Katalog

Anna Mołoń, 2017-07-05
Dynów

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego.

- n +

Cele podstawowe podejmowanego stażu:
• Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
• Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego
• Doskonalenie warsztatu i metod pracy
• Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych
• Podniesienie poziomu pracy szkoły oraz wspieranie rozwoju szkoły
• Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami
• Osobisty rozwój zawodowy

Czynności organizacyjne
Lp. Zadania Forma realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1 Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza zadań
i potrzeb szkoły
- wstępna analiza własnych umiejętności,
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego,
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- analiza dokumentacji szkolnej


Wrzesień 2016 Autorefleksja


Wniosek o rozpoczęcie stażu


Uwzględnienie potrzeb w planie rozwoju

2 Sporządzenie planu rozwoju zawodowego - przedstawienie planu rozwoju zawodowego do zatwierdzenia przez dyrektora szkoły
Wrzesień 2016 Założenie teczki „Awans zawodowy”
3 Dokumentowanie realizacji planu - kompletowanie dokumentacji mającej znaczenie przy ocenie pracy,
- uzyskanie oceny za okres stażu Okres stażu


Czerwiec 2019 Dokumenty, dyplomy, zaświadczenia

Ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły

4 Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - przygotowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego

Czerwiec 2019 Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego


WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


§ 8 ust.2 pkt. 1
„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”


Zadania Forma realizacji Termin Sposób dokumentowania
Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli - uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych
Okres stażu Potwierdzenie dyrektora
Uczestnictwo
w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
- udział, konferencjach, warsztatach, szkoleniach organizowanych przez wydawnictwa językowe oraz inne instytucje np. PCEN Okres stażu Zaświadczenia o udziale w różnych formach doskonalenia
Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności
w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego
- studiowanie literatury
i czasopism metodycznych Okres stażu Wykaz literatury
Rozwijanie zainteresowań
i motywowanie młodzieży do nauki języka obcego - przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach oraz pozaszkolnych konkursach języka angielskiego,
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,
- organizowanie
i przeprowadzanie szkolnych konkursów języka angielskiego
Okres stażu Zaświadczenia, dyplomy,
Potwierdzenia dyrektora
Prowadzenie pomiaru dydaktycznego - badanie wyników nauczania języka angielskiego,
- przeprowadzanie testu diagnozującego poziom znajomości języka „na wejście” w danym cyklu edukacyjnym,
- przeprowadzanie badania wyników znajomości języka pod koniec roku szkolnego Wrzesień


Czerwiec Kserokopia testu pomiaru, analiza wyników
Uczestniczenie
z młodzieżą w różnych formach kultury - organizowanie wyjść
i wyjazdów dydaktyczno-wychowawczych, wycieczek szkolnych
Okres stażu Dokumentacja wycieczki
Pogłębianie wiedzy
i umiejętności wychowawczych - opracowanie planu wychowawczego klasy zgodnego z Programem Wychowawczym Szkoły oraz Programem Profilaktyki,
- podnoszenie kompetencji
i umiejętności wychowawczych poprzez udział w różnych formach doskonalenia
Okres stażu Plan wychowawczy klasy
Zaświadczenia o udziale w szkoleniach

Współpraca z rodzicami - przeprowadzanie zebrań
i indywidualnych spotkań
z rodzicami,
- utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów mających problemy w nauce
i sprawiających problemy wychowawcze
Zgodnie z harmonogramem pracy szkoły na dany rok szkolny

Według potrzeb Listy z podpisami rodziców w dzienniku lekcyjnym, adnotacje w dzienniku lekcyjnym
Międzyszkolna wymiana młodzieży
- podjęcie działań w celu nawiązania współpracy z inną szkołą
Okres stażu Zaświadczenie dyrektora


§ 8 ust.2 pkt 2
„Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”


Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Wykorzystanie technologii komputerowej
i informacyjnej w pracy pedagogicznej -korzystanie z Internetu,
przygotowywanie testów sprawdzianów, rozkładów materiału i konspektów techniką komputerową,
-opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie
wykorzystanie Internetu do kontaktu z innymi nauczycielami, wydawnictwami językowymi, instytucjami,
- korzystanie z internetowych serwisów edukacyjnych związanych z nauką języka obcego, słowników i programów multimedialnych
w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych,
- prowadzenie zajęć z użyciem komputera, tablicy interaktywnej
Okres stażu Przykładowe testy, ćwiczenia dla uczniów, scenariusze i inne pomoce wykonane komputerowo


Spis adresów odwiedzanych stron internetowychPrzykładowe scenariusze

Przeprowadzenie konkursów
z wykorzystaniem techniki komputerowej
i Internetu
-samodzielna praca ucznia
z wykorzystaniem Internetu Okres stażu Notatka
Prowadzenie strony internetowej szkoły -aktualizowanie wpisów na stronie
Okres stażu Potwierdzenie dyrektora
Tablo szkolne „Złota Księga” z najlepszymi uczniami ZS - przygotowywanie tablo
w formie elektronicznej
i tradycyjnej
Okres stażu Zdjęcia, umieszczenie na stronie szkoły


