AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Dorota Polichnowska, 2017-06-13
Chludowo

Małgorzata Bartyńska
Turystyka, Program nauczania

Program Szkolnego Koła Turystycznego

- n +

Program edukacyjny

Szkolne Koło Turystyczne
„Włóczykij”

mgr Małgorzata Bartyńska
mgr Dorota Polichnowska


Spis treści:


1. Wstęp
2. Ogólne założenia programu
3. Cele programu:
3.1 Ogólne cele programu edukacyjnego
3.2 Szczegółowe cele programu edukacyjnego
4. Treści programowe
5. Formy i metody realizacji
6. Ewaluacja programu
7. Bibliografia


• WSTĘP

Turystyka jest ściśle związana zarówno z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, jak i profilaktyczną szkoły. Wycieczki piesze rozwijają wśród dzieci takie cechy jak: ciekawość, potrzebę zdobywania wiedzy, radość przebywania w grupie, szacunek do przyrody, chęć eksperymentowania, poznawanie nowych miejsc i ludzi, wytrwałość. Udział w zajęciach turystycznych jest doskonałym sposobem na pokonywanie własnych słabości oraz poprawę kondycji fizycznej.
Tworząc program kierowałyśmy się trzyletnim doświadczeniem w prowadzeniu tego typu zajęć w szkole podstawowej. Uwzględniłyśmy wnioski płynące z przeprowadzonej ewaluacji zajęć koła turystycznego na końcu roku szkolnego 2015/2016. Program zostanie wzbogacony o dodatkowe zajęcia wprowadzające w tematykę wycieczki:
- prezentację trasy,
- ciekawostki przyrodnicze i historyczne,
- zapoznanie z mapą i kompasem;


• OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU


Opracowany przez nas program edukacyjny „Szkolne Koło Turystyczne Włóczykij” przeznaczony jest do realizacji w postaci zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas II-III.
Zajęcia odbywać się będą w soboty, od września do maja, w czasie kilkugodzinnych wyjść w najbliższy teren lub z dojazdem, w wymiarze 40 godzin, w tym 14 godzin dydaktycznych.
Możliwość otrzymania przez uczniów odznaki PTTK na zakończenie roku będzie stanowić dodatkową zachętę do wytrwałej pracy i zaangażowania w działalność koła.
Materiały i pomoce dydaktyczne potrzebne w realizacji postawionych celów edukacyjnych to przede wszystkim: mapy turystyczne Wielkopolski, przewodniki turystyczne, kompasy, lupy. Ważnym elementem pracy będzie korzystanie z pracowni komputerowej.
Autorski program edukacyjny jest spójny z obowiązującym w szkole zestawem podręczników i programem edukacji wczesnoszkolnej „Szkoła na miarę” wydawnictwa Nowa Era oraz z podstawą programową kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego zawartej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 30 maja 2014r. (Dz. U. poz. 803).• CELE PROGRAMU

• ogólne cele programu edukacyjnego

Niniejszy program zajęć edukacyjnych uwzględnia ogólne cele kształcenia w szkole podstawowej:

„Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest:
1) przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów;
2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości pod czas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. […]” 1)

Udział w zajęciach koła zainteresowań „Szkolne Koło Turystyczne Włóczykij” umożliwi nabywanie i rozwijanie zawartych w podstawie programowej umiejętności o charakterze ponadprzedmiotowym, do których należą:

• „czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywa nie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa;
• myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych;
• myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;
• umiejętność komunikowania się w języku ojczystym, w mowie, jak i w piśmie;
• umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;
• umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań przygotowania do dalszej edukacji;
• umiejętność pracy zespołowej. […]” 2)
_________________________
1), 2) https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/08/zalacznik_2.pdf

Ogólne cele kształcenia i wychowania określone w programie Szkolnego Koła Turystycznego „Włóczykij” obejmują:

1. Rozwijanie postaw patriotycznych u uczniów poprzez poznawanie Wielkopolski, kultury narodowej i przyrody.
2. Rozwijanie zainteresowań turystycznych.
3. Zachęcanie do aktywnego wypoczynku i kształtowanie zdrowego stylu życia.
4. Wyrobienie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.
5. Integracja wiedzy z różnych dziedzin nauki.
6. Rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody i dbałości o środowisko naturalne.
7. Nabywanie umiejętności poruszania się na szlakach turystycznych.
8. Podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej.

