Katalog

EWA Trzeszan, 2017-05-23
GDYNIA

Zajęcia przedszkolne, Plany pracy

ARKUSZ INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNEGO

- n +

ARKUSZ INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNEGO-opracowała Ewa Trzeszan

Imię i nazwisko dziecka –X
Grupa III, wiek – 6 lat
Nauczyciele –
Logopeda – mgr Ewa Trzeszan
Terapeuta pedagogiczny – mgr Ewa Trzeszan
Psycholog –
Specjalista ds. rewalidacji –
Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny opracowany na czas od lutego do czerwca 2016 r.
Nr orzeczenia – 15/03/14/15 o potrzebie kształcenia specjalnego PPP – 14390-870/14/15
Rozpoznanie – niedosłuch ucha prawego


1. Zalecenia z orzeczenia
Wszechstronna stymulacja rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem:
 rozwoju mowy czynnej i biernej-wzbogacanie zasobu słownictwa, czytanie dziecku książek, opowiadanie, wyjaśnianie zjawisk itp.
 ogólnego rozwoju poznawczego,
 ogólnej sprawności ruchowej-rehabilitacja ruchowa,
 koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 sprawności grafomotorycznej,
 rozwoju kompetencji społecznych – bycia w grupie, nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, współpracy, dzielenia się, empatii itp.,
 samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych
2. Wnioski z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka
Mocne strony dziecka
 Chętnie wchodzi w relacje z dorosłymi
 Podejmuje spontaniczną zabawę
 Angażuje się w zabawy muzyczne
 Nawiązuje kontakty z rówieśnikami
 Buduje z klocków
 Wykonuje bardzo proste polecenia
 W bezpieczny sposób korzysta z urządzeń ogrodowych
 Samodzielnie korzysta z toalety
 Potrafi założyć i zdjąć obuwie
 Samodzielnie posługuje się nożem i widelcem
Trudności dziecka
 Ubytek słuchu w uchu prawym
 Brak kontaktu werbalnego
 Zaburzenia motoryki dużej i małej
 Wymaga pomocy przy myciu rak, ubieraniu i rozbieraniu się, wydmuchaniu nosa
 Nie potrafi doprowadzić pracy do końca
 Słaba koncentracja uwagi
 Brak wyczucia swojego ciała
 Obniżone napięcie mięśniowe
 Podatność na choroby
3. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych
ZADANIA REALIZOWANE Z MATEUSZEM Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1.1. Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby zrozumieć to, co mówią i czego oczekują
1.2. Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych
1.3. W miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych
2.1. Umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby
2.2. Wlaściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie
2.3. Samodzielnie korzysta z toalety
2.4. Samodzielnie ubiera się i rozbiera
2.5. Utrzymuje porządek w swoim otoczeniu
5.3. Jest sprawne fizycznie na miarę swoich możliwości
5.4. Uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym
6.5. Próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu
7.1. Wie, jak należy zachowywać się na uroczystościach
8.3. Tworzy muzykę korzystając z instrumentów perkusyjnych, a także improwizuje ją ruchem
9.2. Umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych
10.1. Wznosi konstrukcje z klocków
14.3. Dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania
14.5. Słucha bajek, interesuje się książkami
METODY PRACY
1. Metody oglądowe oparte na obserwacji, które pozwolą dziecku zapoznać się z rzeczywistością, zjawiskami i wydarzeniami.
2. Metody oparte na słowie (opowiadanie, opisy, pogadanki, prace z książką)
3. Metoda malowania dziesięcioma palcami (R. F. Show); pomaga dziecku w pokonywaniu lęków, wzmacnianiu wiary we własne siły;
4. Metoda uczenia przez naśladownictwo:
- naśladownictwo ruchowe i statyczne (wychowanie fizyczne, rytmika, plastyka, technika, czynności samoobsługi);
- naśladownictwo werbalne (kształcenie i nauka mowy);
- naśladownictwo zachowań i postaw.
5. Metoda zabawy: od manipulacyjnych, ruchowych, konstrukcyjnych, tematycznych.
6. Metoda swobodnej pracy M. Montessori, gdzie myślą koncepcji wychowania jest życie dziecka ,,Pomóż mi zrobić to samemu”.
7. Metoda W. Sherborne, czyli Metoda Ruchu Rozwijającego; ma właściwości relaksu, oparta jest na zabawie. Dostarcza psychicznych i fizycznych doznań, które pobudzają świadomość ciała, kontrolę nad nim.
8. Metoda stymulacji polisensorycznej – czyli uczenie polisensoryczne.
9. Metoda Dobrego Startu.
10. Metoda instrumentalna, czyli pozytywne wzmacnianie poprawnych form zachowania się i osiągnięć po udanym wykonaniu zadania.
11. Naturalna nauka języka.

