AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Izabela Kowalska, 2017-05-04
Poznań

Monika Heigelmann
Edukacja europejska, Program nauczania

Program własny „Jestem Polakiem, żyję w Europie”

- n +

Program własny

„Jestem Polakiem,
żyję w Europie”

„Patrz, patrz: wielkie słońce światem biegnie sypiąc złote skry,
jak zwycięzca, jak bohater - biegnij, bracie, tak i ty.
Radość tryska z piersi ziemi, Radość pije cały świat.
Dziś wchodzimy, wstępujemy na Radości złoty ślad.”

Fragment „Ody do radości” F. Schillera w tłumaczeniu K. I. GałczyńskiegoOpracowały : Izabela Kowalska i Monika Heigelmann

Poznań 2012Program własny „ Jestem Polakiem, żyję w Europie” skierowany jest do dzieci w wieku od trzech do pięciu lat. Jest kontynuacją „Cyklu dziecięcych spotkań z Unią Europejską –Z Europą za pan brat”, którego także jesteśmy autorkami.

Program ten został przez nas opracowany na skutek dużego zainteresowania dzieci tematyką europejską oraz ze względu na obecną potrzebę edukacji europejskiej, kształcenia umiejętności współżycia w różnorodności kulturowej, uczenia tolerancji a przede wszystkim wzbudzania poczucia dumy z bycia Polakiem.

Realizacja zamierzonych założeń odbywać się będzie w ciągu całego roku szkolnego 2012/2013, podczas zajęć dydaktycznych, spotkań z rodzicami oraz imprez przedszkolnych.
Program własny „ Jestem Polakiem, żyję w Europie” jest zgodny z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego wydaną przez Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23 grudnia 2008 r. i będzie realizowany równolegle przyjętym w naszej placówce Programem Wychowania Przedszkolnego J. Pytlarczyk „W kręgu zabawy”.


Wstęp

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego przedstawia proces rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Podstawowym celem edukacji przedszkolnej jest miedzy innymi budowanie systemu wartości, kształtowanie poczucia przynależności społecznej, postawy patriotycznej, budowanie wiedzy o świecie.

Od momentu wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej z bliska przyglądamy się zmianom społecznym, gospodarczym i politycznym zachodzącym w Polsce i w Europie. Jesteśmy Polakami mieszkającymi już nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Już w przedszkolu zapoznajemy dzieci z symbolami naszej ojczyzny, ukazujemy piękno kultury i przyrody. Jesteśmy Europejczykami, a więc zadaniem nauczyciela jest także przybliżać tematykę związaną z innymi krajami naszego kontynentu.

Niniejszy program „Jestem Polakiem, żyję w Europie” jest propozycją edukacji europejskiej dającej pewien zasób wiedzy o Unii Europejskiej, wybranych państwach Europy, ich historii, tradycji i kultury. Edukacja ta jest istotnym czynnikiem uczącym młode pokolenie podstawowych wartości humanistycznych i patriotycznych.


Poprzez poznanie wybranych państw Unii Europejskiej wprowadzamy dziecko w świat wartości humanistycznych , takich jak piękno, prawa człowieka, poszanowanie tradycji i kultury innych ludzi. Obok poznania państw Unii Europejskiej, kształtujemy u dzieci własną przynależność narodową, szacunek dla naszych tradycji i kultury.


Nasz program zakłada przybliżenie dzieciom wiedzy o innych państwach poprzez zabawę i praktyczne działanie. Zabawa stanowi naturalną aktywność dziecka. Pomaga uczyć się dziecku reagować na otoczenie, uczy współdziałania oraz tolerancji. Pragniemy realizować program przy udziale grona pedagogicznego oraz rodziców naszych przedszkolaków.

Koncepcja programu „Jestem Polakiem, żyję w Europie” zakłada zdobywanie przez dzieci sprawności europejskich w trakcie realizacji poszczególnych zadań. Narzędziem oceny osiągnięć dzieci będą grupowe wizytówki kraju, gdzie po wykonaniu kolejnego zadania zostaną umieszczone żółte gwiazdki- symbole z flagi unijnej. Zwieńczeniem naszych działań będzie czynne uczestnictwo przedszkolaków w Rodzinnym Festynie Europejskim .

