Katalog

Ewa Blacharz, 2017-06-13
Hrubieszów

WOS, Sprawdziany i testy

Człowiek w społeczeństwie - sprawdzian wiadomości z wos dla klasy II gimnazjum

- n +

CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE
Człowiek jest istotą społeczną, ponieważ:
a) zamieszkuje wspólnie z innymi określone terytorium
b) jest istotą nie tylko biologiczną ale i rozumną
c) posiada określony system wartości
d) realizuje swoje potrzeby żyjąc w społeczeństwie

Socjalizacja to:
a) system wartości kształtowany w nas w dzieciństwie, głównie przez dom rodzinny oraz rodzinę
b) pogląd polityczny, który głosi, że władza w kraju powinna należeć do społeczeństwa
c) proces, podczas którego człowiek nabywa umiejętności niezbędne do życia oraz przyswaja normy i zasady postępowania obowiązujące w społeczeństwie
d) zespól cech wyznaczających zachowanie człowieka, zależny od środowiska w którym funkcjonuje oraz domu rodzinnego, z jakiego się wywodzi

Określ, czy podane stwierdzenia dotyczące socjalizacji wtórnej są prawdziwe czy fałszywe wstawiając odpowiednio literę literę F ( fałsz) P ( prawda)
Socjalizacja wtórna polega na”
a) samodzielnym kształtowaniu własnej osobowości- ..............br /> b) naśladowaniu różnych zachowań- ..............
c) przekazywaniu przez dorosłych norm i wartości- ..............
d) świadomym uczeniu się norm i zasad zachowania- ..............

Podaj dwie cechy odróżniające człowieka od zwierzęcia:
a)...........................
b)............................


Wskaż, która odpowiedź dotycząca resocjalizacji jest prawdziwa, a która fałszywa wstawiając odpowiednio literę F ( fałsz) P ( prawda)
a) podlegają jej tylko osoby dorosłe, z ukształtowanym systemem wartości…………
b) podlegają jej osoby, które przyswoiły sobie postawy i zasady potępiane przez społeczeństwo……
c) polega na zastąpieniu negatywnych postaw, postawami pożądanymi przez społeczeństwo………
d) polega na eliminowaniu negatywnych cech charakteru, takich jak lenistwo czy egoizm………

Określ, która z poniższych cech jest cechą nabytą, a która wrodzoną:
a) pracowitość - ..............
b) bezinteresowność - ..............
c) inteligencja - ..............
d) słuch absolutny - ..............
e) uczciwość - ..............
f) wysoki wzrost - ..............

Więzi społeczne to:
a) wytwory zorganizowanej działalności ludzi
b) relacje i zależności wiążące jednostkę z grupą
c) działalność na rzecz danej zbiorowości
d) rodzaj zachowania charakterystyczny dla określonej grupy społecznej

Wymień rodzaje grup społecznych z uwagi na rodzaj więzi:
1)................
2)................

Nazwij rodzaj grupy z uwagi na rodzaj zorganizowania, jaki ma miejsce w przypadku poniższych przykładów:
a) grupa członków partii PSL - ..............
b) grupa bliskich znajomych - ..............
Krytyczny stosunek do zasad obowiązujących w grupie to;
a) konformizm
b) nonkonformizm
c) arbitraż
d) kompromis

Umiejętność wyrażania własnych emocji , uczuć i opinii w sposób otwarty to:
a) uległość
b) komunikacja
c) asertywność
d) aberracja

Wymień 4 role społeczne, jakie może odgrywać jeden człowiek:
a)..............
b)..............
c)..............
d)..............
Zaznacz cechę, która, nie definiuje społeczeństwa:
a) ukształtowana historycznie zbiorowość
b) wyznawana religia i wspólne poglądy polityczne
c) grupa ludzi zamieszkująca określony teren
d) wspólny styl życia, instytucje państwowe

Społeczeństwo można różnicować, przyjmując określone kryteria. Przyporządkuj określonym strukturom właściwe kryterium.
a) zawodowa – ..............
b) demograficzna – ..............
c) warstwowa – ..............
d) klasowa – ..............
1) zamożność, 2) wykształcenie, rodzaj pracy, 3) wykonywany zawód, 4) płeć i wiek

Komunikacja werbalna to sposób porozumiewania się za pomocą:

a) gestów
b) mimiki
c) słów
d) tonu głosu

Określ, wybierając spośród poniższych procentów wpływ, jaki mają na skuteczność komunikacji podane czynniki
a) słowa - .........
b) mimika, gestykulacja - .........
a) ton głosu - .........
55%, 7%, 38 %,

Mediacja to:
a) dobrowolne rozmowy podjęte przez strony konfliktu, by go rozwiązać.
b) pośredniczenie osoby trzeciej w rozmowach między stronami konfliktu.
c) zwrócenie się do osoby trzeciej, która ma ustalić rozwiązanie sporu.
d) rozwiązanie konfliktu poprzez skierowanie sprawy na drogę sądową

Arbitraż to:
a) dobrowolne rozmowy podjęte przez strony konfliktu, by go rozwiązać.
b) pośredniczenie osoby trzeciej w rozmowach między stronami konfliktu.
c) zwrócenie się do osoby trzeciej, która ma ustalić rozwiązanie sporu
d) rozwiązanie konfliktu poprzez skierowanie sprawy na drogę sądową

Najważniejszym dokumentem zewnętrznym regulującym życie szkoły i wprowadzającym obowiązek nauki do 18 roku życia jest:
a) statut
b) Karta Nauczyciela
c) ustawa o systemie oświaty
d) zarządzeni e dyrektora szkoły

Dokumentem wewnętrznym, utworzonym przez społeczność szkolną regulującą życie szkoły jest:
a) ustawa o systemie oświaty
b) Karta Nauczyciela
c) rozporządzenia ministra edukacji narodowej
d) statut


Do organów szkoły nie należy:
a) rada pedagogiczna
b) ZHP
c) rada rodziców
d) samorząd uczniowski

Podaj nazwę organu prowadzącego naszą szkołę oraz nazwisko osoby zarządzającej tym organem:
............................

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.