Katalog

Stanisław Janusiński, 2017-05-09
kielce

Język niemiecki, Sprawozdania

SPRAWOZDANIE

- n +


Stanisław Janusiński
Kielce
Sprawozdanie nauczyciela mianowanego z realizacji planu rozwoju zawodowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2017 r.

Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie i udokumentowanie realizacji zadań wyznaczonych na okres stażu w planie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE
Realizację planu rozwoju zawodowego rozpocząłem od podjęcia czynności organizacyjnych związanych z uzyskaniem stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego. W tym celu zapoznałem się z przepisami prawa oświatowego, dzięki czemu poznałem procedury uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Koncentrowałem się zwłaszcza na wymaganiach ujętych w art. 8 ust 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu przez nauczycieli oraz podstawowych dokumentach oświatowych tj. Karcie Nauczyciela i Ustawie o Systemie Oświaty.
Staż zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego podjąłem w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy i podniesienia jakości pracy szkoły.
Opracowując plan rozwoju zawodowego wziąłem pod uwagę nie tylko długość stażu i wymogi ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, ale również realność osiągnięcia planowanych celów uwzględniając nauczany przeze mnie przedmiot, potrzeby własnego dalszego rozwoju zawodowego, a także potrzeby szkoły, w której jestem zatrudniony.
Opracowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego, został przyjęty i zatwierdzony przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu.
Dokonałem ponownej analizy zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. Przeanalizowałem następujące dokumenty: Statut Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły i Program Profilaktyki oraz Wewnątrz Szkolny System Oceniania.
Przez cały okres stażu gromadziłem odpowiednie materiały, zbierałam dokumenty świadczące o realizacji założonych zadań i przedsięwzięć.
Ciągle uświadamiam moim uczniom, iż znajomość języka obcego to umiejętność, bez której trudno jest sobie wyobrazić funkcjonowanie we współczesnym świecie. Jestem przekonany o tym, że wszelkie działania, jakie podjąłem i zrealizowałem w trakcie stażu, przyniosły wymierne efekty, które przedstawiłem w sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju zawodowego.

WYMAGANIA WOBEC NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskiwanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadaniem nauczyciela jest podejmowanie działań ukierunkowanych na systematyczne podnoszenie jakości pracy szkoły oraz doskonalenie swojego warsztatu pracy.

Zadania realizowane przeze mnie w tym zakresie:
1. Organizacja i rozwój własnego warsztatu pracy.
2. Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych i szkoły.
3. Pełnienie dodatkowych zadań i funkcji w szkole.
4. Prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniem zdolnym i słabym.
5. Przygotowanie uczniów i udział w różnych konkursach.
6. Doskonalenie umiejętności wychowawczych.


1. Organizacja i rozwój własnego warsztatu pracy.
W ramach poszerzenia wiedzy na temat awansu zawodowego zapoznałem się z wszelkimi aktami prawnymi dotyczącymi tego zagadnienia, zbierając je w formie elektronicznej na dysku, aby w razie potrzeby mieć możliwość łatwego i szybkiego do nich dostępu. Przeczytałem również wiele publikacji internetowych opisujących zmagania nauczycieli zdobywających ten szczebel awansu zawodowego. Przeanalizowałem te informacje wykorzystując wnioski podczas pisania planu rozwoju zawodowego, a w późniejszym etapie przy sporządzaniu sprawozdania dla komisji. Pisząc plan rozwoju opierałem się o podstawowe dokumenty szkoły, podstawy programowe dotyczące nauczanego przedmiotu. Uwzględniłem ponadto potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i współpracowników.
W trakcie stażu poprzez samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i czasopism doskonaliłem warsztat i metody pracy pedagogicznej, dokonywałem ewaluacji własnych działań i wprowadzałem stosowne korekty.
Przez cały okres stażu starałem się pogłębić swoją wiedzę i umiejętności poprzez lekturę dotyczącą różnorodnych zagadnień z dziedziny zarówno psychologii, pedagogiki, a także odnoszących się do dydaktyki i metodyki nauczania języka niemieckiego, aby dogłębniej zrozumieć problemy pojawiające się w pracy z uczniem. Mając na uwadze, że przeszkody w nauce mogą mieć podłoże psychologiczne (blokady emocjonalne, nieśmiałość, niskie poczucie własnej wartości, brak motywacji) przeczytałem wiele publikacji z internetu dotyczących takich problemów jak dysleksja, fobia szkolna oraz z dziedziny języka niemieckiego tj. porady metodyczne zawarte na stronach internetowych wydawnictw językowych i stronach promujących naukę języka niemieckiego.
Własny warsztat i metody pracy pogłębiałem poprzez czytanie czasopism metodycznych i literatury fachowej takiej jak: Metodyka nauczania języków obcych, Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie oraz publikacje dotyczące ADHD, autyzmu, dziecka z zaburzeniami tikowymi, lękowymi, psychotycznymi. Zapoznawałem się z publikacjami na portalach edukacyjnych i innych stronach internetowych m.in. www.publikacje.edu.pl, www.eduinfo.pl, www.literka.pl, www.nadzor-pedagogiczny.pl, www.profesor.pl, www.znp.edu.pl, www.edunews.pl, www.szkolnictwo.pl, www.langenscheidt.de.
Uzyskane informacje pomogły mi właściwie realizować plan rozwoju zawodowego, opracować sprawozdanie i przygotować dokumentację. Analiza dokumentów własnych szkoły pozwoliła mi dostosować moją pracę do potrzeb i wymagań szkoły. Śledzenie przepisów prawa oświatowego i innych dokumentów związanych ze stażem pozwoliło mi tworzyć dokumentację określoną w wymaganiach do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego w sposób właściwy i profesjonalny. Dzięki lekturze doskonaliłem oddziaływania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, co w konsekwencji wpływało na efekty mojej pracy, a tym samym na podnoszenie jakości pracy szkoły.

Każda szkoła i każdy nauczyciel podejmuje szereg działań, aby nauka języków obcych stała się naprawdę efektywna. Rozpoczynając pracę nauczyciela zastanawiałem się co można zmienić w nauczaniu języka niemieckiego w naszej szkole, jaki potencjał nie został jeszcze wykorzystany. Jednym z pomysłów była aranżacja sali języka niemieckiego. Uczniowie i nauczyciele coraz więcej czasu spędzają w szkole i nie może być ona wyłącznie miejscem do nauki i nauczania ale także miejscem do życia, czyli przestrzenią kontaktów społecznych.
Kiedy przydzielono mi salę językową starałem się wyposażyć ją w pomoce dydaktyczne w taki sposób aby umożliwiały komunikację oraz do niej zachęcały. Część pomocy dydaktycznych pozyskałem od wydawnictw. Plansze, plakaty, schematy, które wypełniają salę języka niemieckiego na bieżąco uaktualniam. W przygotowanie pomocy dydaktycznych zaangażowałem również uczniów. Uczniowie chętnie przygotowują plakaty tematyczne ze słownictwem na dany temat lub rozsypanką zdaniową dbając o ich stronę plastyczną.
W przygotowaniu pomocy dydaktycznych dużą rolę odgrywa pomysłowość w związku z tym swoje zasoby oprócz elementów wizualnych uzupełniłem również o nagrania audio-video, teksty literackie, artykuły prasowe, fotografie, mapy, autentyczne nagrania piosenek itp. Wzbogaciłem wyposażenie sali języka niemieckiego o samodzielnie zakupione książki i czasopisma w języku niemieckim.
Coraz atrakcyjniejsze w pogłębianiu własnej wiedzy i w pracy z uczniami staje się wykorzystanie Internetu. Na lekcjach uczniowie wykorzystują encyklopedie czy słowniki internetowe.
Dobór odpowiednich pomocy dydaktycznych pomaga w realizacji zamierzonego celu, skraca proces nauczania pozwalając w krótszym czasie przekazać więcej wiadomości. Uczniowie rozwijają swoje zdolności manualne i twórcze. Wiedza uczniów jest lepiej utrwalana i pogłębiana, nabiera walorów operatywnych i inspiruje do dalszej pracy poznawczej.

Odpowiednio wyposażona szkoła pomaga młodzieży rozwijać samodzielne myślenie i rozwiązywać problemy. Odpowiednie warunki tj. komfort i poczucie bezpieczeństwa to elementy, które wchodzą w skład sukcesu młodego człowieka.
W procesie nauczania wykorzystuję sprzęt dydaktyczny dostępny w szkole tj. rzutnik, komputer, tablica interaktywna. Lekcje z wykorzystaniem pomocy multimedialnych są urozmaicone i dużo bardziej atrakcyjne, a młodzież chętniej w nich uczestniczy. W ten sposób można zarazić młodego człowieka pasją, zapałem do nauki i pogłębiania swojej wiedzy. Dlatego też uczę młodzież dbania o sprzęt i pomoce dydaktyczne, które oferuje im placówka.
Pozyskane lub wykonane przez samych uczniów plansze tematyczne służą kolejnym uczniom w zdobywaniu nowej wiedzy.
Pomoce dydaktyczne pozwalają zmniejszyć bariery wynikające z problemów w nauce, uczniom zdolnym usprawniają procesy uczenia się. Pomoce multimedialne czy materiały wizualne stanowią integralną część w procesie nauczania języka, służą one nie tylko ułatwianiu nabywania wiadomości i sprawności, ale również pogłębiają poznawanie rzeczywistości, gdyż są przekaźnikiem cennych wartości i wzorców postępowania.

Wykorzystując swoje kontakty z rodowitymi mieszkańcami Niemiec, które zdobyłem podczas wieloletniej pracy u naszego zachodniego sąsiada, pozyskałem bezpłatnie do pracowni języka niemieckiego wiele książek, podręczników i czasopism.
Od wielu lat współpracuję z przedstawicielami wydawnictw PWN i WSiP prowadzącymi sprzedaż podręczników do nauki języka niemieckiego. Dzięki tej współpracy pozyskałem wiele podręczników i pomocy dydaktycznych jak książki do lekcji powtórzeniowych, sprawdziany, przykładowe zestawy testów maturalnych, które mogę wykorzystać podczas zajęć.
Bieżący kontakt umożliwia dostęp do wielu ciekawych i najnowszych publikacji oraz uczestnictwa w warsztatach i szkoleniach. Systematycznie prowadzę korespondencję z tymi instytucjami, za pośrednictwem których zamawiam podręczniki i pomoce szkolne, pozyskuję bezpłatnie książki na nagrody w konkursach językowych.


2. Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych i szkoły.
W trakcie trwania mojego stażu stale pogłębiałem swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Brałem udział w następujących radach szkoleniowych:
Przeciwdziałanie przemocy i agresji w szkole - XII 2014 r.,
Bezpieczeństwo w szkole - aspekt prawne - V 2015 r.,
Innowacje pedagogiczne - IX 2015 r.,
Efektywna współpraca w zespołach nauczycielskich - I 2016 r.,
Edukacja wartości dodanej - II 2016 r.,
Przepisy egzaminu maturalnego 2016 - IV 2016 r.,
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne - X 2016 r.
Coaching w szkole 2017 - I 2017 r.
Wypalenie zawodowe nauczycieli – III 2017 r.
Przepisy egzaminu maturalnego 2017 – IV 2017 r.

Ze względu na łatwość dostępu istotną rolę w doskonaleniu mojego warsztatu pracy odgrywa studiowanie literatury fachowej oraz czasopism dla nauczycieli dostępnych w formie elektronicznej. Swój warsztat wzbogacałem wykorzystując informacje i porady zawarte na stronach internetowych wydawnictw i stronach promujących naukę języka niemieckiego np. www.goetheinstitut.pl, www.nowaera.pl i tym podobne.
Dzięki uczestnictwu w szkoleniowych radach pedagogicznych wzbogaciłem swoją wiedzę i warsztat pracy. Uczestnictwo wszystkich nauczycieli w radach szkoleniowych daje możliwość wspólnego dzielenia się wiedzą. Wymiana poglądów i doświadczeń oraz śledzenie najnowszych trendów w dydaktyce daje szkole lepszą możliwość organizacji pracy oraz poszerzają zakres jej działań.