Autorki programu


Monika Heigelmann

Izabela Kowalska

Obie pracujemy razem w Przedszkolu nr 35 im. Króla Maciusia I
w Poznaniu.

W roku szkolnym 2011/2012 brałyśmy udział w warsztatach „Edukacja regionalna a edukacja europejska w przedszkolu” , „Przedszkole przyjazne dzieciom i rodzicom” prowadzonych przez
J. Pytlarczyk , które poszerzyły naszą wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne , a także potwierdziły przydatność naszego programu.


Program „Jestem Polakiem, żyję w Europie” napisałyśmy jako kontynuację Cyklu dziecięcych spotkań z Unią Europejską „ Z Europą za pan brat”, którego także jesteśmy autorkami.

Polska jest członkiem Unii Europejskiej już od 8 lat, jednak wciąż jest zbyt mało propozycji dla dzieci, z których mogłyby dowiedzieć się czym tak naprawdę jest Unia. Dlatego właśnie wyszłyśmy naprzeciw oczekiwaniom swoim i rodziców w tym zakresie i stworzyłyśmy najpierw „Cykl dziecięcych spotkań z Unią Europejską Z Europą za pan brat”, a teraz program „Jestem Polakiem, żyję w Europie” dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Polska, Francja, Hiszpania, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania i Grecja, to państwa członkowskie Unii Europejskiej , które poznawaliśmy podczas „Cyklu spotkań z Unią”. Każde z nich różni się językiem, każde ma inna tradycję, kulturę, religię czy historię. I właśnie tę różnorodność chciałyśmy pokazać dzieciom z naszego przedszkola. Uczyłyśmy dzieci tolerancji wobec osób, które się od nas różnią, pokazywałyśmy, że każdy kraj europejski kryje w sobie coś interesującego oraz zachęcałyśmy do poznawania bliżej wybranych krajów europejskich.
Dzieci chętnie uczestniczyły w poszczególnych imprezach, konkursach, wraz z rodzicami brały udział w zajęciach otwartych, a rodzice pomagali w przygotowaniach np. Dnia życzliwości i pozdrowień europejskich piekąc ciasteczka , wykonując emblematy. Dzieci podczas całego roku szkolnego zdobywały informacje i umiejętności z zakresu edukacji europejskiej.
Dowodem na zainteresowanie dzieci i rodziców naszych cyklicznych spotkań z Unią była także duża frekwencja na Przedszkolnym Festynie Europejskim, podczas którego dzieci miały okazję zaprezentować wszystkim zebranym swoje umiejętności językowe czy taneczne reprezentując wybrane kraje.
Realizacja naszego „Cyklu spotkań z Unią Europejską Z Europą za pan brat” przybliżyła dzieciom tematykę z zakresu edukacji europejskiej, a stosowanie ciekawych metod pracy kształtowało poczucie bycia Europejczykiem. Program „Jestem Polakiem, żyję w Europie” napisałyśmy ze względu na duże zainteresowanie dzieci tematyką europejską i potrzebą kształcenia umiejętności współżycia w różnorodności kulturowej, uczenia tolerancji , rozwijania europejskiej tożsamości , a przede wszystkim wzbudzania poczucia dumy z bycia Polakiem.


Przeznaczenie programu


Program „Jestem Polakiem, mieszkam w Europie” przeznaczony jest dla wszystkich grup wiekowych przedszkola. Opracowany został dla wszystkich dzieci, niezależnie od stopnia ich rozwoju z zachowaniem możliwości poznawczych dzieci w wieku 3-5 lat.
Nasz program został napisany także z myślą o nauczycielach – zarówno tych z krótkim, jak i długim stażem pracy. Mamy nadzieję, że będzie źródłem pomysłów i inspiracją do pracy z dziećmi.

