AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Jolanta Fidytek, 2017-05-09
Gdańsk

Zawodowe, Sprawozdania

Sprawozdanie nauczyciela kontraktowego ubiegajacego się o stopień nauczcyiela mianowanego

- n +

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Jolanta Maria Fidytek
nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

data rozpoczęcia stażu: 01 września 2009 roku
data zakończenia stażu: 31 maja 2013 roku

cel stażu: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Regulacje prawne awansu zawodowego:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393)

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
Wstęp
01 września 2009 r., będąc zatrudniona w Gdańskiej Szkole Policealnej w pełnym wymiarze godzin na stanowisku nauczyciela przedmiotów: oprogramowanie biurowe, obsługa informatyczna w turystyce, technika biurowa, organizacja pracy biurowej, urządzenia techniki komputerowej, pracownia urządzeń techniki komputerowej, specjalizacja – egzamin zawodowy, rozpoczęłam ubieganie się o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
W związku z wydłużonym stażem spowodowanym nieobecnością w pracy wynikającą z czasowej niezdolności do pracy wskutek przebywania na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim i wychowawczym, punkty zawarte w planie rozwoju w okresie od dnia 01 września 2009r. do 31 maja 2012r. zrealizowałam w dodatkowym wydłużonym terminie do dnia 31 maja 2013r.
Podczas odbywania stażu realizowałam powinności, które zamieściłam w przygotowanym we wrześniu 2009 r. Planie Rozwoju Zawodowego.

§ 7 ust. 1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
W trakcie odbywania stażu, jak również przed jego rozpoczęciem wdrażałam liczne działania ukierunkowane na systematyczne podnoszenie, jakości pracy własnej, jak i jakości pracy szkoły. Stosowałam dogłębną analizę wykonywanych działań i autorefleksję, co pozwoliło mi uzyskać pozytywne efekty w pracy dydaktycznej wychowawczej.
Będąc członkiem Rady Pedagogicznej regularnie brałam udział w jej posiedzeniach, protokołując obrady. Uczestniczyłam w radach klasyfikacyjnych, podsumowujących, szkoleniowych, w których omawiano bieżące sprawy szkoły.
Brałam udział w pracach mających na celu wdrażanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, byłam członkiem Komisji Statutowej, współpracowałam z Radą Słuchaczy odnośnie regulaminu, organizowania uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez szkolnych, np.: rozpoczęcie roku szkolnego, zakończenie roku szkolnego, studniówka.
Od roku 2009 byłam odpowiedzialna za zgłaszanie słuchaczy z Gdańskiej Szkoły Policealnej do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe a w roku szkolnym 2012/2013 dodatkowo do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Odbierałam wypełnione pisemne deklaracje od osób, które zamierzały przystąpić do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Słuchacze/absolwenci posiadający opinie z poradni pedagogiczno-psychologicznej dołączali je do wypełnionych deklaracji. Opinie te analizowałam i wspólnie z Dyrektorem oraz z Radą Pedagogiczną w oparciu o komunikat Dyrektora CKE dostosowaliśmy do potrzeb słuchaczy/absolwentów warunki i formy przeprowadzania egzaminu zawodowego. W oparciu o wypełnione deklaracje wprowadzałam dane o szkole oraz dane egzaminacyjne o słuchaczach w program Hermes. Natomiast w przypadku słuchaczy zdających egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk (kwalifikacja E.12) i technik rachunkowości (kwalifikacja A.36) dane wprowadzałam poprzez Serwis OKE/ kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie. Do 10 stycznia roku szkolnego, w którym jest przeprowadzony egzamin zawodowy wygenerowałam odpowiedni plik i eksportowałam go do OKE. Dane te były niezbędne do przeprowadzenia egzaminu zawodowego. Aby cały proces przebiegał prawidłowo, śledziłam na bieżąco komunikaty umieszczane na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (www.oke.gda.pl) w odpowiednich zakładkach: Egzaminy i Serwis OKE/dla dyrektorów szkół, kontrolowałam je i dostosowywałam się do wymaganych terminów. Wprowadzałam wszystkie dane dotyczące egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, aktualizowałam dane i przesyłałam je do OKE. Byłam również odpowiedzialna za przygotowanie identyfikatorów dla członków ZN i ZNEP, obserwatorów i słuchaczy, kartek identyfikacyjnych dla każdego zdającego z jego imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia oraz numerem PESEL, nazwą i symbolem cyfrowym zawodu oraz kartki z nazwami zawodów, z nazwami klasyfikacji i numerami stanowisk egzaminacyjnych. Byłam również odpowiedzialna za przygotowanie odpowiednich załączników do etapu pisemnego i etapu praktycznego egzaminu zawodowego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Te wszystkie zadania to etap końcowy. Najwięcej czasu poświęciłam na przygotowanie słuchaczy do tego egzaminu. Tu moja praca rozpoczyna się już w semestrze pierwszym i jest czynnością, którą wykonuje na każdych zajęciach. Trudno jest opisać dokładnie działania. Prowadzone w semestrze trzecim i czwartym egzaminy próbne mają duży wpływ na podniesienie wyników egzaminu. Myślę, że chęć pracy ze słuchaczami, ich motywowanie, systematyczna kontrola, analizowanie wyników i różne środki dydaktyczne przyczynią się do poprawienia zdawalności słuchaczy na egzaminie. Zapewne dokładne sprawdzanie wiedzy na egzaminach semestralnych, przygotowanie testów pod kątem egzaminów, oswaja słuchaczy z taką forma – przynosi skutki.
Przeprowadzenie próbnych egzaminów zawodowych w zawodzie technik informatyk, pozwala mi wyciągnąć wnioski, z jakim materiałem słuchacze mają jeszcze problem. Co roku przygotowuje w oparciu o standardy wymagań egzaminacyjnych, próbne egzaminy zawodowe i opracowuje do nich klucze odpowiedzi. Sprawdzam prace i analizuje wyniki. Omawiam je wspólnie z nauczycielami uczącymi na kierunku technik informatyk. Słuchacze także są szczegółowo zapoznawani z pytaniami, które sprawiły im najwięcej trudności oraz z problemami związanymi z opracowaniem projektu realizacji określonych prac i wykonaniem określonej pracy lub prac na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym zgodnie ze standardem wymagań egzaminacyjnych dla danego zawodu. Znają pytania, na które błędnie udzielili błędnych odpowiedzi, zagadnienia te zostają im jeszcze raz wyjaśnione. W przypadku etapu praktycznego egzaminu, dodatkowo zapoznaje słuchaczy z opracowanym przeze mnie kluczem odpowiedzi i otrzymują dokładną punktację opracowaną w programie MS Excel.
Uczestniczyłam w przygotowaniu elektronicznej dokumentacji związanej z egzaminem maturalnym. W szkołach Oliwskie Liceum Ogólnokształcące i Oliwskie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące od 2009 r. byłam odpowiedzialna za obsługę aplikacji Hermes. Co roku pobierałam i instalowałam nową wersję ww. programu. Obsługując program komputerowy wprowadzałam dane o szkole oraz dane egzaminacyjne o uczniach. Na podstawie powyższych danych generowałam odpowiednie pliki i eksportowałam je do OKE poprzez serwis dla dyrektorów szkół. Na podstawie tych danych OKE przygotowywała egzamin maturalny. Wprowadzałam wszystkie dane dotyczące egzaminu maturalnego, aktualizowałam je i przesyłałam do OKE. Byłam odpowiedzialna za przygotowanie identyfikatorów dla członków komisji ZN i dla obserwatorów, a także kartek identyfikacyjnych dla każdego zdającego z jego imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia oraz numerem PESEL. Przygotowałam odpowiednie załączniki na etap pisemny i ustny egzaminu maturalnego.

