AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Petrek, 2017-05-23
Ostrava

Zawodowe, Sprawozdania

Sprawozdanie z realziacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

- n +

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Anna Petřek
Stanowisko: nauczyciel przedmiotów zawodowych
Opiekun stażu: mgr inż. Anna Langner
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009
Data zakończenia stażu: 06.11.2012
6.11.2012 rJestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z sześcioletnim stażem pracy pedagogicznej.
W okresie stażu prowadziłam zajęcia z przedmiotów:
- technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
- zajęcia praktyczne
- zasady żywienia
- wyposażenie zakładów gastronomicznych
- organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy
- pracownia technologiczna
- obsługa konsumenta
Posiadam wykształcenie wyższe magistersko – inżynierskie z przygotowaniem pedagogicznym.
Ukończyłam Wydział Nauki o Żywności na kierunku Technologia Mleka na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
We wrześniu 2009 złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
Odbywanie stażu zostało poprzedzone analizą odpowiednich dokumentów prawnych:
• Znowelizowanej Karty Nauczyciela
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela (Dz. U. z 8 grudnia 2004)
Na ich podstawie oraz po zapoznaniu się z różnymi publikacjami, interpretującymi zasady ubiegania się o kolejne stopnie awansu, przygotowałam i złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu.
W miesiącu wrześniu przygotowywałam plan rozwoju zawodowego:
• Przeprowadzając analizę własnych umiejętności, kompetencji oraz swoich mocnych
i słabych stron,
• Wyznaczając kierunki dalszego rozwoju.
Dyrektor szkoły pozytywnie rozpatrzył mój wniosek o odbycie stażu od 01.09.2009 do 31.05.2012 r, trwającego 2 lata 9 miesięcy.
Jednakże, z powodu urlopu macierzyńskiego od 2.10.2010 do 4.03.2011, staż mój uległ przedłużeniu do 6.11.2012.
Przez trzy lata moim opiekunek stażu był doświadczony nauczyciel przedmiotów zawodowych pani mgr inż. Anna Langner, która swoim wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym wspierała mnie w doskonaleniem mojego warsztatu pracy.
Przez cały okres stażu starannie prowadziłam dokumentację realizacji zadań wynikających
z planu rozwoju.
W miesiącach październiku oraz listopadzie 2012 r. przygotowywałam opracowanie opisujące przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju zawodowego, czego efektem jest to sprawozdanie. Dokonałam również analizy i oceny własnych działań.


Realizacja zadań umożliwiających spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego

„ Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach”
§ 7 ust. 2 pkt 1

(Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz. U. Nr 260 poz. 2593, zm. Dz. U. z 2007r., Nr 214, poz. 1580,
zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1543


POZNANIE PROCEDURY AWANSU ZAWODOWEGO


Staż był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, które zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze. Doskonaliłam znajomość prawa oświatowego, uczestniczyłam w pracach organów placówki, realizowałam zadania edukacyjne
i wychowawcze.
Poznanie procedury awansu zawodowego rozpoczęłam od zaznajomienia się z przepisami prawa oświatowego tj. Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego.
WSPÓŁPRACA Z OPIEKUNEM STAŻU

Kolejnym zadaniem było podjęcie współpracy z opiekunem stażu panią mgr inż. Anna Langner z którą zawarłam kontrakt. Wspólnie opracowałyśmy harmonogram spotkań
i obserwacji zajęć lekcyjnych. Prowadziłam zajęcia w jej obecności, jak również pani Anna obserwowała lekcje prowadzone przeze mnie.
Po przeprowadzonych zajęciach chętnie słuchałam opinii opiekuna oraz korzystałam ze wskazówek dotyczących sposobu organizacji zajęć, opracowywania scenariuszy zajęć itp. Te uwagi okazały się niezwykle cenne, gdyż wyznaczały te obszary mojego działania, w których powinnam dokonać korekty. Szczególną uwagę zwracałam na stosowane metody, formy pracy, rodzaje środków dydaktycznych, wykorzystanie czasu zajęć, na atmosferę panującą w ich trakcie, a także na stosunek pani Anny Langner do uczniów. Otrzymałam również cenne wskazówki dotyczące utrzymywania porządku i dyscypliny podczas zajęć. Dowiedziałam się jak należy odpowiednio sterować i modulować głos. Wszystkie nabyte informacje i umiejętności okazały się być bardzo pomocne i w miarę możliwości były wykorzystywane w prowadzonych przeze mnie zajęciach.

