AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Rozum, 2017-05-09
Bieńkówka

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2014 r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Staż pracy: 7 lata
Nauczany przedmiot: matematyka, zajęcia komputerowe

§ 8 ust.2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego m.in.
- Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskania stopni awansu, z dnia 1 marca 2013 r.,z późn.zm.
- Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.,z późn.zm. rozdział 3a
- Kodeks Postępowania Administracyjnego
- Uaktualnianie wiedzy na temat awansu (portale internetowe, czasopisma fachowe)
- Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
2. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji w tym dotyczącej zadań szkoły
- Konstruowanie rocznych planów pracy, planów wynikowych
- Opracowanie planów przedmiotowego systemu nauczania oraz kryteriów ocen
- Opracowanie okresowych sprawozdań z przebiegu awansu zawodowego oraz końcowego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- Prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczyciela
3. Pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych
- Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
- Udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego: kursach, szkoleniach, warsztatach.
- Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury fachowej m. in. „Matematyka w szkole”
- Ewaluacja wybranych obszarów dydaktyczno-wychowawczych
- Współpraca z rodzicami
- Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli
4. Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami
- Organizowanie konkursów, projektów, akademii
- Praca w zespole ewaluacyjnym, pomocy psychologiczno -pedagogicznej
- Udział w projektach
- Promowanie szkoły
- Dbanie wystrój klasy
- Sprawowanie funkcji opiekuna Spółdzielni Uczniowskiej „Grosik” oraz SKO,
5. Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej.
- Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym.
- Praca z uczniem zdolnym.
- Praca z uczniem mającym problemy w nauce
- Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach.
- Przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego
§ 8 ust.2 pkt. 2
wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

1. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy
- Opracowywanie przy wykorzystaniu komputera materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą, awansem zawodowym oraz pracą szkoły, pomocy dydaktycznych, scenariuszy, testów, sprawdzianów, informacji dla uczniów i rodziców.
- Przygotowanie dokumentacji nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
- Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej.
- Opracowywanie prezentacji multimedialnych.
- Udział w kursach informatycznych.
- Korzystanie z multipodręczników i e-booków z encyklopedii multimedialnych i programów edukacyjnych przy opracowywaniu zajęć dydaktycznych i wychowawczych
- Redagowanie szkolnej strony internetowej
- Sporządzanie protokołów posiedzeń Rad Pedagogicznych w formie elektronicznej
2. Stosowanie Internetu w życiu prywatnym i zawodowym
- Wykorzystanie zasobów Internetu do przygotowywania zajęć i konkursów
3. Podnoszenie własnych umiejętności i kwalifikacji wykorzystania komputera i TI
- Doskonalenie umiejętności obsługi komputera poprzez korzystanie z własnego komputera w życiu codziennym
- Uczestnictwo w różnego rodzaju formach dokształcania
- Napisanie i prowadzenie innowacji pedagogicznej z informatyki.
§ 8 ust.2 pkt. 3
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

1. Współpracy z innymi nauczycielami
-Wymiana doświadczeń w ramach zespołu samokształceniowego i rady pedagogicznej
- Praca w zespole ewaluacyjnym, pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- Współpraca z innymi nauczycielami podczas przygotowywania uroczystości szkolnych, projektów, konkursów, itp.
- Opracowywanie i udostępnianie własnych materiałów dydaktycznych
- Wspólne sprawowanie opieki nad SKO
2. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
-Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
-Wygłaszanie referatów
3. Pełnienie obowiązku opiekuna stażu lub opiekuna praktyk
- Pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, konsultacje metodyczne, arkusze obserwacji
4. Upowszechnianie i promocje własnych doświadczeń, metod i form pracy.
- Opublikowanie w portalu internetowym „planu rozwoju zawodowego”.
- Opublikowanie na szkolnej stronie www scenariuszy zajęć lekcji matematyki
- Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych)
5. Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów
- Konsultacje z innymi nauczycielami matematyki, wymiana poglądów
§ 8 ust.2 pkt. 4a
opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,

1. Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań
- opracowanie i wdrożenie planu pracy kółka matematycznego, kółka języka angielskiego, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki
- opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawcy
2. Diagnozowanie potrzeb uczniów
§ 8 ust.2 pkt. 4c
poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,

1. Uzupełnianie i aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
- Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy
- Aktywne samokształcenie poprzez studiowanie literatury pedagogicznej
- Korzystanie z zasobów Internetu w celu poszerzania wiadomości
2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych
- Poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków
- Stosowanie w trakcie zajęć edukacyjnych metod aktywizujących
- Bieżące diagnozowanie i rozwiązywanie trudności wychowawczych i edukacyjnych
3. Organizowanie wycieczek dydaktycznych i krajoznawczych.
- Opracowanie planu wycieczki i zorganizowanie wyjazdu
4. Organizowanie i współorganizowanie konkursów, imprez i uroczystości szkolnych.
- Organizowanie i przeprowadzanie konkursów (matematycznych, informatycznych)
− Kiermasz Świąteczny połączony z powiatowym Konkursem Światy, Podłaźniki, Pająki oraz Konkursem na Szopkę Bożonarodzeniową
5. Działania profilaktyczne
- Organizacja szkolnych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu
§ 8 ust.2 pkt. 4e
wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,

1. Współpraca ze strukturami samorządowymi i organizacjami działającymi na rzecz edukacji.
- Współpraca z Gminą, Strażą Pożarną, Policją, Biblioteką i Ośrodkiem Animacji Kultury, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Parafią, Kołem Gospodyń Wiejskich
2. Współpraca ze szkolną higienistką
- Zaproszenie na pogadankę na temat „Higieny osobistej”
- Kontrola przygotowania wychowanków do fluoryzacji
3. Współpraca z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim
- Udział i pomoc w organizowaniu imprez szkolnych
4. Współpraca z wydawnictwami
- Pozyskiwanie nagród na szkolne konkursy
- Udział w szkoleniach organizowanych przez wydawnictwa
- Udział w programie Lepsza Szkoła
5. Udział w akcjach charytatywnych i społecznych
- Udział z wychowankami w akcjach: „Sprzątanie świata”, „Góra grosza”, „Sprzątanie z Zieloną Ligą”
§ 8 ust.2 pkt. 4f
uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej;

1. Efekty współpracy ze strukturami samorządowymi, kulturalnymi i innymi instytucjami.
- Nagrody
- Podziękowania
- Wyróżnienia
2. Publikacje artykułów
- Zamieszczenie artykułów w Internecie.
§ 8 ust.2 pkt. 5
umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Dokonanie opisu i analizy rozwiązania przypadków dydaktyczno – wychowawczych.
- Zgromadzenie niezbędnych dokumentów
- Analiza przypadku w oparciu o dokumenty
- Podjęcie działań
2. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych.
-Stała współpraca z rodzicami, poznanie środowiska wychowanków, diagnozowanie problemów, ustalenie metod pracy i pomocy.
3. Opis i analiza dwóch przypadków problemów edukacyjnego lub wychowawczego.
- Zdiagnozowanie dwóch przypadków
- Sporządzenie planu opisu
- Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych.
- Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
- Współpraca z poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
4. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych
- Sporządzenie planu pracy wychowawcy klasy i jego ewaluacja.
- Studiowanie literatury fachowej

W czasie trwania stażu zostaną podjęte inne działania nieuwzględnione w planie rozwoju zawodowego.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.