Praca nauczyciela wymaga stałego poszerzania wiedzy zarówno w obszarze nauczanego przedmiotu, jak i zakresie pedagogiki i metodyki. Aby wzbogacić własny warsztat i metody pracy na bieżąco uczestniczę w różnego rodzaju warsztatach, szkoleniach i konferencjach w ramach zewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
Brałem udział w następujących szkoleniach:
Warsztaty w ŚCDN „Spielevormittaga” - X-XI 2014 r.,
Warsztaty w ŚCDN „Przygotowanie do egzaminu maturalnego – efektywna realizacja podstawy programowej” - XI 2014r. - II 2015 r.,
Konferencja WSiP online „W oczekiwaniu na motyla. Jak pomóc dziecku przetrwać czas dojrzewania” WSiP - XII 2014 r.,
Konferencja WSiP online „Mit Aktion zur (Sprach-) Perfektion” - I 2015 r.,
Konferencja WSiP online „Niemiecki w akcji. To działa! - II 2015 r.,
Konferencja WSiP online „Trudności w nauce języków obcych i ich różnorakie przyczyny” - III 2015 r.,
Konferencja WSiP online „Żeby uczeń chciał chcieć! - IV 2015 r.,
Konferencja WSiP online „Fehlerprophylaxe im DaF-Unterricht proxis bezogen – wie man die interkulturelle Kompetenz der Lerner fördern kann” - V 2015 r.,
Konferencja WSiP online „Podręcznik to nie wszystko. Jak urozmaicić i wzbogacić lekcje języka niemieckiego.” - X 2015 r.,
Warsztaty w ŚCDN „XIII Dni Języków Obcych – Dzień Języka Niemieckiego” -
XI 2015 r.,
Konferencja WSiP online „Jak się uczyć? Czyli różne style i metody zdobywania wiedzy. - XII 2015 r.,
Konferencja WSiP online „Dialekte und Landeskunde” - III 2016 r.,
Retransmisja WSiP online „III Kongres Nauczycieli Języka Niemieckiego”-
IV 2016 r.,
Retransmisja WSiP online „IV Kongres Nauczycieli Języka Niemieckiego” Deutsch erfolgreich lehren! 7 Komponenten effektiven Deutschunterrichts. - X 2016 r.,
Odbyte przeze mnie szkolenia i warsztaty z pewnością podniosły moje kwalifikacje dydaktyczno-wychowawcze. Starałem się wykorzystywać cenne wskazówki przekazywane przez prowadzących szkolenia. Ustawiczne samodokształcanie może przeciwdziałać zjawisku zwanym „wypaleniem zawodowym”. Warto jest również pamiętać, iż podnoszenie kompetencji zawodowych nauczyciela ma duży wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły.
3. Pełnienie dodatkowych zadań i funkcji w szkole.
Każdego roku brałem udział w pracach komisji maturalnej z różnych przedmiotów na egzaminach pisemnych, pełniłem funkcję członka i przewodniczącego komisji na egzaminach ustnych gdzie przeprowadzałem i oceniałem egzamin z języka niemieckiego. Nadzorowałem przebieg egzaminu maturalnego zarówno w placówce gdzie jestem zatrudniony, jak również byłem oddelegowany do innej placówki. Podczas egzaminów czuwałem nad ich prawidłowym przebiegiem a po ich zakończeniu wykonywałem wszystkie obowiązki należące do członka lub przewodniczącego.
Przez cały okres stażu pracowałem systematycznie w komisjach próbnego egzaminu maturalnego, z którego sprawdzałem prace.
Dzięki pracy w komisjach maturalnych doskonalę swój warsztat pracy i umiejętności organizatorskie, które wykorzystuję do pracy dydaktycznej z moimi uczniami.

W trakcie trwania stażu w roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/2016 uczestniczyłem w pracach komisji poprawkowej z języka niemieckiego dla uczniów, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali ocenę niedostateczną. Przygotowywałem dla tych uczniów zestawy wymagań na egzamin poprawkowy a następnie zestawy egzaminacyjne zarówno na część pisemną jak i ustną z języka niemieckiego. Dbałem aby zestawy zawierały zadania i pytania na wszystkich poziomach wymagań.
Dla lepszego przybliżenia uczniom formy egzaminu poprawkowego zapoznaję ich z jego zasadami co pozwala zdającym uniknąć tremy i stresu. Komisja na egzaminie poprawkowym cechuje się życzliwym stosunkiem do egzaminującego.
Pracując w komisji poprawkowej obserwuję prawidłowości w brakach i niedociągnięciach w pracach uczniowskich, co jest niezmiernie przydatne w codziennej pracy dydaktycznej i planowaniu dalszych działań edukacyjnych. Pozwala mi to na głęboką analizę efektywności mojej pracy i doskonalenia warsztatu pracy.

W roku szkolnym 2014/2015 pełniłem funkcję wychowawcy klasy III. Pełniąc tę funkcję podejmowałem decyzje mające na celu ukształtowanie moich wychowanków na prawych i uczciwych ludzi, nie ulegającym grożącym im niebezpieczeństwom ze strony otaczającego ich świata. W bezpośrednich kontaktach z młodzieżą zawsze prezentowałem autentyzm i akceptację. Starałem się zachowywać naturalnie i spontanicznie, być otwartym i szczerym, bez względu na czas i miejsce. Był to trzeci rok pełnienia przeze mnie tej funkcji, więc wiedziałem, że rola wychowawcy jest moim priorytetowym zadaniem - w moich rękach jest los moich wychowanków. Z tego też powodu starałem się bardzo rzetelnie wypełniać rolę wychowawcy.
Systematycznie poszukiwałem nowych sposobów, aby lepiej zrozumieć postępowanie ucznia i znaleźć najlepszą drogę działania wobec niego. W tym celu opracowałem Plan Pracy Wychowawczej dla klas III, uwzględniający założenia planu wychowawczego i programu profilaktycznego szkoły. Tematykę zajęć dobierałem w taki sposób, aby zainteresować jak największą liczbę młodzieży, a jednocześnie zrealizować postawione sobie cele. W celu zwiększenia zaangażowania uczniów podczas godzin wychowawczych stosowałem różne formy i metody aktywności, np.: pogadanki, dramę, burzę mózgów, pokazy filmów, itp. Pod koniec pierwszego semestru przeprowadziłem ewaluację, która pozwoliła mi zmodyfikować i dostosować opracowany przeze mnie Plan Wychowawczy do potrzeb i zainteresowań uczniów.
Realizacja planu wychowawczego sprzyjała osiąganiu przez uczniów zadowolenia i sukcesów na miarę ich możliwości oraz osiąganiu zdrowia psychicznego, jak i fizycznego.

4. Prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniem zdolnym i słabym.
Przygotowywałem i przeprowadzałem testy diagnostyczne, które sprawdzały osiągnięte w ciągu roku szkolnego wiadomości i umiejętności uczniów z języka niemieckiego. Opracowywałem kryteria ich oceny. Badania przeprowadzałem w pierwszym i ostatnim miesiącu nauki danej klasy. Dokonywałem analizy otrzymanych wyników poszczególnych testów, określałem słabe i mocne strony efektów kształcenia, wyciągałem wnioski na podstawie, których dokonywałem modyfikacji planów wynikowych i stosowanych na lekcjach metod nauczania.
Analiza wyników badań osiągnięć uczniów oraz realizacja ich wniosków wpłynęła znacznie na podniesienie efektywności kształcenia, oraz pozwoliła na rozpoznanie możliwości edukacyjnych uczniów i pomoc uczniom mającym trudności w nauce.
Analiza wyników testów stwarzała każdemu następnemu uczniowi szansę rozwoju i pomocy w trudnościach. Realizacja wniosków pozwoliła na lepsze przygotowywanie uczniów do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego a szkoła osiąga sukcesy, których miarą są dobre wyniki egzaminów maturalnych ustnych i pisemnych z języka niemieckiego.

W okresie stażu prowadziłem zajęcia pozalekcyjne z języka niemieckiego wspierające zarówno ucznia zdolnego jak i mającego trudności w nauce. Zajęcia pozalekcyjne z uczniem słabym miały na celu wskazanie mu jego słabych stron i podjęcie pracy nad doskonaleniem tych umiejętności. Podczas pracy z uczniem słabym zawsze starałem się najpierw wskazać jego mocne strony a dopiero później koncentrować się na brakach, żeby w ten sposób podnieść samoocenę ucznia i zmotywować go do poprawy istniejących słabych stron. W ramach tych zajęć szlifowałem z uczniami słabymi te umiejętności, które nie zostały we właściwy sposób opanowane przez ucznia. Stosowane przeze mnie metody pracy to: praca z tekstem czytanym i słuchanym, tworzenie krótkich i dłuższych tekstów użytkowych oraz umiejętność mówienia. Praca z uczniem zdolnym językowo polegała na poszerzaniu wiedzy ucznia z różnych dziedzin wykraczające poza program klasy, w której uczeń odbywa naukę. Doskonalona umiejętność wśród uczniów to głównie mówienie.
Utworzenie tego typu zajęć językowych dla uczniów znacznie ułatwiło mi pracę na zajęciach obowiązkowych z języka niemieckiego. Dla mnie przyniosło wiele korzyści, miałem okazję realizować i pogłębiać własne zainteresowania.
Rozwijałem także swoje kompetencje dydaktyczne, które potem wykorzystałem na lekcjach. Pozalekcyjna praca z uczniami w dużym stopniu wpłynęła na lepsze relacje nauczyciel – uczeń. Funkcjonowanie takich zajęć uatrakcyjniło ofertę dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz wzmocniło realizację celów programowych naszej szkoły. Uczniowie pozyskali nowe umiejętności i dodatkową wiedzę w danej dziedzinie.


5. Przygotowanie uczniów i udział w różnych konkursach.
Podczas trwania stażu przygotowywałem uczniów do konkursów szkolnych: Przedmiotowego Konkursu z Języka Niemieckiego dla Szkół Gimnazjalnych Województwa Świętokrzyskiego, Olimpiady z Języka Niemieckiego oraz Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych. W trakcie pozalekcyjnych zajęć przygotowujących stwarzałem uczniom sprzyjający klimat do rozwijania ich zainteresowań i pasji. Uczestniczyłem wraz z nimi jako opiekun w /w konkursach.
Udział uczniów naszej szkoły w konkursach służy promocji szkoły i świadczy o wysokim poziomie kształcenia. Na poziomie szkolnym integruje społeczność szkolną oraz organizuje im spędzanie czasu wolnego. Uczniowie rywalizując w konkursach szkolnych dogłębnie poznają swoje możliwości i umiejętności, oraz ujawniają wówczas swoje talenty artystyczne.


6. Doskonalenie umiejętności wychowawczych.

„Wiele warunków składa się na dobre wychowanie,
lecz jeden wśród nich jest szczególnej wagi:
doskonałe wychowanie może być dziełem
tylko doskonałego wychowawcy.”
( W. Okoń )

Spośród wielu społeczności zawodowych nauczyciele stanowią jedną z kilku grup, dla których bezpośrednie relacje z człowiekiem oraz praca dydaktyczna i wychowawcza szczególnie wiąże się z realizacją podstawowych wartości moralnych. Tworzą one spójny zawodowy system etyczny, dlatego wykonywanie tego zawodu ma wymiar powołania, służy drugiemu człowiekowi w miejscu pracy i poza nią.
W trakcie odbywania stażu w roku szkolnym 2014-2015 byłem wychowawcą klasy III LO i dbałam o jak najlepszą integrację swoich uczniów. Potrzeba przynależności do grupy jest jedną z ważniejszych potrzeb młodego człowieka. Dominacja życia w grupach rówieśniczych, nad życiem w rodzinie wskazuje jak ważne jest, aby klasa szkolna była tą grupą, w której młodzież znalazłaby możliwość zaspokojenia swoich ważnych potrzeb społecznych. Zatem celem moim było stworzenie zintegrowanego zespołu klasowego, aby panowała w nim życzliwa atmosfera oparta na poczuciu bezpieczeństwa, wzajemnej akceptacji, zaufaniu i otwartym porozumiewaniu się. Starałem się aby lekcje wychowawcze dawały poczucie wspólnoty, stwarzały klimat zaufania i bezpieczeństwa oraz pobudzały aktywność uczniów. Dzięki ciągłemu wzmacnianiu relacji udało mi się zbudować zgrany zespół klasowy. Oddziaływałem wychowawczo na swoich podopiecznych poprzez rozmowy oraz organizację imprez klasowych takich jak: wigilie klasowe, mikołajki, walentynki, dzień chłopaka, dzień kobiet.
W pracy wychowawczo - opiekuńczej starałem się zadbać o kontakt z uczniem nie tylko w szkole, ale również na zewnątrz, wpajając młodym ludziom zasady dobrego i bezpiecznego zachowania oraz odpowiedniej uczniowskiej postawy. Dla ciągłego kształtowania umiejętności współżycia w grupie zorganizowaliśmy wspólnie trzydniową wycieczkę integracyjną na Święty Krzyż.
Stała praca nad budowaniem w klasie atmosfery bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania ograniczyła i zapobiegała wszystkim negatywnym zjawiskom w klasie. Imprezy klasowe wpływały na kształtowanie odpowiednich postawy uczniów. Wycieczka integracyjna umożliwiła mi ocenić zachowanie uczniów w różnych sytuacjach. Natomiast uczniowie rozwijali umiejętność współżycia w grupie.

