Katalog

Beata Kusiak, 2017-06-22
Kutno

Geografia, Konkursy

SZKOLNY KONKURS GEOGRAFICZNY „PALCEM PO MAPIE”

- n +

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO „PALCEM PO MAPIE”

CELE KONKURSU:
• Rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania geografią,
• Poszerzanie wiedzy geograficznej uczniów,
• Doskonalenie umiejętności pracy z mapą,
• Poznanie jak największej ilości obiektów geograficznych i rozpoznawanie ich na mapie świata i kontynentów,
• Doskonalenie umiejętności korzystania z atlasu, jako źródła wiedzy geograficznej,
• Kształcenie umiejętności współdziałania w zespole.


ZAKRES I TEMATYKA:
Konkurs „PALCEM PO MAPIE” swym zakresem odnosi się do treści, osiągnięć i umiejętności zawartych w podstawie programowej. Tematyka konkursu dotyczy ogólnej znajomości mapy świata, umiejętności rozpoznawania obiektów geograficznych (wysp, półwyspów, rzek, rowów oceanicznych, itp.) oraz wskazywania ich na mapie ściennej lub konturowej. Uczniowie muszą wykazać się ponadto znajomością mapy politycznej Europy.


UCZESTNICY KONKURSU
• Zawodnicy biorący udział w konkursie są uczniami klas drugich. W konkursie biorą udział zespoły 3-osobowe, z każdej klasy po jednym zespole.
• Eksperci, czyli nauczyciele czuwający nad prawidłowym przebiegiem konkursu. Ich zadaniem jest sprawdzanie odpowiedzi uczniów, wyjaśnianie wątpliwości i rozstrzyganie kwestii spornych oraz zapisywanie wyników na zbiorczą tabelę punktacji.

FORMA KONKURSU
• Konkurs przebiega w pięciu etapach, a za odpowiedzi można uzyskać różną ilość punktów.
• W czasie konkursu nie można korzystać z żadnych map, poza danymi uczestnikom przez organizatora konkursu.
• Zespół wspólnie ustala odpowiedzi, na pytania odpowiada wyznaczona osoba – lider.
• Konkurs wygrywa zespół, który otrzyma najwyższą ilość punktów.
• W przypadku zdobycia przez drużyny identycznej liczby punktów, gdy ta liczba będzie miała wpływ na miejsce premiowane nagrodami, zostanie przeprowadzona dogrywka (quiz).
• Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.


PRZEBIEG KONKURSU:
Rozpoczęcie
Uroczyste rozpoczęcie-powitanie, przedstawienie zawodników i sędziów, wyjaśnienie obowiązujących zasad, wyłonienie lidera w każdym zespole.

I etap; (0 - 3pkt)
Quiz
Zespoły odpowiadają na losowo wybrane, przygotowane wcześniej pytania . Każdy zespół dwukrotnie wybiera numer pytania. Czas do zastanowienia: 30 sekund. Przykładowe pytania:
1. Jak się nazywa cieśnina oddzielająca Azję od Ameryki Pn.?
2. Jak się nazywa kanał oddzielający Amerykę Pn. od Pd.?
3. Największą wyspą Ameryki Północnej jest…
Za każdą poprawną odpowiedź 1pkt.

II etap: (0-6pkt)
Rozpoznaj obiekt na mapie; częścią jakiego kontynentu jest fragment mapy?
Każdy zespół losuje 3 zestawy, są to fragment mapy, na których zaznaczono obiekty, które należy rozpoznać, np. na fragmencie mapy Europy zaznaczono Sardynię. Czas do zastanowienia: 2 minuty.
1 pkt - za podanie nazwy obiektu, 1 pkt - za podanie nazwy kontynentu

III etap: (0-4pkt)
Wskaż na mapie świata (strona ćwiczeniowa)
Uczniowie losują karteczki z numerem zestawu (A-Z). W każdym zestawie znajdują się dwa obiekty, które należy wskazać na mapie ściennej, np. Zestaw A: Wisła, Nowa Zelandia, Zestaw
B: Nigeria, Ganges itd. Za każde poprawne wskazanie – 1pkt. Losowanie odbywać się będzie dwukrotnie.


IV etap: (0-4 pkt)
Rozpoznaj kraje na mapie Europy .
Każdy drużyna losuje jeden zestaw. Zestawy składają się z czterech fragmentów mapy politycznej Europy. Na podstawie konturu państwa, uczniowie muszą rozpoznać dany kraj oraz podać jego stolicę. Odpowiedzi zapisują w odpowiednim miejscu na karcie odpowiedzi. Po upływie 2 minut zastanowienia zespół oddaje odpowiedzi, a jury sprawdzi ich poprawność. Punkt przyznany będzie wówczas, gdy zespół prawidłowo rozpozna państwo i stolicę.

V etap: ( 0-2pkt)
Rozpoznaj obiekt na podstawie zdjęcia.
Każdy zespół, na podstawie zdjęcia, musi rozpoznać dany obiekt. Może nim być góra, rzeka, miasto. Czas do zastanowienia: 30 sekund. Etap składa się z dwóch rund. Zdjęcia będą wyświetlane po kolei, natomiast losowa będzie kolejność klas.
1 pkt - za podanie nazwy obiektu


Narada ekspertów: następuje podliczenie punktów uzyskanych przez poszczególne zespoły konkursowe i wyłonienie zwycięzców.
Wypisanie dyplomów
Zakończenie konkursu: ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie dyplomów i nagród dla zwycięzców, podziękowanie za pracę i udział w konkursie.
Ewaluacja: wypełnienie ankiety ewaluacyjnej przez osoby biorące udział w konkursie.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.