DOSKONALENIE WARSZTATU
I METOD PRACY PEDAGOGICZNEJ

W swojej pracy zawodowej dużą uwagę przywiązuje do ciągłego rozwoju
i pogłębiania swojej wiedzy . Ubiegając się o stopień nauczyciela mianowanego aktywnie uczestniczyłam w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego
w szkole i poza nią. Wiedzę zdobytą w ten sposób mogłam wykorzystać w swojej pracy dydaktycznej, wzbogacając siebie i innych:
• 13.10.2009 r. wzięłam udział w seminarium na temat: ‘ Żywność modyfikowana genetycznie”, „ Substancje antyoksydacyjne w żywności” – prowadzonych przez dr inż. Mirosława Pysza z Katedry Żywienia Człowieka, Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie . Wykładający mówił o wątpliwościach co do zdrowotności żywności transgenicznej, przedstawił argumenty zwolenników i przeciwników GMO. Dowiedziałam się, że na dzień dzisiejszy nie ma żadnych negatywnych skutków co do jej stosowania. Seminarium to było bardzo pouczające i przydatne w rozwianiu wątpliwości co do stosowania żywności, która w tych czasach budzi bardzo wiele kontrowersji.
Druga cześć wykładu dotyczyła szerokiego asortymentu substancji antyoksydacyjnych w żywności i ich dobroczynnego działania na nasze zdrowie. Wiedza zdobyta podczas tego seminarium okazała się niezbędna przy prowadzeniu zajęć z zasad żywienia.
• 18.11.2009 r. uczestniczyłam w konferencji tematycznej „ Bezpieczeństwo
i współpraca z policją”, „Zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością”
prowadzonej przez aspiranta I. Brachaczka. Dzięki temu szkoleniu jestem świadoma konieczności współpracy z policją w trudnych przypadkach.
• 27.02.2010 r. ukończyłam kurs barmański I-go stopnia, rekomendowanym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Barmanów, uzyskując kwalifikacje barmana w zakresie podstawowym. Wykłady prowadzone przez pana Bogdana Gałuszkę pomogły mi usystematyzować posiadaną wiedzę na temat rodzajów alkoholi a także poznać podstawowe techniki sztuki barmańskiej. Wiedzę to wykorzystuję na prowadzonych zajęciach.
• 17.03.2010 r. szkolenie na temat” Skuteczne uczenie się” na którym poznałam metody i techniki szybkiego uczenia się między innymi:
- mnemotechnika (techniki pamięciowe), która opiera się na zastosowaniu kodów pamięciowych, które pozwalają na wykorzystanie zasobów naszej pamięci
i umożliwiają wydobywanie z niej dowolnych informacji.
- łańcuchowa metoda skojarzeń, polega na tworzeniu w wyobraźni aktywnych obrazów połączonych ze sobą w niezwykłą historię, powinna ona być na tyle barwa
i dynamiczna, by następnie mogła być z łatwością oglądana przez nas oczami wyobraźni i odtwarzana na ekranie umysłu.
- zakładkowa metoda zapamiętywania w tej technice główną rolę odgrywają obrazy-klucze, które są stałe i pozwalają na zapamiętanie ogromnej ilości informacji.
- mapy myśli materiał do nauczenia przestawiony jest w formie kolorowej, skrótowej
i zachęcającej do powracania do niego. Wiedza zdobyta na tym kursie pozwoliła mi uatrakcyjnić sposoby przekazywania wiedzy uczniom, poprzez stosowanie takich metod pracy które są bardziej obrazowe i angażują obie półkule mózgowe w proces uczenia się.
• 19.10.2011r. uczestniczyłam w zadaniu edukacyjnym „ Doskonalenie nauczycieli
w województwie” w 2011 r. na temat „ Psychospołeczne warunki funkcjonowania
w szkole i placówce”. Pomogło mi to zrozumieć, że uwzględnienie specyficznych potrzeb rozwojowych uczniów jest podstawowym warunkiem uzyskiwania pozytywnych efektów wychowawczych oraz że, system dydaktyczno - wychowawczy, będzie skuteczny, jeżeli będzie oparty na wnikliwej znajomości ucznia oraz na respektowaniu i zaspokajaniu jego potrzeb w codziennych sytuacjach życia szkolnego.
• 21.11.2011 r. uczestniczyłam w zadaniu edukacyjnym „ Doskonalenie nauczycieli
w województwie” w 2011 r. na temat „ Program Unii Europejskiej dla szkół
i placówek”. Na tym szkoleniu dowiedziałam się o jakie dotacje i dofinansowanie może ubiegać się nasza szkoła. Między innymi na:
- działania realizowane w mniejszej skali, z Regionalnych Programów Operacyjnych. na renowację infrastruktury, zakup pomocy dydaktycznych, programy profilaktyczne, częściowo także programy wyrównywania szans.
- z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –który możliwa sfinansowanie zajęć dydaktycznych, opieki psychologicznej, programów wyrównawczych czy prewencyjnych
- dotacje dla szkół zawodowych, m.in. na sfinansowanie praktyk i staży dla uczniów, zajęcia dodatkowe czy wprowadzenie innowacyjnych sposobów nauczania.
• 1.04.2012 r. ukończyłam kurs „ Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej nauczycieli w ramach projektu „ Elektroniczne Doskonalenie i Edukacja Informatyczna Nauczycieli – eDeN” . Dzięki temu kursowi mogłam urozmaicić prowadzone zajęcia, poprzez rozszerzenie stosowanych pomocy dydaktycznych( filmy, plansze, prezentacje multimedialne).
• 25.10.2012 wzięłam udział w warsztatach kulinarnch oraz konkursie w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „ Dzień z Podravką”, prowadzonego przez p. Aleksandrę Ciszewską , która jest twórcą i koordynatorem projektu oraz
p. Łukasza Piliszka, szefa kuchni restauracji w Polsce i za granicą, specjalistę kuchni śródziemnomorskiej. Celem warsztatów, było otwarcie na nowe technologie, trendy, receptury , eksperymenty kulinarne oraz śmiałe stosowanie przypraw. Dzięki tym warsztatom poszerzyłam swoje wiadomości z zakresu kreatywnych technik przyrządzania potraw.
• 10.2009-06.2011 uczestnictwo w projekcie „Nauczyciel bliżej Przedsiębiorstwa” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”.
Celem projektu było:
- uaktualnienie przez nauczycieli wiedzy o nowych technologiach stosowanych
w przedsiębiorstwach,
- zwiększenie aktywizacji zawodowej uczestników projektu,
- podniesienie ich kompetencji zawodowych,
- pobudzenie aktywności do kształcenia ustawicznego,
- umocnienie więzi pomiędzy szkołami i przedsiębiorstwami
W ramach projektu odbyłam:
- szkolenie e-lerningowe
- 2-tygodniową praktykę w Hotelu Orbis Halny w Cieszynie
- 5-dniowy staż w Niemczech na którym miałam możliwość skorzystania
z doświadczeń niemieckich w zakresie wdrażania nowych technologii i powiązań kształcenia zawodowego z potrzebami gospodarki rynkowej
- uczestniczyłam także w konferencji, na której analizowano modele współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z przedsiębiorstwami
z perspektywy zarówno szkoły jak i przedsiębiorstwa
Szczególnie przydatna okazała się dla mnie praktyka w Hotelu Orbis Halny gdzie od strony praktycznej zapoznałam się z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa gastronomicznego oraz poznałam stosowane systemy jakości obsługi konsumenta.
Na stażu w Izbie Rzemieślniczo-Handlowej w Niemczech miałam możliwość zobaczenia i zapoznania się z przebiegiem egzaminu zawodowego w zawodach kucharz jak i kelner, który znacznie różnił się od tego jak jest on przeprowadzany
w Polsce. Uczestniczyłam także w instruktarzu prowadzonym przez Panią Liefke która, pokazała jak w bardzo interesujący sposób można prowadzić zajęcia praktyczne w zawodzie kucharz.
Udział w tym projekcie pozwolił mi także na pogłębienie umiejętności z zakresu obsługi gościa. Okazały się one niezbędne przy prowadzeniu zajęć z przedmiotu obsługa konsumenta w klasie kelnerskiej.