Fundamentalnym czynnikiem efektywnego i skutecznego nauczania jest bez wątpienia motywacja uczniów odgrywająca niezwykle ważną rolę w zdobywaniu wiedzy i w karierze szkolnej uczniów. Bez chęci do nauki nie można tak naprawdę nauczyć się niczego, dlatego ciągłe motywowanie młodego człowieka jest tak ważne.
Moja rola polegała więc na tym, aby uzyskać poprzez swe działania jak najwyższy stopień motywacji. Jednak abym mógł motywować uczniów do pracy, sam musiałem tę motywację posiadać, gdyż zależność między poziomem motywacji uczniów i moim jest wprost proporcjonalna. W celu doskonalenia tych kompetencji stale się dokształcam, czytam czasopisma i książki fachowe, biorę udział w różnych szkoleniach i konferencjach pozwalających na wymianę doświadczeń.
W celu wciągnięcia uczniów do współtworzenia lekcji stosuję metody aktywne:
często korzystam z pomocy urządzeń audiowizualnych lub komputerowych aby informacje docierały poprzez różne zmyły, co sprzyja zapamiętywaniu,
przygotowuję tzw. handout czyli gotowe kserowane zadania lub ważne do lekcji informacje, dzięki czemu nie tracę czasu na dyktowanie oraz zmniejsza się prawdopodobieństwo pomyłki u ucznia na skutek błędnie zrozumianej informacji,
stosuję różne metod nauczania dostosowując je do tematu, staram się aby lekcje były atrakcyjne dla uczniów,
zwracam uwagę na potrzeby uczniów, pozwalam uczniom na zadawanie pytań w każdym momencie lekcji, czasami pozwalam też uczniom pofantazjować.
Stale pracuję nad udoskonaleniem kompetencji psychologicznych, które w dużej mierze zależą od mojego charakteru i temperamentu: pozytywne nastawienie do ludzi, optymizm i pogoda ducha. Moja postawa wobec ucznia jest otwarta i przyjazna. Postępuję tak, aby mój stosunek do świata udzielał się uczniom. Staram się być naturalny dzięki czemu zdobywam szacunek u uczniów. Jestem wobec nich uczciwy, sprawiedliwy, tolerancyjny, daję im prawo do błędu. Chwalę za najdrobniejsze osiągnięcia, gdyż nie tylko sprawia to przyjemność uczniom, ale pobudza do nowych, wytężonych działań.
Skłaniam uczniów do przejmowania kontroli nad własnym uczeniem się. Aby motywacja uczniów była skuteczna staram się jak najlepiej poznać każdego z nich, jego indywidualne potrzeby i zainteresowania, skłaniam uczniów do tego, by czuli się odpowiedzialni za własną naukę i aktywnie w nią się angażowali, nagradzam uczniów oraz zachęcam, by sami się nagradzali i byli dumni z tego, czego dokonali. Jestem konsekwentny i zdecydowany w sprawach reguł, nieprzekraczalnych granic i zadań. Widzę możliwość osiągnięcia sukcesu przez każdego ucznia dlatego zachęcam ich do brania udziału w imprezach i uroczystościach szkolnych (konkursy, apele, projekty) oraz do podejmowania działań na rzecz promowania szkoły (działalność w samorządzie szkolnym, udział w imprezach środowiskowych). Na lekcjach wychowawczych przeprowadzałem pogadanki na tematy np.: „Jak organizować sobie racjonalnie naukę”; „Jak uczyć się efektywnie i szybko”; „Budowanie poczucia własnej wartości”; „Jak mówić aby inni słuchali, jak słuchać innych”; „Stres, jak z nim walczyć”.
Wszystkie powyższe działania z całą pewnością przyczyniają się do zaistnienia właściwego klimatu, w którym uczniowie czują, że się o nich dba. Stworzenie dobrych relacji z uczniami i klimatu charakteryzującego się wzajemną troską i wsparciem, wyzwala uczniowską naturalną motywację do nauki. Celem pogadanek na lekcjach wychowawczych było modelowanie zachowań uczniów, profilowanie systemu ich wartości i podnoszenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Efektem zajęć było wyposażenie uczniów w taką wiedzę i kompetencje społeczne, które ułatwią im żyć w zgodzie samym z sobą i innymi.

Działania moje obejmowały aktywny udział w wywiadówkach klas szczególnie tych, w których występują duże trudności wychowawcze i edukacyjne.
Zawsze byłem i jestem gotowy podjąć rozmowy z rodzicami uczniów, którzy mają kłopoty. Służę radą, wyjaśniam sytuacje problemowe, wspólnie ustalam odpowiednie środki zaradcze i sposoby ich stosowania. W ramach współpracy z rodzicami moich uczniów organizowałem spotkania rodzicielskie, na których omawiałem bieżące sprawy klasowe oraz szkolne, przekazywałem informacje o wynikach w nauce i frekwencji, przedstawiałem i omawiałem sytuacje ucznia z uwzględnieniem potencjalnych przyczyn danej sytuacji oraz wskazań do dalszej pracy nad ewentualnym poprawieniem wyników w nauce. Dbałem o to aby spotkania z rodzicami moich uczniów przebiegały w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia. Ponadto, z rodzicami uczniów sprawujących największe kłopoty byłem w stałym kontakcie telefonicznym i elektronicznym. Rodzice byli na bieżąco informowani o zaistniałych problemach i podjętych działaniach wychowawczych.
Spotkania z rodzicami nie ograniczały się tylko do spraw dydaktyczno-wychowawczych, ponieważ poruszaliśmy wspólnie różne bieżące tematy nurtujące rodziców. W wyniku prowadzonych rozmów i wywiadów starałem się poznać warunki w jakich żyją uczniowie mojej klasy. Interesowałem się ich sytuacją zdrowotną i materialną. Zdobyte informacje służyły mi do indywidualizacji w pracy wychowawczej i dydaktycznej.
Podczas zebrań z rodzicami przeprowadzałem ankiety, realizowałem pogadanki na różne tematy, np.: „Kultura osobista uczniów”, „Prawa i obowiązki uczniów”, „Rola rodziców w wychowywaniu dzieci”.
Rodzice na początku roku szkolnego wyrażali swoje opinie i pomysły do ujęcia w planie pracy wychowawczym. Dzięki tym działaniom wpływałem systematycznie na podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców, którzy wiadomi omawianych problemów stawali się partnerami w nauczaniu i wychowaniu.
Uważam, że współpraca z rodzicami jest jednym z ważnych czynników wpływających na jakość pracy szkoły. Rozwiązywanie problemów na bieżąco pozwoliło zbudować pozytywne relacje na płaszczyźnie nauczyciel – uczeń – rodzic, a także wpłynęło na poprawę pracy dydaktyczno-wychowawczej. Dobra współpraca z rodzicami wpływa pozytywnie na wizerunek szkoły w środowisku lokalnym.

Wszystkie opisane przeze mnie działania w znaczący sposób wpłynęły na doskonalenie mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz na podwyższenie jakości pracy szkoły i przyniosły następujące efekty:

dla szkoły:
Kreowanie pozytywnego obrazu nauczyciela w środowisku lokalnym.
Podniesienie jakości pracy i kompetencji zawodowych nauczycieli.
Podniesienie wartości procesu dydaktyczno – wychowawczego.
Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
dla uczniów:
Bezpośredni kontakt z nowoczesnymi metodami, pomocami i środkami dydaktycznymi oraz zdobywanie wiedzy w nowoczesny i ciekawy sposób.
Kształtowanie umiejętności pracy w grupie.
Możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.
Inspirowanie do rozwijania swoich uzdolnień poprzez udział w konkursach.
Nowe doświadczenia i umiejętności zdobywane przez nauczyciela uatrakcyjniają prowadzone lekcje.
Mile i pożytecznie spędzają czas po lekcjach.
dla rodziców:
Mogą na bieżąco obserwować życie szkoły.
Mogą zapoznać się z podstawowymi dokumentami szkoły.
dla mnie:
Systematyczne podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i metodycznej.
Kształtowanie kreatywności i pomysłowości.
Zdobycie satysfakcji zawodowej z sukcesów o odnoszonych przez uczniów.
Nabywanie umiejętności organizacyjnych.
Budowanie pozytywnych relacji między szkołą a rodzicami.
Uatrakcyjnianie zajęć poprzez wykorzystanie doświadczeń zdobytych na różnych szkoleniach i kursach.
Poszerzanie doświadczeń, nie tylko z nauczanego przedmiotu.

§ 8 ust. 2 pkt 2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
W dzisiejszych czasach wykorzystanie w pracy nauczyciela technologii informacyjnej i komunikacyjnej to konieczność. Multimedia stwarzają niepowtarzalną szansę zmiany tradycyjnych metod nauczania na nowoczesne, bardziej intensywne i dostosowane do wyzwań, jakie niesie ze sobą rzeczywistość współczesnego świata. Ich zastosowanie w dydaktyce sprawia, że młodzież uczy się wykorzystywać je w sposób twórczy w różnych dziedzinach. Po raz kolejny przekonałem się, że multimedia i Internet umożliwiają w edukacji nie tylko wykonywanie pewnych czynności i zadań inaczej, ale wraz z nimi pojawiają się również nowe możliwości w zakresie i sposobach kształcenia. Nauczyłem się nowego podejścia wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych do konkretnych potrzeb określonych grup uczniów.

Zadania realizowane przeze mnie w tym zakresie:
1. Wykorzystanie komputera do codziennej pracy dydaktycznej.
2. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji.

1. Wykorzystanie komputera do codziennej pracy dydaktycznej.
W swojej pracy zawodowej wykorzystuję technologię komputerową do tworzenia różnorodnych materiałów dydaktycznych. Z pomocą komputera opracowuję testy, sprawdziany, kartkówki, karty pracy, słowniczki czy też inne pomoce dydaktyczne. W zależności od potrzeb opracowuję scenariusze lekcji i imprez szkolnych, ankiety dla uczniów i dla rodziców czy prezentacje multimedialne. Przygotowuję materiały do pracy z uczniami by zwiększyć atrakcyjność zajęć. Umiejętność obsługi komputera pozwala mi na efektywne przygotowanie sprawozdań, materiałów na gazetki okolicznościowe, pisanie pism urzędowych, programów i innych dokumentów szkolnych.
W codziennej pracy korzystam z komputera, rzutnika, drukarki i skanera.
Dzięki technologii komputerowej dokumentacja prowadzona jest przejrzyście, estetycznie i czytelnie. Własny warsztat pracy jest uporządkowany i na bieżąco udoskonalany. Opracowywanie niektórych materiałów metodą komputerową ułatwia ich wizualizację, co w pełni odpowiada najbardziej preferowanemu wśród uczniów sposobowi percepcji. W ten sposób wzbudzam w nich zainteresowanie przedmiotem i skłaniam do samodzielnego poszukiwania wiedzy.

Na bieżąco korzystam z serwisów oświatowych, gromadzę szereg niezbędnych i aktualnych informacji, a ciekawe pomysły dydaktyczne i wychowawcze wykorzystuję w pracy pedagogicznej. Uczniom przekazuję informacje dotyczące ciekawych i przydatnych adresów www.
Pogłębiając swoją wiedzę oraz poszukując informacji potrzebnych w pracy własnej korzystałem z różnych stron internetowych, np.: www.wszpwn.com.pl, www.wsip.com.pl, www.oke.lodz.pl, www.kuratorium.kielce.pl, www.literka.pl, www.nadzor-pedagogiczny.pl, www.profesor.pl, www.znp.edu.pl, www.eduinfo.pl, www.awans.net, www.edunews.pl, www.cke.edu.pl, www.szkolnictwo.pl, www.google.de, www.langenscheidt.de i wielu innych. Dzięki edukacyjnym stronom internetowym studiuję przepisy prawa oświatowego a zasoby portali edukacyjnych wykorzystuję na lekcjach języka niemieckiego, godzinach wychowawczych i zajęciach pozalekcyjnych. Systematycznie korzystam z linków do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, gdzie śledzę zagadnienia związane z egzaminem maturalnym, ściągam pliki z przykładowymi arkuszami egzaminacyjnymi.
Ciekawe i przydatne informacje gromadzę do dalszego wykorzystania.
Jako nauczyciel, który korzysta na bieżąco z Internetu, mam możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń z innymi nauczycielami z całej Polski i pozyskiwania informacji o nowościach na rynku wydawniczym. W moim komputerze stworzyłem biblioteczkę materiałów internetowych, które usprawniają moją codzienną pracę.
Korzystanie z Internet to ustawiczne samokształcenie. Dzięki zasobom Internetu pogłębiam swoją wiedzę, doskonalę swój warsztat pracy i gromadzę przydatne informacje. Zgromadzone dane wykorzystuję dla potrzeb własnych, jak również dzielę się nimi z uczniami i innymi nauczycielami. Zajęcia prowadzone przeze mnie są urozmaicone i atrakcyjniejsze, proces dydaktyczny bogatszy.

