AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agata Zyzańska, 2017-06-22
Bestwina

Technika, Sprawozdania

Sprawozdanie ze stażu

- n +

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanegoOkres trwania stażu:
od 1 września 2014 r. do 31 maja 2017 r.
w Szkole Podstawowej nr 31 im. Jana Kochanowskiego w Bielsku-Białej ul. Zapłocie Duże 1

Wstęp
1. Imię i nazwisko:
mgr Agata Zyzańska
2. Nazwa i adres szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 31 im. Jana Kochanowskiego w Bielsku-Białej ul. Zapłocie Duże 1
3. Nauczany przedmioty:
zajęcia techniczne, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, wychowawca świetlicy
4. Posiadane kwalifikacje:
 Wychowanie techniczne w zakresie techniki i informatyki, studia magisterskie, Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Techniki (2000 r.),
 Wychowanie do życia w rodzinie, kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej (2012 r.).

5.Opiekun stażu:
mgr inż. Agnieszka Grabias-Bańka, nauczyciel dyplomowany
6. Data rozpoczęcia stażu:
1 września 2014 r.
7. Data zatwierdzania projektu rozwoju zawodowego:
15 wrzesień 2014 r.
8. Data złożenia sprawozdania:
czerwiec 2016r.


Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu
od 1 września 2014 r. do 31 maja 2017 r.

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Zostało napisane na podstawie Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r.) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1.09. 2014 r. trwał on 2 lata i 9 miesięcy. Niniejsze sprawozdanie dotyczy pracy w Szkole Podstawowej nr 31 im. Jana Kochanowskiego w Bielsku-Białej. Odbyty przeze mnie staż był okresem wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności. Stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań w sporządzonym przeze mnie projekcie rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji 15.09.2014 r. Jestem osobą aktywną, ambitną i stale doskonalącą swój warsztat pracy. Staram się podnosić jakość mojej pracy i rzetelnie realizować stawiane wobec mnie zadania. Cały okres trwania stażu był dla mnie czasem wytężonej pracy nad realizacją założeń Projektu Rozwoju Zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i doskonaliłam warsztat pracy dydaktyczno – wychowawczej poprzez udział w kursach, szkoleniach, studiując literaturę przedmiotu z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki itp.
Od początku mojej pracy w szkole nieustannie starałam się przekazywać moim uczniom w jasny i klarowny sposób zdobytą wiedzę oraz umiejętności, a także zapewnić im wszechstronny rozwój. Dostrzegałam potrzeby uczniów z trudnościami w nauce, jak i tych uzdolnionych. Zawsze znajdowałam czas dla uczniów, którzy potrzebowali mojej pomocy czy wsparcia. Każdy uczeń miał możliwość wykazania się swoimi uzdolnieniami. Zawsze starałam się doceniać wysiłek dziecka. Wielu wychowanków odniosło efektowne sukcesy, zdobywając nagrody w konkursach. Wspierając dzieci w aktywności twórczej, zachęcałam je do uczestnictwa w życiu szkoły poprzez udział w uroczystościach i akcjach organizowanych przez szkołę. Przez cały czas mojej pracy w zawodzie ciągle uczę się czegoś nowego. Jestem kreatywnym nauczycielem. Dążę do tego, by każde prowadzone przeze mnie zajęcia były ciekawe i by zapadały w pamięć uczniów. Każdego roku odkrywam nowe rozwiązania, stosuję ciekawsze metody i pomysły, a moich uczniów staram się uczyć pomysłowości, szczerości oraz otwartości. Przekonałam się, że w każdym tkwi potencjał możliwości, talentów i zalet – należy je tylko odkrywać i umiejętnie rozwijać. Przez cały okres trwania stażu współpracowałam z Gronem Pedagogicznym, Pedagogiem, utrzymywałam też kontakt z nauczycielami z innych szkół. Współpracowałam z moim opiekunem stażu, panią mgr inż. Agnieszką Grabias-Bańka, która pomagała mi w tworzeniu Projektu Rozwoju Zawodowego. Miał on w swym założeniu stanowić kontynuację realizowanych wcześniej zadań dydaktyczno – wychowawczych, a jednocześnie miał być podstawą do podejmowania nowych działań w ramach pełnionych obowiązków zawodowych. Realizacja założeń zawartych w planie miała w efekcie dać mi wzrost różnorakich umiejętności i doświadczeń, wzbogacić o nową wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, podnieść jakość mojej pracy. Poniższym sprawozdaniem pragnę potwierdzić, iż zrealizowałam wszystkie zadania, zgodnie z wymaganiami na stopień nauczyciela mianowanego.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych w okresie stażu i efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.