• W Planie Rozwoju Zawodowego w działaniach mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej ujęłam: „ Szkolenie na egzaminatora OKE potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ”, niestety nie udało się mi zdobyć tych uprawnień ze względu na brak zapotrzebowania na nowych egzaminatorów.
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, w okresie trwania mojego stażu nie zorganizowała takiego szkolenia.

Wzbogacając własny warsztat pracy, systematycznie śledziłam nowości wydawnicze, literaturę zawodową oraz periodyki adresowane do nauczycieli oraz czytelników związanych z gastronomią i przemysłem spożywczym.
Gromadziłam i wykonałam wiele materiałów i pomocy dydaktycznych: książki, podręczniki, materiały poszkoleniowe, broszury, czasopisma, testy, arkusze egzaminacyjne, prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne i karty pracy.
Dokumentowałam swoje działania gromadząc: zaświadczenia, podziękowania, dyplomy, scenariusze lekcji, zdjęcia z imprez okolicznościowych.
Pisałam również sprawozdania cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego za każdy rok szkolny, co okazało się wielkim ułatwieniem przy pisaniu tego sprawozdania.

Planując pracę dydaktyczna i wychowawczą, co roku, we wrześniu opracowywałam rozkłady materiału nauczania z przedmiotów tj: technologia gastronomiczna
z towaroznawstwem, zajęcia praktyczne, wyposażenie zakładów gastronomicznych, organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy, pracownia technologiczna, w roku bieżącym opracowałam plan pracy wychowawczej dla klasy technikum w zawodzie technik żywienia
i usług gastronomicznych, tematykę lekcji wychowawczych, prowadzę teczkę wychowawcy.
Przy planowaniu pracy bazowałam na Programie profilaktyki Środowiska Szkolnego, Programie Wychowawczym Szkoły, Statucie Szkoły, ścieżkach między przedmiotowych
i własnych pomysłach.
W planie wychowawczym ujęłam działalność opiekuńczą, wychowawczą i prozdrowotną.
W roku bieżącym zmieniła się podstawa programowa w kształceniu zawodowym, stąd konieczność opracowania szkolnych planów i programów nauczania dla poszczególnych zawodów, wraz z koleżankami Bożeną Pieszką i Dorotą Urbańczyk napisałyśmy szkolny plan
i program dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
§ 7 ust 2 pkt. 2
(Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz. U. Nr 260 poz. 2593, zm. Dz. U. z 2007r., Nr 214, poz. 1580,
zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1543