Program jest uniwersalny, może być wykorzystany przez nauczycieli z naszej, bądź z innej placówki .
Można go modyfikować, realizować całość lub tylko wybrane zagadnienia.
Podczas realizacji programu zakładamy współpracę z rodzicami, społecznością lokalną, a także z woluntariuszami z innych krajów.

Źródłami wiedz i informacji podczas opracowywania programu była zgromadzona literatura, albumy, prasa oraz filmy.

Cele edukacyjne i wychowawcze programu „Jestem Polakiem, żyję w Europie” są spójne z nową podstawą programową .

Narzędziem oceny osiągnięć dzieci będą grupowe wizytówki kraju, gdzie po wykonaniu kolejnego zadania zostaną umieszczone żółte gwiazdki - symbole z flagi unijnej. Zwieńczeniem naszych działań będzie prezentacja umiejętności przedszkolaków na Rodzinnym Festynie Europejskim .


Miejsce realizacji:


Przedszkole nr 35
im. Króla Maciusia I
W Poznaniu


Nasze przedszkole mieści się w wolnostojącym budynku na os. B. Chrobrego w dzielnicy Piątkowo. Przedszkole jest dwukondygnacyjne, ma ciekawie zagospodarowaną piwnicę. Posiada duży ogród ze sprzętem do zabaw.

Do realizacji celów statutowych posiadamy 7 sal do zabaw i zajęć dydaktycznych, pracownię plastyczną, dziecięce kino „Oko”, salę do gimnastyki korekcyjnej, pokój nauczycielski z biblioteką, kuchnię z zapleczem socjalnym.


Termin realizacji:


wrzesień 2012 – czerwiec 2013


Obszary edukacji:1. Edukacja emocjonalna i wprowadzenie w świat wartości.
2. Edukacja społeczna.
3. Edukacja językowa.
4. Edukacja artystyczna.
5. Edukacja zdrowotna.


Cele ogólne:


- dostarczenie podstawowych informacji na temat krajów UE,
- poznanie wybranych krajów europejskich,
- rozpowszechnianie wiadomości o Unii Europejskiej wśród
rodziców poprzez włączenie ich do współpracy ,
- kształtowanie świadomości europejskiej,
- zapoznanie z symbolami narodowymi krajów europejskich ,
- budzenie szacunku dla kultury tradycji innych narodów,
- wzbudzanie zainteresowania obyczajami i tradycją
wybranych krajów europejskich,
- uczenie szacunku i tolerancji wobec ludzi różnych ras i
religii,
- stwarzanie sytuacji do szanowania symboli narodowych.


Cele szczegółowe:

Dziecko:
- potrafi wymienić poznane kraje europejskie,
- rozpoznaje symbole Unii Europejskiej (flaga, hymn, waluta,
maskotka),
- wykonuje flagę danego kraju europejskiego z pomocą
rodzica ,
- zna bajki niektórych autorów krajów europejskich,
- zna proste zwroty w obcym języku,
- bierze czynny udział w zabawach dotyczących wybranych
krajów UE,
- wykonuje układ taneczny charakterystyczny dla danego
kraju,
- słucha wybranych utworów kompozytorów europejskich,
- bierze udział w konkursach o tematyce europejskiej,
- szanuje odmienność kulturową innych osób,
- zachowuje prawidłową postawę podczas słuchania hymnu,
- toleruje różnice występujące między narodami (język, rasę,
tradycje, kulturę),
- odczuwa dumę z bycia Polakiem i Europejczykiem.Sposób, miejsce i czas
realizacji programu własnego
„Jestem Polakiem,
żyję w Europie”Lp.
Temat zadania

Formy realizacji
Miejsce realizacji

Termin realizacji zadania

1 Kąciki tematyczne
Zorganizowanie kącików tematycznych w każdej sali dotyczących wybranego przez grupy kraju. Uzupełnianie i wymiana eksponatów. Oglądanie i omawianie ich wspólnie z dziećmi.