(§ 7, ust. 2 pkt. 1)
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poznałam i wdrożyłam procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
 Wraz z początkiem rozpoczęcia stażu zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. Dokonałam ponownej analizy następujących dokumentów:
Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r.
 Systematycznie uaktualniałam swoją wiedzę dotyczącą awansu zawodowego i prawa oświatowego. Śledziłam strony internetowe MEN, portale internetowe, a także uczestniczyłam w kursach:
- Seminarium „Vademecum Młodego Nauczyciela”- 8 spotkań zorganizowanych przez RODN „WOM” w Bielsku-Białej, termin – od 23.09.2014 do15.04.2015
- Warsztaty „Awans zawodowy nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów prawnych” 2 spotkania zorganizowane przez RODN „WOM” w Bielsku Białej, termin - 9.11.2016, 16.11.2016
Dokonanie analizy przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli oraz uczestnictwo w wyżej wymienionych kursach umożliwiło mi prawidłowe opracowanie dokumentów m.in.– wniosku o rozpoczęcie stażu, projektu rozwoju zawodowego, sprawozdania z realizacji przebiegu stażu. Konstruując projekt rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów.
2. Dokumentowanie i realizacja projektu rozwoju zawodowego.
Przez cały okres stażu gromadziłam dokumentację dotyczącą realizacji planu rozwoju zawodowego: zaświadczenia ze szkoleń, scenariusze zajęć. Przygotowałam częściowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego (dwa razy w roku szkolnym). Przygotowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – V 2016r. Planuję złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne wraz z wymaganą dokumentacją – VI 2016r.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego ułatwiło mi napisanie częściowych i końcowego sprawozdania z realizacji projektu rozwoju zawodowego.
3. Współpracowałam z opiekunem stażu.
 We wrześniu 2014r. nawiązałam współpracę z opiekunem stażu. Zawarłyśmy kontrakt i omówiłyśmy zasady współpracy.
 Korzystając z pomocy opiekuna prawidłowo sformułowałam wniosek rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego, projekt rozwoju zawodowego.
 Przez cały okres stażu minimum raz w miesiącu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, a także raz w miesiącu prowadziłam zajęcia w jego obecności. Wszystkie obserwowane i prowadzone przeze mnie lekcje zostały omówione w formie konsultacji, analizy.
 Przez cały okres trwania stażu konsultowałam się z opiekunem stażu przed lekcjami na których byłam obserwowana przez dyrektora szkoły lub z-cę dyrektora.
 Wspólnie z opiekunem stażu przygotowałam projekt sprawozdania.
Dzięki współpracy z opiekunem stażu i innymi nauczycielami ciągle doskonaliłam i wzbogacałam własny warsztat pracy. Miałam również okazję poszukiwania nowych, atrakcyjnych metod pracy oraz wzbogacania mojego doświadczenia zawodowego. Współpraca z opiekunem stażu i innymi nauczycielami zaowocowała poznaniem różnorodnych technik prowadzenia zajęć, a także pogłębieniem umiejętności planowania i współpracy.
4. Organizowałam i doskonaliłam własny warsztat pracy, popularyzowałam wiedzę z własnego przedmiotu.
 Gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę o tematyce pedagogicznej oraz przedmiotowej.
 Opracowywałam rozkłady materiału, przedmiotowe zasady oceniania z nauczanych przedmiotów oraz roczne plany pracy świetlicy
 Opracowałam szkolny regulamin zdobywania karty rowerowej.
 Prowadziłam kółka zainteresowań:
- Kółko plastyczno-techniczne,
- Kółko rowerowe;
 Stosowałam nowo poznane aktywne metody nauczania;
 Przygotowywałam uczniów do konkursów:
- Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej,
- Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego.
 Opracowałam oraz uzupełniłam własne zaplecze pomocy dydaktycznych tj. testy, sprawdziany, gazetki, plakaty itp.
 Samodzielnie studiowałam literaturę pedagogiczną i psychologiczną.
Przez cały okres stażu intensywnie rozbudowywałam swój warsztat pracy. Opracowywałam własne zaplecze pomocy dydaktycznych. Czytałam literaturę pedagogiczną oraz przedmiotową. Poznawałam nowe metody nauczania. Wykorzystywałam zdobytą wiedzę poprzez wdrażanie poznanych metod w nauczaniu. Sumiennie dobierałam różnorodne metody i narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania. W efekcie tych działań w większości przypadków zaobserwowałam podczas pracy z uczniami prowadzonych przy użyciu takich metod zamierzoną aktywację, czego potwierdzeniem dla mnie, oprócz chętniejszego udziału w lekcji, były prośby uczniów o kolejne lekcje prowadzone w ten sam sposób.
5. Aktywnie uczestniczyłam w życiu szkoły.
 Organizowałam lub współorganizowałam imprezy i uroczystości szkolne:

-Współorganizowałam coroczne „Spotkanie Noworoczne dla Rodziców” w roku szkolnym 2014/15 „Od stworzenia do narodzenia”.
- Koordynowanie przygotowania corocznego „Spotkania Noworocznego dla Rodziców” - „W podwodnym świecie w 2016” w roku szkolnym 2015/16.
- Koordynowanie przygotowania corocznego „Spotkania Noworocznego dla Rodziców” - „Z Kopciuszkiem zdrowo, bo na sportowo” w roku szkolnym 2016/17.
- Koordynowała zorganizowanie ww. przedstawień w Domu Kultury Stara Bielsko dla mieszkańców.
- Koordynowanie uroczystości otwarcia boiska szkolnego z udziałem Prezydenta Bielska-Białej p. J. Krywulta 19.10.2017.
-We współpracy z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim coroczne aktywne uczestnictwo w przygotowaniu ozdób do sprzedaży na kiermaszach szkolnych przed Bożym Narodzeniem i przed Wielkanocą.
-Organizowałam szkolne konkursy plastyczne dla uczniów wszystkich klas. Zorganizowałam nagrody od sponsorów dla zwycięzców:
2014/15 konkurs „Na najpiękniejszego aniołka”,
2015/16 konkurs „Na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową”
2016/17 konkurs „Witraż bożonarodzeniowy”
- Coroczne zaangażowanie w organizację Dni Otwartych, festynów i pomoc w przygotowywaniu dekoracji na wszystkie uroczystości szkolne.
- Corocznie przygotowywałam uczniów do zdobycia karty rowerowej oraz przeprowadzałam egzamin teoretyczny i praktyczny.

6. Uczestniczyłam w procesie mierzenia jakości pracy szkoły na różnych jej obszarach.
 Praca w zespołach ewaluacyjnych przez cały okres stażu opracowując wymagania.
- Uczniowie są aktywni,
- W szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuacje społeczną każdego ucznia.
-Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich ich indywidualnej sytuacji.
 Praca w zespole wychowawców świetlicy.
• Praca w zespole przedmiotowym matematyczno – przyrodniczym przez cały okres stażu.
• Praca w zespole opracowującym Koncepcję Pracy Szkoły.
• Praca w zespole opracowującym Program Profilaktyczno-Wychowawczy.

(§ 7, ust. 2 pkt. 2)
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Obserwacja i analiza możliwości uczniów.
 Biorąc pod uwagę różnorodne zainteresowania oraz możliwości intelektualne swoich uczniów starałam się dostosować do nich ofertę edukacyjną.
 Indywidualizowałam oraz dostosowywałam metody pracy do możliwości i potrzeb uczniów zarówno słabszych jak i zdolnych,
 Przygotowywałam dla potrzebujących uczniów dostosowania wymagań edukacyjnych zgodne z zaleceniami opinii PPP,
 Wspierałam wszechstronny rozwój uczniów przez prowadzenie koła plastyczno – technicznego.
 Prowadziłam zajęcia dodatkowe – kółko rowerowe. Podczas tych zajęć pracowałam z uczniami zdolnymi i przygotowywałam ich do udziału w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
- w roku szkolnym 2015/16 drużyna szkolna zajęła:
II miejsce w eliminacjach miejskich,
V miejsce w eliminacjach powiatowych.
- w roku szkolnym 2016/17 drużyna szkolna zajęła:
II miejsce w eliminacjach miejskich,
III miejsce w eliminacjach powiatowych.
Podczas zajęć na kółku rowerowym organizowałam też zajęcia z uczniami słabszymi potrzebującymi dodatkowej pomocy w opanowaniu zagadnień potrzebnych do zdobycia kart rowerowej.
 Każdego roku przygotowywała uczniów wykazujących zainteresowania pożarnictwem do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Uczniowie naszej szkoły w eliminacjach miejskich tego turnieju w kolejnych latach zajmowali następujące miejsca:
- 2014/15- III miejsce
- 2015/16 - II miejsce
- 2016/17- IV miejsce

