Katalog

Adam Peterwas, 2017-05-04
Lubartów

Informatyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan dyplomowania

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


mgr inż. Adam Peterwas
Nauczyciel Zajęć komputerowych Szkoły Podstawowej
im. Partyzantów Armii Ludowej w Samoklęskach


Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2014
Data zakończenia stażu – 31.05.2017

Cele stażu:

1. Poszerzenie zakresu wiedzy.
2. Doskonalenie własnych umiejętności.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
5. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MIENIS W SPRAWIE UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek udrożnienia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania / Formy realizacji
1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.
- Udział w pracach komisji Rady Pedagogicznej
- Udział w pracach zespołu wychowawczego.
- Ewaluacja wybranych obszarów dydaktyczno - wychowawczych.
- Współpraca z rodzicami.

2. Doskonalenie kompetencji zawodowych.
- Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatny do potrzeb nauczyciela i szkoły.
- Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli

3. Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej
i wychowawczej.
- Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym.
- Praca z uczniem zdolnym.
- Praca z uczniem mającym problemy w nauce
- Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej

Zadania / Formy realizacji
1. Stosowanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
- Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej.
-Opracowywanie prezentacji multimedialnych.
- Opracowanie testów, sprawdzianów, scenariuszy zajęć lekcyjnych, projektów interdyscyplinarnych, uroczystości, regulaminów, konkursów, dyplomów, informacji dla uczniów i rodziców.
- Udział w kursach komputerowych.
- Przygotowanie pomocy dydaktycznych oraz narzędzi badawczych do sprawdzenia wiedzy i umiejętności.


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadania / Formy realizacji
1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy
i doświadczenia innym nauczycielom.
- Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli.

2. Upowszechnianie i promocje własnych doświadczeń, metod i form pracy.
- Opublikowanie w portalu internetowym „planu rozwoju zawodowego”.
- Opublikowanie na szkolnej stronie www scenariuszy zajęć
- Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych)
- Pedagogizacja rodziców -opracowanie materiałów dotyczących trudności wychowawczych.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania / Formy realizacji
1. Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań.
- Opracowanie programu pracy wyrównawczej z zajęć technicznych dla uczniów klasy IV


§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania Formy realizacji
1. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych.
- Przygotowywanie i zachęcanie uczniów do udziału w konkursach
- Zorganizowanie i prowadzenie zajęć koła internetowego.

2. Rozwijanie zainteresowań dzieci. - Organizowanie wycieczek dydaktyczno - krajoznawczych mających na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju


§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania / Formy realizacji
1. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej.
- Organizowanie uroczystości szkolnych i środowiskowych apeli.

3. Współpraca z instytucjami samorządowymi.
- Nawiązanie współpracy z Opieką Społeczną, pomoc
w organizacji akcji charytatywnych (zbiórka odzieży itp.)


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadania Formy realizacji
1. Opis i analiza rozwiązywania problemu edukacyjnego.
- Diagnoza co najmniej dwóch wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
- Dostosowanie skutecznych metod rozwiązania problemu edukacyjnego.
- Współpraca z poradnią PP


......................................
/imię i nazwisko nauczyciela
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.