Katalog

Bogusław Łój, 2017-06-13
Nisko

Religia, Sprawozdania

Sprawozdanie z awansu na stopień nauczyciela mianowanego

- n +


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
W OKRESIE STAŻU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko:
Stanowisko i miejsce zatrudnienia: nauczyciel religii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki w Stalowej Woli
Posiadane kwalifikacje: mgr teologii, przygotowanie pedagogiczne; ukończone kwalifikacyjne studia podyplomowe z historii
i wiedzy o społeczeństwie
Okres stażu: 01.09.2010 – 31.05.2013
Opiekun stażu:


Stalowa Wola, 07.06.2013


Wstęp

Jestem nauczycielem religii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.
W 2007 r. ukończyłem studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, na kierunku teologia, specjalność nauczycielska oraz specjalność archiwistyczna. Posiadam przygotowanie pedagogiczne. W 2010 r., na tej samej uczelni, ukończyłem zaś podyplomowe kwalifikacyjne studia z historii i wiedzy o społeczeństwie.
W 2008 r. uzyskałem stopień nauczyciela kontraktowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpocząłem 1 września 2010 r., będąc nauczycielem religii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. Po zapoznaniu się z przepisami i wstępnym rozpoznaniu potrzeb szkoły, napisałem plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły mgra Włodzimierza Smutka. We wrześniu 2010 r. podpisałem również kontrakt z opiekunem stażu panią mgr Renatą Pachacz, w którym zostały zawarte zasady naszej współpracy. Łączny czas trwania stażu wyniósł 2 lata i 9 miesięcy.
Realizując plan rozwoju zawodowego, miałem na uwadze podniesienie jakości pracy szkoły, a także podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno-wychowawczych.
W okresie stażu starałem się zrealizować wszystkie cele, założone w planie rozwoju zawodowego. Postępowałem zgodnie z wymaganiami określonymi w §7 Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
 Brałem udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
 Samodzielnie lub poprzez udział w różnych formach doskonalenia pogłębiałem swoją wiedzę, umiejętności zawodowe i wychowawcze.
 Zapoznawałem się z przepisami dotyczącymi systemu oświaty.

Porządek sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego stworzyłem na podstawie wymagań zawartych w §7 Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1.03.2013 (Dz.U. z dn. 26.03.2013. poz. 393).

ZADANIA DO REALIZACJI W OKRESIE STAŻU
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego (§7 ust.1 pkt 1)

1. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
Rok szkolny 2010/11; 2011/12; 2012/13
 Udział w większości posiedzeń Rad Pedagogicznych (zwolnienia z udziału w RP wynikające z nieobecności w pracy lub przyczyn losowych).
 Czynna współpraca z gronem pedagogicznym w czasie posiedzeń RP oraz w codziennej pracy nauczyciela.
 Członek zespołu protokolantów – sporządzenie protokołów z posiedzeń rad pedagogicznych

2. Wykonywanie zadań zleconych przez dyrektora szkoły.
Rok szkolny 2010/11
 Opieka nad salą nr 28.
 Zbiórka materiałów (tekstów oraz zdjęć) dotyczących wydarzeń szkolnych z miesiąca lutego 2011 r. i przekazanie ich do nauczyciela odpowiedzialnego za redakcję kroniki szkolnej.
 Realizowanie i dokumentowanie zajęć edukacyjnych, wynikających z art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela.
 Prowadzenie dokumentacji szkolnej – dzienniki lekcyjne i dzienniki nauczania indywidualnego.
 Praca w zespole promującym szkołę: wyjazdy wraz z innymi nauczycielami i uczniami do okolicznych gimnazjów, spotkania z gimnazjalistami, przedstawianie oferty edukacyjnej szkoły, pomoc w organizacji Dni Otwartych – opieka nad uczniami i sprzętem w auli szkolnej.
 Opieka nad pocztem sztandarowym – organizowanie uczniów, uczestnictwo wraz z nimi w uroczystościach rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w bazylice konkatedralnej w Stalowej Woli oraz w uroczystościach związanych z rocznicą deportacji ludności polskiej przez Związek Sowiecki na Syberię, w kościele św. Floriana w Stalowej Woli.
 Praca w Zespole Rekrutacyjnym. Pełnienie dyżurów w centrum naboru, przyjmowanie podań i dokumentów od gimnazjalistów – kandydatów do naszej szkoły.
 Zastępowanie nauczycieli na zajęciach zgodnie z planem zastępstw po wcześniejszym potwierdzeniu podpisem w księdze zastępstw.
 Pełnienie dyżurów nauczycielskich podczas przerw międzylekcyjnych zgodnie z planem dyżurów oraz dyżurów w ramach profilaktyki uzależnień – wyeliminowanie palenia papierosów wokół szkoły.


Rok szkolny 2011/12
 Zbiórka materiałów (tekstów oraz zdjęć) dotyczących wydarzeń szkolnych z miesiąca czerwca 2012 r. i przekazanie ich do nauczyciela odpowiedzialnego za redakcję kroniki szkolnej.
 Realizowanie i dokumentowanie zajęć edukacyjnych, wynikających z art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela.
 Prowadzenie dokumentacji szkolnej – dzienniki lekcyjne i dzienniki nauczania indywidualnego.
 Praca w zespole promującym szkołę, pomoc w organizacji Dni Otwartych – opieka nad ekspozycją Sali Tradycji Szkoły, zapoznanie z nią przybyłych gimnazjalistów.
 Opieka nad pocztem sztandarowym – organizowanie uczniów, uczestnictwo wraz z nimi w uroczystościach rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, w uroczystościach pogrzebowych uczniów szkoły oraz osób zasłużonych dla środowiska Stalowej Woli, w Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia”
 Zastępowanie nauczycieli na zajęciach zgodnie z planem zastępstw po wcześniejszym potwierdzeniu podpisem w księdze zastępstw.
 Pełnienie dyżurów nauczycielskich podczas przerw międzylekcyjnych zgodnie z planem dyżurów.
Rok szkolny 2012/13
 Wychowawstwo w klasie 1-2b (Zasadnicza Szkoła Zawodowa)
 Realizowanie i dokumentowanie zajęć edukacyjnych, wynikających z art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela.
 Prowadzenie dokumentacji szkolnej i klasowej – dzienniki lekcyjne, a zwłaszcza dziennik klasy 1-2b (jako wychowawca), arkusze ocen.
 Praca w zespole promującym szkołę, pomoc w organizacji Dni Otwartych – opieka nad aulą szkolną (nad uczniami i sprzętem). Przygotowanie ekspozycji dokumentującej działalność charytatywną oraz pracę uczniów – wolontariuszy. Przygotowanie dla gimnazjalistów konkursu wiedzy o Janie Pawle II.
 Opieka nad pocztem sztandarowym – organizowanie uczniów, uczestnictwo wraz z nimi w uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego, w uroczystościach pogrzebowych wicedyrektor oraz ucznia szkoły, w stalowowolskich uroczystościach związanych z rocznicą odzyskania niepodległości (11 listopada), w stalowowolskich uroczystościach związanych z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w uroczystościach związanych z rocznicą deportacji ludności polskiej przez Związek Sowiecki na Syberię, w kościele św. Floriana w Stalowej Woli, w uroczystości pożegnania maturzystów.
 Zastępowanie nauczycieli na zajęciach zgodnie z planem zastępstw po wcześniejszym potwierdzeniu podpisem w księdze zastępstw.
 Pełnienie dyżurów nauczycielskich podczas przerw międzylekcyjnych zgodnie z planem dyżurów.
 Praca w Zespole Rekrutacyjnym. Pełnienie dyżurów w centrum naboru, przyjmowanie podań i dokumentów od gimnazjalistów – kandydatów do szkoły.
 Lider Zespołu Nauczycieli ds. wzmacniania aktywności społecznej uczniów
- organizowanie spotkań Zespołu
- propagowanie wśród uczniów szkoły możliwości zaangażowania się w wolontariat – w ramach konkretnych akcji (ogłoszenia, plakaty) lub – mniej formalnie – włączenie się w organizację akcji charytatywnych
- Koło Honorowych Krwiodawców
- konkursy na ozdoby świąteczne i związane z nimi aukcje charytatywne
- współpraca z instytucjami na terenie miasta
- akcje społecznościowe
- współpraca z Samorządem Uczniowskim
 Członek Zespołu Nauczycieli Religii
- Udział w spotkaniach organizacyjnych (szkoła i parafia św. Floriana w Stalowej Woli)
- Organizacja konkursów i olimpiad religijnych
- Organizowanie rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek
- Organizowanie spotkań z ciekawymi i wartościowymi ludźmi
- Współpraca z Samorządem Uczniowskim, wychowawcami klas, gronem pedagogicznym i Zespołami Nauczycielskimi
- Udział w Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia”
- Organizowanie i udział w akcjach charytatywnych i społecznych
- Udział w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego
- Stworzenie i prowadzenie parafialnego czasopisma „Floriański Płomień”
- Udział w życiu parafii
- Propagowanie wartości chrześcijańskich i wychowywanie w ich duchu
 Członek Zespołu ds. ewaluacji teatralnej i filmowej (współorganizacja wyjść uczniów na seanse filmowe)
 Członek Zespołu Nauczycieli Protokolantów (sporządzanie protokołów z zebrań Rad Pedagogicznych)
 Członek zespołu wychowawczego w dwunastu klasach

