ciągła


corocznie

analiza

potwierdzenie uczniów


potwierdzenie pedagoga i psychologa

potwierdzenia wychowawcy klasy

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.