AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Skop, 2017-06-13
Woźnik

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO


Anny Skop


NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
W PRZEDSZKOLU im. „WESOŁE KRASNOLUDKI”
W WOŹNIKACH
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOCzas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 IX 2014 r.
Data zakończenia stażu: 31 V 2017 r.
Akty prawne:
- Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. ( Rozdział 3a, awans zawodowy nauczycieli)
Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 ze zmianami.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem zmian spowodowanych rozporządzeniem z dnia 1 grudnia 2004r. w sposobie awansowania nauczyciela mianowanego
Dz.U. z 2004 r., nr 260, poz.2593 ze zmianami.
§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania
Sposoby i formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.
Analiza przepisów  prawa oświatowego: Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 ( z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. Dz.U. z 2004 r., nr 260, poz.2593 ze zmianami.
VIII/IX 2014

Poprawne sformułowanie: wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego.Zapoznanie się z materiałami opublikowanymi na stronach internetowych: MEN , portalu Eduseek itp.
 Okres stażu Opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami przedszkola.
IX 2014 r.
Plan rozwoju zawodowego.
Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb przedszkola.
Analiza dokumentacji przedszkolnej: Statutu Przedszkola, Planu Rozwoju Przedszkola, regulaminów.
IX 2014 r.
Uwzględnienie potrzeb przedszkola w planie rozwoju.
Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej , kart obserwacji dziecka.


Modyfikacja arkuszy zgodnie z podstawą programową.
Okres stażu

Dzienniki, karty obserwacji, scenariusze.
Systematyczne poszerzenie wiedzy
w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola.
 Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie
własnymi zainteresowaniami oraz
potrzebami przedszkola.

Okres stażu zgodnie z potrzebami przedszkola oraz zainteresowaniami nauczyciela.
Zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego.

samodzielne studiowanie literatury fachowej, wymiana doświadczeń i refleksji z innymi nauczycielami;
samokształcenie w sieci (działania podejmowane na platformie informacyjnej)
udział w WDN na terenie placówki

Okres stażu
Dziennik lektur

gromadzenie materiałów służących jako pomoc naukowa w pracy dydaktyczno-wychowawczej
Okres stażu
Teczka pomocy własnych
Prowadzenie zebrań z rodzicami w ramach pedagogizacji rodziców.
Pogadanki dotyczące problemów wychowawczych i edukacyjnych dzieci.
Okres stażu
Zaświadczenia
Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców.
Spotkania integracyjne rodzic – dziecko - nauczyciel.

Przynajmniej trzy razy w w każdym roku szkolnym w okresie stażu
Scenariusze, zdjęcia.
Współprowadzenie kółka Teatralno - Muzycznego Przedszkolaków.
Opracowanie scenariuszy przedstawień teatralnych.

Okres stażu
Dokumentacja przedstawień wraz ze scenariuszami, zdjęcia.

Obsada dzieci do ról, prowadzenie prób.

Okres stażu


Reżyseria przedstawień.

Okres stażu


Oprawa muzyczna przedstawienia.

Okres stażu


Organizacja premiery przedstawień.

Okres stażu

Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami

angażowanie rodziców w sprawy przedszkola, grupy
Okres stażu

Scenariusze, karty wycieczek, zdjęcia

organizowanie wycieczek bliższych i dalszych z udziałem rodziców
Okres stażu

Podsumowanie rocznej pracy z wnioskami.
Analiza przebiegu pracy, samoocena i autorefleksja.

VI 2015 r., VI 2016 r.
IV2017r
Sprawozdania potwierdzone przez dyrektora.
Udział w ewaluacji pracy placówki
prace w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej przedszkola
Okres stażu
potwierdzenia dyrektora.


§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

Zadania
Sposoby i formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
Stosowanie technologii komputerowej
w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych oraz różnorodnych materiałów dla rodziców.

Opracowanie dokumentów, scenariuszy zajęć, sprawozdań, list dzieci, ankiet, kart pracy

Okres stażu

Materiały opracowane z wykorzystaniem technologii komputerowej.

Przygotowanie prezentacji multimedialnych jako narzędzia szkoleniowego w ramach WDN

Okres stażu


Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła w pracy dydaktyczno – wychowawczej
Okres stażu
Opis wykorzystania, materiały.

Umieszczanie na stronach www dla nauczycieli planu rozwoju, sprawozdania
2015r i 2017r
Strony www,
potwierdzenia publikacji

Motywowanie dzieci do korzystania z komputera i Internetu.
2015/2016
Scenariusze zajęć

Opracowywanie okolicznościowych dyplomów w programie komputerowym.

