AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Beata Sadura, 2017-04-26
Zajezierze

Język angielski, Plany pracy

Plan pracy wychowawczej w klasie VI.

- n +

Plan pracy wychowawczej w klasie VI


Tematyka godzin wychowawczych

Cele wychowawcze

Sposób realizacji


Wrzesień

1. Statut Szkoły i Wewnątrzszkolny System Oceniania - przypomnienie.
- zapoznanie z prawami
i obowiązkami ucznia,
- poznanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
- praca w grupach - analiza Statutu Szkoły i Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
- sporządzenie notatki na gazetkę klasową określenie obowiązków samorządu klasowego.

2. Wybór samorządu klasowego. - działalność i praca samorządu klasowego,
- kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne działania samorządowe w zespole klasowym.
- przedstawienie kandydatur
i głosowanie nad ich wyborem .
3. Zasady bezpiecznego i właściwego zachowania w szkole. - przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania w szkole ( na przerwie, na boisku) .
- praca w grupach: uczniowie formułują zasady bezpiecznego i właściwego zachowania w szkole,
- podsumowanie pracy w grupach- pogadanka na temat właściwego zachowania w szkole na lekcjach i na przerwach.

4. Kontrakt . - wypracowanie wspólnych zasad (komunikacyjnych, bezpieczeństwa, organizacyjnych).
- praca na forum – ustalenie wspólnych zasad, jakie uczniowie chcieliby, aby obowiązywały w klasie.


Październik

1.Warsztaty edukacyjne w ramach projektu edukacyjnego „Innowacyjne programy Wychowawcze”. - tematy „Ja jestem ok. i ty jesteś ok” oraz „Konflikt, jak go oswoić?” mają na celu pomóc w integracji grupy, nabycia umiejętności rozwiązywania konfliktów.
- warsztaty, praca indywidualna i w grupach .

2. Unia Europejska. - zapoznaniem uczniów z wiedzą na temat życia Europejczyków oraz rozwojem kulturalnym i gospodarczym krajów należących do Unii Europejskiej.
- konkurs wiedzy o Unii Europejskiej.

3. Co to znaczy zachowywać się kulturalnie? - nauka kulturalnego zachowania się w szkole, na lekcjach, na przerwach, w miejscu zamieszkania, w środkach komunikacji publicznej, na wycieczkach szkolnych, w teatrze, kinie.
- pogadanka na temat kulturalnego zachowania,
- sporządzenie listy pozytywnych i negatywnych zachowań w miejscach publicznych – praca w grupach.


Listopad

1.Moje mocne i słabe strony, zalety i wady. - budzenie pragnienia pracy nad sobą,
- wzbudzenie refleksji nad swoimi wadami i zaletami, w czym jestem dobry, a w czym muszę się poprawić.
- uczniowie dzielą kartkę na pół, po jednej stronie wypisują swoje zalety, a po drugiej – wady,
- pogadanka na temat pracy nad poprawą swoich wad,
wspólne zdefiniowanie słów ,,wada” i ,,zaleta”.
2. Odzyskanie przez Polskę niepodległości (Święto 11 listopada). - kształtowanie szacunku dla tych, którzy polegli w walkach o wolność ojczyzny,
- kształtowanie miłości do ojczyzny opartej na poczuciu więzi narodowej, znajomości historii i tradycji narodowo-wyzwoleńczej.
- przygotowanie przez uczniów referatu o odzyskaniu przez Polskę niepodległości,
- sporządzenie notatki na gazetkę klasową.

3. Telewizja, komputer, Internet – przyjaciel czy wróg? - poznanie zalet i wad wynalazków technicznych,
- zwrócenie uwagi na właściwe korzystanie z osiągnięć współczesnej techniki.
- pogadanka na temat wynalazków technicznych,
- próba odpowiedzi na pytanie: ,,Telewizja, komputer, Internet – przyjaciel czy wróg?”

