Katalog

Joanna Bojko, 2017-05-04
Bytom Odrzański

Język niemiecki, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji planu zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

- n +

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ im. JANA WYŻYKOWSKIEGO W GŁOGOWIE


01.09. 2007 – 31. 05. 2008


Nauczyciel stażysta: mgr Joanna Wróblewska

Opiekun stażu:Dnia 1 września 2007 roku rozpoczęłam dziewięciomiesięczny staż, którego głównym celem było uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego. We wrześniu 2007 roku przygotowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Panią Dyrektor. W trakcie stażu realizowałam 3 cele szczegółowe:

 poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbyłam staż; znajomość przepisów związanych z jej funkcjonowaniem, sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole oraz przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych oraz higienicznych warunków nauki i pracy,
 poznanie środowiska uczniów, ich problemów oraz kształcenie umiejętności współpracy z tym środowiskiem,
 doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej, doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych w sposób umożliwiający realizację statutowych zadań szkoły oraz wspieranie działań na rzecz kreatywnego rozwoju uczniów:
 w tym poszerzenie własnej wiedzy i umiejętności.

Poniższe sprawozdanie przedstawia realizację zaplanowanych przeze mnie zamierzeń. Zostało ono napisane ściśle w oparciu o plan rozwoju zawodowego. Składa się więc z trzech części i każda z nich zawiera wykaz zrealizowanych celów oraz ich opis.I POZNANIE ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD
FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

W trakcie stażu udało mi się:

 nawiązać współpracę z opiekunem stażu.
Jako nauczyciel stażysta, zdaję sobie sprawę z tego, iż bardzo ważnym aspektem jest stały nadzór i pomoc doświadczonego opiekuna – nauczyciela. We wrześniu 2007 roku podpisałam z opiekunem stażu , nauczycielką języka niemieckiego, umowę – kontrakt, w której ujęłyśmy zasady dotyczące naszej rocznej współpracy.

 zapoznać z procedurami awansu zawodowego poprzez analizę przepisów prawa oświatowego, w tym, m.in.:
• Karty Nauczyciela,
• rozporządzeń MENiSu, szczególnie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• ustaw.
Zainteresowana szeregiem praw przeanalizowałam dokumenty prawne dotyczące funkcjonowania systemu oświaty, jak również starałam się aktualizować swoją wiedzę na powyższy temat. W trakcie stażu starałam się zwrócić uwagę na to, aby prawidłowo zastosować wszelkie prawa oświatowe w swych działaniach.

 poznać przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.
Uczestniczyłam w szkoleniu BHP pracowników Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie. W ten sposób zaznajomiłam się z przepisami BHP dotyczącymi pracy w szkole i poza nią. Uświadomiło mi to potencjalne źródła zagrożenia oraz sposoby postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach. Zapoznałam się także z tygodniowym planem zajęć w szkole oraz wszystkimi obowiązkami, jakie ciążą na mnie podczas ich pełnienia.

 zapoznać z obowiązującą w szkole dokumentacją, ze sposobem jej prowadzenia oraz z zasadami współpracy szkolnej.
Realizując się w pracy nauczyciela zwróciłam dużą uwagę na atmosferę wewnątrzszkolną Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie. Starałam się tworzyć taką atmosferę wokół siebie, aby zarówno uczniowie, jak i inni pracownicy, chcieli ze mną współpracować. Starałam się zawsze zarówno służyć pomocą innym nauczycielom, jak również stosować ich rady we własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej.
We wrześniu sporządziłam plan wynikowy z języka niemieckiego, rozkład materiału z języka niemieckiego oraz przedmiotowy system oceniania.
Zapoznałam się także z zasadami funkcjonowania i organizacji szkoły, jak również przeanalizowałam dokumentację obowiązującą w szkole i wynikające z niej prawa i obowiązki zarówno uczniów, wychowawcy, jak i szkoły:
• Statut Szkoły,
• wewnątrzszkolny system oceniania,
• plan rozwoju szkoły
• program wychowawczy
• dzienniki lekcyjne (poznałam sposób ich prowadzenia)

 uczestniczyć w pracy organów szkoły związanych z realizacją ich podstawowych zadań:
• w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
• w posiedzeniach Zespołu Przedmiotowego
Rady Pedagogiczne pozwoliły mi jeszcze lepiej poznać zasady funkcjonowania szkoły oraz system oświaty. Dzięki wymianie zdań z członkami grona pedagogicznego mogłam poszerzyć własną wiedzę.