UTRZYMYWANIE STAŁEGO KONTAKTU Z RODZICAMI WYCHOWANKÓW
Pełnię funkcję nauczyciela wychowawcy w klasie technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Staram się pomagać młodzieży w trudnym dla nich okresie dojrzewania przez wsparcie, zrozumienie ich problemów i pomoc w ich rozwiązywaniu, dlatego opracowałam i realizuję plan wychowawczy klasy.
Przy opracowywaniu tego planu bazowałam na Programie profilaktyki Środowiska Szkolnego, Programie Wychowawczym Szkoły, Statucie Szkoły, ścieżkach między przedmiotowych i własnych pomysłach.
Ujęłam w nim działalność opiekuńczą, wychowawczą i prozdrowotną.
W ramach krótkiej działalności opiekuńczej:
- przeprowadziłam i zanalizowałam ankietę dotyczącą sytuacji rodzinnej wychowanków, by móc poznać środowisko i warunki materialne uczniów,
- monitoruję sytuację uczniów, tj. zainteresowania, zmiany w życiu rodzinnym, stan zdrowia
- kontroluję postępy w nauce,
- rozwiązuję konflikty i spory wewnątrz klasy,
- zwracam uwagę na kulturę osobistą i i właściwe relacje w klasie,
W ramach dotychczasowej działalności wychowawczej:
- wdrożyłam uczniów do przestrzegania statutu i regulaminu szkoły,
- staram się rozwijać samorządność uczniów,
- zachęcam do integrowania się i poszanowania inności,
- inicjuję prace na rzecz szkoły
- zachęcam do rozwijania zainteresowań
Utrzymuję stały kontakt i współpracuję z rodzicami uczniów, prowadząc rozmowy indywidualne dzięki nim można poznać wychowanka, rodzinę, atmosferę i zwyczaje panujące w rodzinie.
Wszystkie rozmowy z rodzicami zapisuję w dzienniku klasowym.

W ramach działalności prozdrowotnej:
- zrealizowałam ścieżkę edukacyjną – prozdrowotną, ukazującą propozycję aktywnego wypoczynku,
- propagowałam zdrowy tryb życia i racjonalne odżywianie poprzez zaangażowanie uczniów do przeprowadzenia prelekcji na temat” Napoje energetyczne – czy warto?”, prelekcja została przedstawiona przez uczennice: Sonia Kopiec i Michalina Cienciała dla 7 klas naszej szkoły.

Obserwuję i analizuję możliwości uczniów. Informację zbieram przy pomocy takich narzędzi pomiaru dydaktycznego jak: testy, sprawdziany, wypowiedzi ustne, zamierzam także zrobić kartę obserwacji klasy, które pomogą mi zorientować się w możliwościach intelektualnych uczniów. Przez cały czas staram się mieć dobry kontakt z nauczycielami, którzy uczą w mojej klasie i dzielą się ze mną swoimi spostrzeżeniami.
Przez cały okres stażu współpracowałam z pedagogami szkolnymi. Współpraca polegała na wymianie informacji na temat uczniów, wspólnym rozwiązywaniu konfliktów w relacjach nauczyciel – uczeń. Wspólna wymiana doświadczeń, wymiana materiałów pozwoliły mi na pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów.
Pełniąc funkcję wychowawcy staram się integrować zespól klasowy poprzez organizację imprez klasowych i wycieczek w ciekawe miejsca naszego regionu. Poprzez wspólny odpoczynek ( spotkanie przy grillu, obcowanie z przyrodą) uczniowie mieli możliwość lepiej poznać siebie.
Staram się angażować i wspierać ich w działaniach pogłębiających ich umiejętności zawodowe, zachęcam uczniów do zdobywania wiedzy wykraczającej poza ramy nauki szkolnej. Motywuję do aktywności, kreatywności a także otwieram nowe możliwości. Przez ten krótki czas(2 miesiące) jak jestem wychowawcą zorientowałam się, że tylko część wychowanków bardzo chętnie uczestniczy we wszelkiego rodzaju akcjach, pozostali zaś są ostrożni, obserwują aktywnych, ale wraz z upływającym czasem objawiają się nowe talenty
i zainteresowania, które mogą być rozwijane na polu szkolnym i klasowym.

