Katalog

Tomasz Jakubowski, 2017-05-04
Poznań

Język niemiecki, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIEL MIANOWANEGO TOMASZ JAKUBOWSKI

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIEL MIANOWANEGO

TOMASZ JAKUBOWSKI


NAZWA I ADRES SZKOŁY: Gimnazjum Im. Polskich Noblistów w Baranowie, ul. Wypoczynkowa 93, 62-081 Przeźmierowo
NAUCZANY PRZEDMIOT: język niemiecki
POSIADANE KWALIFIKACJE: magister filologii germańskiej
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU: mgr Anna Piotrowska
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 1 wrzesień 2014
PRZEWIDYWANA DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31 maj 2017
OKRES TRWANIA STAŻU: 2 lata, 9 miesięcy
PODSTAWA PRAWNA> Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
§7 ust. 1 pkt 1

Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

1.Udział w Radach Pedagogicznych, współpraca z gronem pedagogicznym
Lista obecności na posiedzeniach rady
Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej

2.Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania
Dokumentacja szkolna: dzienniki, plany dydaktyczne
Cały okres stażu

3.Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i imprez
Potwierdzenie organizatorów uroczystości
Cały okres stażu

4.Współpraca przy realizacji wymiany uczniów ze szkołą Albertus-Magnus-Realschule z Hildesheim
Zdjęcia, sprawozdania
Trzeci rok stażu

5.Planowanie, organizowanie i przeprowadzanie całorocznego konkursu językowego: ”Łamigłówki z językiem niemieckim” regulamin konkursu, plakaty reklamujące konkurs, zadania konkursowe, zdjęcia dokumentujące przebieg konkursu
Cały okres stażu

6.Planowanie i organizowanie szkolnej wycieczki do Berlina
Program wycieczki, zdjęcia, sprawozdanie z wycieczki
Marzec – kwiecień, corocznie

7.Pomoc w organizacji Europejskiego Dnia Języków Obcych
Potwierdzenie opiekuna stażu
maj 2015

8.Członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Niemieckiego – pomoc w organizowaniu regionalnego etapu konkursu języka niemieckiego dla gimnazjalistów - co roku w styczniu
Potwierdzenie organizatora konkursu
Styczeń, corocznie

9.Pełnienie funkcji wychowawcy wspomagającego, sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych
Potwierdzenie wychowawcy klasy, organizatorów wyjść pozaszkolnych
Cały okres stażu

10.Współpraca z rodzicami:
udział w zebraniach z rodzicami,
rozmowy indywidualne z rodzicami,
kontakt telefoniczny z rodzicami

Adnotacje w dziennikach lekcyjnych
Cały okres stażu


Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub poprzez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
(§7 ust. 1 pkt 2)

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub poprzez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego 1.Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w radach szkoleniowych
Lista obecności na posiedzeniach rady

2.Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w wewnątrzszkolnych lub zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego:
a)konferencje metodyczne,
b)seminaria,
c)kursy,
d)e-learning
e)warsztaty i szkolenia metodyczne związane z tematyką:
efektywnego nauczania języka niemieckiego
systemów oceniania i ewaluacji
pracy z uczniem trudnym oraz uczniem słabym
krajoznawstwa krajów niemieckojęzycznych
integracji z Unią Europejską
Zaświadczenia o udziale
Cały okres stażu

3.szkolenie – zdobycie uprawnień egzaminatora OKE w zakresie egzaminu gimnazjalnego
Wpis do rejestru egzaminatorów OKE
Drugi rok stażu

4.Samodzielne studiowanie literatury z zakresu dydaktyki i metodyki języka niemieckiego, jak również literatury psychologicznej, pedagogicznej (biblioteki, portale internetowe, fora językowe)
Notatki
Cały okres stażu

5.Tworzenie własnego warsztatu pracy: budowanie bazy materiałów dydaktyczny, testów, plakatów, czasopism itp.
Materiały dydaktyczne lub odnośniki do stron internetowych
Cały okres stażu

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż
§7 ust. 1 pkt 3

Rozwijanie umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
§7 ust. 2 pkt 5)

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż

1.Analiza dokumentacji:
a)Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
b)Karta Nauczyciela - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.
c)Rozporządzenie MEN z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
d)Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
e)Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu ocenienia, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
f)Zapoznania się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka
g)Publikacje interpretujące zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego, zamieszczone na portalach edukacyjnych (Internet) oraz w prasie oświatowej
Notatki
Pierwszy rok stażu
Cały okres stażu

2.Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
Notatki
Cały okres stażu

3.Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego:
a)Statut Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Baranowie (tekst zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 73I/2014 z dnia 17 czerwca 2014
b)Szkolny System Oceniania
c)Plan Działań wychowawczo-profilaktycznych
Notatki
Pierwszy rok stażu

Rozwijanie umiejętności organizowania i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
(§7 ust. 2 pkt 1)

Rozwijanie umiejętności organizowania i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Rozwijanie umiejętności organizowania i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Współpraca z opiekunem stażu:
a)zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy, ustalenie terminów spotkań
b)przygotowanie planu rozwoju zawodowego
c)hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
d)prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu Kontrakt z opiekunem stażu
Wrzesień 2014 r.
Cały okres stażu

2.Współpraca z nauczycielami mianowanymi i dyplomowanymi w szkole:
a)hospitacja zajęć prowadzonych przez kolegów i koleżanki
Karty obserwacji lekcji (analiza, wnioski) Zgodnie z kontraktem