3. Przygotowywanie i współorganizacja uroczystości szkolnych i klasowych.
Rok szkolny 2010/11
 Pomoc w przeprowadzeniu Dni Otwartych dla gimnazjalistów – opieka nad uczniami i sprzętem na auli szkolnej.
 Uczestnictwo w „klasowych wigiliach” przygotowanych z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
 Współorganizacja Mszy Świętych na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.
 Organizacja klasowych spotkań z misjonarzem, pracującym w Afryce – o. Maciejem Zielińskim. Uwrażliwienie uczniów na problemy biednych krajów afrykańskich, docenienie tego, co mamy, na co dzień. Zbiórka pieniężna na obiady dla dzieci ze slumsów Nairobi (Kenia).
 Udział w charytatywnym meczu siatkówki: nauczyciele-uczniowie. Dochód przeznaczony z jego organizacji został przekazany dla chorego ucznia naszej szkoły – Patryka Bielaka.
Rok szkolny 2011/12
 Pomoc w przeprowadzeniu Dni Otwartych dla gimnazjalistów – opieka nad Salą Tradycji Szkoły i zawartą w niej ekspozycją. Zapoznanie z nią gimnazjalistów przybyłych na Dzień Otwarty.
 Uczestnictwo w „klasowych wigiliach” przygotowanych z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Zastępstwo za wychowawcę klasy I-2/3.
 Współorganizacja Mszy Świętych na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.
 Podczas pożegnania maturzystów, wręczono im dyplomy oraz uroczyście podziękowano za honorowe krwiodawstwo.
Rok szkolny 2012/13
 Współorganizacja Mszy Świętej na rozpoczęcie roku szkolnego.
 Uroczysta przysięga klas I LO o edukacji wojskowej oraz ślubowanie uczniów klas pierwszych. Czuwanie nad ceremonią przybijania gwoździ do sztandaru szkoły przez wyróżnionych gości. Współorganizacja uroczystości dla klas I, przyjęcie-poczęstunek dla uczniów klasy 1-2b z tej okazji. (09.11.2012). Udział wraz z delegacją klasy w miejskich obchodach Święta Niepodległości na Placu Piłsudskiego.
 Przygotowanie wraz z uczniami i zorganizowanie „klasowej wigilii” z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Współpraca w tym względzie z rodzicami uczniów.
 Spotkanie dla uczniów z misjonarzem – o. Maciejem Zielińskim, pracującym w Kenii i Ghanie (15.01.2013)
 Finał I Powiatowego Konkursu na Najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną (26.03.2013) – w programie prezentacja multimedialna „Tradycja wielkanocnego jajka”, ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród, charytatywna aukcja pisanek, kartek i ciast wielkanocnych. Imprezie towarzyszyła wystawa przygotowanych na konkurs.
 Zajęcia wychowawcze dla klasy z okazji Święta Patrona Szkoły.
 Podczas pożegnania maturzystów, wręczono im dyplomy oraz uroczyście podziękowano za honorowe krwiodawstwo.
 Pomoc w przeprowadzeniu Dni Otwartych dla gimnazjalistów – opieka nad aulą – uczniami i sprzętem. Przygotowanie ekspozycji z działalności charytatywnej i wolontariackiej w szkole.
 XVI edycja Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia”
 Ważniejsze uroczystości i wydarzenia klasowe:
- zajęcia integracyjne z psychologiem,
- ognisko integracyjne
- uczestnictwo w obchodach Święta KEN, Szkolnego Dnia Budowlańca, Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Święta Patrona Szkoły

4. Organizowanie zajęć dodatkowych przygotowujących do konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz lekcji indywidualnych. Prowadzenie Szkolnego Koła Honorowych Dawców Krwi.
Rok szkolny 2010/11
 Przygotowywanie uczniów zakwalifikowanych do etapów diecezjalnych konkursów (Olimpiada Teologii Katolickiej, Konkurs Wiedzy Biblijnej) do uczestnictwa w nich. Wspólne omawianie zadanych materiałów pisemnych, pytania i wyjaśnienia.
 Prowadzenie i opieka nad Szkolnym Kołem Honorowych Dawców Krwi. Do koła przynależało w bieżącym roku szkolnym 38 osób, którzy regularnie oddawali krew w stalowowolskim oddziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Byli to uczniowie, którzy już w latach poprzednich zostali honorowymi krwiodawcami, ale pojawili się i tacy, którzy uczynili to po raz pierwszy w tym roku. W sumie oddaliśmy ponad 30 litrów krwi. W gablotce, na korytarzu szkolnym została zorganizowana gazetka poświęcona tej szczytnej idei.
 Prowadzenie lekcji indywidualnych z religii i historii: Dawid Kapusta (I TB2), Gabriel Nowak (I TSI), Patryk Bielak (II TB2).
Rok szkolny 2011/12
 Przygotowywanie uczniów zakwalifikowanych do etapów diecezjalnych konkursów (Olimpiada Teologii Katolickiej, Konkurs Wiedzy Biblijnej) do uczestnictwa w nich. Wspólne omawianie zadanych materiałów pisemnych, pytania i wyjaśnienia.
 Prowadzenie i opieka nad Szkolnym Kołem Honorowych Dawców Krwi. Do koła przynależało w bieżącym roku szkolnym 63 osoby, którzy regularnie oddawali krew w stalowowolskim oddziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Byli to uczniowie, którzy już w latach poprzednich zostali honorowymi krwiodawcami, ale pojawili się i tacy, którzy uczynili to po raz pierwszy w tym roku. W sumie oddaliśmy prawie 45 litrów krwi. Maturzystom, kończącym szkołę rozdano pamiątkowe dyplomy i w uroczysty sposób, w obecności Pana Starosty, podziękowano. Ponadto włączyliśmy się w pomoc w zbiórce krwi dla Weroniki Wydra – dziewczynki, która zachorowała na białaczkę. Uczestnictwo delegacji uczniów wraz z panią wicedyrektor w podsumowaniu programu „Świadectwa dojrzałości społecznej”, organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
 Prowadzenie lekcji indywidualnych z religii: Artur Pawlik (klasa II-7).
Rok szkolny 2012/13
 Przygotowywanie uczniów zakwalifikowanych do etapów diecezjalnych konkursów (Olimpiada Teologii Katolickiej, Konkurs Wiedzy Biblijnej) do uczestnictwa w nich. Wspólne omawianie zadanych materiałów pisemnych, pytania i wyjaśnienia.
 Prowadzenie i opieka nad Szkolnym Kołem Honorowych Dawców Krwi. Do koła przynależało w bieżącym roku szkolnym 65 osób, którzy regularnie oddawali krew w stalowowolskim oddziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Byli to uczniowie, którzy już w latach poprzednich zostali honorowymi krwiodawcami, ale pojawili się i tacy, którzy uczynili to po raz pierwszy w tym roku. W sumie oddaliśmy prawie 35 litrów krwi. Maturzystom, kończącym szkołę rozdano pamiątkowe dyplomy i upominki oraz w uroczysty sposób podziękowano. Oddawano krew dla chorych i potrzebujących osób ze Stalowej Woli i okolic. W tym celu nawiązano współpracę z klubem Honorowych Krwiodawców z Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu.

5. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza szkołę. Współorganizacja pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę.
Rok szkolny 2010/11
 Organizacja, pełnienie funkcji kierownika i opiekuna podczas dorocznej pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę (18 marca 2011 r.). Wraz z wychowawcami i nauczycielami uczestniczyło w niej 100 osób (2 autokary).
 Organizacja i pełnienie funkcji kierownika podczas pieszej wycieczki z klasą IIIa, do muzeum poświęconego Janowi Pawłowi II. Mieści się ono przy bazylice konkatedralnej w Stalowej Woli.
 Pełnienie funkcji opiekuna podczas pieszej wycieczki klasy II-2 do Huty Stalowa Wola (12 październik 2010 r.)
Rok szkolny 2011/12
 Organizacja, pełnienie funkcji kierownika i opiekuna podczas dorocznej pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę (16 marca 2012 r.). Wraz z wychowawcami i nauczycielami uczestniczyło w niej 140 osób (3 autokary).
 Pełnienie funkcji opiekuna podczas pieszej wycieczki uczniów naszej szkoły, do muzeum poświęconego Janowi Pawłowi II. Mieści się ono przy bazylice konkatedralnej w Stalowej Woli.
 Pełnienie funkcji opiekuna podczas pieszej wyprawy surwiwalowej uczniów klas wojskowych do Janowa Lubelskiego (Porytowe Wzgórze) w dniach 20-21.10.2011r.
 Pełnienie funkcji opiekuna dla klasy I AW podczas inauguracji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia” w Stalowej Woli (09.11.2011r.)
Rok szkolny 2012/13
 Organizacja, pełnienie funkcji kierownika i opiekuna podczas dorocznej pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę (15 marca 2013 r.). Wraz z wychowawcami i nauczycielami uczestniczyło w niej 125 osób (3 autokary). Z powodu fatalnych warunków atmosferycznych zawrócono z trasy do Stalowej Woli. Ponowny wyjazd miał miejsce 24 kwietnia 2013. Uczestniczyło w nim wraz z wychowawcami i opiekunami 100 osób (2 autokary).
 Pełnienie funkcji kierownika i opiekuna podczas wycieczki uczniów naszej szkoły, do parafii Matki Bożej Różańcowej w Stalowej Woli, przy ulicy Energetyków (45 osób, 17 maj 2013). Jej celem był udział szkoły w XVI edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia”.
 Pełnienie funkcji opiekuna podczas pieszej wyprawy surwiwalowej uczniów klas wojskowych na trasie: Stalowa Wola – Janów Lubelski (Porytowe Wzgórze) - Dąbrowica – Stalowa Wola w dniach 19-21.10.2013 (19 uczniów). Trasa pieszej wędrówki liczyła ok. 100 km.
 Organizacja, pełnienie funkcji opiekuna podczas wyjścia klasy 1-2b na ognisko integracyjne – do nadleśnictwa Rozwadów i obiektu turystycznego „Grzybek”. (11.10.2012 – 15 osób)
 Organizacja, pełnienie funkcji kierownika i opiekuna podczas wyjazdowych rekolekcji wielkopostnych dla uczniów szkoły w Radomyślu nad Sanem (ośrodek „Augustianum”) – 11-13.03.2013 (29 uczniów).
 Pełnienie funkcji opiekuna podczas szkolnego wyjścia uczniów na seans filmowy „Bitwa pod Wiedniem” (kino „Ballada” Stalowa Wola, październik 2012)