 opiekować klasą lekcyjną nr 21 w trakcie pełnienia stażu, która została mi przydzielona na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej w roku 2007

II POZNANIE ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH
PROBLEMÓW ORAZ KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI
WSPÓŁPRACOWANIA Z TYM ŚRODOWISKIEM

W trakcie stażu udało mi się:

 nawiązać stały kontakt z pedagogiem szkolnym w celu:
• poznania indywidualnych potrzeb uczniów,
• poznania sytuacji rodzinnej uczniów (w szczególnych przypadkach),
• rozwiązywania problemów wychowawczych,
• zasięgnięcia porad.
W pełni wykorzystałam możliwość kontaktowania się i nawiązywania współpracy z pedagogiem szkolnym, która często wyjaśniała mi pewne niezrozumiałe dla mnie zachowania uczniów. W ten sposób zapoznałam się ze sposobem radzenia sobie z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze oraz z krokami, jakie podejmuje pedagog szkolny, aby zaradzić problemom wychowawczym z poszczególnymi uczniami. Było to dla mnie bardzo przydatne, iż sprawowałam opiekę nad klasą D (wychowawca klasy).

 nawiązać dobry kontakt z uczniami oraz ich rodzicami bądź prawnymi opiekunami.
Zdaję sobie również sprawę z tego, że bardzo dużą rolę w pracy nauczyciela odgrywa dobry, pozytywny kontakt z podopiecznymi oraz ich opiekunami. Myślę, że udało mi się stworzyć pewną pozytywną więź pomiędzy mną, a uczniami.


III DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY
PEDAGOGICZNEJ, DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI
PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH,
POSZERZANIE WŁASNEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

W trakcie stażu udało mi się:

 uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu oraz nauczycielkę języka angielskiego.
Miałam możliwość hospitacji 7 lekcji języka niemieckiego i 2 lekcji języka angielskiego. Były one bardzo różnorodne, wszystkie przeprowadzone sprawnie, logicznie i bardzo ciekawie. Lekcje angażowały uczniów, aktywizowały ich, były doskonale zaplanowane w czasie, jak również precyzyjnie zrealizowane. Ważną rzeczą, na którą również zwróciłam uwagę
był przyjazny stosunek nauczyciela do uczniów, co budowało atmosferę zaufania i otwartości.

 prowadzić zajęcia w obecności obserwatora.
Zawsze starałam się, aby forma zajęć była właściwie dobrana do tematu, oczekiwań i umiejętności uczniów. Po hospitowanej lekcji odbywałam rozmowę z moim obserwatorem, podczas której dowiadywałam się o mocnych i słabych stronach przeprowadzonej przeze mnie lekcji.

 uczestniczyć w zewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli
• 19 październik – 21 październik 2007 (30 godzin zajęć praktycznych i konsultacji) – kurs: ,,Mądrze i skutecznie wychowywać – Kształcenie umiejętności i rozwiązywania problemów wychowawczych we współpracy z rodzicami’’, prowadzony przez Marię Chomicz oraz Benedyktę Nowak (Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Górze), po skończeniu, którego otrzymałam zaświadczenie,
• 21 styczeń 2008 – konferencja metodyczna dla nauczycieli języka niemieckiego, zorganizowana przez wydawnictwo LektorKlett w Głogowie: ,,Ohne Langeweile und mit Engagement auf dem direkten Weg zum Abitur und nicht nur, czyli jak z serią Direkt przygotować uczniów do matury i nie tylko ...’’,
• 21 kwiecień 2008 – konferencja metodyczna dla nauczycieli języka niemieckiego, zorganizowana przez wydawnictwo PWN w Głogowie: ,,Qual der Wahl?- die Suche nach dem optimalen Lehrwerk anhand ,,Hier und da’’