3.Doskonalenie warsztatu i metod pracy:
a)analiza programów nauczania pod względem ich wartości merytorycznej i przydatności dla nauczanej grupy wiekowej
b)wdrażanie przedmiotowego systemu oceniania z języka niemieckiego
c)stosowanie aktywnych metod nauczania ze zwróceniem szczególniej uwagi na aspekt dialogu między kulturami:
•zapoznawanie uczniów z kulturą i obyczajowością krajów niemieckojęzycznych (zajęcia związane ze obchodem świąt itp.)
•lekcje krajoznawcze (pokazy filmów)
•wycieczki krajoznawcze (coroczna wycieczka szkolna do Berlina)
d)opracowywanie pomocy dydaktycznych (także z udziałem uczniów): postery; collage, ćwiczenia wspomagające - dostosowane do indywidualnych umiejętności i możliwości uczniów
e)doskonalenie metod i narzędzi dotyczących sprawdzania i oceniania
f)systematyczne sprawdzanie stopnia opanowania poszczególnych umiejętności i wiadomości przez uczniów
Scenariusze lekcji
Wzory ankiet ewaluacyjnych

Przykładowe testy i sprawdziany
Cały okres stażu

4.Publikowanie własnych prac w portalach edukacyjnych (planu rozwoju zawodowego, scenariuszy lekcji, przykładowych testów, ćwiczeń itp.)
Podanie do wiadomości stron www
Cały okres stażu

5.Prowadzenie dokumentacji szkolnej: dzienniki lekcyjne itp.
Cały okres stażu

6.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego:

- gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego
- przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, złożenie wniosku o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego
Cały okres stażu

Rozwijanie umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
§7 ust. 2 pkt 2

Rozwijanie umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.Współpraca w przygotowywaniu „Dni Otwartych” w szkole
Potwierdzenie opiekuna stażu, notatka własna, sprawozdanie

2.Współpraca z wychowawcami klas
Notatki
Cały okres stażu

3.Rozmowy z rodzicami (indywidualne rozmowy, rozmowy podczas zebrań lub Dni Otwartych w szkole)
Notatki, adnotacje w dziennikach lekcyjnych
Cały okres stażu

4.Indywidualne rozmowy z uczniem w razie potrzeby
Notatki
Cały okres stażu

5.Praca z uczniem zdolnym – przygotowanie uczniów do udziału w różnych konkursach szkolnych oraz pozaszkolnych
Notatki, sprawozdania z przeprowadzenia konkursów
Cały okres stażu

6.Praca z uczniem mającym trudności w nauce
Notatki, adnotacje w zeszycie realizacji 19-tej godziny
Cały okres stażu

7.Dostosowanie działań edukacyjnych do możliwości ucznia z uwzględnieniem opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Cały okres stażu

8.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów emocjonalnych uczniów
Cały okres stażu

9.Pełnienie funkcji wychowawcy wspomagającego
Opinia wychowawcy klasy
Cały okres stażu

10.Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez szkolnych i wyjść pozaszkolnych
Potwierdzenie organizatorów wycieczek i wyjść pozaszkolnych; karty wycieczek
Cały okres stażu

Rozwijanie umiejętności wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
§7 ust. 2 pkt 3

Rozwijanie umiejętności wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Rozwijanie umiejętności wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Swobodne posługiwanie się komputerem i wykorzystywanie technologii informatycznej w codziennej pracy
Cały okres stażu

2.Udział w kursach umożliwiającym poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych doświadczeń w używaniu nowych mediów na lekcji języka obcego
Zaświadczenie o udziale
Cały okres stażu

3.Przygotowywanie zajęć z użyciem komputera oraz Internetu
Scenariusz lekcji, materiały dydaktyczne i ćwiczeniowej, dokumentacja szkolna, przykładowe testy i sprawdziany
Cały okres stażu

4.Opracowywanie przy użyciu technik komputerowych narzędzi pomiaru dydaktycznego – testów, sprawdzianów, kartkówek Scenariusz lekcji, materiały dydaktyczne i ćwiczeniowej, dokumentacja szkolna, przykładowe testy i sprawdziany
Cały okres stażu

5.Przygotowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym z użyciem technik komputerowych
Dokumentacja związana z awansem zawodowym, sprawozdania, notatki
Cały okres stażu

Rozwijanie umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
§7 ust. 2 pkt 4

Rozwijanie umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1.Prowadzenie lekcji wykorzystujących pracę w grupach i parach, uwzględniając sprawiedliwy podział obowiązków, wspólną odpowiedzialność za wykonane zadania, porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy Scenariusze lekcji
Cały okres stażu

2.Promowanie postaw tolerancji, dyskrecji i szacunku we wzajemnych kontaktach z uczniami
Cały okres stażu

3.Dostosowywanie programu nauczania i zadań do wieku, możliwości intelektualnych i zainteresowań uczniów Cały okres stażu

4.Pełnienie funkcji wychowawcy wspomagającego:
a.pomoc w rozwiązywaniu problemów i zagrożeń dotykających współczesną młodzież
b.pomoc w opracowywaniu lekcji wychowawczych
c.pomoc w organizowaniu uroczystości klasowych i wycieczek
d.uczestnictwo w zebraniach z rodzicami
e.pomoc w organizowaniu spotkań integracyjnych z rodzicami
Opinia wychowawcy klasy
Cały okres stażu

5.Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki
Notatki
Cały okres stażu

6.Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej, pedagogicznej oraz internetowej.
Wykaz literatury
Cały okres stażu

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.