6. Pełnienie funkcji lidera rejonu i lidera zespołu oraz wolontariusza rejonu: Stalowa Wola i okolice w ramach ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka” (październik – styczeń). Włączenie szkoły do akcji – poprzez pomoc materialną konkretnej rodzinie.
Rok szkolny 2011/12
 Rekrutacja i pozyskanie uczniów – wolontariuszy, chcących zaangażować się w pomoc najuboższym rodzinom ze Stalowej Woli i okolic (było to 21 osób – wszyscy z naszej szkoły).
 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla wolontariuszy.
 Delegowanie i zarządzanie zadaniami dla wolontariuszy i raportowanie wyników z ich realizacji
 Utrzymywanie stałego kontaktu z wolontariuszami (motywowanie, monitoring, bieżące konsultacje, spotkania operacyjne)
 Nadzór nad działaniami PR-owymi
 Współpraca z instytucjami i mediami
 Nadzór nad przebiegiem wizyt wolontariuszy u rodzin oraz nad ich kontaktem z pozyskanymi darczyńcami.
 Organizacja zaplecza technicznego projektu.
 Administracja bazy danych rejonu.
 Archiwizacja dokumentów rejonu.
 Ocena i podsumowanie pracy, podziękowanie wolontariuszom
Rok szkolny 2012/13
 Udział w szkoleniach stacjonarnych oraz pozytywne ukończenie szkoleń e-learningowych.
 Udział w spotkaniach organizacyjnych prowadzonych przez lidera rejonu.
 Pozyskanie adresów rodzin potrzebujących.
 Pozyskanie wolontariuszy do swojego zespołu oraz nadzór nad ankietowaniem rodzin, prawidłowością i terminowością wprowadzania danych do bazy.
 Utrzymywanie stałego kontaktu z wolontariuszami swojego zespołu, w tym: motywowanie, bieżące konsultacje
 Nadzór nad prawidłowością kontaktu: wolontariusz-darczyńca
 Współorganizacja zaplecza technicznego we współpracy z liderem rejonu
 Osobista wizyta u wskazanych rodzin potrzebujących oraz przeprowadzenie wywiadów.
 Sporządzenie opisów rodzin, u których przeprowadzono wywiad oraz wprowadzenie zebranych danych i opisów do bazy danych.
 Obsługa darczyńców w lokalnym magazynie Szlachetnej Paczki.
 Dostarczenie przekazanej paczki do potrzebujących rodzin.
 Sporządzenie ankiety zwrotnej z dostarczenia paczki oraz przekazanie wyników ankiety darczyńcy, który objął tę rodzinę pomocą.
 Współuczestnictwo w obsłudze magazynów, ewidencjonowaniu dokumentów, dystrybucji paczek do rodzin
 Raportowanie wyników z realizacji zadań liderowi rejonu.
 Rzetelne prowadzenie dokumentacji dotyczącej przydzielonego zakresu zadań oraz archiwizacja wszelkich dokumentów swojego zespołu.
 Włączono do akcji społeczność szkolną, wybrano konkretną rodzinę, dla której zorganizowano pomoc materialną. W tym celu zebrano środki finansowe od nauczycieli, środki czystości oraz artykuły żywnościowe od chętnych uczniów i całych klas. Zorganizowano kiermasz ciast upieczonych własnoręcznie przez uczniów oraz mikołajkowy turniej charytatywny w siatkówkę z udziałem uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości z gimnazjum.

7. Współorganizacja pomocy materialnej dla najbardziej potrzebujących uczniów szkoły.
Rok szkolny 2012/2013
 Współorganizacja aukcji charytatywnych z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Prace przygotowane przez uczniów w związku z konkursami można było za ich zgodą nabyć dla siebie i przyozdobić swoje domy. W aukcjach udział brali zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Całkowity dochód z tych przedsięwzięć przekazany został na przygotowanie żywnościowych paczek świątecznych dla sześciu rodzin najbiedniejszych uczniów ze społeczności szkolnej.

Realizując ww. zadania osiągnięto następujące efekty:
 udokumentowano prace Rady Pedagogicznej
 czynnie współpracowano z gronem pedagogicznym
 udokumentowano szkolne wydarzenia
 sporządzono dokumentację szkolną
 poprawa jakości pracy szkoły
 efektywność pracy Zespołu ds. wzmacniania aktywności społecznej uczniów
 efektywność pracy Zespołu Nauczycieli Religii
 promocja szkoły w środowisku lokalnym
 pozyskanie nowych uczniów dla szkoły, przyjęcie ich dokumentów, pomoc w załatwieniu formalności
 uczestnictwo i reprezentowanie środowiska szkolnego podczas lokalnych uroczystości
 organizacja uroczystości religijnych dla środowiska szkolnego
 bezpieczeństwo uczniów podczas przerw, zajęć pozaszkolnych, wyjść i wycieczek
 uczniowie mogą realizować swoje pasje i poznawać nowe miejsca oraz zdobywać nowe umiejętności
 uczniowie chętnie i bardzo licznie uczestniczą w pielgrzymce maturzystów, rekolekcjach i innych wycieczkach
 uczniowie chętnie i bardzo licznie uczestniczą w konkursach religijnych, pogłębiają swoją wiedzę,
 uczniowie spotykają się z ciekawymi ludźmi i poznają problemy współczesnego świata
 integracja zespołu klasowego i włączenie wychowanków w rytm życia szkoły
 uczniowie poznają i kultywują polskie tradycje bożonarodzeniowe i wielkanocne
 niespełna 200 uczniów zostało honorowymi dawcami krwi – jako Szkolne Koło HDK oddano ponad 100 litrów krwi
 pomoc materialna dla potrzebujących uczniów i rodzin z naszego miasta
 uwrażliwienie uczniów na potrzeby drugiego człowieka i włączenie ich w akcje charytatywne i wolontariat
 zorganizowanie oraz włączenie się w akcję Szlachetna Paczka na terenie Stalowej Woli
 zdobywanie umiejętności współpracy z nauczycielami i uczniami
 zrozumienie trudnej sytuacji życiowej ludzi oraz jej wpływu na funkcjonowanie w środowisku
 nauczenie się współpracy z mediami oraz różnymi instytucjami

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział
w różnych formach kształcenia ustawicznego (§7 ust.1 pkt 2)

1. Uczestniczenie w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli.
Rok szkolny 2010/11
 Mobbing uczniowski – przyczyny, przejawy, skutki, szkolenie odbyło się 29.09.2010 r.;
 Dzieci z zaburzeniami zachowania w szkole – 29.10.2010 r.
 Szkolenie dotyczące egzaminów maturalnych – 19.04.2011r.
 Szkolenie dotyczące przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
Rok szkolny 2011/12
 Szkoleniowe Zebranie Rady Pedagogicznej dotyczące przygotowania szkoły do wdrożenia reformy programowej szkolnictwa ogólnokształcącego od r. szk. 2012/2013
 Szkoleniowe Zebranie Rady Pedagogicznej dotyczące przygotowania szkoły do wdrożenia reformy programowej szkolnictwa zawodowego od r. szk. 2012/2013
 Szkolenie dotyczące przeprowadzenia egzaminów maturalnych
 Szkolenie dotyczące przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
Rok szkolny 2013/13
 Szkoleniowe Zebranie Rady Pedagogicznej: „Monitorowanie realizacji podstawy programowej w szkole” (13.11.2012)
 Szkoleniowe Zebranie Rady Pedagogicznej: „Motywacja źródłem sukcesu ucznia w szkole” (04.12.2012)
 Szkoleniowe Zebranie Rady Pedagogicznej: „Ewaluacja programu nauczania” (05.03.2013)
 Szkolenie dotyczące przeprowadzenia egzaminów maturalnych

2. Studiowanie literatury z zakresu metodyki nauczania religii, poradników metodycznych.
Rok szkolny 2010/11; 2011/12; 2012/13
 Praca na dwóch programach z religii – „Świadek Chrystusa” (red. S. Łabendowicz, wydawnictwo AVE) oraz „Z Chrystusem” (red. Z. Marek, wydawnictwo WAM).
 Korzystanie z wszelkich poradników i pomocy metodycznych oferowanych przez te wydawnictwa, również w wersji elektronicznej
 Korzystanie z literatury metodycznej innych wydawnictw: Jedność, Gaudium, Św. Wojciecha, Warszawsko-Praskie.
 Korzystanie z literatury metodycznej dostępnej w bibliotekach szkolnej i pedagogicznej, księgarniach, Internecie (np. Z. Barciński /red./ „Vademecum katechety”, A. Muszala, A. Rudziewicz „Bioetyka w szkole. Dla nauczycieli, wychowawców i katechetów”, M. Wilk /red./ „Warto dyskutować. Metody aktywizujące na lekcjach religii”, Z. Barciński /red./ „Konstruowanie scenariuszy katechetycznych z wykorzystaniem metod aktywizujących”, czasopismo – miesięcznik „Katecheta”)