ORGANIZOWANIE I PRZYGOTOWYWANIE MŁODZIEŻY
DO UDZIAŁU W KONKURSACH

Poprzez zachęcanie do udziału lub organizację kursów staram się w młodzieży rozwijać ich zainteresowania zawodowe. Motywuję do aktywności, kreatywności a także otwieram nowe możliwości. Młodzież chętnie bierze w nich udział, odkrywając w sobie nowe talenty.
W ramach promowania szkoły uczestniczyłam z dziećmi w:
• W ramach prac komisji gastronomicznej, corocznie przez okres stażu przygotowywałam kiermasz gastronomiczny w ramach święta „Skarby z Cieszyńskiej Trówły”, organizowanego przez Urząd Miejski w Cieszynie, celem którego jest promowanie tradycji i kultury regionu wśród mieszkańców i zwiedzających miasto.
• Przez trzy lata trwania stażu przygotowywałam młodzież do Regionalnego Konkursu Wypieków na Zapusty i Wielkanoc, pt: „ Dorty, kołocze, krępliki i insze placki”. Celem konkursu zawsze jest szerzenie naszego kulinarnego dziedzictwa oraz prezentacja
i dokumentacja wypieków z własnego regionu, zwłaszcza tych, które zostały przygotowane wg dawnych już zanikających receptur. Corocznie w tym konkursie brali udział uczniowie : Dorota Wawrzyczek, Aneta Lebioda i Damian Chrapek oraz Tomek Zawada, zajmując I, II, III miejsce za najoryginalniejszy Koszyk Wielkanocny.
• W styczniu 2010 roku zapewniłam opiekę uczennicy klasy 3GŻ na XIV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności, która odbyła w Gliwicach (etap okręgowy). Uczestniczyłam także w pracach komisji oceniającej prace uczestników.
Celem olimpiady jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami żywienia, upowszechnianie wzorców racjonalnego żywienia i promocji zdrowia, podniesienie poziomu kształcenia zawodowego.
• W maju 2012 przygotowałam uczniów do VI rocznik międzynarodowego konkursu kulinarnego w gotowaniu bigosu w kociołku, który odbył w Ostrawie na Zamku śląsko - ostrawskim. Uczniowie klasy 3GA; Damian Chrapek, Dorota Wawrzyczek, Tomek Zawada. Ciężko pracowali by w końcowym etapie wywalczyć IV miejsce. Konkurs miał bardzo wysoki poziom, na osiem startujących zespołów byliśmy jedynymi amatorami w porównaniu do pozostałych uczestników konkursu, profesjonalnych kucharzy.
Z racji tego, iż uważam, ze najlepszy efekt dydaktyczny daje korelacja wiadomości teoretycznych z praktyką, a ponadto przybliża ucznia do zagadnień z działalności gospodarczej organizowałam uczniom pionu gastronomicznego wyjścia do różnych zakładów gastronomicznych na terenie Cieszyna tj:
- kawiarnia Mokka Cafe
- cukiernia „Beskid Centrum” Pod królem Polskim
- restauracja WiP
Celem tych wyjść było zapoznanie młodzieży z warunkami pracy w lokalu gastronomicznym, zorientowanie się w świadczonych usługach. Po każdym takim wyjściu uczniowie przygotowywali sprawozdanie, które następnie przedstawiali na lekcji obsługo konsumenta.
W ramach przedmiotu technologia gastronomiczna z towaroznawstwem i realizacji tematyki
z zakresu napoi alkoholowych zabrałam uczniów na wycieczkę poglądową do zakładu zajmującego się ich produkcją. W listopadzie 2009 r uczniowie klasy 3GA poznali proces produkcji piwa w Browarze Tyskim.

Brałam udział w szkolnych komisjach powołanych przez dyrektora szkoły, komisjach egzaminacyjnych: maturalnych, komisjach konkursowych, próbnych egzaminach zawodowych.


PROMOWANIE SZKOŁY POPRZEZ ORGANIZOWANIE
I UCZESTNICTWO MŁODZIEŻY W IMPREZACH OKOLICZNOŚCIOWYCH

Aktywnie uczestniczyłam w zebraniach komisji gastronomicznych, na których dzieliłam się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach zawodowych w pracach komisji
w ramach których współorganizowałam imprezy okolicznościowe dla różnych instytucji na terenie miasta.
Większość imprez wykonywałam z doświadczonymi koleżankami Urszulą Zwardoń, Dorotą Przyłęcką, Elżbietą Macurą, Grażyną Ramisz, dzięki którym polepszyłam swój warsztat pracy. Koleżanki nauczyły mnie właściwie planować i obsługiwać przyjęcia okolicznościowe.
- Spotkanie wigilijne dla Starostwa Powiatowego w Cieszynie (grudzień 2009 r.),
- Obsługa gastronomiczna balu dla Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego (styczeń 2010 r.)
- Przygotowanie pokazu i degustacji zdrowej żywności w X akcji honorowego krwiodawstwa pod hasłem: „ Maturzysto! Zdaj egzamin z dojrzałości życia…i zostań dawcą cząstki samego siebie!”, która odbyła się na Rynku w Cieszynie( kwiecień 2010 r.)
- Przygotowanie poczęstunku na spotkanie wigilijne w Starostwie Powiatowym w Cieszynie
( grudzień 2011 r.)
- Obsługa Jubileuszowego Koncertu z okazji 125 lecia macierzy Ziemi Cieszyńskiej
w Teatrze A. Mickiewicza w Cieszynie,
- Obsługa Walnego Zjazdu Delegatów Macierzy Ziemi Cieszyńskiej (czerwiec 2011 r.)
- Obsługa Koncertu Charytatywnego zorganizowanego przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej
w Teatrze A. Mickiewicza ( styczeń 2012 r.)
- Przygotowanie poczęstunku i obsługa imprezy „Afera Taneczna” w Teatrze A. Mickiewicza ( maj 2012 r.)