§ 7 ust.1 pkt 2
Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w rożnych formach kształcenia ustawicznego.
Podczas odbywania stażu starałam się pogłębiać swą wiedzę, zdobywać i udoskonalać umiejętności dydaktyczne i wychowawcze.
Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego – kursach, konferencjach, warsztatach, spotkaniach metodycznych (zaświadczenia stanowią załączniki do dokumentacji). Oto lista form doskonalenia zawodowego, w których brałam udział:
1. Konferencja w wymiarze 2 godzin pt.: „Awans zawodowy nauczycieli”, zorganizowana przez Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku w dniu 27 września 2010 r.
2. Warsztaty metodyczne w wymiarze 4 godzin pt.: „Analiza i interpretacja wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe”, zorganizowane przez Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku w dniu 11 października 2010 r.
3. Spotkanie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w wymiarze 2, 5 godziny, poświęcone zmodernizowanemu egzaminowi zawodowemu, zorganizowane przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną w Gdańsku w dniu 12 grudnia 2012 r.
4. Szkolenie w wymiarze 4 godzin pt.: „Kwalifikacyjne kursy zawodowe – organizacja i prowadzenie”, zorganizowane przez Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku w dniu 13 grudnia 2012 r.
5. Szkolenie w wymiarze 16 godzin pt.: „Tablice interaktywne jako narzędzia w procesie efektywnego kształcenia”, zorganizowane przez Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku w dniu 21 stycznia 2013 r.
6. Szkolenie uzupełniające dla egzaminatorów egzaminu zawodowego w wymiarze około 8 godzin pt.: „Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe”, organizowane przez KOWEZiU w dniu 16 lutego 2013 r.
7. Warsztaty w wymiarze 3 godzin pt.: „Nowe technologie w nauczaniu i wychowaniu w praktyce”, zorganizowane przez Centrum Kształcenia Nauczycieli w Gdańsku w dniu 21 lutego 2013 r.
8. Warsztaty w wymiarze 8 godzin pt.: „Motywacyjna i wychowawcza funkcja oceniania kształtującego”, zorganizowane przez Centrum Kształcenia Nauczycieli w Gdańsku w dniach 11– 12 marzec 2013 r.
9. Warsztaty w zakresie 5 godzin pt.: „Uczeń zbuntowany i trudny we współpracy czyli jak pracować z nastolatkiem”, zorganizowane przez Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku w dniu 25 marca 2013 r.
10. Warsztaty kreatywne E-learning, Blended learning w wymiarze 9 godzin pt.: „Tworzenie i utrzymanie szkolnego serwisu internetowego łączącego w sobie elementy informacyjne, medialne i społecznościowe”, zorganizowane przez Centrum Kształcenia Nauczycieli w Gdańsku w kwietniu 2013 r. i jest kontynuowany w trybie ciągłym.
11. Kurs internetowy autorstwa p. Iwony Majewskiej-Opiełki w wymiarze 20 godzin dydaktycznych pt.: „Życie z pasją – jak wciąż kochać zawód nauczyciela”, zorganizowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON w dniach od 08 marca – 24 kwietnia 2013 r.
12. Szkolenie w wymiarze 6 godzin pt.: „Metoda projektu z wykorzystaniem Internetu – metoda WebQuestu”, zorganizowane przez Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku w dniach 23 – 25 kwietnia 2013 r.
13. Kurs E-learning w wymiarze 25 godzin pt.: „E-nauczyciel w zmieniającej się (cyfrowej) szkole”, zorganizowany przez Centrum Kształcenia Nauczycieli w Gdańsku w miesiącach marzec – maj 2013 r., zakończył się 05 maja 2013 r.
Wiedza i umiejętności nabyte na kursach, szkoleniach, a także w trakcie warsztatów umożliwiły mi lepsze diagnozowanie słuchaczy. Wiele się nauczyłam i starałam się wszystkie cenne wskazówki przekazać moim słuchaczom podczas zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Szkolenia te wzbogaciły moją wiedzę i warsztat pracy nauczyciela przedmiotów informatycznych oraz wspomogły mnie w procesie kształcenia dorosłego człowieka w tzw. autokreacji, czyli w samokształceniu i samowychowaniu jego. Starałam się, aby moi słuchacze nadążali za postępem, zmianami technicznymi, kulturowymi, politycznymi i społeczno-obyczajowymi. Widziałam jak zdobyta wiedza pomaga moim dorosłym uczniom w rozwiązywaniu problemów osobistych, zawodowych lub społecznych oraz daje zadowolenie. Słuchacze nie tylko zdobywali nowe wiadomości i umiejętności, ale i je doskonalili. Uczenie się bez przerywania pracy pomogło niejednokrotnie w zdobyciu nowej, lepiej płatnej pracy a zdarzało się, że nawet w otrzymaniu awansu zawodowego lub społecznego, a co za tym idzie poprawienie statusu materialnego. Zauważyłam też, że wielu moich słuchaczy uczy się, aby wyrównać swoje wykształcenie do wykształcenia osób bliskich -współmałżonka, dzieci, rodziców, a co za tym idzie podniesienia swojej wartości we własnych oczach. Gdańska Szkoła Policealna umożliwiła moim słuchaczom poznawać nowych i interesujących ludzi, zawierać nowe przyjaźnie a nawet zakładać rodziny. Myślę też, że miałam wpływ nie tylko na rozwijanie intelektu, ale także i osobowości moich słuchaczy. Zdarzało się też, że dzięki nauce osoby dorosłe, szczególnie kobiety mogły uciec od rutyny związanej z wieloletnim zajmowaniem się domem i rodziną. To one zauważały, że można znaleźć czas wolny dla siebie i zaczęły racjonalnie go wykorzystywać. Jednocześnie zwracałam uwagę na to, aby uszanować samodzielność i niezależność człowieka dorosłego, który jest świadomy własnego „ja”- czego nie posiada dziecko. Chodzi tu nie tylko o wole, ale i zdolność do refleksji nad własnym życiem. Udział w kursach, warsztatach i szkoleniach wpłynęły na podwyższenie, jakości mojej pracy, a tym samym podwyższyły, jakość pracy szkoły. Były również okazją do spotkania z innymi nauczycielami, do wymiany doświadczeń i poglądów.
Realizując różne formy doskonalenia zawodowego budowałam bazę materiałów dydaktycznych, między innymi dzięki wiedzy zdobytej na temat narzędzi w procesie efektywnego kształcenia („Metoda projektu z wykorzystaniem Internetu – metoda WebQuestu”, „Tablice interaktywne jako narzędzie w procesie efektywnego kształcenia”).
Kurs pt. „Życie z pasją…” pozwolił mi spojrzeć na swój zawód z innej perspektywy. Wzmocnił poczucie własnej wartości oraz przyczynił się do znalezienia nowej motywacji do wykonywania zawodu nauczyciela.
Warsztaty pt. „Uczeń zbuntowany i trudny we współpracy” wyznaczyły sposoby pracy z nastoletnim słuchaczem. Podczas warsztatów zostały omówione: charakterystyka okresu dojrzewania, potrzeby nastolatka, potrzeby wychowawcze wieku dorastania, efektywna komunikacja z nastolatkiem. Okres adolescencji jest trudnym okresem zarówno dla ucznia jak i nauczyciela. Myślenie przyczynowo-skutkowe rozwija się do 21-22 roku życia, dlatego bycie nastolatkiem nie jest proste, człowiek buduje niezależną tożsamość, poczucie własnej wartości. Do poczucia bezpieczeństwa jest potrzeba istnienia granic, granic dobrze wyznaczonych. Jako nauczyciel muszę pomóc młodym ludziom, aby podczas dorastania nie wydarzyło się cos niedobrego. Wiedza zdobyta podczas tych warsztatów pomaga mi zrozumieć zachowania i postawy nastoletnich słuchaczy.
Brałam udział w przygotowywaniu i ocenianiu próbnych egzaminów zewnętrznych oraz analiz wyników tych egzaminów. Umożliwiła mi to wiedza nabyta w trakcie warsztatów pt. „Analiza i interpretacja wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe” oraz uzyskanie uprawnień egzaminatora egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik informatyk.
Oprócz tego przez cały okres stażu systematycznie pogłębiałam swoją wiedzę korzystając z literatury fachowej oraz publikacji na stronach internetowych dla nauczycieli przedmiotów informatycznych. W ramach doskonalenia umiejętności pedagogicznych i wzbogacania wiedzy merytorycznej zapoznałem się z niżej wymienionymi pozycjami:
1. Robert Alberti „Asertywność. Sięgaj po to, czego chcesz nie raniąc innych”, GWP, Gdańsk 2007