4. Harmonogram wspomagania rozwoju dziecka
1.Liczba godzin – 5-6 godzin w miesiącu (1 godzina to 2 zajęcia w tygodniu po 30 minut lub 4 zajęcia po 15 minut)
a) liczba godzin terapii logopedycznej: 2 godziny w miesiącu (poniedziałki)
b) liczba godzin terapii pedagogicznej: 1 godzina w miesiącu (środy)
c) liczba godzin terapii psychologicznej: 1 godzina w miesiącu(wtorki)
d) liczba godzin rewalidacji:1 - 2 godziny w miesiącu (…………………………….)

5. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej
DZIAŁANIA LOGOPEDYCZNE
1.Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
a) Doskonalenie rozumienia mowy biernej
b) Rozwijanie mowy czynnej:
 usprawnianie narządów artykulacyjnych
 wzmacnianie funkcji słuchowych
 wzmacnianie funkcji oddechowych
 korygowanie nieprawidłowości mowy
2.Porozumiewanie się z otoczeniem w najpełniejszy sposób.
a) doskonalenie naśladowania
b) stymulacja wokalizacji
c) sygnalizowanie potrzeb:
 fizjologicznych,
 jedzenia,
 picia
DZIAŁANIA TERAPEUTYCZNO-PEDAGOGICZNE
Rozwijanie i usprawnianie funkcji:
1.Sprawność motoryczna:
 Poszerzanie świadomości i schematu własnego ciała:
 Rozwijanie motoryki dużej ( czynności wykonuje początkowo przy asekuracji nauczyciela)
 Rozwijanie motoryki małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej
2.Funkcje poznawcze:
 Wielozmysłowe poznawanie najbliższego otoczenia dziecka
 Doskonalenie percepcji dotykowej (stymulacja polisensoryczna, integrowanie wrażeń zmysłowych)
 Doskonalenie percepcji wzrokowej:
 Rozwijanie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni
 Rozwijanie procesów myślenia i koncentracji uwagi.
3.Rozwijanie czynności samoobsługowych
 Doskonalenie umiejętności jedzenia
 Kształtowanie umiejętności mycia rąk według określonych etapów, ze zwróceniem uwagi na:
- ćwiczenia w zakresie skupienia się na myciu rąk (bez dodatkowej zabawy wodą)
- ćwiczenia w wycieraniu rąk ręcznikiem
 Kształtowanie umiejętności mycia zębów
 Doskonalenie umiejętności ubierania i rozbierania się:
 doskonalenie współpracy podczas zdejmowania butów i garderoby.
 dbanie o wygląd zewnętrzny
DZIAŁANIA PSYCHOLOGICZNE
1. Zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa podczas ćwiczeń i zabaw.
2. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
3. Wspieranie rozwoju psychofizycznego i społecznego.
4. Kształtowanie umiejętności współdziałania:
 umiejętność bycia w grupie
 przestrzeganie norm i zasad
 przestrzeganie komunikacji i współpracy
5. Doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktu z rówieśnikami i osobami dorosłymi:
 Wyróżnianie siebie z otoczenia
 Budowanie poczucia pewności siebie, poczucia własnej wartości
6. Kształtowanie orientacji w najbliższym otoczeniu dziecka

6. Plan pracy rewalidacyjnej surdologopedy


7. Rodzaj i zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami:
A. Zapoznanie z harmonogramem zajęć
B. Pedagogizacja rodziców; udział w zajęciach otwartych, z czynnym udziałem rodziców, konsultacjach współuczestniczących – mgr Urszula Janusz, mgr Anna Byk, mgr Ewa Trzeszan, mgr Urszula Wasak
C. Przekazywanie informacji o literaturze specjalistycznej, o wyposażeniu pokoju dziecka z zespołem Downa.
D. Informacje o sprzęcie rehabilitacyjnym.
E. Ujednolicenie ćwiczeń i zajęć organizowanych w przedszkolu i domu
F. przekazanie rodzicom propozycji ćwiczeń z dzieckiem
G. wnioski ze spotkań nauczycieli i specjalistów z rodzicami8. Rodzaj i zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi/placówkami doskonalenia nauczycieli /szkołami specjalnymi
Konsultacje i porady9. Rodzaj i zakres współdziałania z innymi instytucjami:
A. Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Młodzieży z Wadą Słuchu PZG
adres: ul.Głogowska 11, 80-302 Gdańsk (woj.pomorskie), tel.(058) 55 60 528
B. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 Gdynia, ul.L.Staffa 10, 81-597 Gdynia, tel.(058) 622 09 42/fax 622 75 19 informacja o surdologopedzie
C. Zespół Szkół Specjalistycznych nr 17, ul.Witomińska 25/27, Gdynia, tel. 620 72 25

10. Harmonogram spotkań z rodzicamiIndywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny opracował zespół w składzie:

Program zaakceptowany przez Dyrektora Przedszkola :

Data:


Podpisy członków zespołu: Podpis rodziców:
1. 1.
2. 2.
3.
4.
5.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.