W roku szkolnym 2011/2012 aktywnie włączyłam się w nabór do naszej szkoły organizując konkurs „Poznaj swój przyszły zawód” . który był adresowany do gimnazjalistów z powiatu cieszyńskiego Jego celem było:
- przybliżenie zawodu kucharza i kelnera
- możliwość poznania naszej szkoły,
- dobra zabawa.
W rywalizacji wzięło udział 7 uczestników z 4 szkół: Klaudia Tochaczek Gimnazjum nr 1 Cieszyn, Maciej Gomola, Anna Żulińska z Gimnazjum w Mnichu, Klaudiusz Pietroszek, Maciej Franek z Gimnazjum nr 2 w Cieszynie oraz Kamil Ścięgaj, Anna Bożek
z Gimnazjum w Kończych Wielkich.
Dziękuję koleżankom: Dorocie Urbańczyk, Agnieszce Słamie za pomoc techniczną
w zorganizowaniu tego konkursu. Zaś pani dyrektor szkoły Liliannie Zemle, Barbarze Płusie , Urszuli Zwardoń za pomoc w organizacji nagród dla zwycięzców konkursu.
W sprawnym przebiegu konkursu mieli udział także uczniowie klas: 2KA, 4GK, między innymi Małgorzata Nowak, Mateusza Pindel, którzy stanowili jury konkursowe.
Wspólna pracy tylu osób w organizacji tego konkursu przyniosła mi dużą satysfakcję, gdyż większość młodzieży gimnazjalnej, która wzięła w nim udział uczęszcza obecnie do naszej szkoły i między innymi i ja ich uczę.
Do kolejnej edycji tego konkursu, która odbędzie się w styczniu 2013 r. zamierzam włączyć pozostałe zawody nauczane w naszej szkole.

Promowaniem szkoły w lokalnym środowisku było przygotowanie i wygłoszenie cyklu dwóch wykładów dla Stowarzyszenia Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki
i Integracji Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie, w ramach Akademii Aktywnego Życia. Tematyka wykładów dotyczyła:
1. „DIETA – ZDROWY STYL ODŻYWIANIA” (Planowanie zdrowego odżywiania - wpływ jedzenia na kondycję organizmu. Analiza dziennego jadłospisu na podstawie piramidy żywienia - 7 grup żywności. Zasady zestawiania produktów w posiłkach, tak aby dieta była pełnowartościowa, w nawiązaniu do chorób: cukrzyca, otyłość, miażdżyca.
Zafałszowania żywności, które produkty kupować. Zasady zdrowego spożywania posiłków.) – kwiecień 2012 r.
2. „STARZENIE SIĘ I ZDROWIE” ( Nauka i filozofia zdrowego starzenia się. Sposoby, żeby starość przyszła później. Jak jeść, żeby się nie zestarzeć (zbyt szybko)?. Nie tylko jedz zdrowo, ale (też) się ruszaj. Jak się zestarzeć z wdziękiem. Priorytetowe obszary działań
w zdrowym starzeniu się. Przepisy kulinarne). – lipiec 2012 r.
Cykl tych wykładów pozwolił mi odświeżyć moją wiedzę na te tematy, przygotowane prezentacje wykorzystałam na lekcjach z technologii gastronomicznej z towaroznawstwem, zasadach żywienia człowieka.

Starałam się tak ułożyć swój warsztat pracy i tak dobierać metody aby wykształcić
u uczniów postawę przedsiębiorczości. Stwarzałam takie sytuacje dydaktyczne, w których uczniowie mieli możliwość podejmowania odpowiedzialności za swoje kształcenie, mogli dokonywać wyborów bez obawy o popełnianiu błędów.
Moje lekcje staram się uatrakcyjniać, stosując metody aktywizujące, które wspomagają proces uczenia się. Do tych z których najczęściej korzystam należą: praca w grupach z kartą pracy, „metaplan”, dyskusja dydaktyczna, „burza mózgów”, metoda projektu. Pomocne
w przygotowywaniu się do zajęć lekcyjnych okazały się publikacje:
- „Metody aktywizujące proces uczenia się czyli jak uczyć lepiej”, Małgorzata Taraszkiewicz, publikacja ta dostarczyła mi wielu wskazówek, na temat właściwego doboru metody do przekazywanego przeze mnie rodzaju wiedzy oraz informacji na temat sposobów wzmacniania efektu edukacyjnego.
- „Dydaktyka przedmiotów” Mgr Sylwia Oparka, która jest nauczycielem przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu. Opracowując swój poradnik kierowała się zasadą : „ Powiedz, a zapomnę, pokaż a zapamiętam, pozwól wziąć udział a zrozumiem”,,Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”
§ 7 ust. 2 pkt 3

(Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz. U. Nr 260 poz. 2593, zm. Dz. U. z 2007r., Nr 214, poz. 1580,
zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1543