W swojej pracy coraz częściej korzystam z programów komputerowych, które pobudzają aktywność uczniów i motywują do pracy. Komputer ma duże znaczenie zarówno w pracy grupowej jak i indywidualnej z uczniem. W trakcie zajęć zachęcam uczniów do nauki przy pomocy ćwiczeń interaktywnych oferowanych na stronach wydawnictw. Lekcje powtórzeniowe z wykorzystaniem tych ćwiczeń zachęcają uczniów do takiej formy nauki języka obcego. Prowadzę lekcje metodami aktywizującymi np. z wykorzystaniem Internetu - www.deutschland.de, www.goethe.de, www.kulturportal-deutschland.de, www.meine-stadt.de. Staram się także angażować uczniów do wykorzystywania komputera w celu przygotowania różnych materiałów pomocnych na zajęciach oraz prac domowych.
Podczas codziennych zajęć w szkole uczniowie mają okazję zauważyć, jak przydatna okazać się może technologia informacyjna i komunikacyjna. Posiadam w swoich zbiorach programy edukacyjne oraz encyklopedie i słowniki multimedialne i w związku z tym zaproponowałem uczniom wykorzystywanie tych programów na zajęciach. Okazało się, iż ta forma pracy wyzwoliła u niektórych uczniów ogromną aktywność i ciekawość poznawczą. Uczniowie mieli możliwość poznać wiele zasobów witryn edukacyjnych, nauczyć się korzystania ze słowników multimedialnych i translatorów językowych.
Poprzez korzystanie ze sprzętu informatycznego uczeń optymalnie wykorzystuje swoje możliwości. Można w atrakcyjny dla ucznia sposób kształtować jego percepcję, koncentrację uwagi, możliwości poznawcze, motywację i sferę emocji. Stosowanie programów multimedialnych w nauczaniu przynosi ogromne korzyści dla ucznia. Obrazy i dźwięki przedstawiają rzeczywistość w sposób różnorodny i ciekawy. W porównaniu do innych środków dydaktycznych komputer wyzwala dużą aktywność i zainteresowanie uczniów. Jednocześnie uczniowie uczą się traktować komputer jako narzędzie pracy, a nie tylko rozrywki.
W swojej codziennej pracy podczas stażu, jak i wcześniej, staram się maksymalnie wykorzystywać i doskonalić umiejętność stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, która pomagała mi w podniesieniu poziomu mojej pracy, co z pewnością przekłada się na podwyższenie jakości pracy szkoły.
Poprzez taką formę nauki wzrosła motywacja uczniów do nauki języka niemieckiego. Uczniowie rozwijają swoje kompetencje językowe i techniczne. Zaczęli również korzystać z niemieckojęzycznych stron internetowych, przez co na bieżąco rozwijają sprawność czytania i pogłębiają wiedzę o kraju nauczanego języka. Warunkiem integracji multimediów z działaniami uczniów i nauczycieli jest uwzględnienie możliwości, potrzeb i przygotowania się uczącego. Internet to ocean niezliczonych korzyści, choć bywają też straty. Wykorzystując komputer w pracy z młodzieżą jednocześnie kształtuję u niej umiejętność eliminacji niepotrzebnych treści z zalewu informacyjnego w Internecie.

Komputer jest stałym i niezbędnym narzędziem mojej pracy. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest skutecznym sposobem wspierania procesów oddziaływań edukacyjno – wychowawczych. Wykorzystałem komputer do samodzielnego przygotowania i sporządzenia całej dokumentacji związanej z awansem zawodowym.
Opracowuję w formie elektronicznej sprawozdania z pracy nauczyciela, sprawozdania z pracy przedmiotowego zespołu języków obcych, programy i plany pracy, analizy z egzaminów maturalnych i inne. Wyniki egzaminacyjne opracowuję w formie tabelarycznej lub graficznej.
We wrześniu 2012 roku w szkole wprowadzony został „elektroniczny dziennik lekcyjny”. Prowadzenie takiej formy dokumentacji ułatwiło mi pracę jako nauczyciela i wychowawcy, nauczyło systematyczności.
Dziennik elektroniczny to dziś nie tylko wymóg, ale i pomoc z której każdy nowoczesny nauczyciel z chęcią korzysta. Przejrzysta forma pozwala kontrolować stan obecności ucznia na zajęciach, jego postępy w nauce, a niekiedy i pomóc zgłębić przyczynę jego problemów.
Dzięki technologii komputerowej sprawozdania przedstawiane nauczycielom na radach pedagogicznych, czy rodzicom na zebraniach są przejrzyste i czytelne. Wykresy z zestawieniem danych przedstawiane uczniom na tablicach w szkole pozwalają analizować wyniki i zachęcają uczniów do rywalizacji.
Konsekwentne korzystanie z elektronicznego dziennika daje do ręki narzędzie pomocne w pracy z uczniem, pomaga na stworzenie indywidualnego podejścia do każdego ucznia, a zaoszczędzony (w porównaniu z klasycznym dziennikiem) czas można przeznaczyć na pracę z uczniami.

2. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji.
Współczesna technologia informacyjna ma olbrzymi wpływ na życie pojedynczego człowieka, jak i całego społeczeństwa. Znajduje to swoje odbicie w procesie nauczania i wychowania. W zreformowanej szkole komputer jest niezastąpionym narzędziem edukacyjnym – bardzo ważnym źródłem informacji i przekazu. Wykorzystując jego możliwości mam stały kontakt z innymi nauczycielami, oraz dostęp do wszelkich aktualności. Na bieżąco śledzę oferty szkoleń i kursów ŚCDN w Kielcach oraz oferty wydawnictw. Zabieram głos w forach dyskusyjnych dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Wykorzystując pocztę elektroniczną, komunikuję się z różnego rodzaju instytucjami i wydawnictwami (np. zamawiam publikacje).
Szerokie wykorzystanie usług internetowych usprawnia znacząco moją pracę. Świat zmierza obecnie coraz większymi krokami w stronę społeczeństwa informacyjnego, a Internet staje się prowadzącą ku niemu drogą, którą powinien kroczyć współczesny nauczyciel.
Dzięki dostępowi do Internetu korzystam z uczestnictwa w szkoleniach na platformie e-learningowej. Jest to wygodna forma szkoleń, bez wychodzenia z domu, a jeżeli obowiązki nie pozwalają na wzięcie udziału w takim szkoleniu w określonym terminie, zawsze można sięgnąć do jego retransmisji.
Opublikowałem w Internecie na portalu www.profesor.pl swoje dokumenty związane z awansem zawodowym (plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego, sprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o tytuł nauczyciela dyplomowanego).
Dzięki stałemu pogłębianiu umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną moja praca wychowawcy i nauczyciela przyczyniła się do wzrostu jakości pracy szkoły. Mam swój wkład w rozwijaniu wyobraźni, kreatywności i pomysłowości u uczniów. Wykorzystanie technologii komputerowej ułatwia mi pracę w charakterze nauczyciela oraz skraca czas przygotowania się do zajęć, zyskuję możliwość sprawnego zbierania i analizy danych, pogłębiłem swoją wiedzę i umiejętności w dziedzinie technologii informacyjnej.

Stosując technologię informacyjną, a zwłaszcza programy edukacyjne i multimedialne w nauczaniu języka obcego oraz pracy nauczyciela i wychowawcy, uzyskałem następujące efekty:

dla szkoły:
Czytelnie i estetycznie opracowane dokumenty.
Proces kształcenia maksymalnie zindywidualizowany (każdy uczeń jest inny i pracuje w innym tempie).
Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez samodoskonalenie się nauczyciela.
Promocja i rozpowszechnianie działań szkoły w środowisku lokalnym i na portalach internetowych.
dla uczniów:
Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, pomysłowości poprzez kontakt z nowoczesnymi środkami dydaktycznymi.
Urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych.
Kształtowanie bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnej.
Zdobywanie nowych umiejętności.
Rozbudzanie zainteresowania technologiami informatycznymi.
Wzrost efektywności nauczania.
Rozwijanie samodzielności i kształtowanie postaw poszukujących i twórczych.
dla rodziców:
Możliwość zapoznania się z podstawowymi dokumentami szkoły.
Możliwość śledzenia na bieżąco uroczystości szkolnych i klasowych dzięki umieszczanym na stronie internetowej szkoły informacjom i zdjęciom.
Poznanie korzyści płynących z edukacji informatycznej.
Możliwość bieżącego monitorowania postępów w nauce swoich dzieci.
dla mnie:
Usprawnienie wykonywania różnorodnych zadań wynikających z potrzeb tworzenia ankiet, testów i sprawdzianów.
Opracowanie trwałych materiałów dydaktycznych, prezentacji multimedialnych.
Rozwój przez samodokształcanie.
Poszerzanie wiedzy metodycznej i merytorycznej.
Otwarcie się na nowe możliwości kształcenia i komunikacji.
Uporządkowana dokumentacja swojej pracy.
Stały kontakt z innymi nauczycielami języka niemieckiego i wymiana doświadczeń zawodowych.
Stały dostęp do aktualnych informacji.


§ 8 ust. 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Aby móc dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem trzeba mieć pewne niezbędne cechy, które ułatwiają ten proces. Przed przystąpieniem do pisania planu rozwoju zawodowego analizowałem swój potencjał, zastanawiałem się, jakie cechy posiadam, które mogę wykorzystać współpracując z nauczycielami. Stwierdziłem, że jest to otwartość, kreatywność, opanowanie, cierpliwość oraz zaangażowanie w pracę. Moje umiejętności i wiedza, którymi mogłem dzielić się z innymi są skutkiem udziału w radach szkoleniowych, warsztatach, konferencjach oraz samokształcenia. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem rozpoczyna się już w momencie wielu rozmów i dyskusji na przerwach, po lekcjach oraz na spotkaniach zespołów przedmiotowych. Najczęściej dzieliłem się wiedzą na temat stosowanych przez mnie metod pracy, sposobu oceniania na lekcjach oraz rozwiązywania problemów wychowawczych i organizacyjnych.

Zadania realizowane przeze mnie w tym zakresie:
1. Współpraca z innymi nauczycielami języka niemieckiego i nauczycielami innych przedmiotów.
2. Udział w pracach przedmiotowego zespołu języków obcych.
3. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

1. Współpraca z innymi nauczycielami języka niemieckiego i nauczycielami innych przedmiotów.
Współpraca z innymi nauczycielami jest nieodłącznym elementem moich działań dydaktyczno-wychowawczych na terenie szkoły. Dzieliłem się wiedzą oraz materiałami pomocnymi do realizacji konkretnych tematów na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych. Przekazywałem pomysły, artykuły z gazet i Internetu, testy, sprawdziany i materiały ćwiczeniowe innym nauczycielom. Współpraca między nami przejawiała się również podczas organizowania imprez szkolnych, konkursów, szkoleń. Polegała na wspólnym planowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu wszelkiej działalności dydaktyczno-wychowawczej. Udostępniałem innym nauczycielom wypracowaną dokumentację i zgromadzone pomoce dydaktyczne. Współpracując z kolegami z pracy każdego roku organizowaliśmy dni otwarte dla uczniów gimnazjalnych.
Brałem udział w przygotowaniu, a następnie sprawowałem opiekę nad uczniami prezentującymi swoje osiągnięcia podczas imprez szkolnych takich jak:
- Europejski Dzień Języków Obcych. Wrzesień 2014, Wrzesień 2015
- Dzień Europy. Maj 2015, Maj 2016
We współpracy z innymi nauczycielami przygotowaliśmy uczniów do udziału w uroczystościach środowiskowych:
- Dni Małogoszcza 2015
- 25- lecie Powstania Liceum Ogólnokształcącego w Małogoszczu, Wrzesień 2016
Wspólnie organizowaliśmy szkolenia w zakresie Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego:
- Innowacje Pedagogiczne, Wrzesień 2015
- Analiza przepisów Matura 2016, Kwiecień 2016
Służyłem pomocą innym nauczycielom w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych współpracując z pedagogiem szkolnym i samorządem uczniowskim.
Dzięki stałej współpracy z innymi nauczycielami, ciągle wzbogacam i doskonalę własny warsztat pracy, co niewątpliwie ma wpływ na lepszą jakość pracy szkoły. Udostępniając zasoby własnej biblioteczki i dzieląc się zgromadzonymi przez siebie materiałami, przyczyniam się do podniesienia poziomu pracy dydaktycznej moich koleżanek i kolegów, oraz ich własnego rozwoju.