• Szczegółowe cele:

Członkowie „Szkolnego Koła Turystycznego Włóczykij” nabywają i kształtują następujące umiejętności:
1. Wyznaczanie kierunków i orientowania w terenie.
2. Wskazanie atrakcji turystycznych najbliższej okolicy i Wielkopolski.
3. Dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny.
4. Dostrzeganie potrzeby ochrony dóbr kultury.
5. Klasyfikowanie odznak turystycznych i odczytywanie informacji na znakowanych szlakach pieszych.
6. Poszerzenie wiedzy zdobytej na lekcjach i wykorzystanie jej w praktyce.
7. Zwrócenie uwagi na problem ochrony środowiska naturalnego.
8. Poszanowanie symboli narodowych.
9. Integracja dzieci.


• TREŚCI PROGRAMOWE SZKOLNEGO KOŁA TURYSTYCZNEGO ”WŁÓCZYKIJ”:

ZAKRES TREŚCI PROGRAMOWYCH OSIĄGNIĘCIA UCZNIA SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW TERMIN REALIZACJI
Stworzenie regulaminu wycieczek i wyjść turystycznych.
Odznaki turystyki PTTK; poznanie walorów przyrodniczych Parku Krajobrazowego Wełna; zwiedzenie zasobów Muzeum Młynarstwa w Jaraczu oraz kościółka w Wełnie. • Uzasadnia potrzebę aktywnego spędzania czasu wolnego
• Wymienia przykłady odznak turystycznych
• Zna ciekawostki historyczne regionu;
• Posługuje się mapą, rozpoznaje oznaczenia szlaków turystycznych
• Potrafi wymienić liczne gatunki fauny i flory rezerwatu;
• Nazywa eksponaty znajdujące się w muzeum
• Nazywa rzekę przepływającą przez rezerwat

• Ustalenie reguł zachowania w czasie wycieczek
• Udział w pogadance nt. odznak turystycznych
• Zdobywanie punktów niezbędnych do uzyskania odznaki turystycznej
• Opisywanie krajobrazu najbliższej okolicy w czasie zajęć w terenie;
• Omówienie form ochrony przyrody w Polsce
• Zwiedzenie kościółka w Wełnie i Muzeum w Jaraczu
wrzesień
ok. 7h
(2 dydaktyczne)
Dbałość o środowisko naturalne najbliższej okolicy
Golęczewo; Logo Szkolnego Koła Turystycznego
• Dziecko widzi potrzebę szanowani a przyrody
• Zna podstawowe informacje na temat Międzynarodowej Akcji Sprzątania Świata
• Rozwijanie kreatywności i zainteresowań plastycznych • Sprzątanie najbliższej okolicy
• Ogłoszenie konkursu rodzinnego na LOGO Szkolnego Koła Turystycznego „Włóczykij”
wrzesień
3h (1 godzina dydaktyczna)
Poznanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Doliny Samicy – flora i fauna.
•Uczeń poznaje gatunki zwierząt występujące w obszarze chronionym
•Wymienia gatunki występujące w lesie
•Poznaje i utrwala warstwy lasu
•Lekcja przyrody w terenie – spotkanie z ekologiem
•Zdobywanie punktów niezbędnych do uzyskania odznaki turystycznej
październik
4h (2 godziny dydaktyczne)
Uczczenie Święta Niepodległości
•Uczeń poznaje ciekawostki historyczne związane miejscem pamięci narodowej
•Udział w Rajdzie Niepodległościowym 11 listopada
3h dydaktyczna)
Poznanie historii Golęczewa
•Dziecko poznaje i wymienia najważniejsze zabytki Golęczewa
•Opisuje w kilku zdaniach historię wsi • Prezentacja multimedialna
•Spacer po najbliższej okolicy grudzień
3 h – 1 dydaktyczna
Dzień Ziemi • Uczeń widzi potrzebę dbałości o środowisko naturalne
•Potrafi segregować śmieci
•Nazywa parki krajobrazowe występujące w Wielkopolsce
•Udział w Targach Eko-Forum marzec
5 h (3 dydaktyczne)
Zwiedzenie Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonka •Uczeń nazywa gatunki zwierząt i roślin występujące w parku
•Zdobywa najwyższe wzniesienie parku
•Zna ciekawostki przyrodnicze i historyczne związane z miejscem
•Ćwiczy nowe umiejętności sprawnościowe i zręczność
•Lekcja przyrody w terenie
•Konkurencje sprawnościowe z wykorzystaniem zebranych darów natury
•Zdobywanie punktów niezbędnych do uzyskania odznaki turystycznej kwiecień
7h (2 dydaktyczne)
Poznanie uroków Wielkopolskiego Parku Narodowego •Uczeń potrafi określić kierunki świata z użyciem kompasu oraz na podstawie obserwacji przyrody
•Wymienia i nazywa gatunki roślin i zwierząt występujących w parku
•Opisuje eksponaty znajdujące się w muzeum
•Zna postać Arkadego Fiedlera i jego najważniejsze osiągnięcia
•Lekcja w terenie z kompasem
•Obserwacja roślin i zwierząt
•Zwiedzenie przewodnikiem Muzeum Arkadego Fiedlera
•Zdobywanie punktów niezbędnych do uzyskania odznaki turystycznej
maj
8 h (2 dydaktyczne)