KRAJ

Każda sala.
W ciągu całego roku szkolnego

2. Dzień Flagi

Zapoznanie z flagą, hymnem i maskotką Unii Europejskiej oraz wybranego przez grupę wiekową kraju.
Wykonanie opaski dla każdego dziecka z flagą wybranego kraju.

SYMBOLE

Każda sala
wrzesień3. Wizytówka kraju.
Przygotowanie grupowych wizytówek wybranego kraju.
Omówienie ich znaczenia z dziećmi.
Zdobywanie umiejętności i wiedzy na temat wybranego kraju.

WIEDZA

Każda sala
październik4. „Bajki Europy””

Zajęcia otwarte dla rodziców. Zapoznanie z bajką z wybranego kraju unii.
Wybranie bohatera bajkowego – symbolu grupy.

KSIĄŻKA

Każda sala
październik

5. Dzień życzliwości i pozdrowień europejskich

Zapoznanie dzieci i nauka pozdrowienia w języku wybranego kraju

SŁOWO

Każda sala
październik


6. Lekcja europejska„Wycieczka po Europie-poznajmy kraje członkowskie i ich kulturę”.
Lekcja prowadzona przez zaproszonego konsultanta dla dwóch najstarszych grup.

KULTURA

Sala rytmiczna
listopad


7.Bal europejski
Zapoznanie z muzyką lub piosenką z wybranych krajów unii podczas balu (dzieci występują w opaskach z flagami ).
Nauka piosenki „Europo, witaj nam”

MUZYKA

Sala rytmiczna- wszystkie grupy razem
listopad

8. Poznajemy Europę.
Zorganizowanie konkursu plastycznego dla rodzin. Interpretacja tematu oraz technika dowolna. Przygotowanie wystawy prac na holu.

PLASTYKA

Hol w przedszkolu
luty

9.Lekcja europejska
„Jak UE dba o środowisko naturalne.”
Lekcja prowadzona przez zaproszonego konsultanta

EKOLOGIA

Sala rytmiczna
marzec

10. Bawimy się!
Zapoznanie dzieci z zabawami popularnymi w wybranym kraju Europy.

ZABAWA


Każda sala
marzec

11. „Tanecznym krokiem przez Europę”.
Zapoznanie i nauka tańców wybranych krajów podczas zajęć rytmiki.

TANIEC

Sala rytmiczna
Cały rok szkolny

12. Rodzinny Festyn Europejski
Zorganizowanie festynu dla dzieci i rodziców podsumowującego realizację programu „Jestem Polakiem – mieszkam w Europie”

ZABAWA

Ogród przedszkolny
maj


Oczekiwane rezultaty:


- dziecko rozpoznaje symbole Polski ( hymn, flaga, godło),
- rozpoznaje flagi poznanych krajów europejskich,
- posługuje się podstawowymi zwrotami w języku
poznanego państwa,
- zna wybrane tańce i zabawy z innych krajów,
- odczuwa przynależność do krajów Europy,
- czuje dumę z bycia Polakiem,
- zna wybrane bajki i baśnie z Europy,
- toleruje różnice występujące między ludźmi,
wynikające z pochodzenia, religii, tradycji, kultury
- szanuje prawa drugiego człowieka,
- szanuje zdrowie i życie,
- dostrzega wartości przyjaźni.Unia Europejska
podstawowe informacje
dla dzieci w wieku
przedszkolnym
Flaga


8 grudnia 1955 r. Rada Europy przyjęła oficjalną flagę – 12 gwiazd w miejscu godzin na tarczy zegara na chabrowym tle. Gwiazdy świecące na błękitnym niebie mogą symbolizować ludy Europy, zamknięty krąg – ich jedność. Liczba 12 pozostaje niezmienna i może być odbierana jako doskonałość i pełnia, godziny zegara, miesiące, znaki zodiaku, liczba apostołów.