4. Andrzejki w naszej klasie. - integracja zespołu klasowego poprzez wspólne działanie i zabawę,
- poznanie zasad demokratycznego ustalania decyzji.
- wspólne ustalenie repertuaru na klasowe Andrzejki,
- uczniowie prezentują zwyczaje i zabawy ludowe związane z Andrzejkami.


Grudzień

1. Moje zainteresowania, moje hobby, moi idole. - zwrócenie uwagi na pozytywne strony posiadania różnych zainteresowań, hobby, pasji,
- wyjaśnienie słowa ,,idol” oraz jakimi kryteriami powinno się kierować przy wyborze swoich idoli.
- uczniowie opowiadają o swoich zainteresowaniach,
- dzieci przynoszą na lekcję rzeczy, które zbierają, którymi się interesują,
- uczniowie prezentują swoich idoli i próbują odpowiedzieć na pytanie: ,,Dlaczego ta osoba jest moim idolem?”,
- pogadanka na temat :,, Jakimi kryteriami powinno się kierować przy wyborze swoich idoli?”

2. Wigilia klasowa. - wdrażanie do działalności zespołowej,
- wyrabianie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z realizacji podjętych działań,
- budzenie szacunku do tradycji ludowych i rodzinnego świętowania.
- wyznaczenie uczniów odpowiedzialnych za organizację i przebieg spotkania,
- pogadanka na temat zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,
- wspólne dzielenie się opłatkiem i śpiewanie kolęd.


Styczeń

1. Wystawianie ocen z zachowania. - podejmowanie prób samooceny i oceny innych,
- dostrzeganie potrzeb innych ludzi.
- uczeń wystawia sobie swoją propozycję oceny z zachowania,
- analiza ocen z zachowania na forum klasy – formularz oceny zachowania z 3 perspektyw (każdy uczeń jest oceniany przez siebie, rówieśników i wychowawcę – punkt wyjścia do dyskusji.
- analiza zachowania – w czym jestem dobry?

2. Jak wesoło i bezpiecznie wypoczywać w czasie ferii? - ukazanie różnych możliwości spożytkowania wolnego czasu,
- pobudzenie własnej aktywności uczniów w tej dziedzinie,
- zapoznanie z zasadami bezpiecznego spędzania ferii.
- wypowiedzi uczniów na temat spędzania wolnego czasu i rola rodziny w wypoczynku dziecka,
- pogadanka na temat zasad bezpieczeństwa w czasie ferii.


Luty

1. Zapoznanie z przestawieniem teatralnym oraz filmem wielkich twórców europejskich. - wdrażanie w poznawanie sztuki europejskiej poprzez bezpośredni z nią kontakt.
- obejrzenie przedstawienia teatralnego lub filmu znanego twórcy europejskiego.

2. Z kulturą na ty. - kształtowanie świadomości społecznej i prawidłowego dorastania w kulturze osobistej jako własnej wizytówki.
- pogadanka na temat kulturalnego zachowania w miejscu zamieszkania: język, dbałość o porządek, mienie społeczne, pomaganie potrzebującym.


Marzec

1.Region, w którym żyję. - zapoznanie uczniów z historią regionu,
- pielęgnowanie zainteresowań historią, tradycją i kulturą miejsca zamieszkania,
- kształtowanie w uczniach postawy przewodnika i przyjaciela miejsca zamieszkania.
- uczniowie odczytują przygotowane przez siebie referaty o historii miejsca zamieszkania.

1. Moje uczucia. - nauka rozpoznawania, nazwania , wyrażenia i akceptowania uczuć,
- zachęcanie uczniów do wnikliwego poznania uczuć innych i do ich poszanowania.
- wykonywanie przez uczniów prac plastycznych przedstawiających różne uczucia i emocję,
- prezentowanie przez uczniów scenek przedstawiających różne uczucia.