KORZYSTANIE Z KOMPUTERA JAKO EDYTORA TEKSTYU

Znajomość pracy z komputerem wykorzystywałam do przygotowania niezbędnych w pracy nauczyciela pomocy dydaktycznych: scenariuszy, kart pracy, planów pracy dydaktyczno – wychowawczej. W swojej pracy cały czas wykorzystuję technologię informacyjną i komunikacyjną. Korzystam ze swojego komputera do tworzenia testów, kart pracy, prezentacji. W dzienniku elektronicznym na bieżąco analizuję oceny i frekwencję uczniów w swojej klasie.
W swojej pracy wykorzystywałam znajomość programów:
• Word - w programie tym doskonaliłam pisanie scenariuszy, ankiet, sprawozdań, tekstów na stronę szkoły itp, pracując z dokumentami w celu ich zapisu, odczytu, zamykania, formatowania i innych czynności, tworząc i modyfikując teksty, rysunki;
• Excell, czyli arkusza kalkulacyjnego dla: tworzenia tabel, arkuszy, zapisu obserwacji dzieci 5 letnich;
• Point, czyli program, w którym istnieje możliwość wykonania rysunków
z wykorzystaniem gotowych formatów;
• PicSizer, program do obrabiania zdjęć;
• EclipseCrossword, prosty program do tworzenia różnych wersji krzyżówek, pomocnych przy utrwalaniu przerobionego materiału.
• PowerPoint, do tworzenia prezentacji multimedialnych.

Całą dokumentację związaną z moją pracą, jak również z awansem zawodowym wykonywałam przy użyciu komputera. Pozwoliło mi to w dużym stopniu urozmaicić
i uatrakcyjnić zajęcia. Dzięki znajomości obsługi komputera podniosłam warsztat mojej pracy, dzięki czemu wygląda on estetyczniej i ciekawiej.

KORZYSTANIE Z INTERNETU

Korzystam również z zasobów Internetu. Sprawnie wyszukuję, analizuję, przetwarzam dane potrzebne mi do opracowywania materiałów i pomocy dydaktycznych tj., scenariuszy lekcyjnych, arkuszy egzaminacyjnych, testów, ankiet, prezentacji multimedialnych, filmów edukacyjnych. Dzięki serwisom internetowym na bieżąco śledzę nowinki z zakresu gastronomii, żywienia, zmian w prawie oświatowym oraz nowości wydawniczych REA, WSiPu.
Na bieżąco śledzę strony internetowe
• http://www.gastrona.pl
• http://www.kuratorium.katowice.pl/
• http://www.profesor.pl
• http://www.men.gov.pl
• http://www.eduinfo.pl
• http://www.literka.pl
• http://www.scholaris.pl/
• http://www.cke.edu.pl

Uczestniczę aktywnie w aktualizacji informacji na stronie internetowej naszej szkoły, zamieszczając relacje i zdjęcia z rożnych imprez, konkursów, akcji organizowanych przez sekcję gastronomiczną.
Dzięki Internetowi miałam stały kontakt z innymi nauczycielami, dostęp do ciekawych materiałów, publikacji pedagogicznych, informacji dydaktycznych, jak również pozwoliło mi pozyskać ciekawe materiały do pracy z uczniami.


,,Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych
z zadaniami realizowanymi przez nauczyciela”.
§ 7 ust. 2 pkt 4

(Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz. U. Nr 260 poz. 2593, zm. Dz. U. z 2007r., Nr 214, poz. 1580,
zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1543


ZAPOZNANIE Z NOWOŚCIAMI WYDAWNICZYMI Z ZAKRESU PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I LITERATURY FACHOWEJ


Przygotowując się do zajęć bardzo często poszukiwałam nowych rozwiązań mających na celu urozmaicenie zajęć oraz usprawnienie ich przebiegu. Korzystałam także
z tradycyjnych źródeł jakimi są:
- podręczniki do poszczególnych przedmiotów z wydawnictw REA i WSiP
- czasopisma „ Przegląd gastronomiczny”, „Kuchnia”, w których jest wiele nowości krajowych i zagranicznych z zakresu technologii, gastronomii i żywienia.
Nieocenionym źródłem, pomocnym w realizacji programów nauczania były materiały i ustne wskazówki udzielane życzliwie przez koleżanki z pionu gastronomicznego.
Opracowując tematy na lekcje do dyspozycji wychowawcy, korzystałam z „Poradnika dydaktycznego godziny z wychowawcą w korelacji ze ścieżkami edukacyjnymi” część I,II
i III, wydawnictwa REA.
Przeczytałam wiele książek o tematyce żywieniowej i psychologicznej, które pogłębiły moją wiedzę.
Oto najważniejsze z nich:
- J. Hasik, J. Gawęcki, 2004 r. „ Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu”, PWN, Warszawa
- J. Hasik, J. Gawęcki, 2004 r., „żywienie człowieka zdrowego i chorego”, PWN, Warszawa
- Bogdan Sejkin, 2012 r. , „Komercjalizacja produktów żywnościowych, PWN
- F. Świderski, 2003 r. „ Żywność wygodna i żywność funkcjonalna”, WNT, Warszawa
- Jan Gawęcki, Wojciech Roszkowsk, 2009 r., Żywienie człowieka a zdrowie publiczne, t. 3
PWN, Warszawa
- E.T. Drewniak, 2001r., „Mikrobiologia żywności” WSiP, Warszawa
- M. Taraszkiewicz, 1999 r., „ Jak uczyć lepiej czyli refleksyjny praktyk w działaniu”, CODN, Warszawa
- M.Grondas, M. Kliszko, K. Leśniewska, T. Garstka, J. Żmijewski, 2012 r. „ Jak być dobrym wychowawcą”, Raabe.