3. Branie udziału w konferencjach, sympozjach, seminariach, rekolekcjach dla katechetów.
Rok szkolny 2010/11
 Udział w konferencji: „Sztuka sakralna chrześcijańskiego Wschodu. Spotkanie cyrylometodiańskie” (Sandomierz, 09.04.2011 r.)
 Udział w sympozjum katechetycznym: „Katecheza w szkole współczesnej” (KUL Lublin, 19-20.11.2010 r.)
 Rejonowe spotkanie katechetyczne (St. Wola, 21.10.2010 r.)
Rok szkolny 2011/12
 Udział w rekolekcjach dla katechetów świeckich: 02-04.09.2011r. w Sandomierzu.
 Udział w XXXII ogólnopolskim sympozjum katechetycznym: „Drogowskazy wychowania” (KUL Lublin, 18-19.11.2011 r.)
 Rejonowe spotkanie katechetyczne – „Człowiek w refleksji bł. Jana Pawła II” (Stalowa Wola, 28.03.2012 r.)
Rok szkolny 2012/13
 Udział w rekolekcjach dla katechetów świeckich: 31.08-02.09.2012 w Sandomierzu oraz 17-19.05.2013 w Radomyślu nad Sanem.
 Udział w XXXIII ogólnopolskim sympozjum katechetycznym: „Catechetica Porta Fidei” (KUL Lublin, 16-17.11.2012 r.)

4. Uczestniczenie w szkoleniach, warsztatach, kursach.
Rok szkolny 2010/11
 Udział w kursie obsługi dziennika internetowego – grudzień 2010 r.
Rok szkolny 2011/12
 Udział w kursie z zakresu ICT, e-learningu i obsługi tablicy interaktywnej – grudzień 2011r.
Rok szkolny 2012/13
 Warsztaty – kurs „Nowe życie z Bogiem” (17-19.05.2013 Radomyśl nad Sanem)

5. Branie udziału w lekcjach otwartych.
Rok szkolny 2012/13
 Czynny udział w „Niebieskiej Kawiarence Literackiej”, związanej tematycznie z rokiem Juliana Tuwima. Recytacja wiersza poety. Włączenie się w żywą i innowacyjną lekcję poezji dla młodzieży szkolnej i zaproszonych gości.

Realizując ww. zadania osiągnięto następujące efekty:
 poznawanie problemów dotyczących współczesnego ucznia i nauczyciela oraz sposobów ich rozwiązywania (np. mobbing, zaburzenia rozwojowe);
 ułatwianie codziennej pracy nauczyciela i podnoszenie jakości jego pracy;
 podnoszenie własnych kwalifikacji jako nauczyciela, wychowawcy i katechety;
 zdobywanie wiedzy uatrakcyjniającej zajęcia lekcyjne;
 pogłębienie wiedzy z zakresu nowych metod i form nauczania;
 poznawanie i wykorzystywanie nowych technologii elektronicznych i multimedialnych (np. e-learning, dziennik elektroniczny, tablica interaktywna)
 sprawny i zgodny z procedurami przebieg egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe we własnych Zespołach Nadzorujących


Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki
i rodzaju szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§7 ust.1 pkt 3)

1. Zapoznanie z z przepisami oraz zmianami dotyczącymi systemu oświaty, Kartą Nauczyciela, Rozporządzeniami MENiS i MEN.
Rok szkolny 2010/11; 2011/12; 2012/13
 Analizowanie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 z późniejszymi zmianami;
 Analizowanie Karty Nauczyciela z dn. 26. 01. 1982 z późniejszymi zmianami;
 Analizowanie Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 30.04.2007 w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych wraz z późniejszymi zmianami;
 Analizowanie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 01.03.2013 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
 Analizowanie Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dn.09.04.2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki wraz z późniejszymi zmianami;
 Analizowanie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 19.02. 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
 Analizowanie Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dn.21.01.1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży w szkole a także zasad jego organizowania i nadzorowania wraz z późniejszymi zmianami;
 Analizowanie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z 14 kwietnia 1992 r.
 Analizowanie zasad oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymsko-katolickiej - Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 25 sierpnia 2008 r.

2. Zapoznanie z dokumentami obowiązującymi w szkole.
Rok szkolny 2010/11; 2011/12; 2012/13
 Zapoznanie ze Statutem Szkoły
 Zapoznanie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i Przedmiotowym Systemem Oceniania;
 Zapoznanie z Misją i Wizją Szkoły;
 Zapoznanie z Programem Wychowawczym Szkoły;
 Zapoznanie z Programem Profilaktycznym Szkoły;
 Zapoznanie z Programem Pracy z uczniem zdolnym;
 Zapoznanie z Programem Pracy z uczniem mającym trudności w nauce;
 Zapoznanie ze szkolnym Programem Poprawy Frekwencji;
 Zapoznanie ze szkolnym Programem Dialogu z Rodzicami;
 Zapoznanie z Wewnątrzszkolną instrukcją przeprowadzania egzaminu maturalnego.

Realizując ww. zadania osiągnięto następujące efekty:
 poznanie prawa obowiązującego w szkołach publicznych i stosowanie go w praktyce
 poznanie dokumentów obowiązujących w szkole i stosowanie się do nich
 podniesienie jakości pracy szkoły i nauczyciela

ZADANIA PLANOWANE W ZWIĄZKU ZE SPEŁNIENIEM WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach (§7 ust.2 pkt 1)

1. Współpraca z opiekunem stażu:
- omówienie zasad współpracy i zawarcie kontraktu
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrekcji szkoły
Rok szkolny 2010/11
 Spotkanie na początku roku szkolnego z opiekunem stażu – mgr Renatą Pachacz. Omówienie zasad współpracy, zawarcie kontraktu.
 Przygotowanie i złożenie wniosku oraz planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
 Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu:
- 02.11.2010 – klasa II TL – „Godność i wartość ludzkiego życia”
- 14.12.2010 – klasa II TL – „Kształtowanie sumienia”
- 29.04.2011 – klasa III TO – „Święto Miłosierdzia Bożego”
- 12.05.2011 – klasa I AW – „Jezus Chrystus w historii człowieka i Kościoła”
 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu:
- 22.09.2010 – klasa II TD – „Istnienie świata duchowego – aniołowie”
- 06.10.2010 – klasa II TD – „Rola świętych dla Kościoła pielgrzymującego”
- 24.11.2010 – klasa II TD – „Poznajemy różne religie w świecie”
- 15.12.2010 – klasa II TD – „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”
- 05.01.2011 – klasa II TD – „W sumieniu odkrywamy Boże Prawo”
- 10.02.2011 – klasa II TD – „Uczestnictwo chrześcijanina w życiu narodu”
- 23.03.2011 – klasa II TD – „Troszczymy się o ludzkie życie – problem eutanazji”
- 20.04.2011 – klasa II TD – „Chrześcijańskie przeżywanie Wielkiego Postu”
- 18.05.2011 – klasa II BW – „Sakrament kapłaństwa służbą Bogu i człowiekowi”
- 08.06.2011 – klasa II BW – „Jesteśmy odpowiedzialni za decyzje wiary – sekty”
 Prowadzenie zajęć w obecności dyrekcji – mgr inż. Lucyna Dul – klasa III TB1 – „Patroni Polski – św. Wojciech i św. Stanisław”
Rok szkolny 2011/12
 Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu:
- 16.09.2011 – klasa III TB1 – „Bóg powołuje człowieka do miłości”
- 16.12.2011 – klasa III TB1 – „Chrześcijańska wizja powołania do małżeństwa”
- 02.03.2012 – klasa IV TL – „Dawać świadectwo prawdzie”
- 20.04.2012 – klasa IV TL – „Godność pracy ludzkiej”
 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu:
- 23.09.2011 – klasa IV TB1 - „Chrystus fundamentem ludzkiej godności”
- 07.10.2011 – klasa IV TB1 – „Formacja sumienia w dorastaniu do miłości”
- 22.11.2011 – klasa I TBO – „Wiara i rozum”
- 12.12.2011 – klasa I TU – „Obrona wiary wobec współczesnych zagrożeń”
- 09.01.2012 – klasa III BW – „Budowanie więzi małżeńskiej w sytuacji zagrożeń”
- 13.02.2012 – klasa III BW – „Wartość życia ludzkiego”
- 13.03.2012 – klasa IV TB1 – „Rodzice pierwszymi wychowawcami dziecka”
- 03.04.2012 – klasa III BW – „Budowanie chrześcijańskich tradycji w rodzinie”
- 21.05.2012 – klasa I TD – „Miejsce i zadania świeckich w parafii”
- 04.06.2012 – klasa I TD – „Świadectwa postaw modlitewnych”
 Prowadzenie zajęć w obecności dyrekcji – mgr Renata Kazana – klasa II-2/3 – „Refleksja nad powołaniem do życia kapłańskiego”
Rok szkolny 2012/13
 Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu:
- 24.09.2012 – klasa I TLO – „Noszę w sercu pragnienie Boga”
- 13.11.2012 – klasa IV TB2 – „Bądźcie doskonali – cnoty kardynalne”
- 08.01.2013 – klasa III TL – „Obowiązek świętowania Dnia Pańskiego”
- 25.02.2013 – klasa III TSI – „Wielki Post – czas pokuty i pojednania”
 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu:
- 24.09.2012 – klasa IV TL - „Czyny dobre i złe – źródła moralności”
- 17.10.2012 – klasa II TU – „Jan Paweł II – papież rodziny”
- 20.11.2012 – klasa II TBO – „Rola świętych dla Kościoła pielgrzymującego”
- 05.12.2012 – klasa IV TL – „Imię Boga jest święte”
- 25.01.2013 – klasa II-2/3 – „Motywowanie jak najpełniejszej służby życiu”
- 25.02.2013 – klasa III-2/3 – „Wielki Post – czasem poprawy życia i nawrócenia”
- 20.03.2013 – klasa II-2/3 – „Wspomaganie rozumienia chrztu”
- 12.04.2013 – klasa I-2b – „Dostrzeganie służby na rzecz wspólnoty Kościoła”
- 20.05.2013 – klasa III TB – „Jestem odpowiedzialny za Kościół w Polsce”
 Prowadzenie zajęć w obecności dyrekcji – mgr Tomasz Sekulski – klasa I-2b – „Ukazywanie miejsca i roli papieża oraz biskupów w Kościele” (19.04.2013)