Autor książki przytacza z życia wzięte przykłady, które mogą się przydarzyć każdemu z nas. Jak zachowujesz się, co czujesz gdy: jesteś świadkiem ściągania na egzaminie, który może zostać przez to unieważniony dla wszystkich? w restauracji kelner nie podchodzi do ciebie przez piętnaście minut? podczas seansu w kinie przeszkadzają ci głośni sąsiedzi? ktoś poniża ciebie publicznie? Złość, zakłopotanie, bezradność to uczucia, których doznajemy zbyt często w kontaktach z innymi. Robert Alberti próbuje odpowiedzieć na te pytania, a dodatkowo poprzez proste ćwiczenia może nauczyć ciebie nawiązywania relacji z innymi, które będą oparte na wzajemnym szacunku i akceptacji. To książka, nauczy ciebie wprowadzać w życie technik asertywnych, które zredukują stres, złość i pozwolą tobie być zdrowszym, bardziej spontanicznym a tym samym uwierzyć w siebie.
2. Edward de Bono „Mieć piękny umysł”, Studio Enka, Warszawa 2009
Ta książka to zbiór porad z zakresu kreatywnego myślenia, bazujących na konkretnych przykładach, które niezwykle przystępnie ilustrują poruszane zagadnienia. Dzięki nim nauczysz się wyrażać siebie, by zabłysnąć w dyskusji, stać się bardziej atrakcyjnym, poprzez zmianę swojego umysłu. Edward de Bono uczy nas, że oprócz dbania o ciało należy też zadbać o swój umysł, aby stał się on piękny. Stosując proste techniki konwersacji zyskasz pewność, wyczucie sytuacji i otworzysz się na nowe idee. Autor jest pomysłodawcą myślenia równoległego, tzw. „sześć kapeluszy”. Metoda ta z powodzeniem zastępuje argumentację, która wydaje się przy nim przestarzałą i nieefektywną metodą. Wiele osób tworzy programy do komputerów, a Edward de Bono rozpoczął tworzenie programów zarządzających ludzkim umysłem.
3. Thomas Gordon „Wychowanie bez porażek”, Instytut Wydawniczy PAX, Czerwiec 2007
Autor krytykując dotychczasowe modele rozwiązywania konfliktów, oparte na błędnym schemacie „zwycięzca - pokonany”, stworzył własną szkołę wychowania rodzinnego, proponując stosowanie metody bez pokonanych. Dąży do wprowadzenia takich zasad komunikacji, które w razie konfliktu pozwolą znaleźć rozwiązanie kompromisowe, zadawalające obie strony. Propozycje wychowawcze autora służą także rozwojowi osobowemu rodziców, pozwalają na bycie sobą w kontakcie z dzieckiem, dopuszczając niekiedy nawet niezgodność w jakiejś kwestii, co jest bardziej naturalne, niż trzymanie się wymuszonego wspólnego frontu. Zaletą tej książki jest ukazanie konkretnych sposobów posługiwania się bez pokonanych.
4. Daniel Goleman „Inteligencja emocjonalna”, Wydawnictwo Media Rodzina, 2007
Książka ta porusza kwestie związku inteligencji i posiadanych zdolności z sukcesem życiowym lub zawodowym. Przydatna jest dla nauczycieli, szczególnie zainteresowanych modnym obecnie podejściem do nauczania, czyli teorią wielokrotnych inteligencji.
5. Robert B. Caldini „Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka”, Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne, Gdańsk 2004
Książka ta udziela jasnych i przekonujących odpowiedzi na takie pytania jak np. nakłonić innego człowieka do zmiany sposobu postępowania, podjęcia lub zmiany decyzji, jak obronić się przed wpływem innych ludzi na nasze własne decyzje. Skierowana jest głównie do osób, które zajmują się ”wpływaniem na innych”, a więc polecana jest miedzy innymi nauczycielom i wychowawcom. Służyć może wiedzą i pomocą zarówno tym, którzy chcą wpływać na innych, jak i tym, którzy pragną obronić się przed niepożądanym wpływem innych.
6. Randy Pausch, Jeffrey Zaslow „Ostatni wykład”, Wydawnictwo Nowa Proza, Warszawa 2008
Książka napisana przez felietonistę Jeffrey’a Zaslow, który jako jeden z 400 osób uczestniczył w autentycznym wykładzie wygłoszonym przez Randy’ego Pauscha. Pausch to niesamowity wykładowca uniwersytecki, który postanowił wygłosić ostatni wykład, kiedy dowiedział się o swojej śmiertelnej chorobie. Jednak przemowa nie dotyczyła śmierci, ale wagi dziecięcych marzeń i sposobów ich realizacji. Pokazał, w jaki sposób spełniały się jego pierwsze świadome pragnienia, ale też uczestniczył w realizowaniu pasji innych. Wszystkim działaniom autora przyświecały słowa Walta Disneya:, „jeśli potrafisz o tym marzyć, to potrafisz także tego dokonać”. Przedmówca posługując się banalnymi dla większości frazesami, dociera do ludzi. Robi to z charyzmą, ciepłem i z poczuciem humoru. Książka napisana jest prostym językiem i jest wspaniałą pamiątką, którą kochający ojciec chciał zostawić swoim dzieciom – zbyt małych, by mogły zapamiętać życiowe wskazówki ojca, by miały jak najwięcej faktów jego istnienia i tego, jakim był człowiekiem. Ta książka to dowód czystej miłości męża do żony, ojca do dzieci, ale również człowieka do samego siebie i innych ludzi. Dla mnie główny bohater, to doskonały przykład mądrości, pokory i radości, z którego można czerpać ile się da.
7. Kim Barnes „Wywieranie wpływu. Ćwiczenia”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005
Jak każdy człowiek chciałbym mieć wpływ na wiele spraw, m.in. zależy mi na dobrych relacjach z ludźmi, na sukcesach w życiu osobistym i zawodowym. Autorka książki twierdzi, że sztuki świadomego wywierania wpływu na ludzi można się nauczyć. Proponuje nam proste ćwiczenia, dzięki którym będziemy umieli wprowadzić w życie zasady skutecznego oddziaływania na innych i zrealizować własne potrzeby oraz marzenia.
8. Colin Barnes, Geof Mercer „Niepełnosprawność”, Wydawnictwo Sic, Warszawa 2008
Książka w bardzo dostępny sposób wyjaśnia pojęcie niepełnosprawności i opisuje wykluczenie ludzi niepełnosprawnych i ich marginalizację w najważniejszych obszarach społecznych takich jak: życie rodzinne, prawa reprodukcyjne, edukacja, zatrudnienie, rozrywka, wizerunki kulturowe i polityka. Barnes i Mercer analizują niepełnosprawność w kontekście podobnej do opresji, jakiej doświadczają kobiety, mniejszości etniczne, rasowe oraz seksualne.
9. Christopher Day „Od teorii do praktyki. Rozwój zawodowy nauczyciela”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008
Autor książki przedstawia nauczyciela, jako osobę, człowieka z problemami i sukcesami osobistego życia, który zmaga się z codziennością oraz z trudem pełnienia roli zawodowej. Ważne jest, aby nauczyciel nie tylko zarażał uczniów swoją wiedzą, ale by również sam był nieustannie uczącym się podmiotem, który godnie pełni swoją rolę i nie ulega "wypaleniu" czy "gorzkiego wyłączeniu" z zawodu. Współczesny nauczyciel, powinien przekazywać wiedzę za pomocą nowoczesnych technologii, a także dostosowywać się do podlegającej zmianom struktury szkoły. Nadzór pedagogiczny powinien profesjonalnie wspierać nauczycieli, inwestować w nich, jak i sprzyjać partnerskim relacjom między nauczycielami. Powinni ją przeczytać przede wszystkim przedstawiciele władz oświatowych wszelkich szczebli, eksperci komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych do awansu zawodowego nauczycieli, a nade wszystko sami pedagodzy, by odnaleźć w bogactwie treści rzeczywisty sens własnej pracy, rdzeń godnego pełnienia swojej roli.
10. Janina Acman, Ryszard Ryll „Awans zawodowy nauczyciela. Praktyczny poradnik”, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa-Łódź 2005
Dyrektor znajdzie w tej książce wskazówki i przykładowe rozwiązania między innymi nawiązywania stosunku pracy, doboru kryteriów zatwierdzania planu rozwoju zawodowego i oceny dorobku za okres stażu oraz wzory niezbędnych druków. Nauczyciel otrzyma przykładowe zadania do realizacji w czasie stażu, zasady budowania planu rozwoju zawodowego.
W celu doskonalenia warsztatu pracy przez cały okres stażu gromadziłam i wzbogacałam własną biblioteczkę pomocy dydaktycznych o podręczniki, zbiory zadań, czasopisma naukowe, scenariusze zajęć, publikacje z metodyki nauczania przedmiotów informatycznych zawodowych, z pedagogiki, psychologii, komunikacji interpersonalnej, adresy ciekawych stron internetowych dotyczących zagadnień mających związek z tematyką nauczanego przedmiotu, płyty CD/ DVD do podręczników, do instalowania najnowszego i legalnego oprogramowania, do nauki szybkiego pisania (Mistrz klawiatury) i czytania.