Okres stażu
Dyplomy.
Redaktor strony www przedszkola
Zamieszczanie informacji na stronie internetowej przedszkola
Okres stażu
Strona http://przedszkolewozniki.superszkolna.pl
§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania
Sposoby i formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
Praca na rzecz  rady pedagogicznej.
Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej.
Okres stażu
potwierdzenie dyrektora

Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy zajęć.
Okres stażu
Scenariusze zajęć.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli- dzielenie się doświadczeniem. 
Okres stażu
Notatki z obserwacji z zajęć.

Prowadzenie zajęć otwartych i koleżeńskich dla innych nauczycieli.
W miarę potrzeb.
Scenariusze. Potwierdzenia innych nauczycieli.

prowadzenie rad szkoleniowych w ramach WDN
Okres stażu
Referaty, protokoły rad pedagogicznych

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania
Sposoby i formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
Opracowanie i wdrożenie Programu logopedycznego
Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści.
VI 2015
Program zatwierdzony przez posiedzenie Rady Pedagogicznej i Radę Rodziców do realizacji. Potwierdzenie dyrektora.

Umieszczenie programu w przedszkolnym zestawie programów, wdrożenie do realizacji.
Rok szkolny 2015/2016


§ 8 ust. 2 pkt 4 c

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


Zadania
Sposoby i formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz edukacji i innymi instytucjami.
Nawiązanie współpracy z policją, nadleśnictwem, biblioteką, Ośrodkiem Zdrowia,

Okres stażu
Zdjęcia z wizyt.

Udział w warsztatach szkoleniowych oferowanych przez wydawnictwa, m.in. WSiP, Nowa Era, MAC, i inne.

Okres stażu
Zaświadczenia.
Współpraca z Biblioteką Publiczną celem rozwijania u dzieci zainteresowań książką.
Nawiązanie współpracy.

2015/2017
Zaświadczenie potwierdzające współpracę oraz zdjęcia.

Przygotowanie wystawki prac dzieci.


2015/2017

Organizowanie i współorganizowanie konkursów międzyprzedszkolnych.
Przeprowadzenie konkursów, opracowanie regulaminów i zadań konkursowych, pozyskanie sponsorów.

Okres stażu
Scenariusze, regulaminy, dyplomy dla uczestników i podziękowania dla sponsorów, materiały zamieszczone na stronie internetowej przedszkola, zdjęcia.

Przygotowanie międzyprzedszkolnego „Konkursu recytatorskiego” celem promowania dzieci wybitnie zdolnych oraz podnoszenia u dzieci poczucia własnej wartości.

2015/2016;
2016/2017


Promocja placówki- zamieszczenie listy laureatów i przebiegu konkursu na stronie internetowej przedszkola.

Okres stażu

Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.
Zorganizowanie spotkań z leśniczym, policjantem, strażakiem, pielęgniarką.

Okres stażu
Opis spotkań, zdjęcia z gośćmi.
Organizowanie wycieczek wyjazdów do kina, teatru, itp.turystycznych

Udział w imprezach kulturalnych itp.
Okres stażu
scenariusze, zdjęcia.
Współorganizacja imprez integracyjnych dla dzieci oraz ich rodzin np. Pasowanie na przedszkolaka, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Festyn Rodzinny, Pożegnanie przedszkola.

Przygotowanie scenariuszy imprez, dekoracji sali, niespodzianek, poczęstunków i potrzebnych środków dydaktycznych.
Okres stażu
Scenariusze, zdjęcia.

§ 8 ust. 2 pkt.4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

Zadania
Sposoby i formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”.

Przygotowanie planu oraz przesłanie na stronę internetową.
Okres stażu
Publikacja na stronie internetowej.
Opublikowanie scenariuszy do zajęć wyzwalających u dzieci poczucie własnej wartości, sprawiedliwości, oraz uwrażliwiających na potrzeby drugiego człowieka.

Opracowanie scenariuszy.
2015/16
Publikacja scenariuszy.
Sukcesy wychowanków w konkursach organizowanych przez środowisko lokalne.

Przygotowanie dzieci do konkursów oraz udział w nich.


Okres stażu
Scenariusze, zdjęcia, dyplomy.
Podziękowania od rodziców oraz uzyskanie nagród dyrektora.


Integrowanie i pobudzanie dzieci do działania. Uczenie zdrowej rywalizacji oraz wspieranie i rozwijanie zdolności i zainteresowań dziecka.

Okres stażu
Plany miesięczne, scenariusze imprez, dyplomy i zaświadczenia.
§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Rozpoznawanie
i rozwiązywanie problemów wychowawczych

opisy przynajmniej jednego przypadku
analiza przyczyn
pogłębianie wiedzy fachowej w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych
ukończenie warsztatów/szkolenia dotyczących wczesnej diagnozy i terapii problemów wychowawczych u dzieci
Okres stażu
Notatka
Zaświadczenie

Plan rozwoju zawodowego jest otwarty i może ulec zmianie.


Przygotowała: Anna Skop


Plan rozwoju zawodowego zatwierdzam, nie zatwierdzam*

................... ...................
data podpis dyrektora


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.