2. Pogłębianie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów.
 Uczestniczyłam w spotkaniach z rodzicami , konsultacjach;
 Prowadziłam indywidualne rozmowy z uczniami, rodzicami;
 Współpracowałam z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym;
Zaangażowanie się w poznanie środowiska uczniów i rodziców spowodowało zacieśnieniem się więzi międzyosobowych, nie tylko pomiędzy mną a uczniami, ale również pomiędzy mną a rodzicami. Diagnozy i wywiady z rodzicami zaowocowały w pracy na rzecz uczniów. Znając środowisko łatwiej było mi udzielić pomocy. Ścisły kontakt z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem pozwolił mi poznać sytuację materialną i społeczną uczniów i ich rodzin. Uważam, że bez tych podstaw proces dydaktyczno- wychowawczy nie byłby pełny.
3. Podejmowałam się prac na rzecz środowiska lokalnego.
 Współpracowałam z policją WRD i organizowałam spotkania z policjantem dla uczniów zdobywających kartę rowerową,
 Współpracowałam z OSP ze Starego Bielska:
- pokazy umiejętności strażaków festynów szkolnych,
- spotkanie ze strażakiem dla uczniów klas I,
- uczestnictwo naszych uczniów w konkursach z wiedzy pożarniczej w OSP Stare Bielsko;
 Pełniłam funkcję wychowawcy na zimowisku organizowanym przez naszą szkołę podczas ferii 2016r.
 Koordynowałam „Spotkania Noworoczne dla Rodziców” przez ostatnie trzy lata, a przedstawienia przygotowane na te spotkania prezentowaliśmy w Domu Kultury Stare Bielsko dla mieszkańców;
 Ostatnio współpracowałam z Radą Rodziców w przygotowaniu projektu do budżetu obywatelskiego na rok 2018 „Miasteczko Ruchu Drogowego”.
Działania, które podjęłam w ramach prac na rzecz środowiska lokalnego uważam za bardzo efektywne. Dzięki współpracy z w/w instytucjami mogłam dobrze realizować zamierzone przedsięwzięcia. Współpracując z policją uczniowie uświadomili sobie jak bezpiecznie funkcjonować w ruch drogowym.
(§ 7, ust. 2, pkt. 3)
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.
1. Wykorzystanie Internetu i komputera do poszukiwanie informacji. Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy
 Zapoznałam się i nauczyłam korzystać z dziennika elektronicznego mobiDziennik. Dziennik ten umożliwił mi też bieżący kontakt z rodzicami uczniów, zapoznawanie ich z wynikami edukacyjnymi ich dzieci.
 Podczas wykonywania mojej pracy nieustannie korzystałam z Internetu. Wspierałam się nim nie tylko w celu wykorzystania zasobów portali edukacyjnych ale również do doskonalenia własnej pracy.
 Przygotowywałam na komputerze materiały dydaktyczne m.in. scenariusze, testy, sprawdziany, pomoce naukowe, różne deklaracje na zebrania z rodzicami.
 Podczas zajęć korzystałam bardzo często z projektora multimedialnego lub tablicy multimedialnej. Starałam się przygotowywać do lekcji w taki sposób aby każdego dnia wykorzystywać technologię komputerową. Wielokrotnie też uatrakcyjniałam zajęcia prezentując przygotowane przeze mnie, bądź wyszukane w Internecie prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne itp.
 Na bieżąco doskonaliłam swoje umiejętności w zakresie obsługi komputera, poznawania nowych programów.
 Opracowywałam wszelką dokumentację szkolną, materiały i pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć, karty pracy, plant pracy, sprawozdania itp.
 Wymieniałam się doświadczeniami z nauczycielami poprzez przekazywanie im oraz otrzymywanie od nich informacji drogą internetową.
 Wzięłam udział w premierowych, bądź późniejszych e-konferencjach zorganizowanych przez WSiP:
-e-konferencja „Sprawdzian szóstoklasisty – wspólny cel nauczyciela i uczniów” – WSiP
-e-konferencja WSiP JAK SIĘ UCZYĆ, ŻEBY SIĘ NAUCZYĆ? Różne style zdobywania wiedzy i zapamiętywania. Poradnik dla nauczycieli i uczniów.
 Korzystałam z technologii komputerowej dokumentując przebieg mojego stażu
 Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
 Na bieżąco prowadziłam elektroniczny dziennik zajęć lekcyjnych.
Opanowałam znajomość obsługi dziennika elektronicznego . Pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dokumentacji szkolnej w formie elektronicznej. Pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników zajęć dodatkowych. Zdobytą w ten sposób wiedzę wykorzystuję w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej. Bardzo dobra znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły, a tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy szkoły. Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ją ułatwiło. Uatrakcyjniało prowadzone zajęcia, a także stanowiło źródło pozyskiwania informacji na temat szkoleń, kursów, warsztatów. Dzięki Internetowi komunikowałam się z dyrekcją, nauczycielami, rodzicami oraz wzięłam udział w wielu e-konferencjach.
2. Publikacje w Internecie
Nauczyłam się zamieszczać publikacje w Internecie, aby pomóc w ten sposób innym nauczycielom. Z zamieszczonych w Internecie materiałów przez inne osoby i ja przecież korzystałam.
3. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
 Za pośrednictwem Internetu stale śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela, uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego nauczyciela.
 Korzystałam m.in. ze stron : men.gov.pl, www.npseo.pl, www.edurada.pl, www.scholaris.pl, www.edux.pl, www.profesor.pl, www.ore.edu.pl, www.literka.pl, www.wdż.pl, www.etykawszkole.pl, www.nowaera.pl, www.ucze.pl, www.45min.pl, www.rubikon.pl, i wielu innych.
Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych dało mi możliwość dzielenia się swoja wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami i jednocześnie uświadomiło mi jak ważna jest wymiana tych doświadczeń. Czerpanie materiałów z w/w stron uatrakcyjniało prowadzone przeze mnie zajęcia oraz często inspirowało mnie do pracy.(§ 7, ust. 2, pkt. 4)
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
Uczestniczyłam w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, które podejmowałam zarówno z własnej inicjatywy oraz uczestniczyłam we wszystkich formach doskonalenia zawodowego organizowanego przez szkołę. Tematykę doskonalenia dobierałam tak wykorzystać zdobytą wiedzę we wszystkich obszarach mojej pracy w szkole . Działania te służyły poszerzeniu mojej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych.
Rok szkolny 2014/15
-Warsztaty metodyczne „101 pomysłów na uatrakcyjnienie zajęć plastycznych, technicznych i świetlicowych” – RODN „WOM”
-Seminarium „Vademecm Młodego Nauczyciela” – RODN „WOM”
-Konferencja „Wychowanie do życia w rodzinie wobec wyzwań współczesności” – Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Bielsku-Białej
-Seminarium „Nowelizacja statutu szkoły placówki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez ustawę z dn.20.02.2015r” Instytut Kształcenia Eko Tur
-Szkolenie z zakresu obsługi MobiDziennika
Rok szkolny 2015/16
- Kurs „Ocenianie pomagające uczyć” – RODN „WOM”
-Warsztaty „Kolorowo i artystycznie” sztuka i zabawa – RODN „WOM”
-Szkolenie z zakresu profilaktyki „Program Domowych Detektywów”
-Seminarium „Jak dokonać aktualizacji dokumentacji szkoły w oparciu o nowe przepisy prawa wchodzące w życie 1 września 2015r. Tworzenie prawa wewnątrzszkolnego przez dyrektora”- Instytut Kształcenia Eko Tur
-e-konferencja „Sprawdzian szóstoklasisty – wspólny cel nauczyciela i uczniów” – WSiP
-Szkolenie z zakresu obsługi MobiDziennika
-e-konferencja WSiP JAK SIĘ UCZYĆ, ŻEBY SIĘ NAUCZYĆ? Różne style zdobywania wiedzy i zapamiętywania. Poradnik dla nauczycieli i uczniów.
Rok szkolny 2016/17
-Kurs „Elementy sztuki ludowej - bibułkarstwo” zorganizowany przez RODN „WOM”
- Warsztaty „Awans zawodowy nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów prawnych” zorganizowany przez RODN „WOM”
- Seminarium „Nowelizacja statutu szkoły/placówki z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie”- Instytut Kształcenia Eko Tur
-Konferencja szkoleniowa w związku z wdrażaniem od nowego roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej zorganizowana przez RODN „WOM” dla przedmiotu etyka.
-Konferencja szkoleniowa w związku z wdrażaniem od nowego roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej zorganizowana przez RODN „WOM” dla przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.
-Konferencja szkoleniowa w związku z wdrażaniem od nowego roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej zorganizowana przez RODN „WOM” dla przedmiotu technika.
-Konferencja szkoleniowa w związku z wdrażaniem od nowego roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej zorganizowana przez RODN „WOM” informatyka.
Szkolenia w których uczestniczyłam oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Wiedza którą zdobyłam, umożliwiła mi doskonalenie warsztatu pacy. Zwiększenie poziomu umiejętności zawodowych pomogło mi również w organizacji pracy oraz wpłynęło na podwyższenie poziomu pracy z uczniem.
Studiowałam literaturę z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki.
Samodzielnie wyszukiwałam i studiowałam pisma nauczycielskie, literaturę psychologiczną i pedagogiczną. Czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwalają mi lepiej organizować swoją pracę. Dzięki studiowaniu literatury pogłębiłam swoją wiedzę na temat najnowszych trendów w nauczaniu, psychologii i pedagogiki. Zaczerpnięta z książek wiedza, przykłady zabaw z dziećmi oraz wskazówki metodyczne i organizacyjne przyczyniły się do mojej kreatywności.
2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych.

