AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Bogusław Łój, 2017-06-13
Nisko

Religia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +


§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej
lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły,
a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1–3
Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie
realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich,
w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

L.P. ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
- zapoznanie się z procedurami
i wymaganiami kwalifikacyjnymi niezbędnymi do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela dyplomowanego
-opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi, priorytetami szkoły i własnymi potrzebami edukacyjnymi
-gromadzenie, upowszechnianie informacji na temat awansu, aktualizowanie przepisów prawa dotyczących awansu Przed rozpoczęciem stażu


IX 2014Okres stażu
2. Podnoszenie jakości pracy nauczyciela poprzez pracę własną nad rozwojem zawodowym - opracowywanie rozkładów materiału na dany rok szkolny oraz konstruowanie planów pracy dydaktyczno- wychowawczej,
- obserwacja zajęć poprzez dyrektora, ewaluacja i samoocena obserwowanych zajęć.
- systematyczny udział w spotkaniach formacyjno – szkoleniowych dla katechetów. Początek każdego roku szkolnego

Zgodnie
z harmonogramem pracy szkoły
i Wydziału Katechetycznego diecezji sandomierskiej
3. Poszerzenie wiedzy
i umiejętności
w celu doskonalenia warsztatu pracy i metod pracy - udział w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego
(w warsztatach szkoleniowych, kursach, konferencjach metodycznych, radach szkoleniowych, konsultacjach zespołowych, spotkaniach formacyjnych) Cały okres stażu
4. Samodzielne studiowanie literatury
i czasopism, wymiana doświadczeń. Systematyczne studiowanie nowości
w zakresie metodyki i dydaktyki katechezy. Poszukiwanie nowych metod aktywizujących uczniów na katechezie. Cały okres stażu
5. Uczestniczenie
w pracach organów szkoły związanych
z realizacją jej podstawowych funkcji
i wynikających
z nich zadań. - praca w zespołach zadaniowych
i przedmiotowych
- praca w zespole wychowawczym szkoły
- aktywne uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej
- wykonywanie zajęć dodatkowych zleconych przez dyrektora szkoły Cały okres stażu
6. Podejmowanie dodatkowych zajęć
w celu rozwijania zainteresowań
i twórczej działalności uczniów - przeprowadzanie diagnozy wstępnej
z religii, dotyczącej klas pierwszych,
w celu właściwej organizacji procesu nauczania
- integrowanie zespołów klasowych wokół celów i zadań szkoły, uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach życia w szkole i poza nią,
- przygotowywanie szkolnych uroczystości
- przygotowywanie uczniów do konkursów organizowanych przez Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Diecezji Sandomierskiej oraz do Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Teologicznej.
- udział w Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia”.
- przygotowanie gazetek ściennych tematycznych IX każdego roku szkolnego


Cały okres stażu
7. Prowadzenie zajęć
pozalekcyjnych - prowadzenie konsultacji przedmiotowych
- praca z uczniami biorącymi udział
w Eutrapeliach, ewentualnych konkursach i przedstawieniach
- przygotowywanie wraz
z uczniami celebracji liturgicznych
z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, rekolekcji oraz celebracji okazjonalnych
- organizowanie pielgrzymek
i wyjazdów
- opieka nad młodzieżą w czasie wypraw surwiwalowych i innych wycieczek
- organizacja powiatowego i szkolnych konkursów artystycznych
- prowadzenie Szkolnego Koła Honorowych Dawców Krwi Każdego roku szkolnego

Cały okres stażu
8. Zaangażowanie rodziców i tworzenie relacji z nimi -współpraca z rodzicami i ich pedagogizacja w celu podniesienia jakości pracy szkoły, poziomu nauczania, diagnozowania oczekiwań środowiska lokalnego cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej

L.P. ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN
1. Doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej - ukończenie kursu dotyczącego technologii informacyjnej W ciągu stażu
2. Zastosowanie technologii komputerowej
i informatycznej w pracy - wykorzystywanie technologii informacyjnej przy opracowywaniu dokumentów szkolnych, sprawozdań, narzędzi badawczych np. ankiet, sprawdzianów, testów
- prowadzenie lekcji religii i godzin wychowawczych z wykorzystaniem technologii komputerowej oraz multimedialnych programów katechetycznych Na bieżąco
3. Wykorzystanie Internetu. - umieszczanie scenariuszy
i opracowań na portalach katechetycznych
- wykorzystywanie zasobów Internetu
w celu pozyskiwania informacji, materiałów z zakresu metodyki
i psychologii przydatnych nauczycielom, uczniom, rodzicom
- wykorzystywanie poczty elektronicznej do wymiany doświadczeń oraz materiałów metodycznych z innymi katechetami
Na bieżąco

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

L.P. ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN
1. Prowadzenie otwartych zajęć Zajęcia otwarte z religii dla nauczycieli oraz wizytatorów katechetycznych W okresie stażu