Zdobytą wiedzę wykorzystuję do rozwiązywania problemów wychowawczych w mojej klasie, integracji, polepszania relacji nauczyciel-uczeń, przeciwdziałania uzależnieniom
i groźnym zachowaniom.
Cały czas jestem w kontakcie z wychowawcami klas w których uczę, z pedagogiem szkolnym i pielęgniarką szkolna. Informuję ich o moich spostrzeżeniach i uwagach.

Bardzo ważna w pracy nauczyciela jest również współpraca z rodzicami uczniów. Szczególnie cenne są dla mnie spotkania indywidualne, gdyż na nich mogę szczerze porozmawiać o problemach uczniów i ich rodzin. Staram się pomagać rodzicom, podsuwając rozwiązania, sugerując zaciągnięcie darmowej porady prawnej w MOPS, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.,,Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż”.

§ 7 ust. 2 pkt 5

(Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz. U. Nr 260 poz. 2593, zm. Dz. U. z 2007r., Nr 214, poz. 1580,
zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1543

Rozpoczynając staż rozpoczęłam równocześnie pracę w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie. W związku z tym we wrześniu 2009 roku zapoznałam się
z dokumentacją szkolną:
- Statutem,
- Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania
- Planem Wychowawczym
- Planem Profilaktycznym
Zapoznawałam z nimi uczniów i rodziców i przypominałam ich treść na początku każdego roku szkolnego.

Znam podstawy funkcjonowania i zakres kompetencji takich organów jak: dyrektor, rada pedagogiczna, rada rodziców.

Przez cały okres stażu poznawałam przepisy dotyczące systemu oświaty
i aktualizowałam wiedzę na temat obowiązującego prawa, uczestnicząc w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, korzystając z doświadczenia opiekuna stażu, czytając artykuły wywieszane na tablicy ogłoszeń dyrekcji, korzystając z portalów internetowych;
http://www. literka.pl
http://www.portaloswiatowy.pl
http://www.oswiata.abc.com.pl

Oto najważniejsze akty prawne dotyczące oświaty:
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2003 r. nr 137, poz. 1304, wraz ze zmianami naniesionymi ustawą z dnia 27 lipca 2012 r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 979).
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 179, poz. 1845), wraz
z nowelizacją z dnia 31 sierpnia 2004 r. wprowadzonej z dniem 1 grudnia 2007 r. dotyczącej uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. nr 214 , poz. 1580), wraz
z ostatnią zmianą ( Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1543)
- Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 r., w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych.
- Rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012 r., poz.752).
- Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 7).
- Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204).
- Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r., poz. 184).

WNIOSKI Z REALIZACJI ZADAŃ

W czasie trwania stażu udało mi się zrealizować prawie wszystkie postawione
w planie rozwoju zawodowego zadania, dzięki którym poszerzyłam swoją wiedzę
i umiejętności pedagogiczne. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie oraz unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Nauczyłam się planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizowałam i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodziła potrzeba modyfikowałam je.
Korzystałam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe, kierując się głównie możliwościami wykorzystania nabytych umiejętności na zajęciach i poszerzaniem umiejętności dydaktyczno- wychowawczych.
Na bieżąco pogłębiałam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu gastronomii, psychologii, czy pedagogiki. Analizowałam i stosowałam przepisy prawa oświatowego
w zakresie potrzeb naszej szkoły.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną.
Realizacja w/w założeń nauczyła mnie przede wszystkim wytrwałości w dążeniu do zamierzonego celu i dała dużo satysfakcji. Podejmowane wyzwania stały się dla mnie inspiracją, wyzwalały nowe pomysły, które mam nadzieję w przyszłości kontynuować, podnosić kwalifikacje, gdyż uświadomiłam sobie jak jeszcze wiele muszę pracować nad sobą aby udoskonalić swój warsztat pracy. Obowiązki nauczyciela zawsze staram się wypełniać sumiennie i z pełnym zaangażowaniem. Pracę tę lubię i sprawia mi ona ogromną radość. Przebywanie z młodzieżą stanowi dla mnie wyzwanie i jest moją pasją.
Zakończenie stażu nie oznacza końca podejmowanych przedsięwzięć. Ten okres utrwalił we mnie potrzebę nieustannego doskonalenia posiadanych umiejętności i pracy nad sobą, by być dobrym nauczycielem i wychowawcą. Mam nadzieje, że kolejne lata również będą efektywne i przyczynią się do wzrostu jakości pracy szkoły.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.