Przez cały okres stażu pełniłam funkcję wychowawcy świetlicy klas 1-3. Celem mojej pracy jest przede wszystkim zapewnienie dzieciom opieki przed lekcjami i po ich zakończeniu przy jednoczesnym realizowaniu zadań statutowych. Spędzanie przez uczniów czasu w świetlicy sprzyja ich wszechstronnemu rozwojowi, wzbogaca wiadomości, rozwija umiejętności i wychowuje. Dlatego na świetlicy realizuję zadania wychowawcze i dydaktyczne.Zajęcia w świetlicy prowadzone są według tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące i tygodnie, realizowany jest plan roczny. Tematyka zajęć świetlicowych uwzględnia dni uroczyste i tematykę świąteczną.
Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej brały udział w następujących formach zajęć:
Zajęcia plastyczno – techniczne: -rysowanie ołówkiem, kredkami ołówkowymi, świecowymi, pastelami olejnymi i suchymi, -malowanie farbami plakatowymi i akwarelkami,- wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, -składanie papieru, origami płaskie z koła, kwadratu,- zabawa z plasteliną, -decoupage, technika zdobienia przedmiotów wzorami wyciętymi z serwetek, -quilling, technika tworzenia obrazków z odpowiednio składanych pasków papieru,- przygotowanie ozdób wielkanocnych i bożonarodzeniowych na kiermasz,-nauka szycia, (podstawowe ściegi),-udział wychowanków w konkursach plastycznych: „Dobre rady kompostuj odpady”, „Papierosy szkodzą zdrowiu” (dwa wyróżnienia).„Nie dla czadu, czujnik tlenku węgla w każdym domu”
Zajęcia wzbogacające wiedzę: -pomoc w odrabianiu zadań domowych, a raz w tygodniu pomoc w nauce przy współpracy z wolontariatem szkolnym; - pogadanki zgodne z tematem tygodnia, -działania kształtujące umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy np. quizy, zagadki, gry dydaktyczne, konkursy, -czytanie bajek, legend oraz bajek terapeutycznych przez nauczyciela ( które pomagają w rozwiązywaniu dziecięcych problemów), dyskusja, samodzielne korzystanie z zasobów świetlicowej biblioteki,- bajki i filmy edukacyjne, -pogadanki wychowawcze - nauka radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, prawidłowej samooceny oraz radzenia z własnymi emocjami, -ćwiczenia utrwalające udzielanie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, -realizacja edukacji proekologicznej i prozdrowotnej.