2. Udział w pracach przedmiotowego zespołu języków obcych.
Przez cały okres stażu aktywnie uczestniczyłem w zebraniach i pracach zespołu języków obcych. Naszym celem była wymiana spostrzeżeń i doświadczeń, planowanie wspólnej pracy, rozwiązywanie problemów wychowawczych oraz wspólne opracowywanie i modyfikacja planów nauczania, testów i sprawdzianów dla uczniów. Spotkania te okazały się niezwykle korzystne dla poprawy jakości naszej pracy.
We współpracy z innymi członkami zespołu opracowywałem, uaktualniałem, udoskonalałem i realizowałem plany wynikowe, wymagania edukacyjne i program zajęć pozalekcyjnych. W ramach współpracy w zespole na bieżąco wymienialiśmy się poglądami, pomysłami, materiałami do zajęć, konsultowaliśmy wybór podręczników do realizacji w danym oddziale, a także wyniki uzyskiwane przez uczniów formułując wnioski do dalszej pracy w każdej klasie. Zasadnicze cele, nad którymi pracowaliśmy w zespole przedmiotowym to wyznaczenie kierunków współpracy i planowanie działań na dany rok szkolny. Konsultowaliśmy udział uczniów w konkursach, poruszaliśmy kwestie współpracy i pedagogizacji rodziców, rozwiązywaliśmy zaistniałe problemy wychowawcze i dydaktyczne. Ponadto skupialiśmy się nad opracowaniem form pomocy uczniom zdolnym czy słabym.
Z myślą o tych uczniach opracowałem programy pracy na lekcjach języka niemieckiego z uczniem słabym oraz z uczniem zdolnym, które wspólnie w ramach pracy zespołu zostały omówione i ocenione.
W latach, w których pełniłem funkcję wychowawcy, w oparciu o Szkolny Program Wychowawczy, sugestie rodziców i uczniów opracowałem plan wychowawczy, w tym tematykę godzin wychowawczych, który skonsultowałem z kolegami z zespołu.
Wspólnie opracowaliśmy program indywidualnych zajęć języka niemieckiego dla ucznia z zaburzeniami rozwojowymi.
Przez cały okres stażu prowadziłem zajęcia indywidualne z uczniami, którzy wymagali indywidualnego toku nauczania. Byli to uczniowie, u których od razu dało się zauważyć, że nauka języka niemieckiego dostarcza im nie lada trudności. Zajęcia z takimi uczniami odbywały się w systemie 1 godziny tygodniowo i tempo pracy było bardzo wolne. Na udział w takich zajęciach zapraszałem pedagoga szkolnego jak również innych nauczycieli, konsultując z nimi metody pracy. Pedagog szkolny dokonując obserwacji stosowanych przeze mnie metod oceniał trafność ich wyboru i przekazywał cenne uwagi.
W ramach pracy z uczniem zdolnym prowadziłem zajęcia otwarte, na których obecni byli inni nauczyciele. Raz był to jeden nauczyciel, innym razem dwóch moich kolegów. Podczas takich zajęć uczniowie jeszcze bardziej wykazywali się swoimi zdolnościami i samodzielnością podczas prezentowania swoich umiejętności językowych.
Sukcesem jest również to, że zaszczepiłem nauką języka niemieckiego także u innych nauczycieli, niezależnie od tego jakimi kierowali się pobudkami, czy zaimponowanie mi, czy też uczniom.
Opracowanymi planami pracy dzieliłem się z innymi nauczycielami języków obcych, ponieważ moim zadaniem jako członka tego zespołu jest przede wszystkim współpraca z innymi nauczycielami.
Praca zespołowa daje wiele satysfakcji, szczególnie wtedy, gdy widać efekty. Konsultowanie przygotowanych przez siebie materiałów do pracy z bardziej doświadczonymi nauczycielami, zwiększa we mnie pewność siebie. Podczas pracy z członkami zespołu językowego rozwijam swoje kompetencje dydaktyczne, które potem wykorzystuję na lekcjach. Efekty wspólnej pracy wpływają na ofertę dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz wzmacniają realizację celów programowych naszej szkoły. Otwartość relacji między pedagogiem a nauczycielem ułatwia poszukiwanie skutecznych sposobów pracy z młodzieżą.

Wraz z innymi nauczycielami zespołu językowego opracowałem Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego, wspólnie dokonaliśmy również jego modyfikacji. Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych oraz Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
Wymiana doświadczeń i poglądów z koleżankami i kolegami w mojej szkole przyczyniła się do udoskonalenia naszych warsztatów pracy oraz zapewniła wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.


Udział w pracach zespołu umożliwił mi zdobywanie wiedzy dzięki wewnątrz zespołowym szkoleniom dotyczącym procedur przygotowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz zasad i kryteriów oceniania zarówno długich i krótkich form pisemnych oraz egzaminu ustnego omawiając i analizując poszczególne jego zadania.
Po udziale w konkursach, warsztatach i szkoleniach zdawałam relację z udziału na forum zespołu.
Opracowałem, corocznie w trakcie trwania stażu, analizy egzaminu maturalnego z języka niemieckiego (również próbnego), które posłużyły uczniom, ich rodzicom i mnie w udoskonalaniu sprawności językowych moich uczniów w przygotowaniu do egzaminu maturalnego.
Coroczne analizowanie osiągnięć uczniów z egzaminów maturalnych z języka niemieckiego przyczynia się do poprawy wyników osiąganych na egzaminie maturalnym pisemnym i ustnym. Natomiast dokonywanie analizy wyników egzaminów próbnych daje uczniom jeszcze szansę nadrobienia braków w posiadanej wiedzy i zdobytych umiejętnościach.

We współpracy z innymi kolegami z zespołu językowego opracowałem w ciągu trwania stażu program naprawczy z języka niemieckiego, co miało na celu poprawę wyników w kilku klasach uczących się języka niemieckiego, a następnie w przyszłości uzyskanie dobrych wyników z egzaminu maturalnego z języka niemieckiego. W trakcie trwania stażu po wynikach maturalnego egzaminu z języka niemieckiego założyłem następujące cele: zintensyfikować ćwiczenia w oparciu o rozumienie ze słuchu, pracować z młodszymi klasami głównie nad stylem pisania, tworzenia tekstów krótkich i dłuższych tekstów użytkowych; pracować nad poprawnością językową uczniów, formą listów i stylem pisania. Uczniowie zapoznawali się systematycznie ze słownictwem do poszczególnych działów tematycznych. Doskonalili swoje umiejętności językowe poprzez ćwiczenia ze słownictwem dotyczącym różnej tematyki. Starałem się stwarzać uczniom jak najwięcej możliwości do wypowiedzi ustnych, poprzez które utrwalane było już nabyte przez nich słownictwo oraz poprawne użycie struktur gramatycznych. Zdawalność z języka niemieckiego zarówno z części ustnej jak i pisemnej wyniosła kolejny rok z rzędu 100%.
Uczniowie zdobyli większą swobodę mówienia i nauczyli się spontanicznie reagować w różnych sytuacjach życia codziennego poprzez poprawne stosowanie wyrażeń i zwrotów w języku niemieckim. Nauczyli się również tworzyć krótkie i dłuższe formy tekstów stosując przy tym poprawnie zasady gramatyki.
Wspólna praca z kolegami z zespołu przyniosła efekty w postaci wyników maturalnych osiąganych przez naszych abiturientów na wysokości 94% z egzaminu w części pisemnej i 98% w części ustnej.


3. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli uczących języka niemieckiego w naszej szkole zebrałam i przygotowałam materiały dydaktyczne pomocne w prowadzeniu lekcji z tego przedmiotu. Jest to zbiór słownictwa oraz ćwiczeń, które mają na celu przygotować uczniów do egzaminu maturalnego z tego języka.
Opracowałem i udostępniłem innym nauczycielom naszej szkoły sporządzone przez siebie testy sprawdzające oraz materiały dydaktyczne, które zebrałem w pracowni języka niemieckiego. Inni nauczyciele mogą korzystać z czasopism, podręczników, słowników, płyt CD, map, folderów, plakatów i wielu innych pomocy.
Opublikowałem w Internecie na portalu www.profesor.pl, swoje dokumenty związane z awansem zawodowym.
Poprzez dzielenie się własnym warsztatem pracy pogłębiam swoje umiejętności i doświadczenia. Z udostępnionych przeze mnie materiałów mogą korzystać inni nauczyciele, wychowawcy oraz uczniowie. Bardzo ważną kwestią, jeżeli chodzi o umiejętności dzielenia się wiedzą, są predyspozycje osobowościowe. W miarę potrzeb, zawsze chętnie służę wsparciem i radą.

Nauczyciel powinien nieustannie doskonalić swoją wiedzę i umiejętności, aby sprostać wymaganiom i potrzebom swoich wychowanków oraz czerpać satysfakcję z wykonywanego zawodu. Powinien także dzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Umiejętnie dzieląc się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, uzyskałem następujące efekty:

dla szkoły:
Podczas dzielenia się własnym warsztatem pracy podwyższam jakość funkcjonowania szkoły.
Wspólna praca jest formą samodoskonalenia zawodowego. Rozwija horyzonty i warsztat pracy nauczycieli. Integruje grono pedagogiczne.
Szkoła jest postrzegana jako placówka rozwijająca uzdolnienia i zainteresowania.
Szkoła promuje swoją działalność i osiągnięcia uczniów w środowisku lokalny, podwyższa jakość pracy.
Nauczyciele chętnie podejmują się ciekawych przedsięwzięć i działań na rzecz szkoły, stosują ciekawe metody pracy na lekcjach.
Kadra pedagogiczna stale doskonali się.
Poprzez wymianę doświadczeń podwyższa się poziom nauczania i wychowania w szkole, uczniowie osiągają lepsze wyniki w nauczaniu.
W szkole pracują kreatywni nauczyciele.
dla uczniów:
Biorą aktywny udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych przeze mnie.
Poprzez stałe doskonalenie zawodowe nauczycieli mają możliwość lepszego pogłębiania wiedzy i umiejętności.
Uczestniczą w coraz ciekawszych lekcjach.
Pracują nowoczesnymi metodami na zajęciach.
Są tolerancyjni, otwarci na kontakty międzyludzkie i chętniej pomagają innym.
Uzyskują lepsze wyniki w nauce i zachowaniu.

dla mnie:
Wspólna praca z innymi nauczycielami zmusza do samorealizacji i analizy własnych kompetencji.
Podczas dzielenia się własnym warsztatem pracy pogłębiam umiejętności i doświadczenia.
Zdobywam nowe doświadczenia, łatwiej wykonuję działania szkolne.
Mam większą wiedzę na temat nauczania i wychowania.
Pogłębiam wiedzę na temat aktywnych metod pracy z uczniem.
Mam dużą satysfakcję z pracy zawodowej co ma wpływ na wzrost mojego autorytetu i wysoką ocenę mojej pracy.
Nabieram doświadczenia w sprawnym komunikowaniu się i przekazywaniu informacji.
Mam coraz większe umiejętności do pracy zespołowej.


§ 8 ust. 2 pkt 4b Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Nauczyciel znający zasady i wymogi egzaminu maturalnego może stosować odpowiednie metody nauczania, właściwie dobierać program i kłaść większy nacisk na wybrane treści kształcenia. W codziennej pracy może stosować takie same kryteria oceniania, by lepiej przygotować uczniów do egzaminu maturalnego a tym samym wpływać na jakość pracy szkoły.

Zadania realizowane przeze mnie w tym zakresie:
1. Udział w kursie i pełnienie funkcji egzaminatora OKE.
2. Pełnienie funkcji przewodniczącego oraz członka komisji na maturach ustnych.
3. Pełnienie funkcji członka komisji na maturach pisemnych.

1 . Udział w kursie i pełnienie funkcji egzaminatora OKE.
Posiadając kwalifikacje określone w art. 9c ust. 3 ustawy o systemie oświaty, złożyłem wniosek o przyjęcie mnie na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów z zakresu egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.
Mój wniosek został zakwalifikowany i w lutym 2015 roku uczestniczyłem w zajęciach organizowanych przez OKE w Łodzi, których celem było poznanie systemu oceniania i egzaminowania zewnętrznego, rozwinięcie u uczestników umiejętności konstruowania zadań, trafnego, rzetelnego i obiektywnego sprawdzania, punktowania i oceniania zadań otwartych przy zastosowaniu ustalonych kryteriów oceniania i przyjętych schematów punktowania.
W czasie szkolenia zapoznałem się z procedurą przeprowadzania egzaminu maturalnego, ze standardami egzaminacyjnymi, czynnościami egzaminatora, rodzajami błędów uwzględnianych przez egzaminatorów oraz z przykładowymi zadaniami egzaminacyjnymi. 34 godzinne szkolenie dla kandydatów na egzaminatora zakończone było egzaminem, który zaliczyłem pozytywnie. Uzyskałam kwalifikacje w zakresie egzaminu maturalnego z języka niemieckiego. Otrzymałem decyzję o wpisie do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.
Po uzyskaniu kwalifikacji zgłosiłem swoją kandydaturę do pracy jako egzaminator oceniający prace uczniów z egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016, jednak nie zostałem powołany.
Posiadając uprawnienia również do sprawdzania prac z egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 dokonam zgłoszenia do pracy jako egzaminator oceniający prace uczniów z egzaminu gimnazjalnego. W kwietniu 2017 r. zostałem powołany przez OKE w Łodzi na egzaminatora w sesji egzaminacyjnej nr 172 do sprawdzania prac uczniów z egzaminu języka niemieckiego w dniach 5 - 6 maja 2017 r. w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, gdzie sprawdziłem ponad 70 prac uczniów.
Mam zamiar w kolejnych latach uczestniczyć w pracach jako egzaminator oceniający prace uczniów z egzaminu maturalnego.
Niewątpliwie praca w komisji wpływa na udoskonalenie zdobytych wcześniej umiejętności w zakresie oceniania.
W okresie trwania stażu sprawdzałem prace z próbnych egzaminów dojrzałości, wyniki omawiałam z młodzieżą, podkreślając na jakie kwestie językowe muszą jeszcze zwrócić uwagę.
Zdobycie kwalifikacji egzaminatora otworzyło przede mną szereg nowych zadań, zmotywowało mnie do dalszej pracy w tym zawodzie i nauczyło nowych sposobów oceniania i nauki języka niemieckiego.
Myślę, że odbyty kurs na egzaminatora zadziałał na mnie i na moją pracę pozytywnie. Uważam, że każdy nauczyciel powinien ubiegać się o bycie egzaminatorem, ponieważ w ten sposób może sprawdzić również i samego siebie. Dzięki uzyskanym kwalifikacjom, zauważyłam jakie są najczęstsze braki uczniów w zakresie sprawdzanych standardów egzaminacyjnych i jakie błędy popełniają najczęściej.