§ 7 ust.1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
Przez cały okres stażu zapoznawałam się z przepisami dotyczącymi systemu oświaty, a w szczególności dotyczącymi awansu zawodowego, organów funkcjonujących w szkole, ogólnej problematyki prawnej. Na bieżąco śledziłam publikowane w Polsce źródła prawa.
Rozpoczynając staż na stopień nauczyciela mianowanego zapoznałam się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli. W celu poznania sposobów dokumentowania swoich osiągnięć w okresie odbywania stażu i wymagań egzaminacyjnych stawianych przed nauczycielem ubiegającym się o awans zawodowy śledziłam na bieżąco następujące akty prawne: Ustawę o systemie oświaty, Kartę Nauczyciela, Rozporządzenia MENiS dotyczące oceniania i promowania uczniów oraz Kartę Praw Człowieka.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
Organizację i doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela stażysty rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu oraz poznaniem procedury awansu zawodowego nauczycieli. 02 września 2009r. podpisałam z opiekunem stażu kontrakt. Po analizie właściwych tekstów prawa oraz dokumentów opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora.
Obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu, prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna oraz Dyrektora Szkoły. Omawialiśmy je wspólnie, analizowaliśmy mocne strony i niedoskonałości. Dzięki temu dowiadywałam się, jak mogę urozmaicić zajęcia, poznawałam nowe pomysły i sposoby na prowadzenie lekcji. Wiele wyniosłam z lekcji prowadzonych przez kolegów i koleżanki z OLO, OULO i GSP, których mogłam obserwować.
W ramach przygotowania się do prowadzenia konsultacji i układania zadań do prac kontrolnych, egzaminów semestralnych, wyszukiwania bieżących informacji dotyczących oświaty, w tym aktów prawnych, założeń reformy, funkcjonowania szkoły, form doskonalenia zawodowego, materiałów dydaktycznych i edukacyjnych dla nauczyciela informatyki, scenariuszy zajęć itp. korzystałam z następujących stron internetowych: www.enauczanie.com, www.eduunews.pl, www.edustyle.pl, www.ti.e.metis.pl, www.natablicy.pl, www.scholaris.pl, www.interklasa.pl, www.literka.pl, www.profesor.pl, www.profesor.pl, www.nauczyciel.pl, www.wsipnet.pl/edukacja/inex.html?did=3, www.chomikuj.pl, www.youtube.pl, www.pl.wikipedia.org, www.teachertube.com, www.bbc.co.uk/webwise, www.primarygamesarena.com, www.gwo.com.pl, www.crick.co.uk, www.topmarks.co.uk/interactive.aspx, www.arrupe.org, www.btinternet.com/~tony.poulte, www.globalclassroom.org/ecell00/javamath.html, www.slideshare.net, www.flickr,com, www.animoto.com, www.koweziu.edu.pl, www.men.gov.pl, www.gdansk.pl/edukacja, www.oke.gda.pl, www.cke.edu.pl, www.spib.pl, www.okun.gda.pl, www.men.org.com.pl, www.men.waw.pl, www.cen.gda.pl, www.wsip.com.pl, www.akademiaortograffiti.pl, www.operon.pl, www.gce.edu.pl, www.trojmiasto.pl.
W trakcie stażu doskonaliłam także umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych, między innymi przez opracowywanie i realizację zakresów materiału i WSO do nauki przedmiotów informatycznych, tworzenie scenariuszy lekcji, wdrażanie nowych metod nauczania, a także ocenianie ich skuteczności. Samodzielnie opracowywałam pomoce dydaktyczne, materiały multimedialne, karty pracy oraz testy, zadania egzaminacyjne i prace kontrolne. Prace kontrolne i egzaminy semestralne dały mi pogląd na możliwości edukacyjne moich słuchaczy i pomogły w odpowiednim doborze metod pracy.
Swój warsztat pracy starałam się także wzbogacać dzięki systematycznemu poszerzaniu zestawu metod nauczania zwłaszcza o następujące metody aktywizujące: metoda projektu z wykorzystaniem Internetu – metoda WebQuestu, sześć myślących kapeluszy, dyskusja, burza mózgów, tzw. „fabryka pomysłów”, drzewo decyzyjne, metaplan, praca w grupach, które zachęciłyby słuchaczy do nauki, osiągania dobrych wyników i rozwijania własnych zainteresowań. Na początku każdego roku szkolnego przeprowadzałam ankiety, aby dowiedzieć się, jakich metod słuchacze wymagają. Na końcu semestru sprawdzałam przy pomocy ankiety na ile metody wprowadzone przeze mnie pomogły im w nauce. Ankietowałam także słuchaczy w trakcie semestru, pragnąc uzyskać informacje, o jakości mojej pracy.
Nawiązałam współpracę z nauczycielami z Gimnazjum nr 21 im. Dziedzictwa Pontyfikatu Jana Pawła II w Gdańsku. 22 kwietnia 2013 r. Panie Justyna Sokolnicka i Katarzyna Margol przeszkoliłam w zakresie wykorzystania w pracy tablicy multimedialnej typu QOMO (sposobu podłączenia do komputera i projektora multimedialnego, instalowania oprogramowania Flow!Works, możliwościami i listą funkcji oprogramowania Flow!Works, kalibracją tablicy interaktywnej, funkcjami przycisków i ikon tablicowych, zdobycia umiejętności obsługi urządzeń). Dodatkowo nauczycielki w dniu 29 kwietnia 2013 r. odbyły szkolenie z zakresu korzystania podczas zajęć z nowoczesnych urządzeń multimedialnych (przenośny komputer osobisty, projektor multimedialny, tablica interaktywna, wizualizer).
W roku szkolnym 2011/2012 nawiązałam współpracę z nauczycielkami nauczania początkowego – Panią Beatą Stajnke i Panią Dorotą Krawczuk, zatrudnionymi w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mariusza Zaruskiego w Gdańsku. Z Panią Beatą Stajnke i Dorotą Krawczuk dzieliłam się posiadaną wiedzą i doświadczeniem z zakresu informatyki tak ważnej obecnie w pracy nauczyciela. 16 lutego 2012 r. wraz z Panią Beatą Stajnke przygotowałam i przeprowadziłam Dzień Otwarty Szkoły. Uczniowie klasy 1 B korzystali z przygotowanych przeze mnie pomocy i rekwizytów (opracowane komputerowo łamigłówki, rebusy, krzyżówki, maski, wydrukowane teksty do przedstawienia). Pani Dorota Krawczuk korzystała w swojej codziennej pracy z przygotowanych i opracowanych przeze mnie za pomocą komputera materiałów (karta składek klasowych wykonana w programie MS Excel, karta wycieczki utworzona w programie MS Word, dyplomy dla uczniów klasy wychowawczej, prezentacje wykonane w programie MS PowerPoint przygotowane z okazji różnych uroczystości, np. Dnia Rodziny, zebrań klasowych). 25 maja 2012 r. nauczycielki te przeszkoliłam w zakresie korzystania podczas zajęć z nowoczesnych urządzeń multimedialnych (przenośny komputer osobisty, projektor multimedialny, tablica interaktywna, wizualizer). Wskazałam im źródła zasobów sieci komputerowej, dzięki czemu obie Panie mogły wzbogacić swoje treści o materiały multimedialne, pliki graficzne, schematy, tabele. Dodatkowo wzbogaciłam ich wiedzę o umiejętności obsługi pakietu biurowego MS Office 2010, a w szczególności programu MS PowerPoint 2010(tworzenie prezentacji multimedialnej). Nauczycielki zostały przeszkolone z użytkowania programu JAlbum, który służy do tworzenia galerii foto. Poza tym obie Panie zapoznałam z najważniejszymi usługami Google’a takimi jak: Chrome, Gmail, Kalendarz, News, Translate, YouTube, Google Earth, Google Maps, Street View oraz Picasa. Program Picasa ułatwił katalogowanie i edytowanie zdjęć klasowych. Panie służyły mi radą i pomocą w zakresie pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Od 13 listopada 2012 r. prowadzę warsztaty dla seniorów pt.: „ABC komputera”. Obecnie trwa II edycja zajęć w trakcie, których Seniorzy zapoznają się z podstawą działania i obsługi komputera a także z możliwościami, jakie kryje Internet. Zaświadczenie potwierdzające wraz z tematyką warsztatów, stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.
Pełniłam również rolę opiekuna pracowni informatycznych, dla których sporządziłam regulamin. Systematycznie przygotowywałam stanowiska komputerowe, dbałam o porządek i przestrzeganie zasad BHP w pracowniach.
Dokonywałam na bieżąco samooceny efektywności własnej pracy. Odbywało się to podczas rozmów z Dyrektorem, opiekunem stażu oraz członkami grona pedagogicznego (np: kolegami nauczania przedmiotów informatycznych). Moja samoocena przyjmowała także formę rozmów kierowanych do słuchaczy. Dokonywałam szczegółowej analizy wypowiedzi słuchaczy i starałam się wprowadzać ich cenne uwagi w życie.
W trakcie odbywania stażu gromadziłam świadectwa i zaświadczenia odbytych szkoleń i kursów, uczestnictwa w warsztatach. Kserokopie tych dokumentów stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.
Scenariusze wielu prowadzonych i obserwowanych zajęć oraz zdjęcia dokumentujące moją działalność zarchiwizowałam na płytach CD, DVD. 