5.1. FORMY PRACY

Zbiorowe, grupowe i indywidualne.

1. Zajęcia w sali lekcyjnej:
a. organizacyjne – poświęcone organizacji pracy koła, wycieczek, rajdów
b. popularnonaukowe – poświęcone omówieniu wybranego zagadnienia krajoznawczego,
c. ćwiczeniowo-praktyczne – wykorzystujące wiedzę teoretyczną w praktyce (konkursy, ćwiczenia, zabawy dydaktyczne, krzyżówki, gry).
2. Zajęcia terenowe:
a. wycieczki, rajdy, spacery
b. ćwiczeniowo-praktyczne – wykorzystujące wiedzę teoretyczną w terenie, np. topografia.

5.2. METODY PRACY

1. Metody oglądowe (wizualizacja)
a. obserwacja bezpośrednia (wycieczki)
b. obserwacja pośrednia (prezentacje multimedialne, plansze)
2. Metody podające (przyswajanie)
a. pogadanki
c. instrukcje
d. elementy wykładu
3. Metody praktyczne (działanie)
a. ćwiczenia rysunkowe
b. badania terenowe
4. Metody poszukujące (odkrywanie)
a. posługiwanie się mapą, kompasem
b. dyskusje


6.EWALUACJA

Ewaluacja programu będzie prowadzona systematycznie podczas każdych zajęć, co pozwolić ocenić przydatność programu i jego skuteczność w realizacji postawionych celów edukacyjnych. Po każdej wycieczce uczestnicy koła wypełnią ankietę, której celem będzie uzyskanie informacji, w jakim stopniu dzieci przyswoiły wiedzę przyrodniczą oraz historyczną. Dodatkowo na koniec roku szkolnego zostanie przeprowadzony wywiad z rodzicami uczestników Szkolnego Koła Turystycznego „Włóczykij”.
Wycieczki będą dokumentowane na stronie internetowej oraz w kronice.
Zaangażowanie uczestników i systematyczny udział dzieci potwierdzi ilość uzyskanych odznak w roku szkolnym 2016/2017 oraz przebyte kilometry.

6. BIBLIOGRAFIA

Atlas Ilustrowany „Świat przyrody”
Maria Bajer „Jubileusz 700-lecia Golęczewa”
Maria Bajer ”Jubileusz 2005 Golęczewo”
V. Corggibet, Ch. Besse „Zielona encyklopedia czyli wszystko, co musisz wiedzieć o ekologii”
Daunpol Wydawnictwo Kartograficzne „Parki Krajobrazowe Wielkopolski” – mapy
Leksykon roślin i zwierząt Polski – praca zbiorowa
Program nauczania „Szkoła na miarę” - Nowa Era
R. Trześniowski „Gry i zabawy ruchowe”
Joanna Winiecka-Nowak „Detektyw przyrody. Świat Roślin”
Joanna Winiecka-Nowak „Przyroda plus – ćwiczenia rozwijające zainteresowania”, wyd. Nowa Era


Strony internetowe:

http://dolina-welny.pl
http://dziewiczabaza.pl/
http://ine.eko.org.pl
http://fiedler.pl
http://www.poznan.pttk.pl/
http://rogozno.pl
http://www.wielkopolskipn.pl/
http://zwiedzajmy.pl
http://www.poznan.pttk.pl/


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.