2. Kim jestem? - porządkowanie swojego wnętrza i przeżywanie życia w sposób piękny, wartościowy i odpowiedzialny.
- pogadanka na temat wewnętrznego bogactwa i złożoności człowieka,
- omówienie dylematu pomiędzy dobrem a złem (cytat literacki).

3. Przygotowanie do egzaminu szóstoklasisty. - zapoznanie z organizacją i przebiegiem egzaminu .
- pogadanka .


Kwiecień

1.Spotkanie z muzyką. - nauka poszanowania pracy artysty, zapoznanie z różnymi gatunkami muzycznymi.
- koncerty tematyczne .

2. Dzień Ziemi - 22 kwietnia. - uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody, na jej dewastację.
- prace porządkowe na terenie szkoły (zbieranie śmieci).

3. Obrzędy wielkanocne. - pielęgnowanie szacunku dla tradycji i kultywowania obrzędów polskich,
- kształtowanie poczucia silnej więzi rodzinnej, potrzeby kontynuowania tradycji rodzinnych jako świadectwa historii rodziny, jak również części tradycji narodowej.
- uczniowie opowiadają o tradycjach i zwyczajach wielkanocnych.


Maj

1. Porozmawiajmy o Konstytucji 3 Maja - pogadanka. - zainteresowanie uczniów przemianami zachodzącymi w kraju i w świecie,
- uczestniczenie w uroczystościach związanych z zachowaniem tradycji i kultury kraju.
- przygotowanie i odczytanie przez uczniów referatu pt. ,,Uchwalenie Konstytucji 3 Maja",
- udział w akademii z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

2. Święto w szkole. - kształtowanie postawy współodpowiedzialności za organizację i przebieg uroczystości szkolnej.
- praca w grupach.

3. Przygotowujemy podarunki dla naszych mam. - wdrożenie do działalności zespołowej,
- wyrabianie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z realizacji podjętych zadań,
- kształtowanie szacunku dla mam jako opiekunek i przyjaciółek,
- nauka sprawiania radości i udzielania pomocy najbliższym.
- praca w grupach,
- praca indywidualna,
- pogadanka, dyskusja.
4. Jak pomagać innym? - kształtowanie postawy niesienia pomocy innym oraz rozwiązywania problemów,
- pomoc osobom niepełnosprawnym, odkrywanie ich potrzeb i oczekiwań.
- uczniowie w roli osób niosących pomoc – odgrywanie scenek,
- uwrażliwienie na pomoc niepełnosprawnym, pogadanka na temat: ,,Jak pomóc, żeby nie wyręczać?”


Czerwiec

1. Wystawianie ocen z zachowania. - współudział uczniów w ocenie,
- sposoby zespołowego rozwiązywania konfliktów.
- każdy uczeń podaje propozycję swojej oceny z zachowania,
- analiza ocen z zachowania na forum klasy.


2. Przygotowanie do balu i zakończenia roku szkolnego szóstoklasistów. - rozdzielenie ról i funkcji na uroczystości związane z zakończenie roku szkolnego.
- próby poloneza, podział ról.

3. Podsumowanie całorocznej pracy i zadań. - zachęcanie do osiągnięcia lepszych wyników w nauce i w zachowaniu.
- uczniowie wypełniają ankietę - ,,Jakie były moje sukcesy a jakie porażki w tym roku szkolnym",
- opracowanie zestawienia wyników w nauce.


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI


Cele

Sposoby realizacji
1. Zapobieganie trudnościom w nauce, konfliktom i łagodzenie ich.
2. Włączanie rodziców w życie klasy, szkoły.
3. Poznanie problemów rodzinnych uczniów.
4. Informowanie o potrzebach szkolnych uczniów.
5. Popularyzowanie wśród rodziców wiedzy z zakresu potrzeb psychicznych dziecka.
6. Zapoznanie rodziców z planem wychowawczym klasy.
- zebrania z rodzicami,
- kontakty indywidualne,
- ,,dni otwarte „


Opracowała : Beata Sadura

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.