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
- prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej
- stosowanie aktywnych metod nauczania
- opracowanie i gromadzenie pomocy dydaktycznych
- opracowanie rozkładów materiału na dany rok szkolny oraz planów wynikowych
- konstruowanie testów sprawdzających informacje uczniów
- opracowanie planu pracy wychowawczej
- wdrażanie i realizacja treści ścieżek międzyprzedmiotowych
- gromadzenie własnej biblioteki przedmiotu, korzystanie z literatury metodycznej i wskazówek w niej zawartych
Rok szkolny 2010/11; 2011/12; 2012/13
 Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej: dzienniki lekcyjne (zwłaszcza dziennik klasy 1-2b – wychowawstwo), dzienniki nauczania indywidualnego, dzienniki godzin dodatkowych – tzw. karciane, arkusze ocen, protokoły zebrań Rad Pedagogicznych, protokoły przebiegu egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, protokoły przebiegu egzaminów klasyfikacyjnych.
 Stosowanie metod aktywizujących pracę uczniów podczas lekcji, co umożliwia lepsze przyswajanie treści jak i większe ich zaangażowanie. Przykłady stosowanych metod: praca w grupach, metaplan, burza mózgów, diagram, formularz z miejscami do uzupełnienia, krzyżówka, kolaż, mapa myśli, niedokończone zdania, podróż w wyobraźni, okienko informacyjne, synektyka, praca w grupach, okienko informacyjne, tworzenie map i plansz, łańcuch skojarzeń, drama, drzewo decyzyjne, debata i inne.
 Opracowanie i gromadzenie pomocy dydaktycznych: kart pracy i tekstów do pracy indywidualnej, wykresy i tabele, prezentacje multimedialne (wszystkie one są zebrane i posegregowane ze względu na typ szkoły oraz klasy – zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej). Są to także różne poradniki metodyczne (zawierające również pomoce w formie elektronicznej), pomoce do ćwiczenia na lekcjach i inne podręczniki. W tej pracy wykorzystywane są również różnego rodzaju materiały publikowane w Internecie.
 Opracowanie rozkładów materiałów oraz planów wynikowych dla poszczególnych klas
 Przygotowywanie oraz korzystanie z gotowych sprawdzianów, testów sprawdzających w wyżej wymienionych klasach. Miały one na celu usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy zdobytej podczas lekcji. Były zapowiadane i realizowane zgodnie z WSO.
 Wdrażanie i realizacja treści ścieżek międzyprzedmiotowych: filozoficznej, czytelniczej i medialnej, prozdrowotnej, wychowania do życia w rodzinie, europejskiej, regionalnej oraz ekologicznej.
 Gromadzenie wszelkich poradników i pomocy metodycznych oferowanych przez wydawnictwa AVE, WAM, Jedność, Gaudium, Św. Wojciecha, Warszawsko-Praskie i inne (np. Z. Barciński (red.) „Vademecum katechety”, A. Muszala, A. Rudziewicz „Bioetyka w szkole. Dla nauczycieli, wychowawców i katechetów”, M. Wilk (red.) „Warto dyskutować. Metody aktywizujące na lekcjach religii”, Z. Barciński (red.) „Konstruowanie scenariuszy katechetycznych z wykorzystaniem metod aktywizujących”, czasopismo – miesięcznik „Katecheta”). Wykorzystywanie tej literatury w pracy dydaktycznej, korzystanie z metod, pomocy i wskazówek w niej zawartych. Korzystanie z literatury metodycznej dostępnej w bibliotece szkolnej, pedagogicznej, Internecie. Archiwizowanie własnych zbiorów w postaci elektronicznej – zapis na komputerze, płytach CD, DVD, pen-drive.

3. Ewaluacja pracy
Rok szkolny 2010/11; 2011/12; 2012/13
 Przeprowadzenie badań wiedzy i umiejętności uczniów po gimnazjum – klasy I
 Przeprowadzanie ankiet w nauczanych klasach – na temat oceny pracy, umiejętności, osobowości nauczyciela oraz jakości przeprowadzanych lekcji
 Omawianie hospitowanych lekcji – z dyrekcją oraz opiekunem stażu
 Wprowadzanie nowych metod aktywizujących uczniów
 Wprowadzanie w tematykę lekcji elementów multimedialnych
 Rozmowy w gronie pedagogicznym i wskazówki innych nauczycieli
 Rozmaite spotkania katechetyczne i omawianie bieżących problemów metodycznych i dydaktycznych
 Nagroda Dyrektora Szkoły za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej – 12 październik 2012
 Autorefleksja

Realizując ww. zadania osiągnięto następujące efekty:
 udoskonalenie własnego warsztatu pracy
 efektywne planowanie działań i pracy na lekcjach
 uwzględnienie uwag i zaleceń pohospitacyjnych (dyrekcja oraz opiekun stażu)
 zgromadzenie własnej biblioteki przedmiotu i potrzebnej literatury

Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych (§7 ust.2 pkt 2)

1. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów podczas spotkań indywidualnych i wywiadówek
Rok szkolny 2010/11; 2011/12
 Brak wychowawstwa w bieżących latach szkolnych. Pełnienie dyżurów podczas comiesięcznych spotkań nauczycieli z rodzicami. Rozmowy z uczniami o ich problemach i sytuacji w domu i szkole (sytuacja materialna, opiekuńcza, wychowawcza, konflikty, uzależnienia, trudności życiowe, niepowodzenia, sukcesy).
Rok szkolny 2012/13
 Rozmowy z uczniami o ich problemach i sytuacji w domu i szkole (sytuacja materialna, opiekuńcza, wychowawcza, konflikty, uzależnienia, trudności życiowe, niepowodzenia, sukcesy).
 Kontakty z rodzicami – poznanie rodziców uczniów i ich sytuacji. Rozmowy podczas wywiadówek, dyżurów dla rodziców, telefoniczne i przy innych okazjach (czasem bardzo długie). Największe problemy występują z relacją uczniów do ojca – są sytuacje, gdzie rodziny są rozbite, uczniowie są samotnie wychowywani przez matki, gdzie nie znają swojego ojca albo są nawet przez niego bici, gdzie nie mogą znaleźć z nim wspólnego języka. Podczas wywiadówek najczęściej pojawiają się w szkole matki. Tymczasem klasa składa się z samych chłopców, gdzie autorytet ojca i mężczyzny jest szczególnie potrzebny. To odbija się w ich codziennym zachowaniu.
 Niektórym uczniom doskwierają problemy materialne. Podejmują oni dodatkową pracę, by ulżyć sytuacji rodzinnej.
 W klasie 1-2b jest jeden uczeń z orzeczeniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Reasumując – sytuacja rodzinna każdego ucznia jest dosyć dobrze znana.

2. Organizowanie spotkań z rodzicami, pedagogizacja rodziców, realizacja Programu Dialogu z Rodzicami
Rok szkolny 2010/11; 2011/12
 Brak wychowawstwa w bieżących latach szkolnych. Pełnienie dyżurów podczas comiesięcznych spotkań nauczycieli z rodzicami. Realizacja Programu Dialogu z Rodzicami.
Rok szkolny 2012/13
 Zostało przeprowadzonych pięć spotkań z rodzicami, tzw. wywiadówek. Wybrano przewodniczącego i członków klasowej Rady Rodziców, przekazano informację o podstawowych dokumentach regulujących życie szkoły (m. in. Statut, WSO, Program Wychowawczy i inne), poinformowano o realizacji i organizacji zajęć praktycznych, przedstawiono informację o pracy psychologa, pedagoga i pielęgniarki szkolnej, ustalono formy współpracy i komunikacji z wychowawcą.
 Przeprowadzono wśród rodziców ankietę „Bezpieczeństwo ucznia w szkole”, odbyło się spotkanie z policjantem z KPP w Stalowej Woli, dotyczące profilaktyki narkotyków, przekazano rodzicom materiały na ten temat oraz informację, gdzie i jak szukać pomocy.
 Informowano na bieżąco o postępach w nauce uczniów i frekwencji uczniów (zwłaszcza o zagrożeniach ocenami ndst i trudnościami w nauce). Przygotowywano kartki z ocenami oraz wyliczoną absencją w szkole. Omawiano i rozwiązywano bieżące sprawy i problemy wychowawcze. Zawsze był też czas na indywidualne spotkania i rozmowy.
 Na spotkaniach byli obecni również instruktorzy praktycznej nauki zawodu, a jedno z nich wizytowane było przez wicedyrektor mgr inż. Lucynę Dul.
 Realizowano Program Dialogu z Rodzicami, uczestniczenie w comiesięcznych dyżurach nauczycielskich dla rodziców. Służenie na miarę swoich możliwości pomocą, wsparciem i radą w sprawach, które były przedmiotem troski rodziców.

