AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Artur Godyń, 2017-06-13
Wieluń

Zawodowe, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Nauczyciel : mgr inż. Artur Godyń
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Miejsce odbywania stażu: Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu
Wymiar stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2014 r.
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2017 r.

Szansa awansu i uzyskanie statusu nauczyciela dyplomowanego stanowi dla mnie wyzwanie oraz okazję do autorefleksji i do zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem nauczycielem. Mój plan rozwoju zawodowego uwzględnia założenia planu rozwoju szkoły oraz jej specyfikę i potrzeby. W trakcie stażu będę kontynuowała niektóre z moich wcześniejszych działań, szczególnie te, które związane są
z wykorzystaniem nowoczesnych form i metod pracy z uczniami oraz te, które służą poszerzeniu współpracy z środowiskiem lokalnym.

Cele rozwoju zawodowego w okresie stażu:
1. Pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia nauczycieli.
2. Doskonalenie własnych umiejętności.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4. Współdziałanie w opracowaniu i wdrażaniu programów rozwoju procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego szkoły.
5. Kształtowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
6. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
7. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności.  Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych i szkoły (udział w warsztatach metodycznych, szkoleniach, kursach doskonalących, konferencjach).
 Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki, dydaktyki poprzez Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli, m. in. „IT w Edukacji, Interkl@sa, Edukacja, Głos Nauczycielski.”
 Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.
 Udział w popularyzacji platform edukacyjnych m. in „Edusience”
 Udział w szkoleniu i uzyskanie uprawnień egzaminatora przedmiotów zawodowych Na bieżąco
Cały staż
Cały staż

Cały okres upowszechniania

Po uzyskaniu uprawneiń
 Dokumentacja
z posiedzeń rad pedagogicznych
 Potwierdzenia udziałów w warsztatach metodycznych, szkoleniach, kursach doskonalących, konferencjach.

 Dokument potwierdzający uprawnienia
2. Doskonalenie własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej.  Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania.
 Wdrażanie zmian na podstawie bieżącej analiza własnej pracy.
 Stosowanie w pracy nowoczesnych metod
i form pracy celem uatrakcyjnienia zajęć.
 Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
 Poszukiwanie nowatorskich metod rozwiązywania problemów.
 Analiza wyników sprawdzianów, wyników egzaminów, wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
 Diagnozowanie poziomu wiedzy uczniów, opracowywanie planów i organizacja zajęć Na bieżąco  notatki
 scenariusze
3. Konstruowanie programów naprawczych.  Analiza wyników sprawdzianów, wyników egzaminów, wyciąganie wniosków do dalszej pracy. Na bieżąco  ankiety, arkusze ewaluacyjne
4.
Prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniem zdolnym i słabym.  Diagnozowanie poziomu wiedzy uczniów, opracowywanie planów i organizacja zajęć
z uczniem słabym i zdolnym. Na bieżąco
5. Przygotowanie uczniów i udział w różnych konkursach i olimpiadach.  Praca z uczniem w formie zajęć dodatkowych. Na bieżąco  plany zajęć dodatkowych
6. Rozwijanie i doskonalenie swego warsztatu pracy.  Tworzenie pracowni przedmiotowej
 Przygotowanie pomocy dydaktycznych,
w tym także przy współudziale uczniów. (plansze, gabloty do nauczania przedmiotów zawodowych takich jak systemy operacyjne i sieci komputerowe).
 Pozyskiwanie materiałów dydaktycznych. Kontynuowanie współpracy z Wydawnictwem Helion i WSiP celem pozyskania bezpłatnych materiałów dydaktycznych oraz bezpłatnych podręczników dla szkoły. Cały staż§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1.
Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej.
 Tworzenie materiałów dydaktycznych
z wykorzystaniem komputera
 Tworzenie materiałów dydaktycznych
z wykorzystaniem platformy edukacyjne „EDUSCIENCE”
 Wykorzystanie technik informacyjnych do gromadzenia danych.
 Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych.
 Prowadzenie dokumentacji własnej
i szkolnej w formie elektronicznej. Cały staż
 materiały dydaktyczne
 scenariusze lekcji
 prezentacje multimedialne
2.
Umieszczanie materiałów na stronach internetowych.  Umieszczenie planu rozwoju zawodowego oraz innych opracowanych materiałów na stronie internetowej.
 Umieszczanie informacji i opieka nad szkolnym Fan Page „https://www.facebook.com/pages/Zespół-Szkół-nr-2-im-Jana-Długosza-w-Wieluniu/” Na bieżąco