§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Na wstępie pracy wychowawczej starałam się poznać sytuację rodzinną słuchaczy, aby lepiej rozpoznawać ich problemy i jak najszybciej pomóc im je rozwiązać. W trudnych sytuacjach spotykałam się ze słuchaczami, w ramach indywidualnych konsultacji. Szczególną opieką otaczałam słuchaczy, którzy doświadczyli tragedii osobistych. Zawsze mogli liczyć na moją pomoc i wsparcie. W najtrudniejszych sytuacjach zasięgałam rady Pani Psycholog Marii Olszewskiej z Poradnia Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 5, ul. Związku Jaszczurczego 8 w Gdańsku.
W moich planach pracy uwzględniałam indywidualne potrzeby słuchaczy, poprzez opracowywanie różnych form i metod (słuchacz z potrzebami edukacyjnymi, słuchacz zdolny). Celem pracy z słuchaczem zdolnym było kształtowanie myślenia twórczego i rozwijanie oryginalności, pogłębienie i poszerzanie jego wiedzy, umożliwienie mu uzyskania wiedzy o wyższym poziomie trudności, zgodnie z poziomem jego rozwoju intelektualnego, poziomem uzdolnień rozwój zdolności i zainteresowań informatycznych. Formy pracy z uczniem zdolnym, to praca w grupach, zadawanie dodatkowych zadań w czasie konsultacji, prac kontrolnych i egzaminów semestralnych, przygotowanie przez słuchaczy referatów, prezentacji, zaangażowanie słuchaczy zdolnych do pomocy słuchaczom słabym. Praca ze słuchaczem z potrzebami edukacyjnymi polegała ma indywidualizowaniu w trakcie zajęć treści do możliwości słuchacza. Formy pracy z tego typu słuchaczem polegały na dostosowaniu zadań z prac kontrolnych i egzaminów semestralnych do możliwości słuchacza, stosowanie pochwał, indywidualizacja pracy z uczniem z potrzebami edukacyjnymi, pomoc ze strony słuchaczy zdolniejszych. Motywowałam ich do studiowania dodatkowej literatury poszerzającej wiedzę. Ponadto różnicowałam stopień trudności zadań i kryteria oceniania, uwzględniając możliwości słuchaczy.
Ze względu na specyfikę szkoły (słuchacze pełnoletni) uznałam, że niezbędne jest w mojej pracy podnoszenie kwalifikacji w zakresie andragogiki, co uwzględniłam w planie rozwoju. Pogłębianie wiedzy w tym zakresie polegało na czytaniu literatury fachowej oraz korzystania z zasobów Internetu, gdzie szukałam informacji i ciekawych stron, które mogłyby wspierać proces nauczania ludzi dorosłych.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Od początku mojej pracy zawodowej administrowałam szkolnymi pracowniami informatycznymi. Sukcesywnie szkoła doposażyła pracownie w profesjonalne rzutniki multimedialne oraz peryferyjny sprzęt wykorzystywany na zajęciach.
Będąc od kilku lat członkiem komisji rekrutacyjnej przygotowywałam i wdrażałam system bazodanowy, wykorzystywany z powodzeniem od kilku lat w pracach szkolnej komisji rekrutacyjnej.
Specyfika przedmiotów, które realizowałam podczas lekcji (oprogramowanie biurowe, obsługa informatyczna w turystyce, technika biurowa, organizacja pracy biurowej, urządzenia techniki komputerowej, pracownia urządzeń techniki komputerowej, specjalizacja – egzamin zawodowy), wymagała ode mnie różnorodnego doboru oprogramowania. Starając się urozmaicić prowadzone przeze mnie zajęcia korzystałam między innymi z następujących programów:
• systemy operacyjne: Windows, Linux,
• programy do edycji grafiki: Corel Draw, Gimp, Picasa,
• programy do pracy biurowej: pakiet Microsoft Office, Open Office,
• programy do komputerowego składu tekstu: MS Publisher,
• usług wchodzących w skład Google’a: Blogger, ChromeOS, Dysk, Earth, Maps, Gmail, Grupy dyskusyjne, GTalk, Kalendarz, News, Sites, Toolbar, Translate, Trends, Voice, Wallet, YouTube.
Oczywiście nadrzędnym kryterium doboru oprogramowania jest jego legalność. Korzystam wyłącznie z legalnego oprogramowanie (licencjonowanego) lub wykorzystuję wersje trial i demo. Staram się wykorzystywać rozwijane coraz prężniej wolne oprogramowanie (GPL) i zaszczepiać ten nawyk u słuchaczy. Coraz więcej komercyjnych i drogich programów posiada swoje darmowe odpowiedniki, nie tak bardzo rozbudowane, lecz nieustępujące swoim droższym wersjom. Korzystałam także z programów działających w chmurze (Screencast-o-matic, Jigsawplanet, Voki, Toondoo, Dvolver) tzn. programów, które znajdują się na serwerach i używanie ich odbywa się poprzez przeglądarkę. Dzięki czemu nie musiałam dokonywać zakupu licencji, czy też instalować i administrować danym oprogramowaniem. Dodatkową atrakcją jest fakt, że można korzystać z tzw. internetowego dysku twardego. Dysk ten pozwalający przechowywać wybrane dokumenty, zdjęcia, muzykę i inne pliki na zewnętrznych serwerach, do których dostęp możliwy jest z poziomu każdego komputera połączonego z Internetem. W wersji darmowej otrzymujemy jedynie 2 GB przestrzeni, jednak można ją bez problemu rozszerzyć. Taką możliwość daje np:. usługa Google zwana jako Dysk.
Komputer jest stałym elementem mojej pracy. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów oddziaływań edukacyjno – wychowawczych.
Wykorzystywałam i doskonaliłam umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej przez:
• korzystanie z komunikatorów internetowych – skype, facebook, gadu-gadu, chat, grupy dyskusyjne;
• pobieranie informacji, grafiki;
• wyszukiwanie nowości wydawniczych oraz recenzji na stronach internetowych wydawnictw i w portalach internetowych;
• śledzenie zmian w prawie oświatowym;
• korzystanie z ciekawych propozycji nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod pracy (tworzenie bloga (WebQuesta) dotyczącego: gromadzenia informacji i materiałów na temat „starego” i „nowego” egzaminu zawodowego, awansu zawodowy Jolanty Fidytek - nauczyciel kontraktowy ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego);
• korzystanie ze stron poświęconych edukacji oraz serwisów dla nauczycieli, m. in.: www.menis.pl, www.kuratorium.kat.pl, www.1iterka.pl, www.interklasa.pl, www.eduforum.pl, www.profesor.pl itp.
• kontaktowanie się ze słuchaczami poprzez pocztę elektroniczną, fecebooka;
• przesyłanie zdjęć z uroczystości i wydarzeń szkolnych;
• przesyłanie aktualnych informacji dotyczących organizacji zajęć szkolnych itp.
• komunikowanie się z innymi nauczycielami odnośnie działalności szkoły;
• prezentowanie własnego dorobku zawodowego kolegom po fachu w trakcie przeprowadzonych lekcji otwartych (Jak nowe technologie pozwalają uczyć? Celem zajęć, było wskazanie nauczycielom i słuchaczom "mądrego" wykorzystania nowych technologii informacyjnych, sieciowych, komunikacyjnych i multimedialnych w życiu codziennym).