2. Współpraca w procesie wychowania uczniów - Stała współpraca z wychowawcami i rodzicami, pedagogiem i psychologiem
- wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości szkolnych, apeli, konkursów
W ciągu stażu
3. Współpraca w procesie dydaktycznym - opracowanie, gromadzenie
i udostępnianie innym nauczycielom materiałów dydaktycznych,
- wymiana poglądów z innymi nauczycielami, aktywna praca w zespole przedmiotowym,
- opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w szkole konspektów lekcji, narzędzi pomiaru dydaktycznego, testów, sprawdzianów, pomocy dydaktycznych
-praca w komisjach szkolnych
i konkursowych Okres stażuNa bieżąco
4. Współpraca w procesie katechetycznym -uczestnictwo w spotkaniach katechetycznych organizowanych przez Wydział Katechetyczny kurii i parafię (pielgrzymki, kongregacje, spotkania modlitewne, szkolenia formacyjne), rozmowy, dzielenie się swoją wiedzą
i doświadczeniami, wspólne rozwiązywanie problemów W ciągu stażu
według kalendarium diecezjalnego
i parafialnego

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio
z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

L.P. ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN

1. Nabywanie umiejętności projektowania
i planowania własnych działań - opracowanie i realizacja planu działań dydaktyczno- wychowawczych
i profilaktycznych,
- opracowanie programu szkolnego Koła Honorowych Dawców Krwi oraz wdrożenie go,
- opracowanie programu szkolnej grupy wolontariatu i wdrożenie go
- opracowanie scenariusza Powiatowego Konkursu na najpiękniejszą pisankę Każdego roku szkolnego


Okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

L.P. ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN
1. Współpraca
z organizacjami, które
zajmują się pomaganiem dzieciom
i młodzieży oraz
z mediami - Współpraca z parafią św. Floriana
w Stalowej Woli oraz z parafiami dekanatu Stalowa Wola, a także z parafiami, z których pochodzą uczniowie, stowarzyszeniem Wiosna, MOPS-em, RCKiK w Stalowej Woli W ciągu stażu
2. Wychowanie do szacunku i czci miejsc religijnych oraz kultu religijnego Przeprowadzenie katechez
w szkole dotyczących Mszy Św., nabożeństw różańcowych, Rorat, Drogi Krzyżowej, rekolekcji, świąt katolickich
i zwyczajów z nimi związanych, miejsc pielgrzymkowych – ważnych dla świadomości Polaków. W ciągu stażu

3. Integracja społeczności szkolnej. Organizowanie wycieczek – pielgrzymek, dni skupienia, rekolekcji W ciągu stażu
4. Dodatkowe formy zaangażowania uczniów
i społeczności szkolnej - organizowanie wyjść pocztu sztandarowego szkoły i opieka nad nim podczas uroczystości państwowych
i religijnych,
- organizacja konkursów plastycznych związanych z tradycjami Bożego Narodzenia i Wielkanocy
- włączenie się w akcje charytatywne
o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim
- pomoc w przeprowadzeniu Diecezjalnych Dni Młodzieży W ciągu stażu


§ 8 ust 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

L.P. ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN
1. Aktywna i systematyczna współpraca ze środowiskiem lokalnym
i innymi instytucjami społecznymi
- nawiązanie współpracy z policją, pedagogiem, pielęgniarką w celu rozpoznawania trudnych przypadków oraz ich eliminacji,
- wykonywanie zadań na rzecz pomocy społecznej we współpracy z pedagogiem,
- otoczenie opieką merytoryczną uczniów ubiegających się o różne formy pomocy podczas składania i kompletowania przez nich dokumentów,
-promocja szkoły w środowisku lokalnym,
-współpraca z instytucjami kulturalnymi w Stalowej Woli,
- współpraca z portalami internetowymi, telewizją miejską W ciągu stażu
2. Współpraca z parafią św. Floriana w Stalowej Woli - udział w spotkaniach katechetów z ks. Proboszczem
- przygotowanie rozważań do różnych nabożeństw
- przygotowanie oprawy liturgicznej podczas Mszy Świętej
rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, rekolekcji czy innych uroczystości.
- prowadzenie parafialnego czasopisma,
- administrowanie parafialną stroną internetową Na bieżąco
3. Współpraca z rodzicami - pełnienie funkcji wychowawcy klasy
- dzielenie się wiedzą pedagogiczną
w trakcie indywidualnych rozmów
z rodzicami
- uczestnictwo w dyżurach dla rodziców
- wspólne podejmowanie działań na rzecz uczniów Na bieżąco

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych,
wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu
i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

L.P. ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN
1. Rozpoznawanie
i rozwiązywanie problemów edukacyjnych
i wychowawczych - rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych
i wychowawczych,
- współpraca z Poradnią Psychologiczną - Pedagogiczną
- pogłębianie wiedzy i umiejętności
w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych (lektura literatury fachowej, publikacji dotyczących wychowania, zagrożeń, niedostosowania społecznego uczniów)
- dokonanie opisu i analizy przypadków rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych
z uwzględnieniem specyfiki szkoły Na bieżąco


W ciągu stażu
2. Systematyczna współpraca
z wychowawcami klas
i pedagogiem szkolnym w zakresie udzielania pomocy
w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych - prowadzenie rozmów interwencyjnych, - podejmowanie działań wychowawczych na rzecz kultury osobistej uczniów
- skuteczne interweniowanie
w sytuacjach kryzysowych W ciągu stażu


Projekt planu rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i może ulec zmianom
wynikającym z potrzeb szkoły.


Stalowa Wola, dn. 11.09.2014 r.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.