Katalog

Michał Bąkowski, 2017-04-18
Łomża

Przedsiębiorczość, Sprawdziany i testy

Test podstawy przedsiębioczości

- n +

1. Podstawowymi problemami, którymi zajmuje się ekonomia są:
a) problemy sprawiedliwości i równości,
b) problemy ochrony środowiska,
c) problemy krajów rozwijających się w Afryce,
d) odpowiedzi na pytania: co, jak i dla kogo wytwarzać?
2. Makroekonomia jest nauką o:
a) funkcjonowaniu całej gospodarki narodowej,
b) przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych,
c) działalności państwa, zmierzającej do osiągnięcia określonych celów,
d) zachowaniu się ludzi w ramach pojedynczych podmiotów gospodarczych.
3. Funkcja pieniądza jako środka tezauryzacji polega na:
a) wyznaczaniu wartości innych towarów,
b) pośredniczeniu w wymianie towar-towar,
c) zdolności do regulowania zobowiązań,
d) gromadzeniu oszczędności.
4. Którą z wymienionych pozycji nie można zaliczyć do czynników produkcji:
a) energia elektryczna,
b) praca pośrednika w obrocie nieruchomościami,
c) akcje spółki giełdowej,
d) patent na szczepionkę naprzeciw grypie.
5. Cechą gospodarki rynkowej jest m.in.:
a) dominacja prywatnej własności i mała konkurencyjność firm,
b) dominacja własności społecznej i konkurencja między firmami,
c) prywatna własność i konkurencja między przedsiębiorstwami,
d) własność społeczna i mała konkurencja między przedsiębiorstwami.
6. Ilość towarów oferowanych do sprzedaży na rynku po określonej cenie i w określonym miejscu to:
a) rynek,
b) popyt,
c) podaż,
d) konkurencja.
7. Do czynników wpływających na zmianę popytu zalicza się:
a) zmianę preferencji nabywców,
b) efekt naśladownictwa,
c) dochody ludności,
d) wszystkie wymienione wyżej.
8. Prawo podaży mówi, że:
a) wraz ze wzrostem (spadkiem) ceny rośnie (spada) podaż,
b) wraz ze wzrostem (spadkiem) ceny spada (rośnie) podaż,
c) wraz ze wzrostem (spadkiem) ceny rośnie (spada) wielkość podaży,
d) wraz ze wzrostem (spadkiem) ceny spada (rośnie) wielkość podaży.
9. Rynek producenta na dane dobro występuje gdy:
a) popyt jest mniejszy niż podaż,
b) producent jest monopsonistą,
c) podaż danego dobra jest większa niż popyt,
d) popyt na to dobro jest większy niż podaż.
10. Rynek jest:
a) weryfikatorem trafności decyzji gospodarczych,
b) podstawowym źródłem wiedzy o przebiegu procesów gospodarczych,
c) mechanizmem ułatwiającym osiągnięcie stanu równowagi rynkowej,
d) pełni wszystkie wymienione funkcje.
11. Biorąc pod uwagę przedmiot obrotu wyróżnia się rynek:
a) zbytu,
b) hurtowy,
c) pracy,
d) lokalny.
12. Fundusze inwestycyjne otwarte:
a) emitują papiery wartościowe – certyfikaty inwestycyjne,
b) emitują papiery wartościowe – certyfikaty depozytowe,
c) emitują jednostki uczestnictwa, które są papierami wartościowymi,
d) emitują jednostki uczestnictwa, które nie są papierami wartościowymi.
13. Osoby oszczędzające na emeryturę w II filarze przekazują część swojej składki emerytalnej do:
a) otwartego funduszu emerytalnego, która jest inwestowana m.in. w akcje na giełdzie,
b) ZUS-u, gdzie jest waloryzowana o wskaźnik inflacji,
c) zamkniętego funduszu inwestycyjnego i podlega dziedziczeniu po śmierci ubezpieczonego,
d) banku dobrowolnie zakładając długoterminowe lokaty bankowe.
14. W Polsce ubezpieczeniem obowiązkowym jest m.in. ubezpieczenie:
a) auto casco – samochodu od kradzieży,
b) cargo – przewożonego towaru w czasie transportu samochodem ciężarowym,
c) następstw nieszczęśliwych wypadków,
d) odpowiedzialności cywilnej rolników.
15. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych to:
a) depozyt gromadzący w formie papierowej wszystkie akcje podlegające obrotowi na GPW,
b) suma pieniędzy, które są zabezpieczeniem transakcji na giełdzie,
c) elektroniczny zapis papierów wartościowych, którymi handluje się na GPW,
d) suma wszystkich aktywów na GPW.
16. Spadek indeksów na giełdach to:
a) bessa,
b) hossa,
c) dywidenda,
d) trend boczny.
17. Indeks nowojorskiej giełdy na Wall Street to:
a) CAC40,
b) Dow Jones,
c) FTSE 100,
d) DAX.
18. Strategia długoterminowa (na okres 5 lat i więcej) inwestycji w fundusze kapitałowe polega na:
a) lokowaniu większości środków w fundusze akcyjne,
b) lokowaniu większości środków w fundusze rynku pieniężnego,
c) lokowaniu większości środków w fundusze obligacji,
d) lokowaniu większości środków w fundusze zrównoważone.
19. Kredyt hipoteczny jest udzielany na:
a) zakup samochodu,
b) opłacenie studiów,
c) zakup akcji na GPW,
d) zakup mieszkania.
20. Do funkcji banku centralnego nie należy:
a) prowadzenie rachunków i rozliczeń państwa,
b) prowadzenie rachunków przedsiębiorstw państwowych,
c) nadzór nad bankami komercyjnymi,
d) kontrola ilości podaży pieniądza w gospodarce.
21. Przewodniczącym Rady Polityki Pieniężnej jest:
a) Minister Finansów,
b) Premier,
c) Prezes NBP,
d) Minister Skarbu Państwa.
22. Kredyty bankowe:
a) mogą być udzielane tylko przez banki,
b) mogą być udzielane przez parabanki,
c) udzielane w rachunku kredytowym mają charakter odnawialny,
d) zabezpieczone wpisem do księgi wieczystej nieruchomości to lombardowe.
23. Lokata rentierska:
a) to taka, w trakcie trwania której wzrasta oprocentowanie,
b) umożliwia wypłatę odsetek w trakcie trwania umowy,
c) połączona jest z ubezpieczeniem na życie i NNW,
d) polega na inwestowaniu środków w akcje na giełdzie przez banki.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.