W trakcie trwania stażu przygotowałam i poprowadziłam szkolenia dla nauczycieli uczących w OLO, OULO i w GSP. Szkolenia te obejmowały następującą tematykę:
• podstawy obsługi i budowy fizycznej komputera;
• bezpieczne korzystanie z komputera;
• umiejętność zarządzania danymi na swoim komputerze;
• instalacja i deinstalacja dowolnego oprogramowania. Programy niezbędne do pracy;
• tworzenie własnych plików i folderów;
• podstawowe funkcje pakietu Microsoft Office – przydatne skróty klawiszowe;
• Internet – jak się w nim poruszać. Wyszukiwanie informacji. Przeglądarki internetowe. Wykorzystanie wybranych stron internetowych. Bezpieczne korzystanie z Internetu;
• zdobycia umiejętności obsługi i praktycznego zastosowania podczas lekcji urządzeń multimedialnych w szkole (przenośne komputery osobiste, projektory multimedialne, tablice interaktywne, wizualizery);
• wykorzystania w pracy tablicy multimedialnej typu QOMO (sposobu podłączenia do komputera i projektora multimedialnego, instalowania oprogramowania Flow!Works, możliwościami i listą funkcji oprogramowania Flow!Works, kalibracją tablicy interaktywnej, funkcjami przycisków i ikon tablicowych, zdobycia umiejętności obsługi urządzeń);
• posługiwanie się edytorem tekstu (MS Word) w zakresie tworzenia i modyfikowania tabel oraz pracy z długim tekstem;
• posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym (MS Excel) w zakresie: wprowadzania danych i ich obróbki z wykorzystaniem prostych obliczeń matematycznych, tworzenia tabel i rysowania wykresów, wyszukiwania, sortowania i filtrowania danych, wykorzystanie funkcji decyzyjnych, makropoleceń, tabel przestawnych i formularzy;
• praca z programem MS PowerPoint. Poznanie zasad tworzenia komputerowego pokazu slajdów. Poznanie różnych zastosowań przygotowanych prezentacji. Tworzenie własnej prezentacji multimedialnej. Przeglądanie innych prezentacji.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Dążąc do lepszego poznania natury młodego człowieka oraz pragnąc wzbogacić wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki wzięłam udział w warsztatach „Uczeń zbuntowany i trudny we współpracy”. Na bieżąco starałam się także czytać literaturę i opracowania z dziedzin nauk społecznych. Ponadto w celu lepszego poznania i zrozumienia współczesnej problematyki wychowawczej, śledziłam witryny internetowe oraz portale społecznościowe, takie jak :
• www.psychologia.edu.pl,
• www.psychologia.aplus.pl,
• www.synapsis.pl,
• www.charaktery.eu,
• www.problemy-oswiaty.org.pl.
Podstawowym elementem właściwego planowania i przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie było dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalistycznymi potrzebami edukacyjnymi, niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie, zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Dlatego bardzo ważnym było zapoznanie się z orzeczeniami wystawionymi przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Zdarzały się przypadki, że Rada Pedagogiczna stwierdzała potrzebę skierowania słuchacza na badania do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
Na podstawie obserwacji słuchaczy w czasie zajęć oraz opinii odpowiednich poradni, stosowałam na lekcjach zróżnicowane formy pracy, wśród których były:
• tworzenie sprzyjającej atmosfery pracy w celu obniżenia napięcia,
• stosowanie metody małych kroków,
• dostosowanie zadań do potrzeb, możliwości i tempa pracy słuchacza,
• respektowanie zasady powolnego stopniowania trudności zadań,
• mobilizowanie słuchacza do zadawania pytań,
• docenianie i ocenianie postępów w nauce, a nie tylko wyników,
• chwalenie nawet najmniejszych osiągnięć,
• udzielanie wyczerpujących wyjaśnień na zadawane pytania,
• jasne uzasadnianie powodów negatywnej oceny źle wykonanego zadania,
• podawanie wskazówek do ponownego wykonania zadania, itp.
Z takimi problemami musiałam zmierzyć się w trakcie codziennej praktyki nauczycielskiej i wówczas niezbędna okazała się wiedza z psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Była ona pomocna w trakcie prowadzenia zajęć, rozwiązywania konfliktów i sporów, radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi, aroganckimi, ekspansywnymi. Niemałym wyzwaniem okazała się także praca ze słuchaczami wycofanymi, pasywnymi, lękliwymi, pozbawionymi wiary w siebie. Wśród słuchaczy trafiały się też osoby niepełnosprawne, m. in. z:
• obniżoną sprawnością sensoryczną (zmysłową) – brak, uszkodzenie lub zaburzenie funkcji zmysłowych (osoba słabowidząca, słabosłysząca);
• obniżoną sprawnością intelektualną – osoby z upośledzeniem umysłowym;
• obniżoną sprawnością komunikowania się – utrudniony kontakt słowny (jąkanie się);
• obniżoną sprawnością ruchową – osoba z dysfunkcją narządu ruchu (wrodzoną);
• obniżoną sprawnością psychofizyczną z powodu chorób somatycznych – nowotwór.
Na pomoc w rozwiązywaniu tych problemów mogłam zawsze liczyć ze strony Dyrekcji, opiekuna stażu i grona pedagogicznego.
Pełniąc w życiu zawodowym rolę pedagoga i wychowawcy, a prywatnie będąc matką dwóch synów i córki, lubię słuchać i podpatrywać innych fachowców. Pomaga mi to skutecznie rozwiązywać trudności wychowawcze.
Bardzo ważnym momentem w mojej pracy było nawiązanie w lutym 2013 r. współpracy z konsultantem ds. informatyki z p. Janem Jackowicz-Korczyńskim, pracownikiem Centrum Kształcenia Nauczycieli w Gdańsku. Pan Korczyński służył mi radą i pomocą w zakresie pogłębiania wiadomości i umiejętności w zakresie nauczania przedmiotów informatycznych w szkole policealnej. Organizowane i przeprowadzone przez konsultanta formy doskonalenia wspomagały moją pracę dydaktyczną, wspierały mój rozwój zawodowy i wpływały na poszerzenie mojego warsztatu pracy a także urozmaicenie o nowe metody i formy, prowadzonych przeze mnie zajęć. Owocem współpracy była m. in. przeprowadzona przeze mnie lekcja otwarta, na temat: Jak nowe technologie pomagają uczyć?, która powstała po przebytych warsztatach pt:. „Nowe technologie w nauczaniu i wychowaniu w praktyce”, których autorem był właśnie Pan Korczyński. Dodatkowym efektem współpracy było nawiązanie współpracy z innowacyjną ogólnopolską grupą nauczycieli SEPRBELFRZY RP – EDUZMIENIACZE (www.superbelfrzy.edu.pl/), w szczególności w rozwijaniu projektu systemu samo-szkolenia kierowanego w systemie społecznościowego kształcenia ustawicznego dla młodych pasjonatów nowych technologii youthcoders.net. 