3. Omawianie na godzinach wychowawczych zagadnień dotyczących współczesnych problemów cywilizacyjnych, społecznych (np. profilaktyki uzależnień, umiejętności współpracy w grupie, zdrowie itp.)
Rok szkolny 2010/11; 2011/12
 Brak wychowawstwa w bieżących latach szkolnych. Mimo to podczas lekcji religii pojawiały się treści dotyczące współczesnych problemów cywilizacyjnych (m.in. uzależnienia, czas dojrzewania, rola miłości i relacje z drugim człowiekiem, materializm, konsumpcjonizm, problem cierpienia, aborcja, eutanazja, sekty, wojny itp.)
Rok szkolny 2012/13
 Opracowano tematykę godzin wychowawczych, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz zagadnienia dotyczące współczesnych problemów cywilizacyjnych, także z wykorzystaniem technik multimedialnych (wartości w życiu młodego człowieka, autorytety, substancje uzależniające, umiejętność samooceny, autorytety, zagrożenia płynące z Internetu, tolerancja, asertywność, rodzina, jak uczyć się efektywnie, z kulturą na Ty). Zadbano o sprawy organizacyjne – wybrano Samorząd Klasowy, zapoznano uczniów z podstawowymi dokumentami regulującymi życie szkoły, z ich prawami i obowiązkami, przepisami BHP i bezpieczeństwie, formami poprawnego zachowania. Zorganizowano wraz z panią psycholog zajęcia integracyjne. Poświęcono czas na przekaz tradycji szkolnej – lekcje o Patronie Szkoły, nauka hymnu szkoły, zapoznanie z ceremoniałem. Nie zabrakło również godzin wychowawczych, gdzie zajmowano się bieżącymi problemami i sprawami organizacyjnymi. Zaproszono na lekcję panią pedagog, panią pielęgniarkę, odbyły się warsztaty „Zanim wybierzesz” dot. profilaktyki narkotyków, prowadzone przez p. Andrzeja Sowę.

4. Poznanie instytucji wspomagających pracę wychowawczą i opiekuńczą szkoły.
Rok szkolny 2010/11; 2011/12; 2012/13
 Należą do nich:
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stalowej Woli;
- Placówki doskonalenia nauczycieli – Niepubliczna Placówka Doskonalenia nauczycieli w Tarnobrzegu; Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie;
- Biblioteka pedagogiczna w Stalowej Woli i Nisku;
- CKE;
- OKE Kraków;
- Podkarpackie Centrum Kształcenia Nauczycieli w Rzeszowie.
- Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Stalowej Woli
- stalowowolskie parafie, szczególnie parafia na terenie której znajduje się szkoła (św. Floriana)
- Powiatowe i Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli

5. Organizowanie akcji zbiórki krwi i regularna współpraca z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie O/Stalowa Wola.
Rok szkolny 2010/11
 Podjęta została próba zorganizowania wyjazdowego poboru krwi w szkole, jednak mimo naszych usilnych starań dyrektor RCKiK w Rzeszowie nie wyraził na nią zgody (trudności finansowe). Mimo to uczniowie ze Szkolnego Koła Honorowych Dawców Krwi regularnie oddawali krew w stalowowolskim oddziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Byli to uczniowie, którzy już w latach poprzednich zostali honorowymi krwiodawcami, ale pojawili się i tacy, którzy uczynili to po raz pierwszy w tym roku. W sumie oddaliśmy ponad 30 litrów krwi. Jest to konkretny dar dla ludzi chorych i potrzebujących oraz przejaw dojrzałości społecznej naszej młodzieży.
Rok szkolny2011/12
 Uczniowie ze Szkolnego Koła Honorowych Dawców Krwi regularnie oddawali krew w stalowowolskim oddziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. W sumie oddaliśmy prawie 45 litrów krwi. Byli to uczniowie, którzy już w latach poprzednich zostali honorowymi krwiodawcami, ale pojawili się i tacy, którzy uczynili to po raz pierwszy w tym roku (w sumie 63 osoby). Jest to konkretny dar dla ludzi chorych i potrzebujących oraz przejaw dojrzałości społecznej naszej młodzieży.
Rok szkolny 2012/13
 Uczniowie ze Szkolnego Koła Honorowych Dawców Krwi regularnie oddawali krew w stalowowolskim oddziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. W sumie oddaliśmy prawie 35 litrów krwi. Byli to uczniowie, którzy już w latach poprzednich zostali honorowymi krwiodawcami, ale pojawili się i tacy, którzy uczynili to po raz pierwszy w tym roku (w sumie 65 osób). Jest to konkretny dar dla ludzi chorych i potrzebujących oraz przejaw dojrzałości społecznej młodzieży.

6. Współpraca z katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana.”
Rok szkolny 2012/13
 Organizacja i udział w XVII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej (etap szkolny i diecezjalny)
 Organizacja konkursu wiedzy o Janie Pawle II – dla gimnazjalistów podczas Dni Otwartych szkoły.

7. Działalność w Stowarzyszeniu Oświatowym Przyjaciół Szkoły Kościuszkowskiej w Stalowej Woli.
Rok szkolny 2010/11, 2011/12, 2012/13
 Członkostwo w Zarządzie Stowarzyszenia. Jego celem jest m.in.: pomoc w sytuacjach kryzysowych dzieciom, młodzieży i rodzinom, prowadzenie działalności profilaktycznej, upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, szerzenie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie powstawaniu bezrobocia wśród młodych ludzi, prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej, rozwijanie międzynarodowej współpracy młodzieży, rozpoznawanie zagrożeń w związku z używaniem substancji psychoaktywnych, rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży, rozwijanie idei wolontariatu, propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, krzewienie kultury fizycznej i sportu, propagowanie idei Kościuszkowskiej i postaw patriotycznych, promocja szkoły w środowisku, wspieranie rozwoju szkoły oraz propagowanie tradycji regionalnych.

8. Współpraca z osobami wspierającymi pracę szkoły np. pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką szkolną, wychowawcami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Rok szkolny 2010/11; 2011/12; 2012/13
 Współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem i pielęgniarką szkolną w każdej potrzebie wymagającej interwencji dotyczącej uczniów. W ramach współpracy z pielęgniarką odbyły się lekcje wychowawcze, wypełniano karty zdrowia uczniów (część dotycząca wychowawcy). W ramach współpracy z pedagogiem odbyły się warsztaty dla klasy 1-2b, które poprowadził pan Andrzej Sowa („Kogut”), były narkoman. Dotyczyły one profilaktyki uzależnień (maj 2013).
 Stosowanie procedur interwencyjnych.
 Prowadzenie zajęć w klasach, w których są uczniowie z orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zapoznanie się z tymi orzeczeniami i zastosowanie się do zaleceń Poradni. Praca w zespołach nauczycielskich, powołanych do opracowania pomocy dla takich uczniów.
 Ścisła współpraca z parafią św. Floriana w Stalowej Woli. Istnieje tu kilka grup dla młodzieży, gdzie prowadzi się jej duszpasterstwo.

9. Organizacja konkursów i olimpiad przedmiotowych.
Rok szkolny 2010/11
 Współorganizacja etapu szkolnego IX Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki. Uczestniczyło w nim 71 uczniów (6 grudnia 2010).
 Współorganizacja etapu szkolnego XXI Olimpiady Teologii Katolickiej „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. Uczestniczyło w nim 77 uczniów (18 listopad 2010). Czworo z nich zakwalifikowało się do etapu diecezjalnego w Sandomierzu – opieka nad nimi podczas uczestnictwa (13 stycznia 2011).
 Współorganizacja XV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej – Pisma św. Pawła Apostoła. Uczestniczyło w nim 77 uczniów (19 marca 2011). Sześcioro z nich zakwalifikowało się do etapu diecezjalnego w Sandomierzu – opieka nad nimi podczas uczestnictwa (11 kwietnia 2011).
Rok szkolny 2011/12
 Współorganizacja etapu szkolnego X Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki. Uczestniczyło w nim 50 uczniów (5 grudnia 2011).
 Współorganizacja etapu szkolnego XXII Olimpiady Teologii Katolickiej „Kościół naszym domem”. Uczestniczyło w nim 42 uczniów (29 listopad 2011). Dwoje z nich zakwalifikowało się do etapu diecezjalnego w Sandomierzu – opieka nad nimi podczas uczestnictwa (15 marca 2012).
 Współorganizacja XVI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej –Ewangelia wg św. Łukasza, Dzieje Apostolskie, Księga Izajasza. Uczestniczyło w nim 70 uczniów (27 marca 2012). Sześcioro z nich zakwalifikowało się do etapu diecezjalnego w Sandomierzu – opieka nad nimi podczas uczestnictwa (23 kwietnia 2012).
Rok szkolny 2012/13
 Współorganizacja etapu szkolnego XI Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki. Uczestniczyło w nim 28 uczniów (3 grudnia 2012).
 Współorganizacja etapu szkolnego XXIII Olimpiady Teologii Katolickiej „Święci Apostołowie Piotr i Paweł – urząd i charyzmaty w Kościele”. Uczestniczyło w nim 45 uczniów (30 listopad 2012).
 Współorganizacja XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej – „Od wiary Abrahama do wiary Kościoła” Uczestniczyło w nim 50 uczniów (22 marca 2013). Sześcioro z nich zakwalifikowało się do etapu diecezjalnego w Sandomierzu – opieka nad nimi podczas uczestnictwa (16 kwietnia 2013). Uczennica Aneta Nowakowska (klasa II TL) zajęła tam 5 miejsce.
 Współorganizacja Szkolnego Konkursu na najładniejszą ozdobę choinkową i kartkę świąteczną (Boże Narodzenie) – rozstrzygnięcie nastąpiło 18 grudnia 2012. Udział wzięło kilkudziesięciu uczniów. Rozdano nagrody i dyplomy.
 Współorganizacja II Szkolnego Konkursu na palmę wielkanocną, najładniejszą pisankę, najciekawszą kartkę wielkanocną oraz I Powiatowego Konkursu na najładniejszą pisankę. Uroczyste podsumowanie konkursów odbyło się 27 marca 2013. Udział wzięło kilkudziesięciu uczniów ze szkoły oraz kilkudziesięciu gimnazjalistów, głównie z powiatu stalowowolskiego. Dla wszystkich przewidziano pamiątkowe dyplomy, a dla najlepszych prac atrakcyjne upominki.