Zabawy ruchowe:-ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną- zabawy ze skakanką, gumą, hula-hopem, gra „Twister”, zabawy ze skaczącymi piłkami i piłkami sensorycznymi, - zabawy w grupach, -zabawy z chustą animacyjną na świeżym powietrzu, -zabawy na placu zabaw,-zabawy na boisku szkolnym,

Zajęcia relaksacyjne, wyciszające: -oglądanie i słuchanie bajek, -słuchanie muzyki relaksacyjnej, -zabawy w kole,
W trakcie wszystkich zajęć wychowawcy zwracałam uwagę na kształtowanie prawidłowych relacji, umiejętności współdziałania oraz przestrzeganie przyjętego regulaminu. Czas spędzony w świetlicy został dobrze zagospodarowany , wykorzystane zostały uzdolnienia, zainteresowania, kreatywność i samodzielność dzieci. Zajęcia były tak dobierane, aby dawały wytchnienie po nauce, a jednocześnie wyzwalały inicjatywę do dalszego doskonalenia i rozwijania się uczniów.
§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
1. Analizowałam przepisy prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.
 Gromadziłam i analizowałam akta prawne dotyczące systemu oświaty:

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. poz. 59),
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 i 1954 ze zmianami),
 Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami),
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908) .
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 843)
 ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014, poz. 1170) – zmiana 24.08.2016 (Dz. U. z 2016, poz.1368)
 ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015, poz. 1113).
 ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015, poz. 1249).
 ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014, poz. 1157).
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 ze zm.),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532),
 ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 14 lutego w sprawie podstaw programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017r. , poz.356)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 30 sierpnia 2012 r., poz. 977, ze zm.),
 ROZPORZĄDZENIE MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli - podpisane 17 marca 2017. (Dz. U. z 2017r., poz. 649).

