Katalog

Małgorzata Nikścin, 2017-05-23
lodz

Język niemiecki, Program nauczania

Bądź przedsiębiorczy - ucz się niemieckiego

- n +

CELE I TREŚCI NAUCZANIA INNOWACJI

Nauczając języka obcego zwracamy uwagę na różne aspekty tego procesu. Wśród celów nauczania możemy wyróżnić cele językowe, cele w zakresie integracji kulturowej oraz cele w zakresie rozwijania umiejętności samodzielnego uczenia się. Na zajęciach ćwiczymy różne sprawności: słuchania, czytania, mówienia i pisania, a przede wszystkim reagowania językowego . Treści nauczania obejmują tematykę i związane z nią słownictwo, funkcje językowe i materiał gramatyczny. W naszej innowacji kładziemy nacisk na tematykę, rozwijając jednocześnie wszystkie sprawności językowe.


Cele główne

• Rozszerzenie zakresu słownictwa na lekcjach języka niemieckiego
• Rozwijanie umiejętności językowych ze szczególnym naciskiem na praktyczne zastosowanie języka obcego w życiu codziennym


Cele szczegółowe

1. Cele językowe

• Uczeń skutecznie posługuje się językiem niemieckim w mowie
i w piśmie w sytuacjach życia codziennego
• Uczeń rozumie różne teksty mówione i pisane
• Uczeń potrafi wyszukać określoną informację w wypowiedziach ustnych i pisemnych

2. Cele w zakresie rozwijania umiejętności samodzielnego uczenia się

• Uczeń samodzielnie korzysta z różnych materiałów źródłowych
• Uczeń współpracuje z innymi w parach i w grupach
• Uczeń pracując metodami aktywizującymi odkrywa rozmaite sposoby zapamiętywania i uczenia się
• Uczeń dokonuje ewaluacji własnego procesu uczenia się
i przydatności zajęć
Treści nauczania

• Człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania)
• Praca (popularne zawody, miejsce pracy, dokumenty związane ze staraniem się o pracę)
• Żywienie (artykuły spożywcze, grupy żywności, piramida pokarmowa, lokale gastronomiczne)
• Zakupy i usługi (towary, sprzedawanie i kupowanie, korzystanie z usług, rodzaje sklepów)
• Podróżowanie i turystyka (środki transportu, orientacja w terenie, nazwy geograficzne, hotel, informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie)
• Zdrowie (higieniczny tryb życia, choroby i ich objawy, leczenie, samopoczucie)
• Świat przyrody (pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenia
i ochrona środowiska)
• Elementy wiedzy o kraju ojczystym oraz o krajach obszaru nauczanego języka, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego
• Dom (miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń i ich wyposażenia)
• Szkoła (przedmioty nauczania, życie szkoły)
• Życie rodzinne i towarzyskie (okresy życia, członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy)
• Sport (dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wypoczynkowy
EWALUACJA

Podstawowym zadaniem ewaluacji jest stwierdzenie, czy realizacja innowacji przebiega zgodnie z jej założeniami, czy uzyskuje się przewidziane efekty, czy należy dokonać weryfikacji i zmian oraz czy nie należy zaprzestać realizacji ze względu na powodowane szkody edukacyjne.
Ewaluacja programu innowacyjnego będzie dokonywana po każdym cyklu zajęć. Ewaluacji będzie podlegać atrakcyjność i skuteczność metod i form stosowanych do osiągnięcia celu, tematyka zajęć, stopień osiągania założonych celów oraz rola innowacji w strukturze szkoły.


Informacje i ich źródła:
W trakcie realizacji programu innowacyjnego będą zbierane następujące informacje:
• Pozytywne zmiany wychowawcze
• Sukcesy uczniów na terenie szkoły i poza nią
• Dobre wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz dobry start w szkołach ponadgimnazjalnych na lekcjach języka niemieckiego

Źródłem informacji będą:
• Rozmowy z uczniami
• Opinie Dyrekcji i nauczycieli
• Systematyczna obserwacja uczniów pod kątem zachowań prospołecznych i przedsiębiorczych (również podczas imprez okolicznościowych i wycieczek)

Narzędzia i procedury wykorzystywane do zbierania informacji:

• Ankieta
• Wywiad
• Analiza obserwacji uczniów przez nauczyciela w czasie zajęć
• Analiza prac wykonanych przez uczniów w czasie zajęć np.: plakaty, prezentacje, dialogi, wypowiedzi pisemne i ustne, analiza wyników krótkich sprawdzianów badających zdobyte wiadomości i umiejętności uczniów

Ankiety ewaluacyjne będą wypełniane i opracowywane przynajmniej raz w roku. Nauczyciel w trakcie zajęć będzie obserwował pracę młodzieży- ich aktywność, współpracę w grupie, umiejętność wykonywania przydzielonych zadań.Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.