10. Uczestnictwo w zebraniach katechetów przy parafii św. Floriana w Stalowej Woli.
Rok szkolny 2010/11; 2011/2012; 2012/13
 Uczestniczenie w spotkaniach katechetów pracujących na terenie tej parafii z księdzem proboszczem - dr Marianem Balickim. Omówienie bieżących spraw, inicjatyw, problemów. Przydział zadań, refleksja nad posłannictwem i misją katechety, wspólna modlitwa. Wymiana uwag dydaktycznych dotyczących prowadzenia lekcji religii. Spotkania odbywały się 2 razy w semestrze.

11. Organizacja i pomoc w przygotowaniu szkolnych rekolekcji dla młodzieży, okolicznościowych Mszy Świętych dla uczniów.
Rok szkolny 2010/11
 Organizacja rekolekcji wielkopostnych dla młodzieży naszej szkoły. Odbyły się one w dniach 4-6 kwietnia 2011r. Prowadzili je br. Marcin Grec i br. Tomasz Świtała, kapucyni z Krakowa wraz z młodzieżą skupioną w parafii rozwadowskiej. Hasło rekolekcji: „Zalogowani w Jezusie”. Dwa pierwsze dni to spotkania w auli szkolnej, trzeci – w kaplicy na terenie parafii św. Floriana. Opieka nad uczniami i prowadzącymi w czasie ich trwania, zorganizowanie zajęć, sprzętu i innych pomocy potrzebnych do przeprowadzenia rekolekcji.
 Msze Święte na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, oprawa uroczystości przygotowana przez uczniów, udział pocztu sztandarowego i delegacji klas wojskowych oraz szkolnej młodzieży.
Rok szkolny 2011/12
 Przygotowanie i organizacja rekolekcji wielkopostnych dla młodzieży naszej szkoły. Odbyły się one w dniach 21-23 marca 2012r. Prowadził je ks. Bartosz Skoczylas z Janowa Lubelskiego. Dwa pierwsze dni to spotkania w auli szkolnej, trzeci – w kaplicy na terenie parafii św. Floriana. Opieka nad uczniami i prowadzącym w czasie ich trwania, zorganizowanie zajęć, sprzętu i innych pomocy potrzebnych do przeprowadzenia rekolekcji.
 Msze Święte na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, oprawa uroczystości przygotowana przez uczniów, udział pocztu sztandarowego i delegacji klas wojskowych oraz szkolnej młodzieży. Msze Święte pogrzebowe czwórki uczniów ze szkoły.
Rok szkolny 2012/13
 Przygotowanie i organizacja rekolekcji wielkopostnych dla młodzieży naszej szkoły. Odbyły się one w dniu 8 marca 2012r. Prowadził je ks. Tadeusz Janda ze Stalowej Woli. Miały miejsce w kaplicy na terenie parafii św. Floriana. Opieka nad uczniami i prowadzącym w czasie ich trwania, zorganizowanie zajęć, sprzętu i innych pomocy potrzebnych do przeprowadzenia rekolekcji.
 Msze Święte na rozpoczęcie roku szkolnego, oprawa uroczystości przygotowana przez uczniów, udział pocztu sztandarowego oraz szkolnej młodzieży. Msze Święte pogrzebowe pani wicedyrektor oraz ucznia ze szkoły.

Realizując ww. zadania osiągnięto następujące efekty:
 poznanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów
 wypracowano konkretne formy kontaktu z rodzicami i podjęto współpracę w rozwiązywaniu bieżących problemów
 uczniowie znają i chętnie rozmawiają na temat współczesnych problemów cywilizacyjnych i społecznych
 znajomość i korzystanie z pomocy instytucji i stowarzyszeń, które mogą wspomagać pracę szkoły
 współpraca z pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką szkolną – pomoc uczniom w trudnych sytuacjach
 ukształtowanie w uczniach właściwych postaw moralnych, obywatelskich i społecznych
 głębsze poznanie problemów natury katechetycznej i wspólne poszukiwania ich rozwiązywania

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§7 ust.2 pkt 3)

1. Opracowywanie dokumentów, kart pracy, scenariuszy, notatek i innych pomocy dydaktycznych i wychowawczych z wykorzystaniem technologii informatycznej. Gromadzenie i archiwizacja potrzebnych danych.
Rok szkolny 2010/11; 2011/12; 2012/13
 Wszelkie dokumenty, opracowywane w roku szkolnym 2010/2011, zostały sporządzone z wykorzystaniem technologii komputerowej. Technologia informatyczna pomagała w przygotowywaniu lekcji, tworzeniu sprawdzianów, testów, kart pracy, materiałów na lekcje, prezentacji, sprawozdań, opracowań, itp. Wszystkie te dane znajdują się na twardym dysku osobistego komputera oraz na przenośnych nośnikach informacji (płyty CD, DVD, pen-drive’y)

2. Stworzenie i redakcja techniczna czasopisma parafii św. Floriana w Stalowej Woli.
Rok szkolny 2010/11; 2011/12; 2012/13
 Opracowanie i sporządzenie czasopisma parafialnego (kwartalnik) pt. „Floriański Płomień”. Redakcja techniczna pisma, skład komputerowy i okładka oraz liczne artykuły. Do tej pory powstało dziewięć numerów. Można tam znaleźć informacje dotyczące życia parafii, ale też życia szkoły.

3. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego.
Rok szkolny 2010/11; 2011/12; 2012/2013
 Prowadzenie licznych lekcji z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego (laptop, projektor). Ich scenariusze powstawały w oparciu o osobiście stworzone prezentacje w programie PowerPoint czy fragmenty filmów o tematyce zbieżnej z problematyką lekcji. Przykłady tematów: „Święci Wojciech i Stanisław – patroni Polski”, „Św. Paweł – Apostoł narodów”, „Sakrament kapłaństwa służbą Bogu i człowiekowi”, „Liturgia Wielkiego Tygodnia – Triduum Paschalne” „Jezus Chrystus w historii człowieka i Kościoła”, ‘Sakrament pojednania – chrześcijańskie przebaczenie”, „Misje w Kościele”, „Wspólnoty religijne w Kościele” i inne. Prezentacja materiałów filmowych i multimedialnych na godzinach wychowawczych.

4. Korzystanie z zasobów internetowych.
Rok szkolny 2010/11; 2011/12; 2012/2013
 Korzystanie z różnych stron internetowych przy tworzeniu sprawdzianów, testów czy scenariuszy lekcji, zapoznawaniu się z najnowszymi rozporządzeniami, procedurami np. www.oke.krakow.pl, www.cke.edu.pl, www.wychowanie.pl, www.ostatnidzwonek.pl, www.menis.pl, www.oswiatowiec.pl, www.edukacja.edux.pl, www.publikacje.edu.pl, www.45minut.pl, www.profesor.pl, www.nauczyciele.mom.pl, www.literka.pl, www.interklasa.pl, www.natan.pl, www.duszpasterstwo.org, www.opoka.org.pl, www.katecheza.kapucyni.krakow.pl i wiele innych w zależności od potrzeb.
 Odbieranie przez e-mail zarządzeń i informacji od dyrekcji dla nauczycieli.
 Przesyłanie na stronę internetową szkoły informacji oraz zdjęć o bieżących, organizowanych przeze mnie wydarzeniach.

Realizując ww. zadania osiągnięto następujące efekty:
 atrakcyjne lekcje religii i godziny wychowawcze
 stworzenie i zarchiwizowanie własnej bazy pomocy dydaktycznych i wychowawczych
 powstało czasopismo parafialne, chętnie czytane przez środowisko miejscowej parafii św. Floriana
 wykorzystanie sprzętu multimedialnego, znajdującego się w szkole, umiejętność właściwego posługiwania się nim
 wykorzystanie Internetu we własnej pracy – znajomość przydatnych adresów i stron

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§7 ust.2 pkt 4)

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
Rok szkolny 2010/11; 2011/12; 2012/13
 Pogłębia swojej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki religii poprzez samodzielne czytanie literatury fachowej (książki i prasa, m. in: Grzegorz Karwasz, Jolanta Kruk, „Jak uczyć? Wszystko, co musisz wiedzieć, by zostać supernauczycielem”, Phil Beadle „Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki?”, J. Pyżalski „Nauczyciele-uczniowie”, miesięcznik „Wychowawca”) i wszelkich wartościowych informacji dostępnych w Internecie. Każda z przeczytanych pozycji wzbogaciła wiedzę i pozwoliła na skuteczniejsze motywowanie uczniów do nauki, rozwiązywanie konfliktów, nieporozumień, stosowanie procedur interwencyjnych oraz wzbogacanie lekcji religii w poszczególnych klasach.