2. Pełnienie funkcji przewodniczącego oraz członka komisji na maturach ustnych.
Przez cały okres trwania stażu aktywnie uczestniczyłem w pracach komisji maturalnej. Pełniłam funkcję przewodniczącego i kilkakrotnie byłem członkiem zespołu przeprowadzającego ustny egzamin maturalny z języka niemieckiego w Liceum Ogólnokształcącym w Chęcinach.
Corocznie, na zajęciach dodatkowych przygotowywałem i przeprowadzałem próbną maturę ustną by uczniowie mieli możliwość ocenić stan swojej wiedzy oraz posiadanych umiejętności. Próbny egzamin miał pokazać przyszłym abiturientom, jakie braki muszą uzupełnić, by móc jak najlepiej zdać maturę z języka niemieckiego.
Stosując na bieżąco umiejętności oceniania modelu egzaminu maturalnego z języka niemieckiego mogę właściwie kształtować programy i stosować odpowiednie metody nauczania co ułatwia mi przygotowanie uczniów do matury i bezpośrednio wpływa na jakość pracy a tym samym wyniki uczniów.


3. Pełnienie funkcji członka komisji na maturach pisemnych.
Wielokrotnie pełniłam funkcje przewodniczącego lub członka szkolnego zespołu nadzorującego przebieg egzaminu maturalnego pisemnego z różnych przedmiotów w naszej szkole, a także w Liceum Ogólnokształcącym w Chęcinach. Aktywne wykonywanie zadań przewodniczącego i członka komisji egzaminacyjnej pozwala na bieżąco śledzić zmiany w przepisach i lepiej przygotować uczniów do egzaminu maturalnego, co wiąże się z podniesieniem jakości pracy szkoły.

Wykonując zadania członka i przewodniczącego komisji egzaminu maturalnego, uzyskałam następujące efekty:

dla szkoły:
Posiada czytelnie i estetycznie opracowania przeprowadzonych w szkole diagnoz wewnętrznych i zewnętrznych.
Posiada wykwalifikowanego nauczyciela do pełnienia funkcji egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.
Nauczyciele z zespołu języków obcych zostali przeze mnie zapoznani z głównymi zadaniami egzaminatora, standardami egzaminacyjnymi oraz rodzajami błędów popełnianych przez uczniów.
dla uczniów:
W sposób rzetelny przygotowywani są do egzaminu maturalnego.
Zapoznawani są z ustalonymi kryteriami oceniania i przyjętymi schematami punktowania.
Rozwiązują próbne diagnozy wewnętrzne z zadaniami o podobnym charakterze co zadania z egzaminu maturalnego.
Znają zasady oceniania zewnętrznego i poznają typowe błędy popełniane przez uczniów w arkuszach egzaminacyjnych.
Osiągają co rok zadowalające wyniki z egzaminu maturalnego, zdawalność 100%.
dla rodziców:
Mają możliwość zapoznania się z wynikami diagnoz próbnych.
Czują się pewniej wiedząc dobrze przygotowanego nauczyciela, który rzetelnie przygotuje uczniów do egzaminu maturalnego.
dla mnie:
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji do pełnienia funkcji egzaminatora w zakresie egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.
Systematyczne doskonalenie swoich umiejętności w zakresie oceniania prac maturalnych.
§ 8 ust. 2 pkt 4c Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

W trakcie mojej pracy w zawodzie nauczyciela staram się na każdym kroku poszerzać zakres działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Zadania realizowane przeze mnie w tym zakresie:
1. Podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły w środowisku.
2. Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kulturalnych.
3. Przygotowanie Dnia Języka Niemieckiego.


1. Podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły w środowisku.
Corocznie w naszej szkole organizowane są Dni Otwarte Szkoły. W celu promowania szkoły włączam się aktywnie w organizację tego dnia. Wraz z młodzieżą przygotowujemy salę języka niemieckiego prezentując zalety i osiągnięcia naszej szkoły w nauczaniu tego przedmiotu. Nie tylko w ramach Dni Otwartych ale również w trakcie codziennej pracy rozmawiam z zainteresowanymi gimnazjalistami i rodzicami, przedstawiam ofertę edukacyjną naszej szkoły, korzyści jakie daje nauka w naszej szkole, udzielam informacji o tworzonych klasach.
Organizowałem otwarte lekcje języka niemieckiego dla klas III gimnazjum.
Promowanie szkoły na zewnątrz przynosi wiele niezaprzeczalnych korzyści, jak większe zainteresowanie lokalnej społeczności szkołą i jej ofertą edukacyjną, co można zaobserwować po corocznie odbywających się w szkole Dniach Otwartych.
Włączanie młodzieży w organizację Dni Otwartych powoduje wzrost poczucia współodpowiedzialności za szkołę oraz uczy sumienności i pracy w zespole.

O jakości pracy szkoły świadczą uroczystości szkolne, skupiające całą szkolną społeczność.
Podczas trwania stażu w roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/2016 byłem organizatorem obchodów w naszej szkole Dnia Europy. W organizację uroczystości byli najbardziej zaangażowani uczniowie ale również ich rodzice. Na obchody Święta Unii Europejskiej byli zapraszani uczniowie gimnazjum, którzy mieli okazję przyjrzeć się występom licealistów.
Uczniowie zaskakiwali nas pomysłowością, zaangażowaniem oraz śmiałością. Nie brakowało zabawnych projektów, pomysłowych prezentacji czy tradycyjnych dań państw europejskich.
Rolą nauczyciela jest wzmacnianie w młodzieży poczucia własnej wartości. Udział w wydarzeniach szkolnych, dodaje uczniom pewności siebie, motywuje do dalszego wysiłku i uczy, że warto robić coś ponad przeciętność, aby każdemu bardziej chciało się przychodzić do szkoły i być aktywnym członkiem jej społeczności.

W ciągu trzech lat stażu organizowałem szereg imprez szkolnych. Przygotowywałem uczniów do reprezentowania szkoły w konkursach z języka niemieckiego.

W roku szkolnym 2016/2017 zorganizowałem dla uczniów szkolny konkurs walentynkowy w języku niemieckim. Uczniowie wykonali kartki walentynkowe, w których zamieścili życzenia w języku niemieckim.
W roku szkolnym 2016/2017 zorganizowałem dla uczniów LO i PG konkurs poprawnego czytania w języku niemieckim, którego celem było podnoszenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, poprawnej wymowy i dykcji oraz uwrażliwienie na piękno języka literackiego.
W roku szkolnym 2015/2016 zorganizowałem w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych. W ramach tych obchodów we wrześniu 2015 roku odbył się konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych, którego celem było poszerzanie wiedzy związanej z krajami niemieckojęzycznymi oraz rozbudzanie zainteresowania kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego.
W roku szkolnym 2014/2015 we współpracy z koleżanką uczącą języka niemieckiego przeprowadziliśmy w klasach III LO projekt "Wieso denkst du dass die deutsche Sprache wie ein lauernder Tiger ist? - „Dlaczego uważasz, że język niemiecki to przyczajony tygrys”. Projekt promował naukę języka niemieckiego i miał na celu przybliżenie polskiej młodzieży elementów języka niemieckiego oraz zachęcenie do bardziej aktywnej nauki języka naszego zachodniego sąsiada. Uczniowie musieli wykazać się kreatywnością, mieli możliwość prezentacji kolegom swoich talentów i uzdolnień lingwistycznych.

W roku szkolnym 2016/2017 przygotowałem uczniów naszego LO do Olimpiady Języka Niemieckiego, której podstawowym celem było zainteresowanie młodzieży językiem niemieckim, wartościami kulturowymi niemieckiego obszaru językowego oraz poznanie kultury, literatury krajów niemieckojęzycznych. Pogłębianie wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego służy utrwaleniu pokojowego współistnienia pomiędzy narodami naszego kontynentu, lepszemu zrozumieniu odmiennych wartości kulturowych, wyjaśnieniu ich rozwoju i znaczenia dla wspólnego kształtu polityczno-geograficznego tego obszaru.

Każdego roku przygotowuję uczniów Publicznego Gimnazjum w Małogoszczu do Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa świętokrzyskiego, organizowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Konkurs jest skierowany do uczniów gimnazjów, wykazujących szczególne zainteresowanie językiem niemieckim oraz kulturą krajów niemieckojęzycznych.
Udział w konkursie to szansa na poznanie nowych interesujących ludzi i doświadczeń. Dlatego też warto się uczyć, warto słuchać dobrych rad rodziców, nauczycieli i wychowawców.
W dobie hegemoni języka angielskiego w polskich szkołach udział w takich konkursach należy uznać za przejaw dojrzałości uczniów, którzy zdają sobie sprawę z bliskości granicy polsko - niemieckiej oraz konieczności władania w dniu dzisiejszym, co najmniej dwoma językami obcymi na poziomie podstawowym.

Moi uczniowie uczestniczyli w akcjach charytatywnych. Zachęcałam swoich wychowanków do pomocy innym rodzinom w akcji „Szlachetna paczka”.
Udział uczniów w imprezach szkolnych rozwija u młodzieży "świadomość europejską”, uczy szacunku i tolerancji dla ludzi innych kultur, sprawdza umiejętności językowe oraz kształtuje poczucie integracji ze społecznością szkoły.
Dzięki takim imprezom szkoła jest lepiej postrzegana. Rodzice angażują się w życie szkoły i wspomagają organizowane uroczystości.
Ważnym celem, jaki spełnia udział uczniów w konkursach i olimpiadzie, jest aktywizacja uczniów, by poprzez celowe zdobywanie wiadomości podnosili ogólny poziom wiedzy, przygotowując się tym samym znacznie lepiej do samodzielnego studiowania.

Od roku szkolnego 2015/2016 prowadzę zajęcia kółka języka niemieckiego. Staram się zainteresować uczniów zdolnych i dać im szansę rozwoju. Zajęcia umożliwiają uczniom doskonalenie samodzielności na bazie już zdobytych wiadomości i umiejętności oraz przede wszystkim możliwie jak najlepsze przygotowanie do matury z języka niemieckiego.
Zajęcia służą podniesieniu poziomu wiedzy uczniów, zachęcają do zwiększenia wysiłku w uczeniu się języka niemieckiego, pomagają opanować język na poziomie umożliwiającym sprawną komunikację.
Przez cały okres stażu prowadzę również pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze podczas których uczniowie uzupełniają braki, doskonalą swoje umiejętności i nabierają właściwych nawyków uczenia się. Zajęcia przeznaczone są przede wszystkim dla uczniów, którzy mają problemy z nauką języka niemieckiego i którzy mają mniejszy dostęp do różnych dodatkowych form doskonalenia swoich umiejętności. Podczas zajęć uczniowie mają możliwość powtórzenia oraz pogłębienia swojej wiedzy dotyczącej słownictwa i gramatyki języka niemieckiego.
Dzięki uczestnictwu z kółku języka niemieckiego uczniowie zdobywają nowe doświadczenia, zgłaszają nowe pomyły na prowadzenie zajęć, wykorzystują i pogłębiają swoje zdolności i zainteresowania. Podjęte działania służyły przede wszystkim lepszemu procesowi edukacyjnemu, możliwościom indywidualnego rozwoju zainteresowań uczniów i ich uzdolnień w sprzyjającej atmosferze.
Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych przyniosło pozytywne efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej uczniów naszej szkoły. Młodzież czuje się lepiej i pewniej na lekcjach, chętniej angażuje się do podejmowania wyzwań, odpowiednia motywacja, chwalenie za najmniejsze sukcesy sprzyja osiąganiu dobrych wyników nauczania na miarę ich możliwości.2. Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kulturalnych.
Świadomy wychowawczych i kształcących wartości turystyki, podejmowałem działania promujące ją wśród moich uczniów.
Byłem współorganizatorem wycieczek szkolnych.
W roku szkolnym 2014/2015 z uczniami klas III wzięliśmy udział w Kieleckim Salonie Maturzystów, które odbyło się na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Uczniowie uczestniczyli w spotkaniach i wykładach z pracownikami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi dotyczących różnych dziedzin zgodnie z wyborami przedmiotów na egzaminie maturalnym, mogli również zapoznać się z ofertą studiowania na wyższych uczelniach przed podjęciem decyzji o kierunku studiów. Maturzyści otrzymali informatory oraz przykładowe arkusze egzaminacyjne.
W roku szkolnym 2014/2015 uczestniczyłem z młodzieżą w trzydniowych rekolekcjach, które odbyły się na Świętym Krzyżu. Uczniowie spędzili czas na modlitwie, rozmowach. Był to również czas odpoczynku i regeneracji sił przy wspólnych spacerach po Górach Świętokrzyskich.

