Katalog

Jolanta Małż, 2017-05-17
Barczewko

Pedagogika, Artykuły

Skuteczne strategie uczenia się i nauczania ze szczególnym uwzględnieniem I i III strategii (cele,kryteria i informacja zwrotna)

- n +

SKUTECZNE STRATEGIE UCZENIA SIĘ I NAUCZANIA, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM I i III STRATEGII ( CELE, KRYTERIA I INFORMACJA ZWROTNA )

Strategie uczenia się i nauczania wchodzą w skład Oceniania Kształtującego.
1. STRATEGIE OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO
I- Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu.
II- Organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie pytań i zadań dających informacje, czy i jak uczniowie się uczą.
III- Udzielanie uczniom takiej informacji zwrotnej, która przyczyni się do ich widocznych postępów.
IV- Umożliwianie uczniom, by korzystali wzajemnie ze swojej wiedzy i
umiejętności.
V- Wspomaganie uczniów, by stali się autorami procesu swojego uczenia się.
2. Strategia I – Podawanie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu
• Refleksja, po co tego uczę? Jaką wiedzę uczniowie już na ten temat posiadają?
• Plan, dokąd nauczycie zmierza i co chce osiągnąć.
• Dzielenie się celami z uczniami.
• Sprawdzenie, czy cele zostały osiągnięte.
3. Korzyści podawania zrozumiałych dla ucznia celów
Zyskuje uczeń, ponieważ:
- prawidłowo przebiega proces uczenia się- uczeń wie po co i czego ma się nauczyć
- jest większa szansa na osiągnięcie przez ucznia sukcesu w nauce
- uczeń ma większą motywację do nauki i czuje się za nią odpowiedzialny
Zyskuje nauczyciel, ponieważ:
planując lekcję, zastanawia się po co uczy danego tematu i jak to może się przydać uczniom. Dzięki temu lekcja jest efektywniejsza. Jeśli cele są podane w sposób zrozumiały dla ucznia, ich sprawdzenie pod koniec lekcji nie powinno nastręczać trudności
4. Ustalanie celów może być problematyczne jeśli:
• Ustala się za dużo celów na jedną lekcję
• Nie planuje się przed lekcją celów
• Formułuje się niezrozumiały dla ucznia cel
• Nie ma czasu na poinformowanie uczniów o celu lekcji
• Nie sprawdza się , czy cel został osiągnięty
• Formułuje się cele w postaci efektu, a nie czynności
• Nie odwołuje się do celów lekcji podczas jej trwania
5. Kryteria sukcesu- nacobezu
Częścią I strategii oprócz ustalenia celu lekcji jest ustalenie kryterium sukcesu w nauce – NACOBEZU (na co będę zwracać uwagę)
Jest to informacja dla ucznia, co będzie podlegało ocenie. Powinna być bardzo konkretna, tak aby uczeń sam mógł ocenić, czy opanował dany materiał w wystarczającym stopniu. Każda lekcja i każdy sprawdzian powinny być poprzedzone podaniem uczniom kryteriów sukcesu.
6. Korzyści podania kryteriów sukcesu
Uczeń
- wie czego od niego wymaga nauczyciel
- wie co powinien umieć aby być dobrze ocenionym
Rodzic
- jeśli chce pracować z dzieckiem w domu, zapisane w zeszycie nacobezu jest niezwykle pomocne (zwłaszcza w przypadku nieobecności ucznia w szkole)
7. Wątpliwości dotyczące wprowadzania nacobezu
Czy NACOBEZU jest potrzebne?
- pomaga uczniowi ustalić najważniejsze treści do opanowania
Czy podawać NACOBEZU do lekcji, czy do sprawdzianów?
- lepiej podawać NACOBEZU do poszczególnych lekcji,
do konkretnych działań, zebrane razem przy podsumowaniu całego działu w naturalny sposób powinny utworzyć nacobezu do sprawdzianu.
Jak rozbudowane powinno być NACOBEZU?
- jeśli nie będzie ono za wielkie, to uczniowie będą się w stanie nauczyć wszystkiego, czego nauczyciel oczekuje i będą mogli osiągnąć sukces. A to spowoduje, że będą chcieli dalej się uczyć.
Czy NACOBEZU jest zrozumiałe dla ucznia?
- formułując NACOBEZU warto pomyśleć o najsłabszym uczniu w klasie- czy je zrozumie tak, jak zostało sformułowane
Czy nie wystarczy podanie wymagań na początku roku lub przed każdym działem?
- podawanie wymagań do dużych partii materiału nie pomaga uczniowi uczyć się, bo on ich po prostu nie zapamięta
Jak różnicować jedno NACOBEZU dla uczniów zdolnych, przeciętnych i z dysfunkcjami?
-bazujmy na jednym NACOBEZU i dodajmy lub odejmujmy kryteria indywidualnie
- w informacji zwrotnej udzielanej uczniowi oceniamy, czy udało mu się ten wypełnić wymagania
8. Strategia III- Informacja Zwrotna
W informacji zwrotnej nauczyciel informuje ucznia czy wypełnił wymagania zawarte w NACOBEZU . Daje też możliwość zmotywowania go poprzez wskazanie mu możliwości dalszego rozwoju
Informacja zwrotna powinna:
1) Wskazywać dobre elementy w pracy ucznia,
2) Pokazać to, co wymaga poprawy, nad czym uczeń musi jeszcze popracować,
3) Dawać wskazówki, jak należy to poprawić,
4) Zawierać wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej (informacja zwrotna musi być ściśle powiązana z NACOBEZU i tylko do niego się odnosić).
9. Jak formułować Informację Zwrotną (iz)?
nawet jeśli praca ucznia nie spełnia żadnych kryteriów NACOBEZU wciąż ma spełniać funkcję wspierającą i motywującą
- przejrzysta forma np. tabelki w której nauczyciel odnosi się do poszczególnych wymagań zawartych w NACOBEZU(np. przy pomocy symboli)
- Cenna jest zarówno ustna jak i pisemna forma IZ: ustna pozwala stworzyć przyjazną, ciepłą atmosferę, pisemna jest bardziej trwała, a uczeń może do niej się odnosić do niej jak do instrukcji poprawy. Nie może być jednak zbyt długa i niezrozumiała
- - częstotliwość udzielania IZ ma kluczowe znaczenie w procesie uczenia się.
- dobrych efektów nie przyniesie napisanie IZ raz na dłuższy czas do dużej pracy ucznia obejmującej wiele zagadnień (i wiele NACOBEZU). IZ pisemna powinna mieć miejsce 2-3 razy w miesiącu, a w przypadku ucznia z trudnościami częściej- do mniejszych partii materiału

Opracowała Jolanta Małż na podstawie:
Ocenianie Kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy!, Zeszyt drugi: Nacobezu, CEO,
http://www.ceo.org.pl/sites/beta.serwisceo.nq.pl/files/news-files/zeszyt_dzielmy2_-_nacobezu.pdf
Ocenianie Kształtujące:Dzielmy się tym, co wiemy!, Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna,
CEO, http://www.ceo.org.pl/sites/beta.serwisceo.nq.pl/files/news-files/zeszyt_dzielmy3_-_informacja_zwrotna.pdf
Danuta Sterna, Strategie dobrego nauczania,
http://www.npseo.pl/data/documents/3/289/289.pdf
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.