2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej.
Rok szkolny 2010/11; 2011/12; 2012/13
 Wyszukiwanie wartościowych i przydatnych w pracy nauczyciela i katechety pozycji. Wypożyczanie z biblioteki szkolnej dokumentów szkolnych i zapoznawanie się z nimi, korzystanie z literatury, korzystanie ze zbiorów biblioteki pedagogicznej w Tarnobrzegu (filii w Stalowej Woli i Nisku).

3. Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
Rok szkolny 2010/11; 2011/12; 2012/13
 Znajomość aktualnego poziomu rozwoju uczniów, z którymi się pracuje. Są to chłopcy i dziewczęta w wieku 16-19 lat (I, II, III, IV klasa technikum, I, II i III klasa liceum, I, II i III klasa ZSZ), uwzględnianie w swojej pracy właściwości okresu rozwojowego uczniów, innego poziomu intelektualnego i osobowościowego – różne stopnie wymagań, indywidualizowanie lekcji pod kątem klasy, indywidualizacja zadań domowych.

Realizując ww. zadania osiągnięto następujące efekty:
 odpowiednie reagowanie za niewłaściwe zachowania i postawy uczniów
 pomoc i wsparcie dla rodziców uczniów
 czytanie przydatnej literatury

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§7 ust.2 pkt 5)

1. Analiza przepisów prawa oświatowego.
Rok szkolny 2010/11; 2011/12; 2012/13
 Bieżące zapoznawanie się z przepisami i wszelkimi zmianami dotyczącymi systemu oświaty, Kartą Nauczyciela i analizowanie ich, by móc w pełni i świadomie z nich korzystać. Zapoznanie się i praca zgodnie z aktami prawnymi obowiązującymi w szkole m. in. WSO, PSO, Programem Wychowawczym Szkoły, Statutem Szkoły, Programem Profilaktyki, Szkolnym Programem Dialogu z Rodzicami itd. Ugruntowanie wiedzy na temat procedur maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, zapoznanie się z wewnątrzszkolną instrukcją dotyczącą ich przeprowadzania – zastosowanie ich w praktyce

2. Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych itp.
Rok szkolny 2010/11
 Przewodniczący zespołu nadzorującego podczas matury z historii sztuki oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (etap teoretyczny – dla ucznia ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi). Członek zespołu nadzorującego (matura język polski, próby maturalne oraz próby egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe)
 Członek komisji sprawdzającej i oceniającej podczas szkolnych etapów Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki, Olimpiady Teologii Katolickiej, Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego.
 Członek komisji sprawdzającej i oceniającej podczas diecezjalnych etapów Olimpiady Teologii Katolickiej i Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego.
 Członek komisji egzaminacyjnej podczas egzaminu klasyfikacyjnego z historii i religii – uczeń Dawid Kapusta (klasa I TB2)
Rok szkolny 2011/12
 Przewodniczący zespołu nadzorującego podczas matury z chemii oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (etap teoretyczny – dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi). Członek zespołu nadzorującego (matura: język polski rozszerzony, język angielski podstawowy – Katolickie LO)
 Członek komisji sprawdzającej i oceniającej podczas szkolnych etapów Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki, Olimpiady Teologii Katolickiej, Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego.
 Członek komisji sprawdzającej i oceniającej podczas diecezjalnych etapów Olimpiady Teologii Katolickiej i Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego.

Rok szkolny 2012/13
 Przewodniczący Zespołu Nadzorującego podczas matury z języka angielskiego (poziom podstawowy). Członek zespołu nadzorującego (matura: wiedza o społeczeństwie – Katolickie LO)
 Przewodniczący bądź członek Zespołu Nadzorującego – próbne egzaminy maturalne, próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
 Członek komisji sprawdzającej i oceniającej podczas szkolnych etapów Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki, Olimpiady Teologii Katolickiej, Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego.
 Członek komisji sprawdzającej i oceniającej podczas diecezjalnego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego.
 Członek jury podczas Szkolnych Konkursów na najpiękniejszą ozdobę i kartkę bożonarodzeniową oraz szkolnych i I Powiatowego Konkursu na Najpiękniejszą Pisankę, kartkę wielkanocną oraz palmę wielkanocną.
 Lider Zespołu Nauczycieli ds. wzmacniania aktywności społecznej uczniów.
 Członek Zespołu Nauczycieli Religii, członek Zespołu ds. ewaluacji teatralnej i filmowej, członek Zespołu Nauczycieli Protokolantów, członek zespołów wychowawczych.

3. Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania, rocznych planów rozwoju i innych dokumentów nauczania.
Rok szkolny 2010/11; 2011/12; 2012/13
 Opracowanie w zespole nauczycieli religii przedmiotowego systemu oceniania.
 Opracowanie rocznego planu rozwoju oraz planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego rozpoczynającego i kontynuującego staż na stopień nauczyciela mianowanego.
 Opracowanie rozkładów materiałów dla poszczególnych klas. Pomogły one w dokładnym i rzetelnym realizowaniu materiału nauczania.
 Opracowanie planów wynikowych dla poszczególnych klas. Pomogły one zrealizować założone cele nauczania.
 Opracowanie i przekazanie uczniom zagadnień do zaliczenia oceny ndst i nkl na I semestr.
 Opracowanie zagadnień i pytań na egzamin klasyfikacyjny z historii i religii – uczeń Dawid Kapusta (klasa I TB2)

4. Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Rok szkolny 2010/11; 2011/12
 Brak wychowawstwa w bieżących latach szkolnych.
Rok szkolny 2012/13
 Przyjęcie od rodziców informacji o orzeczeniu z Poradni jednego ucznia, przekazanie informacji i materiałów z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum pedagog szkolnej. Pomoc rodzicom w kontaktach z psychologiem i pedagogiem szkolnym. Indywidualne rozmowy z uczniami oraz psychologiem i pedagogiem w związku z problemami wychowawczymi w klasie.

5. Czuwanie nad realizacją szkolnego Programu Poprawy Frekwencji.
Rok szkolny 2010/11; 2011/12
 Wpisywanie frekwencji uczniów do dzienników lekcyjnych. Informowanie wychowawców, gdy nieobecność na prowadzonych przeze mnie zajęciach była niepokojąco wysoka. Niestety, mimo to kilku uczniów zostało niesklasyfikowanych na koniec roku – brak reakcji na oddziaływania wychowawcze.
Rok szkolny 2012/13
 Z tytułu wychowawstwa - monitorowanie frekwencji w klasie I-2b oraz reagowanie na wszelkie niepokojące sygnały, licznymi telefonami, spotkaniami osobistymi z rodzicami i opiekunami uczniów. Na każdym spotkaniu wychowawcy z rodzicami przedstawiano analizę frekwencji za poszczególne miesiące oraz podawano ilość nb i nb nieusprawiedliwionej na kartkach z ocenami. Rozliczanie uczniów z absencji w szkole, przyjmowanie usprawiedliwień od rodziców (zostały założone specjalne zeszyty w tym celu). Kilku uczniów podpisało u pedagoga szkolnego zobowiązania do sumiennego uczestnictwa w zajęciach szkolnych. Z powodu dużej ilości godzin nb nieusprawiedliwionych obniżono zachowanie na koniec I semestru kilkunastu uczniom.

Realizując ww. zadania osiągnięto następujące efekty:
 znajomość i stosowanie w praktyce procedur i prawa obowiązującego w szkołach publicznych i nauczaniu religii
 właściwe funkcjonowanie różnych komisji i Zespołów Nadzorujących podczas egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 właściwa ocena prac, umiejętności i wysiłku uczniów
 realizacja planów swojego działania i celów nauczania
 dostosowanie wymagań edukacyjnych do zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 poprawa frekwencji uczniów opuszczających zbyt często zajęcia lekcyjne


Podsumowanie

Opracowując sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego koncentrowałem się na opisie celów podejmowania poszczególnych zadań, form i sposobów ich realizowania, z uwzględnieniem efektów, jakie przyniosły uczniom, szkole oraz mnie samemu.
Uważam, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłem wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na kolejny stopień zawodowy. Nabyłem nowych kompetencji oraz rozwinąłem dotychczasowe.
Realizując swój plan rozwoju zawodowego, przez cały okres stażu umiejętnie organizowałem i doskonaliłem warsztat pracy. Starałem się w szczególności dbać o zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mi podopiecznych. Starałem się rzetelnie realizować program nauczania oraz obiektywnie oceniać i sprawiedliwie traktować uczniów. Zadania postawione w planie rozwoju zawodowego pozwoliły mi lepiej poznać i zrozumieć jak trudna i odpowiedzialna jest praca z młodzieżą. Mimo to, daje mi ona niezmiernie dużo satysfakcji, zadowolenia oraz poczucia spełnienia.
Wiele z podejmowanych przeze mnie zadań to działania o charakterze ciągłym lub zadania przynajmniej kilkuletnie, dlatego też zamierzam dalej dbać o doskonalenie swoich umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia oraz systematycznie dokształcać się i dzielić wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Dużą satysfakcję sprawiło mi docenienie mojej pracy wychowawczej i dydaktycznej przez Dyrektora Szkoły, czego wynikiem było przyznanie mi Nagrody Dyrektora w roku szkolnym 2012/2013. Fakt ten uzmysłowił mi, iż moja praca zmierza we właściwym kierunku, ale też stał się mobilizacją i zobowiązaniem do jeszcze większego wysiłku.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły. Jestem przekonany, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak robić to dobrze, z korzyścią dla siebie i uczniów.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.