Katalog

ANNA PAKOS, 2017-07-05
Lipnica Mała

Język angielski, Program nauczania

Koło zainteresowań z j. angielskiego

- n +

Program pracy koła zainteresowań z języka angielskiego dla uczniów kl. VI

I. Ogólna charakterystyka programu
Głównym celem koła języka angielskiego jest rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, poszerzanie ich wiedzy językowej, przygotowanie do udziału w konkursach językowych, a także przygotowanie do Sprawdzianu Szóstoklasisty z Języka Angielskiego.

II Cele ogólne
1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań językiem angielskim.
2. Pogłębianie i rozszerzanie wiedzy językowej.
3. Kształtowanie umiejętności stawiania językowych problemów oraz ich rozwiązywania.
4. Rozwijanie i kształcenie umiejętności analogicznego myślenia, porównywania i wyciągania wniosków.
5. Wyrabianie dokładności, wytrwałości, odpowiedzialności i właściwego stosunku do pracy.
6. Zaznajomienie z możliwościami zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.
7. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach. 8. Przygotowanie do Sprawdzianu Szóstoklasisty z Języka Angielskiego.

III Treści programu
1. Wzbudzanie zainteresowań językiem angielskim:
- Słuchanie płyt CD i kaset angielskich w wykonaniu "native speakers"
- Słuchanie popularnych piosenek w języku angielskim, uzupełnianie tekstów, tłumaczenie utworów
- Oglądanie kaset video w oryginale; bajek, filmów, kreskówek.
- Czytanie czasopism angielskich dostosowanych poziomem do możliwości językowych i poznawczych dzieci szkoły podstawowej
- Pisanie listów do przyjaciół z Anglii
- Układanie historyjek, komiksów itp.
- Przedstawianie scenek rodzajowych
- Gry i zabawy dydaktyczne ćwiczące umiejętności językowych
2. Poznawanie kultury i zwyczajów krajów anglojęzycznych:
- Poznanie regionów GB - Anglii, Szkocji i Walii.
- Poznanie regionów Irlandii Północnej.
- Poznanie kultury, zwyczajów i tradycji UK
3. Rozwijanie sprawności: - rozumienia tekstu słuchanego
- rozumienia tekstu pisanego 4. Ćwiczenie: - znajomości funkcji językowych - znajomości środków językowych

5. Utrwalanie wiadomości gramatycznych:
- Utrwalenie wiadomości o czasach Present Simple i Present Continuous,
- Utrwalenie wiadomości o czasie Past Simple
- Stopniowanie przymiotników.
- Czasowniki modalne can, could, must
- Konstrukcja ”be going to”
- Czas Future Simple

6. Rozszerzenie i utrwalanie słownictwa dotyczącego:
- człowieka, domu, rodziny,
- szkoły, pracy
- zainteresowań i spędzania wolnego czasu,
- żywienia,
- zakupów i usług
- podróżowania i turystyki
- kultury i sportu
- zdrowia
- świata przyrody

7. Udział w organizowaniu imprez ogólnoszkolnych:
- "Halloween party"
- Międzyszkolny Konkurs ”Spelling – Champion”

8. Udział w konkursach języka angielskiego:
- Ogólnopolski konkurs języka angielskiego
- Gminny konkurs języka angielskiego

IV. Procedury osiągania celów:
1. Ćwiczenia praktycznie, wykonywanie różnorodnych ćwiczeń w celu znalezienia analogii, dokonania uogólnień, wyciągania wniosków.
2. Dyskutowanie problemów językowych, dostrzeganie problemu, praca nad znalezieniem najlepszego sposobu zapamiętania trudności językowych.
3. Wykonywanie próbnych Sprawdzianów Szóstoklasisty z Języka Angielskiego.
4. Omawianie głównych treści wiedzy językowej przydatnej w praktycznym użyciu języka.
5. Zajęcia komputerowe z wykorzystaniem programów do nauki języka angielskiego.

V. Osiągnięcia uczniów:
1. Rozwijanie zainteresowań językowych i poszerzanie wiedzy językowej.
2. Umiejętność analogicznego myślenia i wyciągania wniosków.
3. Dostrzeganie języka angielskiego w życiu codziennym, prasie, mediach.
4. Dostrzeganie możliwości jakie daje znajomość języka obcego.
5. Stosowanie zintegrowanej wiedzy jako podstawy do poznawania nowej.
6. Przygotowanie do Sprawdzianu Szóstoklasisty z Języka Angielskiego.

VI. Uwagi metodyczne na temat realizacji programu:
- Realizacja programu wymaga od realizatora dużego zaangażowania, przygotowania odpowiednich materiałów.
- Warunkiem osiągnięcia zamierzonych celów jest zadbanie o pełen zaufania klimat w grupie, przygotowania ciekawych zajęć.
- Podczas zajęć należy odwoływać się zarówno do aktywności grupowej, jak i indywidualnej. Należy zadbać o miłą atmosferę, zachęcając do aktywności i dzielenia się swoimi pomysłami, stworzyć klimat badania i poszukiwania.

VII. Ocena osiągnięć uczniów.
1. Obserwacja uczniów, ocena zachowań, umiejętności współpracy.
2. Motywacja, pochwała, określanie kompetencji.
3. Uznanie osiągnięć wobec grupy.
4. Samoocena uczniów, informacja zwrotna.
5. Pochwała dla uczniów zaangażowanych i wyróżniających się.

VIII. Ewaluacja programu
1. Udział w konkursach języka angielskiego.
2. Udział w imprezach organizowanych na terenie szkoły.
3. Sprawdzian Szóstoklasisty.

IX. Materiały nauczania wspomagające osiągnie celów.
1. "Grammar in use" Longman
2. Testy gramatyczne z języka angielskiego dla szlół podstawowych i gimnazjów - Piotr Krasnowolski
3. Zbiór kaset video, CD, DVD- zbiór prywatny.
4. Domino obrazkowo-wyrazowe w języku angielskim.
5. Słowniki angielsko-polskie i polsko-angielskie.
6. Repetytorium Szóstoklasisty- Longman

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.