Katalog

Dagmara Kaczmarek, 2017-06-13
Łobez

WOS, Scenariusze

Scenariusz lekcji wos - "Kto rządzi w Polsce - Prezydent czy Rada Ministrów?"

- n +

Scenariusz lekcji wiedzy o społeczeństwie dla klasy II w Technikum Zawodowym

Temat zajęć lekcyjnych: Kto rządzi w Polsce - Prezydent czy Rada Ministrów?

Czas trwania lekcji: 90 minut - 2 jednostki lekcyjne
Cele lekcji:
1. Kształcący:
Uczeń kształci umiejętność:
• korzystania z różnych źródeł informacji;
• umiejętność skutecznego i sprawnego wyszukiwania informacji;
• twórczego rozwiązywania problemów;
• współdziałania w grupie;
• prawidłowego operowania pojęciami poznanymi podczas lekcji;
• publicznych wystąpień.
2. Poznawczy:
Uczeń:
• zna urząd Prezydenta RP oraz jego kompetencje;
• zna Radę Ministrów i jej kompetencje;
• potrafi określić „Kto rządzi w Polsce?” i przytoczyć odpowiednie argumenty.
• potrafi posługiwać się Konstytucją, odnaleźć odpowiednie rozdziały i artykuły Konstytucji,
3. Wychowawczy
• efektywne współdziałanie w grupie;
• zachowanie prawidłowych zasad dyskusji;
Środki dydaktyczne:
• prezentacja multimedialna
• egzemplarze Konstytucji RP;
• karty pracy w grupie;
• tablica interaktywna.
Metody:
• wykład nauczyciela;
• praca w grupach;
• praca pod kierunkiem nauczyciela;
• wizualizacja za pomocą schematu zamieszczonego na tablicy interaktywnej.

Podczas wcześniejszych lekcji uczniowie:
- poznali źródła prawa oraz hierarchię aktów prawnych,
- poznali kompetencje władzy ustawodawczej w Polsce,
- poznali Konstytucję RP (jej funkcje i budowę).


PRZEBIEG LEKCJI

Część organizacyjna:
• wejście do klasy,
• sprawdzenie obecności.

Część przygotowawcza:
• Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem i celami lekcji „Kto rządzi w Polsce Prezydent czy Rada Ministrów?”.
• Nauczyciel przedstawia krótką prezentacje multimedialną w programie Power Point na temat „Kto rządzi w Polsce – Prezydent czy Rada Ministrów?”. W prezentacji wyjaśnione zostaje pojęcie „Prezydent RP”, „Głowa Państwa”,, „Rada Ministrów”, procedura wyboru i odwołania Prezydenta RP oraz jego uprawnienia, skład Rady Ministrów, procedura powoływania i odwoływania Rady Ministrów. W prezentacji przedstawiono także Prezydenta RP Andrzeja Dudę oraz Radę Ministrów.

Część realizacyjna:
• Nauczyciel przypomina zasady pracy w grupie, a następnie przydziela poszczególnym grupom zadania ( Załącznik nr 1 - karta pracy nr1).
• Uczniowie pracują w grupach i wyszukują w egzemplarzach Konstytucji RP poszczególnych informacji dotyczących kompetencji Rady Ministrów. Następnie przedstawiciele poszczególnych grup prezentują wyniki swojej pracy. Najważniejsze informacje zostają zapisane na tablicy interaktywnej.
• Następnie nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy nr 2 i wyjaśnia treść ćwiczenia. Zadaniem uczniów jest przedstawienie kompetencji Prezydenta RP na podstawie informacji zawartych w tekście źródłowym, którym jest Konstytucja RP. Następnie reprezentanci poszczególnych grup prezentują wyniki pracy i zapisują je na tablicy interaktywnej ( Załącznik nr 2 - karta pracy nr 2).
• Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela porównują kompetencje Prezydenta RP oraz Rady Ministrów na podstawie informacji zapisanych na tablicy oraz w kartach pracy.
• Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela:
1. „Kto waszym zdaniem rządzi w Polsce i dlaczego?”
2. „Kto ma większe kompetencje? Prezydent RP czy Rada Ministrów?”
Część podsumowująca:

• Uczniowie podsumowują pracę na lekcji wraz z nauczycielem.
• Nauczyciel drukuje efekty pracy uczniów (kompetencje Prezydenta RP oraz kompetencje Rady Ministrów) i rozdaje każdemu uczniowi.
• Nauczyciel zbiera karty pracy od nr 1 do nr 2 i ocenia prace uczniów podczas lekcji.

Zadanie domowe:
Jako zadanie domowe uczniowie mają przygotować pisemną wypowiedź na pytanie

Opracowała Dagmara Kaczmarek
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.