 Poszerzyłam swoją wiedzę dotyczącą podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole. Dokonałam analizy dokumentacji szkolnej zwłaszcza:
-Statutu szkoły wraz z WZO
-Regulamin przyznawania nagrody Złotego Liścia i Medalu im. J. Kochanowskiego w S.P 31,
-Koncepcja Pracy Szkoły,
-Programu Profilaktyczno – Wychowawczego Szkoły
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym co pozwoliło mi dostosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Przystępując do wyznaczenia sobie zadań korzystałam z pomocy dokumentów określających rolę oświaty, szkoły oraz prawa i obowiązki nauczyciela. Częste korzystanie z tekstów oświatowych, aktów prawnych znajdujących się w Internecie umożliwiło mi stworzenie bazy adresów stron internetowych. Dzięki temu zapewniłam sobie szybki dostęp do oświatowych aktów prawnych. Po ukończeniu stażu zgodnie z wymaganiami sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań. Odbyte szkolenia, współpraca z Dyrekcją oraz z gronem pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego. Analiza dokumentów własnych szkoły pozwoliła mi dostosować moją pracę do potrzeb i wymagań szkoły. Dzięki wnikliwej lekturze utrwaliłam swoją wiedzę dotyczącą dokumentacji szkolnej. W związku z pełnioną w szkole funkcją przewodniczącego zespołu ds. WZO i działalnością w zespole prawa oświatowego dbałam o estetykę i odpowiednią formę dokumentów, nad którymi pracowałam. Starałam się, aby dokumentacja była zgodna z zasadami techniki prawodawczej.
2. Aktywnie uczestniczyłam w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.

• - Od 2014 kieruję zespołem ds. monitorowania WZO i pracuję nad zmianami w Statucie

-opracowanie nowelizacji Statutu szkoły z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 20.02.2015r.,
-opracowywanie zmian w Statucie przed rozpoczęciem każdego nowego roku szkolnego,
-opracowanie nowej Koncepcji Pracy Szkoły,
- Współpraca z zespołem wychowawczym przy opracowywaniu punktowego regulaminu zachowania
-opracowanie zmian w zapisach w WZO wynikających z wprowadzania w szkole dziennika lekcyjnego elektronicznego,
-obecnie praca nad nowelizacją Statutu szkoły z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie
-bieżące reagowanie na potrzeby zmian w zapisach w Statucie.
 Służyłam pomocą, wskazówkami, własną biblioteczką aktów prawa oświatowego i własnymi materiałami multimedialnymi innym nauczycielom odbywającym staż.
Posługiwałam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin.
Wnikliwe studiowanie aktów prawnych, współpraca z Dyrekcją oraz całym Gronem Pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego. Wiem jak znaleźć rozwiązania dotyczące problemów codziennego życia nauczycieli, umiem zaradzić i rozwiązywać problemy uczniowskie, organizować imprezy czy wycieczki szkolne od strony prawnej. Wiem na czym polega kreowanie prawa wewnątrzszkolnego.

(§ 7, ust.1, pkt. 1)

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
1. Dokonałam analiza organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły brałam udział w różnych formach pracy szkoły.
 Aktywne uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 Aktywna działalność w zespole przedmiotowym matematyczno- przyrodniczym.
-opracowanie PSO zgodnego z WSO,
-opracowanie regulaminu zdobywania karty rowerowej w S.P.31,
 Pełnienie funkcji lidera zespołu ds. monitorowania WZO.
-opracowanie zmian w zapisach w WSO wynikających z wprowadzania w szkole dziennika lekcyjnego elektronicznego,
-bieżące reagowanie na potrzeby zmian w zapisach.
 Praca z zespołem prawa oświatowego przy nowelizacjach Statutu szkoły.
 Współpraca z zespołem wychowawczym przy opracowywaniu punktowego regulaminu zachowania.
 Praca w komisji rekrutacyjnej na rok szkolny 2015/16.
 Pełnienie funkcji przewodniczącej komisji podczas sprawdzianu OKE 2015/16.
 Praca w zespołach ewaluacyjnych.
 Pomoc przy opracowywaniu planu pracy szkoły na rok szkolny 2014/15.
 Pełnienie obowiązków wychowawcy świetlicy.
 Praca z zespołem wychowawczym przy opracowywaniu nowego regulaminu zachowania.
 Pełnienie funkcji przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej powołanej w sprawie przeprowadzenia rekrutacji uczniów na rok szkolny 2016/2017.
 Praca z komisji rekrutacyjnej powołanej w sprawie przeprowadzenia rekrutacji uczniów na zajęcia świetlicowe na rok 2016/2017.
 Praca w komisji podczas sprawdzianu OKE 2015/16.
 Udział w posiedzeniach Rady Szkoły w związku z wprowadzanymi zmianami WZO
 Praca w zespole opracowującym Koncepcję Pracy Szkoły Program Profilaktyczno- Wychowawczy.
 Współpraca z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