Flaga Unii Europejskiej nawiązuje do motywów maryjnych z treści objawienia św. Jana:

" Potem wielki znak ukazał się na niebie:
Niewiasta obleczona w słońce
i księżyc pod jej stopami,
a na głowie wieniec z gwiazd dwunastu"

Elementy godła Europy tj. koło, gwiazdy, ich liczba, pięć ramion i kolory posiadają bogatą symboliczną treść, głęboko zakorzenioną w kulturze. Pitagoras uznawał koło za najpiękniejszy kształt.Hymn


Hymnem Unii Europejskiej jest "Oda do radości" z finału IX Symfonii Ludwika van Beethovena. Najpierw, 12 stycznia 1972 roku została uznana za oficjalny hymn Rady Europy, a następnie, 29 maja 1986 roku, podczas uroczystości wciągania na maszt europejskiej flagi, została w sposób uroczysty zaprezentowana jako hymn Wspólnot Europejskich. Tekst hymnu europejskiego napisał Fryderyk Schiller, a na język polski przełożył go Konstanty I. Gałczyński.

O Radości, iskro bogów, kwiecie elizejskich pól
święta, na twym świętym progu staje nasz natchniony chór.
Jasność twoja wszystko zaćmi złączy, co rozdzielił los.
Wszyscy ludzie będą braćmi tam, gdzie twój przemówi głos.

Kto przyjaciel, ten niech zaraz stanie tutaj pośród nas,
i kto wielką miłość znalazł ten niech z nami dzieli czas.
Z nami ten, kto choćby jedną duszę rozpłomienić mógł.
Ale kto miłości nie zna, niech nie wchodzi tu na próg.

Patrz, patrz: wielkie słońce światem biegnie sypiąc złote skry,
jak zwycięzca, jak bohater - biegnij, bracie, tak i ty.
Radość tryska z piersi ziemi, Radość pije cały świat.
Dziś wchodzimy, wstępujemy na Radości złoty ślad.

Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie, ona w splocie ludzkich rąk,
z niej najlichszy robak czerpie, z niej - najwyższy niebios krąg.
Bracie, miłość niezmierzona mieszka pod namiotem z gwiazd,
całą ludzkość weź w ramiona i ucałuj jeszcze raz.

Wstańcie, ludzie, wstańcie wszędzie, ja nowinę niosę wam:
na gwiaździstym firmamencie miłość, miłość mieszka tam.
Wstańcie, ludzie, wstańcie wszędzie, ja nowinę niosę wam:
na gwiaździstym firmamencie miłość, miłość mieszka tam!
Maskotka

Nazwę maskotce dla dzieci w Unii Europejskiej użyczyła najjaśniejsza gwiazda na niebie. W każdym kraju Syriusz występuje z jego narodowym elementem, np. w Hiszpanii jest w stroju torreadora i z gitarą.

Dniem Unii Europejskiej jest 9 maja.Jest to rocznica prezentacji projektu powstania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (w 1950r.), który zapoczątkował jednoczenie się Europy.


Syriusz

Syriusz (Sirius) - maskotka dla dzieci w Unii Europejskiej. Swej nazwy unijnej maskotce użyczyła najjaśniejsza gwiazda. Każde państwo członkowskie ubiera Syriusza nawiązując do swojej kultury i tradycji.
Literatura:


1. „Poznaj Unię Europejską” – D.Sobczyk, A Wichrowska
2. „Języki otworzą Ci drzwi” – broszura Komisji Europejskiej
3. „Odkryjmy Europę” - broszura Komisji Europejskiej
4. „Zjednoczeni w różnorodności” - broszura Komisji Europejskiej
5. „Nasza Europa.ABC Unii Europejskiej” – Teresa Duralska - Macheta
6. „Bajki Europejskie” -praca zbiorowa
7. „ABC regionów Polski” – Maciej Kronenberg
Ewaluacja

Ewaluacja programu jest badaniem i oceną samego programu oraz efektów jego realizacji zorientowanym na: osiągnięcie zamierzonych celów, warunki realizacji programu, analizę zmiennych mających wpływ na tę realizację, określenie sposobu optymalizacji i modernizacji programu.

Do ewaluacji naszego programu „ Jestem Polakiem, żyję w Europie” wybrałyśmy typ ewaluacji podsumowującej, która odnosi się do efektów zrealizowanego programu.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.