AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Mikulska, 2017-05-10
Potworów

Przyroda, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Zadania związane z organizacją stażu:
Zadania - Formy realizacji
1. Przypomnienie procedury awansu zawodowego. - Analiza znowelizowanej Karty Nauczyciela oraz rozporządzenia o awansie zawodowym nauczycieli. Zapoznanie się z literaturą na powyższy temat, śledzenie materiałów internetowych. Znajomość przepisów prawa oświatowego, sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
2. Analiza przepisów wewnątrzszkolnych regulujących funkcjonowanie szkoły. - Analiza na początku każdego roku szkolnego dokumentów organizujących pracę. Plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentacją szkoły. Przedmiotowe systemy oceniania. Plan pracy KNZ
3. Zapoznanie się z przepisami oświatowymi regulującymi funkcjonowanie szkoły. - Analiza ustaw i rozporządzeń ze szczególnym uwzględnieniem przepisów bhp dotyczących uczniów i nauczycieli. Ciągłe aktualizowanie wiedzy na temat obowiązującego prawa na bieżąco.
4. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego. - Systematyczne gromadzenie dokumentów: zaświadczeń, świadectw, programów, scenariuszy lekcji, rozkładów materiału, zdjęć itp. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.
Działania wynikające z wymagań ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
§ 8 ust.2 pkt1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
ZADANIA - FORMY REALIZACJI
1. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły.- Analiza i aktualizacja dokumentów. Aktywny udział w ewaluacji wewnętrznej. Posiadanie bieżących wiadomości. Właściwe wykorzystywanie przepisów w codziennej pracy.
2. Pogłębianie wiedzy poprzez udział w różnych formach kształcenia.- Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego związanych z kształceniem przedmiotowym oraz z doskonaleniem umiejętności opiekuńczo - wychowawczych adekwatnie do potrzeb własnych i szkoły. Wykorzystanie w pracy nowych rozwiązań merytorycznych i metodycznych. Samodzielne pogłębianie i poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, dydaktyki i informatyki poprzez czytanie literatury fachowej i czasopism tematycznych. Śledzenie fachowych stron internetowych w celu podniesienia kompetencji zawodowych.
3. Podnoszenie efektywności prowadzonych zajęć. - Stosownie metod aktywizujących. Stosowanie na lekcjach przyrody zasady korelacji międzyprzedmiotowej (plastyka, język polski, matematyka, informatyka)
4. Rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy własnej.- Samodzielne przygotowanie pomocy dydaktycznych. Gromadzenie literatury metodycznej, pomocy naukowych, materiałów autentycznych. Wzbogacanie sali lekcyjnej w nowe środki dydaktyczne oraz troska o wystrój i estetykę klasy.
5. Praca w zespole przedmiotowym oraz zespołach zadaniowych. - Analiza i opiniowanie programów przedmiotowych i podręczników. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami zespołu przedmiotów przyrodniczych, ds. ewaluacji wewnętrznej oraz aktualizacji WSO i Statutu. Prowadzenie działań związanych z ewaluacja wewnętrzną. Współpraca przy tworzeniu planu pracy szkoły.
6. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych.- Kontakty z rodzicami i wychowawcami, samoocena, pokonywanie trudności losowych, doskonalenie umiejętności pracy w zespole.
7. Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów. - Ewaluacja Przedmiotowego Systemu Oceniania.
§8 ust 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej. - Opracowywanie dokumentacji, przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, testów, dyplomów, scenariuszy, gazetek. Opracowanie prezentacji komputerowych. Zastosowanie e-learningu z wykorzystaniem platformy moodle. Praca z multibookiem. Wykorzystywanie środków multimedialnych na zajęciach.
2. Wykorzystywanie Internetu.- Opublikowanie konspektów zajęć na stronach portalu edukacyjnego. Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego. Wykorzystywanie zasobów Internetu w pracy z uczniami (poszukiwanie danych, przygotowywanie prezentacji, prac domowych). Prowadzenie strony internetowej KNZ.