W roku szkolnym 2014/2015 zorganizowałem wyjazd uczniów do Warszawy na zwiedzanie gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczniowie mieli możliwość zwiedzania budynku Sejmu i Senatu, została im przybliżona historia parlamentu, dowiedzieli się w jaki sposób funkcjonuje współczesny parlament i jak powstają ustawy, zapoznali się z pracą, obowiązkami i prawami parlamentarzystów. Młodzież miała również okazję zasiąść w ławach parlamentarnych.

W roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017 wraz z uczniami klas III i II brałem udział w warsztatach organizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w ramach XIII i XIV edycji Dni Języków Obcych – Dzień Języka Niemieckiego. Podczas warsztatów uczniowie mieli okazję w przyjemny sposób poszerzyć swoje kompetencje językowe a nauczyciel wzbogacić swój warsztat metodyczny.
Młodzież biorąca udział w XIV edycji warsztatów musiała wykazać się dobrą znajomością języka niemieckiego, kulturą, geografia i tradycją krajów obszaru niemieckojęzycznego. Zajęcia kończyły się egzaminem pisemnym. Największą ilość punktów i I miejsce zajęła uczennica naszego liceum. Biorąc pod uwagę fakt, że w warsztatach brali udział nauczyciele i uczniowie szkół z całego województwa świętokrzyskiego było to wysokie wyróżnienie dla uczennicy, satysfakcja dla mnie jako jej nauczyciela oraz promocja dla naszej szkoły.
Wycieczki stanowiły doskonałą okazję do zdobywania przez uczniów nowych umiejętności i doświadczeń na gruncie pozaszkolnym, pobudzania ich aktywności, wyobraźni i ciekawości poznawczej. To także dobra okazja do włączenia rodziców do pomocy przy organizacji wyjazdów. Uczniowie doskonalili kontakty interpersonalne. Obserwacja relacji grupowych wpływała na wzbogacenie wiedzy pedagogicznej.
Poszerzałem zakres działań szkoły poprzez przeniesienie procesu nauczania i wychowania na grunt pozaszkolny, dzięki czemu spełnia się on w sposób niedostrzegalny, naturalny, przyjazny młodzieży.


3. Przygotowanie Dnia Języka Niemieckiego.
Angażuję młodzież do czynnego udziału w promowaniu liceum wśród koleżanek i kolegów ze szkoły gimnazjalnej poprzez propagowanie dobrego wizerunku szkoły oraz podkreślanie nowoczesności placówki. W roku szkolnym 2016/2017 zorganizowałem w szkole obchody Dnia Języka Niemieckiego. Do organizacji tego dnia zaangażowałem uczniów gimnazjum jak i liceum, którzy wspólnie przygotowywali się do tej imprezy.
Uczniowie wykonali dekorację sali, przygotowali wystawy.
Jednym z punktów imprezy był konkurs poprawnego czytania poezji w języku niemieckim do którego zgłosiło się 72 uczestników. Uczniowie przedstawili utwory, które wybrali samodzielnie. Pomimo tego, że teksty nie były łatwe, uczestnicy świetnie sobie z nimi poradzili.
Celem organizowania Dnia Języka Niemieckiego było:
- kształtowanie kompetencji interkulturowej i wpływanie na postawy uczniów,
- rozbudzanie ciekawości szeroko pojętą kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego,
- poznanie zwyczajów, obyczajów, tradycji,
- uświadamianie uczniom ich możliwości językowych,
- podniesienie motywacji do nauki języka obcego i mobilizowanie do lepszych wyników dydaktycznych,
- aktywizacja uczniów nieśmiałych i słabszych dydaktycznie,
- wzbudzanie zdrowej i pozytywnej rywalizacji,
- uczenie się umiejętności wzajemnej współpracy w grupie,
- wzbogacanie swojego systemu wartości,
- wzrost samooceny i samorealizacji.
W tym dniu uczniowie udowodnili, że uczenie się języków pomaga rozwijać tolerancję i zrozumienie między ludźmi oraz że naprawdę każdy może nauczyć się władać językiem obcym lub go zrozumieć. - Wystarczy znaleźć w tym pasję.
Nauka języków obcych stała się w dzisiejszych czasach priorytetem. Znajomość języka niemieckiego odgrywa niezwykle istotną rolę dla rozwijającej się Unii Europejskiej. Dlatego takie imprezy zachęcają uczniów do nauki języka niemieckiego, ponieważ jest on językiem ojczystym dla wielu milionów osób na świecie. Jest głównym językiem w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Liechtensteinie, oraz jednym z języków urzędowych w Luxemburgu i Belgii.
Znajomość języka niemieckiego otwiera szerokie możliwości dla realizacji wielu życiowych planów. Dzięki nauce języka niemieckiego zdobywa się umiejętności, przydatne w życiu zawodowym i prywatnym.


Realizacja wszystkich przedstawionych tu zadań znacznie przyczyniła się do uzyskania następujących efektów:

dla szkoły:
Integracja środowiska szkolnego.
Szkoła jest ważnym ośrodkiem życia kulturalnego, promowana jest w środowisku lokalnym.
Szkoła pobudza aktywność, wyobraźnię i ciekawość uczniów.
Szkoła urozmaica edukację szkolną poprzez stosowanie szeroko rozumianej turystyki i innych form nauczania poza terenem szkoły.
Szkoła ściśle współpracuje z rodzicami.
dla ucznia:
Integracja uczniów.
Zmotywowanie młodzieży do różnorodnych działań artystycznych.
Rozbudzenie zdolności organizatorskich wśród uczniów.
Poczucie własnej wartości.
Współodpowiedzialność za życie kulturalne naszej szkoły.
Nauczenie młodzieży zasad zdrowej rywalizacji.
Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania językowe a efekty swojej pracy potrafią zaprezentować szerszej publiczności.
dla mnie:
Umożliwienie samooceny własnych działań.
Zapewnienie młodzieży bezpiecznego i atrakcyjnego wypoczynku, spędzania czasu nie tylko na lekcjach.
Poprawa relacji nauczyciel – uczeń.
Obserwacja zachowań uczniów poza obowiązkowymi zajęciami.


§ 8 ust. 2 pkt. 4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Realizując zadania opiekuńcze, wychowawcze i doradcze w okresie stażu współpracowałem z wieloma osobami i instytucjami, które wspomagały mnie w działaniu.

Zadania realizowane przeze mnie w tym zakresie:
1. Współpraca z pedagogiem szkolnym w zakresie spraw wychowawczych, oraz z kuratorami.
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką i nauczycielami W-F.
3. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Małogoszczu.
4. Współpraca z rodzicami, Kuratorium Oświaty w Kielcach i Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

1. Współpraca z pedagogiem szkolnym w zakresie spraw wychowawczych, oraz z kuratorami.
Podczas trwania stażu współpracowałem czynnie z pedagogiem szkolnym w zakresie diagnozowania a następnie rozwiązywania problemów wychowawczych swoich uczniów.
Wychowawca i nauczyciel w głównej mierze jest dydaktykiem. Nie wystarczy zaopatrzyć się w gruntowną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną. Współpraca z pedagogiem szkolnym jest konieczna. Dobry nauczyciel i wychowawca potrafi zauważyć problemy i zapobiec im w miarę swoich możliwości. Sygnalizuje problem pedagogowi, by wspólnie opracować bardziej skuteczne metody przeciwdziałania trudnościom ucznia.
Pedagog szkolny jest w stanie pomóc nauczycielowi w wielu obszarach pracy pedagogicznej. Czasami wspiera nauczyciela, w niektórych przypadkach współdziała z nim w osiąganiu zamierzonego celu a innym razem przejmuje rolę.
W mojej pracy wychowawczej kontakty z panią pedagog dotyczyły:
pomocy w tworzeniu planu wychowawczego klasy i planowaniu tematyki godzin wychowawczych w okresie kiedy byłem wychowawcą
pomocy przy organizowaniu i przeprowadzaniu godzin do dyspozycji wychowawcy;
rozeznania w specyficznych kłopotach uczniów w nauce i kierowania ich na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej,
rozwiązywania konfliktów powstałych w zespole klasowym,
pomocy w kontaktach z rodzicami,
profilaktyki uzależnień i trudności wychowawczych,
problemu wagarów uczniów.
W swoim planie rozwoju założyłem, że będę współpracował z kuratorami. Jednak ani w mojej klasie, której byłem wychowawcą, ani w innych klasach nie było opieki kuratora nad żadnym uczniem, ani rodziną.
Dzięki współpracy z pedagogiem szkolnym udawało mi się na bieżąco rozwiązywać problemy, z którymi zetknęłam się w mojej pracy jako nauczyciela i wychowawcy. Takie współdziałanie usprawniło moją działalność wychowawczą i znacznie ułatwiło moją pracę jako nauczyciela. Jest również korzystne dla młodzieży potrzebującej wsparcia.

Celem pracy wychowawczej jest między innymi rozwijanie osobowości uczniów, kształtowanie prawidłowych postaw społeczno-moralnych, kultury współżycia w zespole, rozwijanie samorządności.
Zadaniem wychowawcy jest kształtowanie nawyków higieny pracy umysłowej, higieny osobistej i dbałości o zdrowie. Każdy wychowawca i nauczyciel musi dbać o bezpieczeństwo uczniów zarówno w szkole jak i poza nią.
W trakcie pierwszego roku stażu pełniłem funkcję wychowawcy klasy, w której przeprowadziłem szereg pogadanek na następujące tematy:
Higiena osobista, higiena otoczenia i zasady bezpieczeństwa w życiu szkoły.
Relacje nauczyciel-uczeń oraz uczeń-uczeń.
Zagrożenia i pułapki współczesnego świata – alkohol, narkotyki, papierosy
„Dziękuję , nie” – różne sposoby odmawiania.
Nikotynowa pułapka.
Sposoby asertywnego odmawiania.
„Czy jesteś asertywny?”, Czy prowadzisz zdrowy styl życia?”
Jak unikać toksycznych związków?
Konflikty w kontaktach rodzice-dzieci.
Społeczna szkodliwość stereotypów i postaw nietolerancji.
Prawa człowieka.
Jednym z moich priorytetów jako nauczyciela i wychowawcy jest wzmacnianie u młodzieży poczucia bezpieczeństwa w szkole i poza nią. W budowaniu bezpiecznej i przyjaznej szkoły uczestniczą sami uczniowie jak i ich rodzice. Dużą rolę spełnia również w tym zakresie lokalna społeczność.
Promowanie idei szkoły dla wszystkich zapewnia równe szanse edukacyjne młodzieży. Młodzież czuje się bezpiecznie, nie odczuwa przejawów segregacji, harmonijnie się rozwija. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych i wychowawczych kieruje się dobrem ucznia, troską o jego zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem ich godności osobistej.

Jednym z zadań nauczyciela jest ciągłe motywowanie uczniów do obecności w szkole. Monitem, które kieruję do uczniów jest „Kto jest, ten decyduje – kogo nie ma niech żałuje!”. Jako wychowawca dążyłem do poznania przyczyn nieobecności ucznia, następnie współdziałałem z pedagogiem szkolnym w zakresie pomocy uczniom, w celu wspólnego diagnozowania przyczyn nieobecności i podjęcia dalszych działań.
W celu lepszej frekwencji uczniów podejmowałem działania, ukierunkowane na jej poprawę:
na pierwszych godzinach wychowawczych oraz na pierwszym zebraniu rodziców zapoznawałem i przypominałem uczniom i rodzicom zasady usprawiedliwiania oraz konsekwencje ich łamania zawarte w dokumentach szkoły,
na bieżąco rozliczałem frekwencję uczniów,
usprawiedliwiałem nieobecności ucznia tylko i wyłącznie na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub pisemnej prośby rodzica lub opiekuna z podaniem przyczyny absencji szkolnej,
egzekwowałem usprawiedliwienia od ucznia na najbliższej godzinie wychowawczej,
gromadziłem i przechowywałem wszystkie usprawiedliwienia,
przestrzegałem zapisów w dokumentach szkoły dotyczących udzielania uczniom ujemnych punktów z zachowania w przypadku opuszczonych i nieusprawiedliwionych godzin,
nagradzałem uczniów o bardzo dobrej frekwencji pochwałą na forum klasy, na zebraniach rodziców,
kiedy była taka potrzeba , kierowałem uczniów na rozmowę do pedagoga szkolnego,
w przypadku długiej nieobecności ucznia w szkole i braku informacji o jej przyczynie, kontaktowałem się z jego rodzicami lub opiekunami w celu wyjaśnienia nieobecności.
Wszystkie powyższe działania wpłynęły na zwiększenie frekwencji uczniów w szkole a w efekcie podniosły wyniki nauczania. Zmniejszyła się liczba godzin nieusprawiedliwionych a uczniowie mieli świadomość konsekwencji swojego zachowania zarówno pozytywnego jak i negatywnego.
Szkoła stała się dla ucznia miejscem nie tylko nauki, ale również atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego.