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Na początku stażu zapoznałam się z podstawowymi dokumentami dotyczącymi pracy szkoły tj. Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Regulaminem Rady Słuchaczy a także z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.
Analizowałam najważniejsze akty prawne dotyczące oświaty: Kartę Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenia MEN dot. podstawy programowej, Rozporządzenia MEN dot. programów nauczania, Rozporządzenia MEN dot. oceniania i promowania uczniów, rozporządzenia w sprawie BHP itp. oraz śledziłam zachodzące w nich zmiany. Dokonywałam również aktualizacji wiedzy na temat obowiązującego prawa poprzez umiejętne wykorzystywanie zasobów internetowych i gromadzenie tych dokumentów w formie biblioteczki multimedialnej. Ponadto posłużyłam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu, tj: w procesie pisania planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, przygotowywania prezentacji dorobku (autoprezentacji, prezentacja multimedialna) i przygotowywania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą postępowanie egzaminacyjnego. Moją wiedzę miałam szansę wykorzystać w praktyce poprzez prowadzenie, konstruowanie i modyfikowanie dokumentów szkolnych. Opracowałam m. in. Przedmiotowy System Oceniania dla zawodu technik informatyk, technik obsługi turystycznej i technik administracji, Regulamin Rady Słuchaczy, Regulamin Pracowni Szkolnej.
W trakcie trwania stażu pracy wielokrotnie pełniłem funkcję przewodniczącego lub członka zespołu nadzorującego egzaminy maturalne oraz egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
W latach poprzedzających staż również aktywnie uczestniczyłam w życiu szkoły. Starałam się sumiennie wykonywać powierzone obowiązki. Doskonaliłam swoje umiejętności poprzez ukończenie studiów podyplomowych z podstaw informatyki oraz uzyskałam certyfikat egzaminatora w zawodzie technik informatyk w 2008 r.

