Katalog

Marzena Haptar, 2017-06-13
Szczecin

Plastyka, Program nauczania

Program koła rękodzieła artystycznego

- n +

PROGRAM
PRACY ZAJĘĆ KOŁA
RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO
DLA UCZNIÓW KLAS VI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 42 W SZCZECINIE
ROK SZKOLNY 2016/2017WSTĘP:
W dobie komputerów, przy których uczniowie spędzają coraz więcej czasu, ważne jest, aby zachęcać ich do alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego. W tym celu należy zauważać zdolności i zainteresowania uczniów oraz umożliwić im ich rozwijanie poprzez różnego rodzaju koła zainteresowań.
Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom uczniów, którzy wykazują zainteresowanie pracami rękodzielniczymi, postanowiłam poprowadzić na terenie naszej szkoły „Koło rękodzieła artystycznego”.
Dzieci w wieku szkolnym powinny wykonywać różnego rodzaju prace manualne, które w znacznym stopniu przyczyniają się do ich rozwoju. Rozwiną myślenie twórcze, wyobraźnię przestrzenną, spostrzegawczość, ułatwią zapamiętywanie, nauczą estetyki, cierpliwości, dokładności i dyscypliny. Ponadto kształcą oko i rękę, wyrabiają smak estetyczny, przyzwyczajają do wysiłku, uczą wytrwałości, a nabyte umiejętności znajdą zastosowanie w życiu. Myślę, że własna twórczość i działanie uczniów przyniesie im wiele satysfakcji oraz zadowolenia, a także wzmocni wiarę we własne siły i możliwości.
Program został napisany dla potrzeb koła rękodzieła artystycznego dla klas VI, prowadzonego w formie zajęć pozalekcyjnych, raz w tygodniu – 90 minut. Udział w zajęciach będzie dobrowolny i ogólnie dostępny. Wezmą w nich udział uczniowie nie tylko szczególnie uzdolnione, ale także te, które wykazują zainteresowania rękodziełem artystycznym. W każdym dziecku bowiem tkwią możliwości twórcze.
Program zawiera zagadnienia poszerzające i pogłębiające wiedzę oraz umiejętności rękodzielnicze ucznia. Ma na celu sprzyjanie rozwojowi dziecka, kształtowaniu jego umiejętności manualnych, rozwijaniu zainteresowań pracami rękodzielniczymi.
Mam nadzieję, że uczestnictwo w tych zajęciach da uczniom możliwość sprawdzenia i rozwijania swoich umiejętności manualnych, estetycznych i twórczych oraz będzie ciekawym i innowacyjnym sposobem spędzenia czasu wolnego.CEL GŁÓWNY:
Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych uczniów oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastyczno – technicznych.


CELE SZCZEGÓŁOWE – UCZEŃ:
• rozwija wyobraźnię oraz aktywność twórczą
• posługuje się nowymi technikami rękodzielniczymi
• potrafi wykorzystać materiały i środki w ciekawy sposób
• doskonali sprawność manualną
• nie boi się eksperymentować
• potrafi zinterpretować swoje dzieło rękodzielnicze
• kształtuje postawę bezpiecznego posługiwania się narzędziami typu: nożyczki, obcęgi, gwoździe, igły itp. oraz urządzeniami elektrycznymi, materiałami o wysokiej temperaturze
• uczy się spędzania wolnego czasu w sposób twórczy
• bierze udział w konkursach plastycznych
• umie współdziałać w zespole

METODY PRACY:
• oglądowa
• praktycznego działania

FORMY PRACY:
• indywidualna
• grupowa
• zbiorowa

Tematyka zajęć będzie koncentrowała się na technice decoupage, scrapbookingu, wyrobu biżuterii i modelowaniu w gipsie.
Dopuszcza się płynność w doborze tematów i liczby godzin przeznaczonych na ich realizację. Możliwe jest wprowadzenie lub rezygnacja z niektórych tematów bez ogólnej szkody dla koncepcji programu.
POMIAR OSIAGNIĘĆ:
Niebagatelne znaczenie przy stymulowaniu twórczej działalności rękodzielniczej ma ocena prac wykonanych przez uczniów. Każde dziecko będzie miało możliwość wypowiedzenia się na temat swojej pracy oraz otrzyma informacje zwrotne od nauczyciela. Prace omawiane będą wspólnie z uczestnikami kółka na bieżąco, w trakcie i po wykonaniu zadania. Nauczyciel zastosuje ocenę opisową zwracając uwagę na pomysłowe, ciekawe, oryginalne rozwiązania tematu. Celem wspólnego omawiania prac jest przygotowanie dzieci do samodzielnego myślenia, do umiejętności przedstawiania własnego sposobu widzenia rzeczy i stosunku do nich. Przy wspólnej ocenie prac uwaga dzieci zostanie skierowana w kierunku stopnia realizacji postawionych celów, oryginalności wykonania zadania plastycznego oraz na ogólny artystyczny wyraz wytworu rękodzielniczego. Prace, które nie będą się podobać potraktowane zostaną jako inna możliwość rozwiązania tematu. Oceną w formie pisemnej będą dyplomy, wyróżnienia, za udział w konkursach plastycznych.

EWALUACJA REALIZACJI PROGRAMU:
Efektem całorocznej pracy dzieci będzie prezentacja zdobytych umiejętności i wiadomości w różnych formach:
• wystawy prac rękodzielniczych
• udział w konkursach
• oprawa plastyczna uroczystości (prace uczniów jako elementy dekoracyjne)
Do przeprowadzenia ewaluacji posłużę się:
• analizą osiągnięć grupy i osiągnięć indywidualnych
• dyskusją z grupą w zajęciach podsumowujących, co się udało, a czego nie udało się zrealizować i dlaczego?
• frekwencją na zajęciach
Ewaluacja daje nauczycielowi możliwość oceny własnej pracy, zastanowienia się nad swoimi kompetencjami, a co za tym idzie, w przyszłości udoskonali zajęcia.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.