Polityka wychowawcza szkoły to spójne cele nakierowane na uczenie uczniów oczekiwanych zachowań i działania realizowane przez wszystkich pracowników w procesie współpracy.
Jednym z celów działania szkoły w zakresie polityki wychowawczej jest budowanie postaw i rozwijanie pożądanych zachowań uczniów. Działania nauczycieli oparte są na wspieraniu pozytywnych zachowań i budowaniu postaw prospołecznych u uczniów.
Z doświadczenia, które zdobyłem w pracy nauczyciela i wychowawcy wiem, że gdy pojawią się trudności z pożądanymi zachowaniami, nie należy stosować wyznaczania kar. Oddziaływania oparte na karaniu nie pozwalają uczniom uczyć się odpowiedzialności za swoje zachowanie, a jedynie kształtują postawę unikania kar, czyli zabawę w policjanta i złodzieja. Starałem się stopniować moje reakcje wobec uczniów łamiących zasady od łagodnych do bardziej zdecydowanych.
Zdarzały się również sytuacje, w których zastosowane przeze mnie działania wobec niewłaściwych zachowań ucznia nie przynosiły efektu. W takim momencie zawsze znalazłem pomoc u pedagoga szkolnego i u pani dyrektor.
Kilkakrotnie współpracowaliśmy podczas spotkań Zespołu Wychowawczego, kiedy to próbowaliśmy zaradzić problemom wychowawczym z uczniem mojej klasy. Wspólnie rozwiązywaliśmy powstałe konflikt między uczniami. Konsultowałem z panią pedagog tematykę godzinach wychowawczych nt. właściwych zachowań:
właściwe relacji uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel,
rywalizacja w klasie,
sposoby radzenia sobie z agresją własną i cudzą,
przyczyny przemocy i nietolerancji,
czy umiem mówić o swoich lękach,
sposoby rozładowania napięć i negatywnych emocji,
sposoby opanowywania stanów frustracyjnych.

W celu zmiany na lepsze zachowania uczniów podejmowałem działania, ukierunkowane na jego poprawę:
zapewniałem uczniom poczucia bezpieczeństwa i akceptacji,
stosowałem jasny i konsekwentny system reguł i zasad,
ukierunkowywałem nadmierną aktywność uczniów na właściwy, wspólnie określony cel,
angażowałem uczniów w prace, w których mogli wykorzystać swoje umiejętności,
ustalałem jasne i przejrzyste reguły współpracy z rodzicami i konsekwentnie ich przestrzegałem,
umożliwiałem uczniom wyrażanie i wyjaśnianie reakcji emocjonalnych,
udzielałem wskazówek, gdzie można szukać pomocy w sytuacjach trudnych,
systematycznie dokonywałem oceny zachowania poprzez wpisy w dzienniku elektronicznym.
Oceną skuteczności zrealizowanych działań w zakresie poprawy zachowania uczniów jest to, że dzięki żmudnej czasochłonnej pracy mojej we współpracy z panią pedagog i panią dyrektor, wszystkie problemy wychowawcze uczniów zostały rozwiązane.
 
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką i nauczycielami W-F.
Tworzenie przyjaznego środowiska pracy, nauki i wychowania jest szczególnie istotne dla wszystkich członków społeczności szkolnej m.in. rodziców, nauczycieli i dyrektorów. Ważnym zadaniem w codziennej pracy nauczyciela jest upowszechnianie zdrowego i aktywnego stylu życia i promowanie właściwych nawyków dbania o zdrowie.
Na godzinach wychowawczych realizowałem tematykę profilaktyczną
i prozdrowotną. W przygotowaniu spotkań z rodzicami pomagały mi materiały dydaktyczne zdobyte w czasie szkoleń oraz wiedza zdobyta poprzez samokształcenie i w trakcie spotkań z innymi nauczycielami. Jako wychowawca współpracowałem z pielęgniarką szkolną w celu stałego monitorowania stanu zdrowia uczniów. Konsultowałem również z pielęgniarką tematykę pogadanek na godzinach wychowawczych dotyczące okresu dojrzewania i higieny osobistej:
żyję zdrowo bez nadwagi,
nadwaga i otyłość,
zachowaj trzeźwy umysł.
We współpracy z nauczycielami W-F propagowałem wśród uczniów aktywność ruchową. Uświadamiałem uczniom, że aktywność fizyczna ma korzystny wpływ na dobrostan człowieka i zmniejsza niepokój, łagodzi objawy depresji i zwiększa odporność psychiczną w trudnych sytuacjach życiowych. Zachęcałem młodzież do regularnej aktywności fizycznej, która skutkuje poprawą nastroju, redukcją stresu, zwiększeniem poczucia własnej wartości.
Najbardziej efektywnymi rzecznikami edukacji zdrowotnej we wszystkich jej aspektach są nauczyciele wychowania fizycznego. We współpracy z nimi budowałem wśród uczniów nawyki codziennej aktywności fizycznej. Moim celem było zaciekawienie uczniów rekreacją, sportem i turystyką. Wspierałem uczniów podczas zawodów sportowych.
W 2014 roku podczas pobytu z klasą na trzydniowych rekolekcjach na Świętym Krzyżu oprócz aspektu duchownego postanowiliśmy aktywnie spędzić czas wolny. Codzienne, kilometrowe spacery po Łysicy miały ogromne walory wychowawcze, przyczyniły się do integracji zespołu klasowego oraz do lepszego poznania siebie i swoich możliwości. Wrażenia z wycieczki zostały omówione w szkole a zdjęcia udostępnione innym uczniom i nauczycielom.
Moimi partnerami odpowiedzialnymi za zdrowie i sprawność fizyczną młodzieży byli rodzice. Na zebraniach przedstawiałem im ofertę zajęć sportowych, rekreacyjnych i profilaktycznych oraz zachęcałem do aktywnego włączania się w proces kształtowania zdrowotnej sprawności fizycznej ich dzieci.
Aktywność fizyczna jest jedną z ważniejszych strategii zachowań prozdrowotnych oraz czynnikiem mającym istotny wpływ na zdrowie. Propagowanie wśród uczniów aktywnego trybu życia rozwija zainteresowania uczniów i zaspokaja ich potrzeby poznawcze, piękna i estetyki. Aktywność fizyczna w kontakcie z przyrodą sprzyja odpoczynkowi i regeneracji sił. Uświadamianie rodzicom i młodzieży wartości codziennej aktywności fizycznej dało efekt w postaci zmniejszonej ilości zwolnień z zajęć WF i posłużyło budowaniu pozytywnych relacji między młodzieżą, rodzicami i nauczycielami.


3. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Małogoszczu.
Nowoczesna szkoła musi właściwie komunikować się z otoczeniem, aby pozyskiwać fundusze na realizację zadań oraz cieszyć się dobrą renomą w środowisku lokalnym. Promocja jest dla placówki szansą na realizację wszystkich działań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych. W mojej pracy ważną rolę odgrywały działania skierowane na promocję placówki w środowisku lokalnym.
W celu promowania szkoły w środowisku lokalnym nasze LO bierze aktywny udział w corocznej imprezie plenerowej Dni Małogoszcza organizowanej przez Dom Kultury w Małogoszczu oraz Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz. Uczniowie biorą udział w bloku artystycznym a nauczyciele przygotowują stoisko promujące naszą placówkę. W przygotowanie imprezy zaangażowani są zarówno uczniowie, nauczyciele jak i dyrekcja szkoły.
W roku 2015 we współpracy z nauczycielką matematyki przygotowywałem młodzież do udziału w przeglądzie szkolnych zespołów artystycznych, które odbywa się w ramach obchodów Dni Małogoszcza. Młodzież zaprezentowała swoje talenty artystyczne.
Za pomoc w przygotowaniu młodzieży do występów otrzymałem od dyrektora GOK dyplom z podziękowaniami.
Udział młodzieży i naszej szkoły w Dniach Małogoszcza przekłada się miedzy innymi na większe zainteresowanie lokalnej społeczności szkołą, jej wychowankami i ofertą edukacyjną. Promowanie talentów naszych wychowanków nie tylko w nauce przynosi wiele korzyści placówce, nauczycielom oraz samym uczniom biorącym udział w tej imprezie poprzez wzmacnianie w nich poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości motywując ich do dalszego wysiłku, ucząc przy okazji, że warto robić coś ponad przeciętność i być aktywnym członkiem społeczności szkolnej i lokalnej.


4. Współpraca z rodzicami, Kuratorium Oświaty w Kielcach i Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
W podejmowanych przez szkołę działaniach bardzo dużą rolę odgrywają kontakty z rodzicami. Jako wychowawca stale starałem się utrzymywać kontakt i współpracować z rodzicami moich wychowanków, wspierać ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Część rodziców systematycznie uczestniczyła w spotkaniach z nauczycielami oraz ze mną. Część rodziców przychodziła na wyznaczone wywiadówki. Jeśli zaistniała taka potrzeba kontaktowałem się z rodzicami telefonicznie. Zapobiegło to wytworzeniu się poważnych problemów wychowawczych, gdyż rodzice na bieżąco byli informowani o frekwencji i zachowaniu swoich dzieci. Na wywiadówkach wspólnie omawialiśmy problemy dydaktyczne i wychowawcze oraz planowaliśmy pozaszkolne wyjścia uczniów i imprezy klasowe, przeprowadzałem pedagogizację na wybrane przez rodziców tematy.
Szkoła jest otwarta na współdziałanie z rodzicami nie tylko w rozwiązywaniu sytuacji problemowych, ale także na współpracę na rzecz szkoły. Wielu rodziców pomogło tworzyć pozytywny wizerunek naszej placówki uczestnicząc w imprezach szkolnych, sponsorując akcje szkolne czy angażując się w uroczystości szkolne. Stały kontakt z rodzicami sprzyjał systematycznej kontroli postępów w nauce, zachowaniu i frekwencji, zaangażowaniu rodziców w działania wychowawcze szkoły oraz utrzymywaniu pozytywnych relacji nauczyciel – rodzic.

Podczas trwania stażu współpracowałam ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty Panem Kazimierzem Mądzikiem, z wizytatorem Panem Maciejem Długoszem z Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz z Dyrektorem Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach Panem Jackiem Wołowcem w/s zasad tworzenia projektu o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Rozwój Szkolnictwa Ponadpodstawowego w Budowaniu Kompetencji Kluczowych.
Aby jeszcze lepiej poznać zasady tworzenia projektów w marcu 2017 roku wziąłem udział w szkoleniu „Możliwości wsparcia projektów edukacyjnych w konkursach ogłaszanych w 2017 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.
Dzięki kontaktom z kuratorem i wizytatorem oraz wizytom u dyrektora ŚCDN zdobyłem wiedzę, którą następnie wykorzystałem podczas tworzenia wniosku. Dzięki zdobytej wiedzy mogliśmy poprawnie wypełnić wniosek i skompletować dokumentację.

Wszystkie podejmowane powyżej działania bezpośrednio wpływają na jakość pracy szkoły, przyczyniają się do uzyskania następujących efektów:

dla szkoły:
Poszerzenie oferty szkoły.
Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
Integracja z różnymi instytucjami i podmiotami.
Efektywna współpraca grona pedagogicznego w celu realizowania wymienionych zadań.
dla ucznia:
Uczenie dzielenia się z innymi.
Aktywizacja w procesie dydaktyczno- wychowawczym.
Kształcenie postaw prospołecznych.
Integracja ze środowiskiem lokalnym.
Zindywidualizowanie procesu nauczania.
dla mnie:
Podnoszenie zdolności organizacyjnych.
Poszerzanie współpracy z instytucjami.
Pogłębianie wiedzy na temat wychowanków i metod pracy.
Usprawnienie pracy wychowawcy.


§ 8 ust. 2 pkt 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

W czasie trwania stażu dokonałem analizy sytuacji dwóch przypadków z efektami. Jeden dotyczył pracy z uczniem zdolnym, a drugi problemu ucznia nieśmiałego. Podjąłem starania, by w sposób racjonalny, ale z wyczuciem i empatią rozwiązać zaistniałe problemy.
W swojej dokumentacji stażu przedstawiam szczegółowy opis tych przypadków.

PODSUMOWANIE
Czas przeznaczony na odbycie stażu związanego z awansem zawodowym uważam za efektywnie wykorzystany. Zrealizowałem nie tylko zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego, ale mnóstwo innych, które wynikają z pracy nauczyciela języka niemieckiego. Możliwość realizacji postawionych sobie założeń zawdzięczam Dyrekcji Szkoły, pomocy i zaangażowaniu koleżanek i kolegów oraz znajomości środowiska, w którym podejmowałem swoje działania. W swojej pracy z uczniami stosuję takie metody, formy i techniki pracy, które motywując do działań pozwalają rozwijać wszelkie umiejętności nie tylko językowe, ale także społeczne.
Jestem przekonany, że kolejne lata pracy w szkole przyniosą wiele nowych i ciekawych doświadczeń zawodowych, pozwalając jednocześnie na pełną i profesjonalną realizację celów w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Pragnę podziękować Dyrekcji Szkoły i wszystkim osobom,
które pomogły mi w realizacji poszczególnych zadań w okresie stażu.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.