3. Poszerzanie wiedzy informatycznej.- Ukończenie kursów on-line
4. Podejmowanie działań związanych z przygotowaniem i wydawaniem gazetki szkolnej - Prowadzenie zajęć dodatkowych służących opracowaniu i wydaniu gazetki szkolnej.
§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
1. Podejmowanie działań na rzecz innych nauczycieli oraz szkoły. -Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji koleżeńskich dla nauczycieli. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów- organizowanie wspólnych przedsięwzięć. Praca w zespołach;
2. Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych. - Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, testów, kart pracy, uroczystości szkolnych oraz środków dydaktycznych. Przygotowanie materiałów na spotkania zespołu przedmiotowego, szkoleniach rady pedagogicznej. Zamieszczanie materiałów na portalach internetowych dla nauczycieli. Współpraca i dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach przygotowań do akademii, konkursów, uroczystości szkolnych i innych imprez okolicznościowych. Systematyczna współpraca z pedagogiem szkolny.
§ 8 ust.2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych z przyrody - KNZ oraz gazetki szkolnej.- Opracowanie programu i planu pracy. Prowadzenie zajęć.
§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych.- Przeprowadzanie przyrodniczych, ekologicznych i prozdrowotnych konkursów szkolnych i międzyszkolnych
2. Przygotowanie publikacji związanych z wykonywaną pracą.- Publikacja internetowa planu rozwoju zawodowego, materiałów dotyczących awansu zawodowego, opracowań. Przygotowywanie gazetek ściennych. Zamieszczanie artykułów w gazetce szkolnej.
3. Działalność opiekuńczo – wychowawcza.- Stosowanie technik socjometrycznych. Aktywna praca nad zmniejszeniem agresji
4. Organizacja zajęć pozalekcyjnych.- Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania- KNZ, gazetka szkolna, Realizacja zadań w ramach happeningu ekologicznego „My jesteśmy częścią środowiska” (m.in. Sprzątanie Świata, Święto Drzewa, Dzień Ziemi, gazetki ścienne). Zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczek przedmiotowych, edukacyjnych i integracyjnych.
5. Współpraca nauczyciela i uczniów z różnymi instytucjami: samorząd, biblioteka, Nadleśnictwo Przysucha, szkółka leśna w Kłonnej, Fundacja Nasza Ziemia.- Udział w zajęciach organizowanych przez bibliotekę: lekcje biblioteczne, Udział w zajęciach terenowych na ścieżce edukacyjnej oraz w szkółce leśnej. Organizowanie przedstawień i akcji na potrzeby środowiska lokalnego. Uczestnictwo w akcjach ekologicznych inicjowanych przez fundację Nasza Ziemia.
6. Współpraca z lokalną prasą. -Promocja szkoły oraz wartości edukacji w lokalnej prasie m.in. „ECHO”, „ZIEMIA PRZYSUSKA”
§ 8 ust.2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej.
1. Współpraca z GOPS.- Analiza środowiska rodzinnego ucznia.
2. Współpraca z Poradnią Psychologiczną –Pedagogiczną. - Kierowanie uczniów do poradni.
3. Stała współpraca z pedagogiem i logopedą szkolnym. -Rozmowy z psychologiem szkolnym, organizacja spotkań uczniów na godzinach wychowawczych.
4. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej.- Organizacja konkursów tematycznych związanych z Bożym Narodzeniem. Współorganizowanie uroczystości szkolnych, akademii. Wspólna z uczniami pomoc na rzecz akcji charytatywnych
5. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych.- Integracja zespołów klasowych: imprezy szkolne, wycieczki, pomoc koleżeńska. Współpraca z rodzicami .
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych.- Opis i analiza dwóch przypadków (Analiza efektywności metod aktywizujących stosowanych w nauce przedmiotu, Praca z uczniem sprawiającym kłopoty wychowawcze) Rozwiązywanie zaistniałych problemów. Studiowanie literatury o tematyce problemów wychowawczych i uzależnień wśród młodzieży.
2. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych. -Studiowanie literatury fachowej.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.