3. Wykorzystywanie na lekcjach urządzeń multimedialnych.  Prowadzenie lekcji i zajęć pozalekcyjnych
z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego
i programów edukacyjnych. Na bieżąco

4. Opracowywanie prezentacji multimedialnych jako forma pracy z uczniem zdolnym  Opracowywanie prezentacji na zajęciach
z uczniem zdolnym.
 Przygotowanie filmów i etiud filmowych na zajęciach koła. Na bieżąco
§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Dzielenie się swoją wiedzą
i doświadczeniem  Opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, testów.
 Prowadzenie lekcji otwartych i koleżeńskich w szczególności dla nauczycieli stażystów
i kontraktowych, rodziców.
 Zorganizowanie spotkań z innymi nauczycielami w celu podzielenia się zdobytą wiedzą z odbytych szkoleń. Cały staż
.  Materiały dydaktyczne
 Dokumentacja szkolna
2.
Pełnienie funkcji opiekuna stażu
 Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji nauczyciela, wspieranie w pracy podczas trwania stażu, udzielanie rad, wskazówek. Podczas trwania stażu
3.
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.  Wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości szkolnych, konkursów, szkoleń. Podczas trwania stażu
4. Opracowanie materiałów dydaktycznych w postaci skryptu pt. „ Systemy operacyjne w Zawodzie Technik Informatyk”.  Przedłożenie opracowanych materiałów
w postaci segregatora do biblioteki szkolnej.

§ 8 ust. 2 pkt.4 a.
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub
innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Opracowanie i wdrożenie programu szkolnego koła filmowego.  Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych. Podczas trwania stażu  Program szkolnego koła filmowego.
2. Opracowanie i wdrożenie programu powiatowej olimpiady informatycznej.  Opracowanie i przeprowadzenie olimpiady informatycznej wg. opracowanego programu.  Program olimpiady informatycznej.§ 8 ust. 2 pkt. 4 c.
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Promowanie szkoły w środowisku.  Udział w organizacji Dni Otwartych Szkoły,
 Popularyzacja platformy edukacyjnej „EDUSCIENCE”.
 Udział uczniów szkoły w festiwalach filmowych.
 Prowadzenie Fan Page Szkolnego
https://www.facebook.com/pages/Zespół-Szkół-nr-2-im-Jana-Długosza-w-Wieluniu/
 Prowadzenie szkolnej strony internetowej
www.dlugosz.wielun.pl
 Udział w przygotowaniu promocji szkoły „Targi Edukacyjne”. Cały staż  Dokumentacja szkolna
 Plany zajęć
 Regulamin konkursu
2. Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów.(koła zainteresowań)  Plan prowadzenia zajęć.
3. Organizowanie i prowadzenie powiatowej olimpiady informatycznej.  Opracowanie regulaminu konkursu, organizacja i przeprowadzenie.
4 Organizacja i prowadzenie szkolnego turnieju gier komputerowych  Opracowanie regulaminu konkursu, organizacja i przeprowadzenie.
5. Praca w zespole przedmiotowym- ewaluacja wewnętrzna.  Opracowywanie narzędzi badawczych do mierzenia jakości pracy, wyciąganie wniosków do dalszej pracy.  ankiety, arkusze ewaluacyjne

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e.
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Współpraca z innymi placówkami oświatowymi  Współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury w Wieluniu.
 Współpraca z II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu
 Współpraca z szkołami ponadgimnazjalnymi Powiatu Wieluńskiego
 Współpraca z Starostwem Powiatowym
w Wieluniu
 Pomoc w organizowaniu imprez, uroczystości, zlotów, warsztatów. Cały staż  Dokumentacja szkolna
 Scenariusze imprez
 Zarejestrowane materiały filmowe
2.
Współpraca z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Gromadzicach  Pomoc w organizacji imprez dla wychowanków.
3. Współpraca z wydawnictwami szkolnymi.  Organizowanie na terenie szkoły warsztatów metodycznych pozyskiwanie darmowych podręczników.

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu
i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych.  Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych
 Ustalenie metod pracy z młodzieżą
i oddziaływań wychowawczych.
 Współpraca z pedagogiem szkolnym, innymi wychowawcami, rodzicami.
 Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu. Cały staż  Dokumentacja szkolna
 Dokumentacja pedagoga szkolnego

Opracował: .........................

Zatwierdzam do realizacji: .........................
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.