AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Monika Dykier, 2017-04-18
Swornegacie

Zawodowe, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


mgr inż. Monika Dykier Długość stażu 2 lata 9 miesięcy
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Data rozpoczęcia stażu 1. 09. 2013 r
nauczyciel teoretycznych przedmiotów budowlanych Data zakończenia stażu 31. 05. 2016 r


I. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli
Formy realizacji
• Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego: początek stażu
- rozporządzenia MENIS w sprawie uzyskania stopni awansu
- adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego
• Tworzenie na własny użytek biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu cały staż
• Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju, sprawozdania z realizacji planu zawodowego. zgodnie z Rozporządzeniem MENiS
• Udział w Radach Pedagogicznych poruszających kwestie awansu zawodowego i jego aktualizacji. cały staż
• Uaktualnianie wiedzy na temat awansu (portale internetowe, czasopisma fachowe). cały staż
Sposób dokumentowania:
• Zbiór dokumentacji
• Biblioteczka
• Wniosek o rozpoczęcie stażu
• Plan rozwoju zawodowego
• Sprawozdanie z realizacji planu zawodowego
• Potwierdzenia obecności na posiedzeniach Rady


2. Współpraca z opiekunem stażu
Formy realizacji
• Ustalenie zasad współpracy. IX 2013r.
• Korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu wniosku i planu rozwoju
• Opracowanie projektu sprawozdania. koniec strażu
Sposób dokumentowania:
• Kontrakt
• Harmonogram współpracy
• Przejrzyste zasady współpracy

3. Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności jako nauczyciela
Formy realizacji
• Autorefleksja, samoocena. IX 2013r.
Sposób dokumentowania:
• Plan rozwoju zawodowego

4. Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań
Formy realizacji: cały staż
• Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły,
• Przeprowadzenie lekcji otwartych
• Prowadzenie lekcji hospitowanych przez opiekuna stażu, omawianie lekcji, wyciąganie wniosków
• Obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu i innych lekcji otwartych
• Stosowanie aktywizujących metod nauczania, narzędzi oraz procedur podwyższających atrakcyjność prowadzonych zajęć
Sposób dokumentowania:
• Potwierdzenia ukończenia form doskonalenia
• Karty obserwacji lekcji
• Scenariusze lekcji
• Zestaw przykładowych metod oraz narzędzi ewaluacji wykorzystywanych podczas zajęć

5. Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych
Formy realizacji: cały staż
• Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
• Praca w zespołach nauczycielskich
• Udział w zewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego:
- udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach przedmiotowo-metodycznych.
• Doskonalenie własnych umiejętności interpersonalnych oraz pracy z grupą przez udział w warsztatach, kursach.
• Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli

Sposób dokumentowania:
• Potwierdzenia obecności
• Zaświadczenia
• Biblioteczka

6. Modyfikowanie warsztatu pracy (metod, zakresu materiału, rodzaju zadań, sposobu oceniania) w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych indywidualnego ucznia
Formy realizacji:
• Przeprowadzenie testów sprawdzających i stworzenie zbioru materiałów diagnostycznych z nauczanych przedmiotów koniec roku szkolnego 2013/2014
• Analiza i doskonalenie przedmiotowego systemu oceniania i wymagań edukacyjnych w aspekcie zróżnicowanych wymagań wobec uczniów. cały staż
• Czynne korzystanie z wiedzy uzyskanej na szkoleniach dotyczących egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów w celu lepszego przygotowania do egzaminu (Zapoznanie rady pedagogicznej i rodziców ze standardami wymagań i formą egzaminów zawodowych)
• Organizowanie zajęć pozalekcyjnych z uczniami słabymi i zdolnymi
Sposób dokumentowania:
• Test i analiza wyników
• Udoskonalony przedmiotowy system oceniania, wymagania edukacyjne i plany wynikowe
• Program pracy kółka
• Sprawozdania
• Dziennik zajęć pozalekcyjnych

7. Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami
Formy realizacji:
• Organizowanie konkursów, projektów.
Sposób dokumentowania:
• Scenariusze, protokoły

II. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;


1. Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów i współczesnych problemów społeczno- cywilizacyjny.
Formy realizacji: cały staż
• Zapoznanie z dokumentami zgromadzonymi w szkole:
- opinie i orzeczenia poradni pedagogiczno- psychologicznej
- zapisy w protokołach
• Nawiązanie współpracy z psychologiem i pedagogiem szkolnym
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
• Bieżące kontakty z rodzicami uczniów:
- rozmowy indywidualne
- klasowe narady rodziców,
- współpraca z tzw. trójką klasową,
• Obserwowanie uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (wycieczki, spacery)
• Indywidualne kontakty z dzieckiem
Sposób dokumentowania:
• Dokumenty udostępnione przez Dyrektora
• Potwierdzenia
• Wnioski z rozmów przeprowadzonych z pedagogiem, psychologiem
Rozmowy z rodzicami