§ 8 ust.2 pkt 3
„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”


Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Udział w pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli języków obcych - opracowywanie planów pracy, sporządzanie sprawozdań, protokołów,
- wzajemna wymiana doświadczeń
Okres stażu Potwierdzenie dyrektora,Sprawozdania
Dzielenie się swoją wiedzą
i doświadczeniami - prowadzenie lekcji koleżeńskich dla pozostałych nauczycieli języków obcych,
- udostępnianie własnych materiałów i pomocy dydaktycznymi oraz materiałów ze szkoleń innym nauczycielom

Okres stażu Potwierdzenia nauczycieli
Opracowane materiały dydaktyczne
Publikowanie własnych materiałów dydaktycznych - udostępnianie swoich materiałów dydaktycznych na edukacyjnych portalach internetowych
Okres stażu Zaświadczenia o publikacjach
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
w ramach lekcji otwartych
-dzielenie się swoimi spostrzeżeniami
i doświadczeniem Okres stażu Potwierdzenia nauczycieli


§ 8 ust.2 pkt 4a
„Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”


Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Zapoznanie się
z programem wychowawczym szkoły
i określenie zadań nauczyciela wychowawcy - określenie tematyki godzin wychowawczych i ustalenie kierunku działania w kontekście potrzeb uczniów i programu wychowawczego
i profilaktycznego szkoły,
- praca z uczniami mającymi opinie poradni psychologiczno-pedagogiczneji,
-systematyczna współpraca
z nauczycielami, rodzicami
i wychowawcami
Okres stażu Plan wychowawcy


Plan realizacji zaleceń poradni

Notatki, wpisy w dzienniku

Współpraca z rodzicami, GOPS, GKRPA, KP, PPP w Przeworsku
-rozmowy indywidualne Okres stażu Wpisy w dzienniku
Diagnozowanie umiejętności uczniów
Sprawdziany diagnozujące Według potrzeb Analiza sprawdzianów


§ 8 ust.2 pkt 4c
„Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”


Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych
- prowadzenie kółka z języka angielskiego przygotowującego do egzaminu gimnazjalnego
Okres stażu Plan pracy kółka
Współorganizowanie uroczystości szkolnych, akademii - przygotowanie odpowiednich scenariuszy,
-pomoc uczniom uczestniczącym w szkolnych przedsięwzięciach,
Okres stażu Potwierdzenie dyrektora,
scenariusze imprez, zdjęcia
Aktywna realizacja zadań opiekuńczych integrująca społeczność szkolną - włączanie się do różnych akcji, np.„Zbieranie makulatury”,
- współudział w organizowaniu uroczystości szkolnych, m.in.:Dzień Komisji Edukacji Narodowej, Święta Patriotyczne
-pełnienie funkcji opiekuna
w czasie dyskotek,
- pełnienie funkcji opiekuna SU
Okres stażu Potwierdzenia dyrektora
Pełnienie funkcji opiekuna grup projektowych - współpraca z uczniami w celu stworzenia rzetelnych
i interesujących projektów edukacyjnych
Okres stażu Potwierdzenie dyrektora
Rozwijanie zainteresowań uczniów tematyką inną niż język angielski
- organizowanie szkolnych konkursów tematycznych
Okres stażu Potwierdzenia dyrektora


§ 8 ust.2 pkt 4e
„Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”


Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Współpraca z Samorządem Uczniowskim, harcerzami, PCK
- współorganizowanie różnych akcji Okres stażu Potwierdzenie dyrektora
Sprawowanie opieki nad praktykantami wyższych uczelni - dzielenie się wiedzą
i materiałami dydaktycznymi
z osobami przygotowującymi się do zawodu nauczyciela
Okres stażu Potwierdzenie dyrektora
Nawiązanie współpracy
z wydawnictwami językowymi -pozyskanie darmowych nagród książkowych dla uczniów w ramach szkolnych konkursów
Okres stażu


§ 8 ust.2 pkt 5
„Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”


Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Rozpoznanie
i rozwiązanie pojawiających się w szkole problemów edukacyjnych
i wychowawczych -współpraca z rodzicami, nauczycielami,
(zebrania, konsultacje, rozmowy indywidualne), -analiza sytuacji konkretnych uczniów, diagnozowanie problemów
Okres stażu Notatki, wpisy w dziennikuOpis i analiza przypadku
Poszerzenie wiedzy
w zakresie umiejętności diagnozowania
i rozwiązywania problemów młodzieży -udział w warsztatach
i szkoleniach dotyczących rozpoznawania
i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Okres stażu Zaświadczenie

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie
z potrzebami szkoły i własnymi................................
(podpis nauczyciela)
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.