(§,7 ust. 1, pkt.2)
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

1. Współpraca z opiekunem stażu. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna i innych nauczycieli
 Raz w miesiącu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, sporadycznie przez innych nauczycieli i wychowawców podczas tzw. spaceru edukacyjnego. Wyciągałam wnioski z obserwowanych zajęć. Wraz z opiekunem stażu omawiałam obserwowane zajęcia.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli i wychowawców wzbogaciła mój własny warsztat pracy o nowo poznane metody, pomysły na ciekawe prowadzenie zajęć, metody dyscyplinowania i wychowywania uczniów.
2. Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, dyrektora i zastępcy dyrektora
 Raz w miesiącu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, raz lub dwa razy w roku w obecności dyrektora lub zastępcy. Projekt rozwoju zawodowego zakładał, że obserwowanie zajęć przez opiekuna stażu będzie odbywać się raz na miesiąc. Obserwacja zajęć przez opiekuna stażu przyczyniła się do zastosowania na zajęciach większej liczby metod aktywizujących uczniów, częstszego stosowania na tychże zajęciach środków multimedialnych, zajęć z przeróżnymi rekwizytami. Zajęcia były dla uczniów ciekawe i rozwijające. Do każdych obserwowanych zajęć przygotowywałam konspekty. Na końcu zajęć następowało ich podsumowanie, które uświadamiało uczniom czego nauczyli się na danych zajęciach.
3. Diagnozowałam własne potrzeby w zakresie niezbędnych oraz możliwych form doskonalenia własnego warsztatu pracy.
 Analizowałam swoje mocne i słabe strony, a także efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej poprzez ogląd osiągnięć uczniów. Systematycznie dokonywałam autorefleksji i samooceny.
Analiza własnych mocnych i słabych stron ukierunkowała mnie na poszukiwanie szkoleń, literatury, które pomogłyby mi we własnym rozwoju. Natomiast analiza pracy dydaktycznej ukierunkowała mnie na poszukiwanie ciekawych i skutecznych metod pracy z uczniami.
4. Poszerzałam wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu. Wszystkie formy doskonalenia zawodowego wymieniłam wcześniej (§7 ust.2 pkt.4)
Szkolenia w których uczestniczyłam oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Wiedza którą zdobyłam, umożliwiła mi doskonalenie warsztatu pacy. Zwiększenie poziomu umiejętności zawodowych pomogło mi również w organizacji pracy oraz wpłynęło na podwyższenie poziomu pracy z uczniem.

(§7, ust.1, pkt. 3)

Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż
1. Wnikliwa analiza prawa oświatowego i wszelkich zmian w nim zachodzących.
- uczestniczyłam w licznych szkoleniach dotyczących zmian w prawie oświatowym:
Seminarium „Nowelizacja statutu szkoły placówki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez ustawę z dn.20.02.2015r” Instytut Kształcenia Eko Tur
Seminarium „Jak dokonać aktualizacji dokumentacji szkoły w oparciu o nowe przepisy prawa wchodzące w życie 1 września 2015r. Tworzenie prawa wewnątrzszkolnego przez dyrektora”- Instytut Kształcenia Eko Tur
Seminarium „Nowelizacja statutu szkoły/placówki z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie”- Instytut Kształcenia Eko Tur
-uczestniczyłam w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego w zespolę ds. monitorowania WZO i w zespole prawa oświatowego.


Wnioski
Uważam, że omówione powyżej zadania, jakie podejmowałam w trakcie odbywania stażu świadczą o tym, iż spełniłam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Tym samym, dowodzi to mojego rozwoju zawodowego, czyli podwyższenia jakości mojej pracy i mojego funkcjonowania w szkole, a przez to i polepszenia jakości pracy szkoły, co było celem, jaki postanowiłam osiągnąć poprzez odbycie omawianego stażu.
W swojej dotychczasowej pracy pedagogicznej starałam się stosować nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi. W trakcie stażu pracowałam zarówno z uczniami zdolnymi jak i z uczniami mającymi trudności w nauce. Starałam się znaleźć rozwiązanie dla każdego problemu wychowawczego czy dydaktycznego moich wychowanków. Angażowałam się z pełnym poświęceniem w przydzielone mi zadania, a także byłam inicjatorem i opiekunem wielu zadań z poza ram obowiązkowych. Starałam się stworzyć uczniom sprzyjające warunki edukacyjne. Starałam się być dobrym organizatorem wycieczek i akcji charytatywnych. Moja kreatywność powoduje, że mam wiele nowych pomysłów. Podczas realizacji różnych zadań ściśle współpracowałam z wieloma nauczycielami ucząc się w ten sposób współpracy, podziału obowiązków. Praca z dziećmi i efekty tej pracy są dla mnie radością, cieszę się z małych i dużych sukcesów moich podopiecznych, a sobie stawiam coraz to wyższą poprzeczkę.

Agata Zyzańska
Szkoła Podstawowa nr 31

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.