 samodzielnie studiować literaturę i prasę pedagogiczną:
Często zaglądałam do różnych poradników dydaktycznych oraz scenariuszów, które były dla mnie inspiracją i pomagały mi w opracowaniu moich własnych pomysłów. W rozmowach wymieniałam doświadczenia z innymi nauczycielami, co pozytywnie wpłynęło na tworzenie własnego warsztatu pracy.

 wykorzystać technologię komputerową i informacyjną w pracy pedagogicznej:
Pozyskałam z Internetu informacje dotyczące awansu zawodowego oraz zakresu prawa oświatowego. Korzystając z zasobów Internetu, przygotowałam potrzebne materiały do przeprowadzenia zajęć. Ponadto posługując się technologią komputerową, projektowałam dyplomy oraz różne podziękowania.


 współuczestniczyć w organizowaniu konkursów, wycieczek:
• 16 listopad 2007 – zorganizowanie XXXI Olimpiady Języka Niemieckiego – etap szkolny, w którym wzięło udział 9 uczestników III Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie,
• 06 marzec 2008 – współudział w zorganizowaniu Dyktanda z Języka Niemieckiego, w którym wzięli udział uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie, jak również Technikum Elektronicznego w Głogowie,
• 03 kwiecień 2008 – współudział w zorganizowaniu III Konkursu dotyczącego wiedzy o krajach niemieckojęzycznych, w którym wzięło udział 15 uczniów z trzech gimnazjów Powiatu Głogowskiego,
• marzec 2008 – współudział przy organizacji wycieczki na targi turystyczne do Berlina – opiekun grupy

IV DZIAŁANIA, KTÓRYCH NIE UWZGLĘDNIŁAM W
PLANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO, A KTÓRE
MIAŁY MIEJSCE W TRAKCIE TRWANIA ROKU
SZKOLNEGO

1. Wrzesień 2007 – napisałam list do ambasad z prośbą o przysłanie Zespołowi Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie flag unijnych oraz materiałów dotyczących danego kraju,
2. Październik 2007 – wysłałam podziękowania ambasadom, które odpowiedziały na prośbę szkoły,
3. Kwiecień 2008 - uczestniczyłam w Promocji III Liceum Ogólnokształcącego,
4. Maj 2008 – byłam członkiem Komisji podczas Pisemnego Egzaminu Maturalnego z języka polskiego, angielskiego i geografii oraz Ustnego Egzaminu Maturalnego z języka niemieckiego.
AUTOREFLEKSJA

Okres stażu był dla mnie wyjątkowym czasem, bardzo ważnym dla mojej pracy jako nauczyciela. To właśnie w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie zdobyłam pierwsze doświadczenie oraz nauczyłam się tego, co już wiem o specyfice tego zawodu.
Dzięki podjętym przeze mnie działaniom udało mi się udoskonalić umiejętność prowadzenia swoich zajęć. Analiza prowadzonych i obserwowanych zajęć, a także cenne wskazówki opiekuna stażu rozwinęły we mnie umiejętność wyciągania wniosków i oceny własnych działań.
Uważam, że plan rozwoju zawodowego w okresie stażu udało mi się zrealizować, a realizacja celów jakie sobie postawiłam bez wątpienia przyczyniła się do mojego rozwoju zawodowego. Myślę, że przyniosło to nie tylko wiele korzyści dla szkoły, dla uczniów i ich rodziców, a przede wszystkim dla mnie. Wszystko, co udało mi się osiągnąć, bardzo mnie satysfakcjonuje i napawa optymizmem.
Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.