Podsumowanie
Każdy rok pracy w szkolnictwie był dla mnie nowym wyzwaniem, nowym doświadczeniem i odkrywał przede mną nowe możliwości rozwiązywania problemów spotykających nauczyciela w jego pracy zawodowej.
Jestem osobą, która nie boi się wyzwań. Inicjuję i realizuję wiele zadań wynikających z planu pracy szkoły, a także wykraczających poza ten plan (warsztaty dla seniorów, współpraca z nauczycielami z innych szkół). Dają one szansę na rozwój osobowy i zawodowy zarówno słuchaczy, jak i mój osobisty. Okres stażu i praca nad uzyskaniem stopnia nauczyciela mianowanego była dla mnie ogromnym wyzwaniem. Chciałam, aby ten czas pokazał mi, jakim jestem nauczycielem, wychowawcą, jakie są mocne strony mojej pracy, a jakie słabe, nad którymi muszę jeszcze popracować.
Analizując swoją dotychczasową pracę mogę stwierdzić, że założone przeze mnie cele zawarte w Planie Rozwoju Zawodowego, zostały w znacznym stopniu osiągnięte.
Ogromną satysfakcję sprawia mi fakt, że poczynania moje są zauważane przez Dyrekcję i grono pedagogiczne, czego dowodem są podziękowania wyrażane w formie ustnej i pisemnej.
Jednak największą satysfakcję z pracy przyniosły mi wyniki w nauczaniu oraz uzyskane z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i wdzięczność słuchaczy doceniających mój wkład w przygotowanie ich do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Dzień, w którym zakończyłam staż będący jednym z etapów uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, nie jest dniem, w którym zakończyłam swój rozwój zawodowy. W dalszym ciągu zamierzam podnosić swoje kwalifikacje, doskonalić swój warsztat pracy tak, by jeszcze lepiej realizować powierzone mi zadania. Okres stażu to dla mnie czas wielkich zmian, zarówno w życiu zawodowym, jak i w życiu osobistym. Kształtując siebie, jako nauczyciela i wychowawcę, kształtowałam również umiejętności przydatne w codziennych międzyludzkich kontaktach.

Opracowała:

mgr Jolanta Fidytek


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.