2. Doskonalenie umiejętności uwzględniania w pracy problemów środowiska
Formy realizacji: cały staż
• Aktywna współpraca z rodzicami.
• Dostosowanie metod i form pracy do zaistniałych problemów.
Sposób dokumentowania:
• Pomoc rodziców w organizowaniu wycieczek szkolnych i klasowych imprez
• Scenariusze spotkań

3. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego
Formy realizacji:
• Czynne i bierne uczestnictwo w akademiach szkolnych.
• Współudział w realizacji projektów tematycznych.
• Wycieczki do miejsc historii, muzeum, kina, teatru itp.
• Organizowanie wyjazdów edukacyjnych i integracyjnych oraz sprawowanie opieki nad uczniami.
Sposób dokumentowania:
• Scenariusze
• Projekty
• Dokumentacje wycieczek

III. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem w pracy nauczyciela
Formy realizacji: cały staż
• Udział w specjalistycznych kursach informatycznych, szkoleniach
• Poszerzanie wiedzy na temat zasobów elektronicznych możliwych do wykorzystania w praktyce szkolnej
Sposób dokumentowania:
• Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń
• Opis wykorzystania szkolnych zasobów informatycznych

2. Wykorzystanie komputera w pracy
Formy realizacji: cały staż
• Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, internetu, encyklopedii multimedialnych,
• Przeprowadzenie lekcji w pracowni komputerowej.
• Wykonanie i opracowanie środków dydaktycznych przy pomocy technologii komputerowej
• Opracowanie dokumentów, kart obserwacji zajęć, konspektów lekcji hospitowanych przez dyrektora korzystając z komputera.
Sposób dokumentowania:
• Programy, prezentacje multimedialne
• Scenariusz lekcji
• Testy, sprawdziany, prace klasowe, ćwiczenia,
pomoce dydaktyczne
• Karty obserwacji zajęć
• Konspekty zajęć
3. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego
Formy realizacji: cały staż
• Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi)
• Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych
Sposób dokumentowania:
• Spis portali
• Teksty


4. Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych
Formy realizacji: cały staż
• Zamieszczanie scenariuszy w portalach internetowych
• Umieszczenie w internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej- planu rozwoju zawodowego.
Sposób dokumentowania:
• Strony www
• Zaświadczenia o publikacjach

IV. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
Formy realizacji: cały staż
• Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki pracy.
• Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
• Aktywna praca nad samokształceniem.
Sposób dokumentowania:
• Zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach
• Bibliografia
2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych
Formy realizacji: cały staż
• Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, współpraca z rodzicami, pedagogizacja rodziców.
• Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych lub dydaktycznych.
• Diagnoza potrzeb edukacyjnych konkretnego typu ucznia
• Wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, znajomości prawa oświatowego do diagnozowania konieczności kierowania uczniów z trudnościami w nauce i o obniżonym poziomie intelektualnym do PPP oraz tworzenie programów pracy z tymi uczniami.
Sposób dokumentowania:
• Potwierdzenia
• Dokumentacja podjętych działań
• Rozpoznanie problemu edukacyjnego
• Dokumentacja do PPP
• Programy pracy z uczniem mającym trudności w nauce
• Protokoły

V. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;


1. Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli
Formy realizacji: według harmonogramu
• Śledzenie dokumentów dotyczących awansu zawodowego
• Opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia stażu
Sposób dokumentowania:
• Wniosek o rozpoczęcie stażu
• Plan rozwoju zawodowego
• Sprawozdanie

2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
Formy realizacji: cały staż
• Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS
• Gromadzenie własnych zasobów tekstów w/w aktów w formie pisemnej i elektronicznej
Sposób dokumentowania:
• Wypisy z obowiązujących aktów prawnych
• Biblioteczka
3. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego

Formy realizacji: cały staż
• Udział w Radach Pedagogicznych i Zespołach Przedmiotowych opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne.
• Dostosowanie systemu oceniania do obowiązujących uregulowań prawnych.
• Udział w pracach różnorodnych komisji: egzaminacyjnych, konkursowych.

Sposób dokumentowania:
• Zapisy w protokołach
• System oceniania
• Dokumentacja z przebiegu prac komisji
Zatwierdzam do realizacji:

…………………………………… …………………………………
data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.