AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Grzegorz Grzegorzek, 2017-04-18
Kamionka Mała

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Awans za nauczyciela mianowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr inż. Grzegorz Grzegorzek
Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół Nr 1
im. J. Piłsudskiego w Limanowej
ul. Piłsudskiego 81
34-600 Limanowa
Opiekun stażu: mgr inż. Danuta Buszek - Wrona
TERMINY:
Czas trwania stażu; 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r
Data zakończenia stażu: 31.05.2017r
CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poszerzenie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz podejmowanie
w tym zakresie działań własnych poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
2. Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
3. Podniesienie efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
4. Rozszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:Lp.
Zadania
Formy realizacji

Terminy
§ 7 ust.2 pkt. 1
umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
1. Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego zawartych w :
- Karcie Nauczyciela,
- Rozporządzeniu MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

1. Opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z przebiegu stażu, złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

2. Ukończenie szkolenia dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.


3. Uaktualnianie wiedzy na ten temat aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli poprzez Internet i czasopisma tematyczne.
wrzesień 2014

wrzesień 2014
zakończenie stażu


2014/2015


cały okres stażu

2.
Współpraca z opiekunem stażu
1. Spotkanie z opiekunem stażu i ustalenie zasad współpracy przez okres jego trwania.

2. Konsultacja z opiekunem stażu w sprawie prawidłowego sformułowania planu rozwoju zawodowego.

3. Opracowanie projektu sprawozdania.

4. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna.

5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna.

6. Omówienie obserwowanych i prowadzonych zajęć w celu udoskonalenia form i metod pracy.

wrzesień 2014


wrzesień 2014
w trakcie trwania stażu


3.
Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności i ocena ich skuteczności

1. Określenie mocnych i słabych stron swojej pracy dydaktycznej,

2. Wyciągnięcie wniosków, samoocena
wrzesień 2014


4.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia zawodowego
1. Udział w wewnątrzszkolnych formach szkolenia
zawodowego:
- udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
- obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli uczących przedmiotów budowlanych.

2. Udział w pracy komisji przedmiotów zawodowych.

3. Udział w zewnątrz szkolnych formach doskonalenia zawodowego:
- udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach,

4. Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych:
- studiowanie literatury fachowej z zakresu nauczanych przedmiotów zawodowych
- korzystanie ze strony internetowej www.egzaminzawodowy.info poświęconej zagadnieniom egzaminacyjnym w nowej i starej formie.

cały okres stażu

6.
Modyfikowanie i rozbudowa warsztatu pracy
( metod, zakresu materiałów, rodzaju zadań ) w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych uczniów

1. Gromadzenie literatury fachowej oraz filmów tematycznych.

2. Opracowywanie własnych prezentacji do prowadzonych zajęć

3. Dostosowanie form i metod pracy do potrzeb edukacyjnych uczniów.

cały okres stażu7.
Prowadzenie dokumentacji szkolnej

1. Prowadzenie dziennika zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, kursów ODiDZ

2. Wpisy bieżące w dziennikach zajęć lekcyjnych

3. Opracowywanie planów dydaktycznych z przydzielonych przedmiotów.

cały okres stażu

8.
Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań

1. Działania mające na celu promocję szkoły – pomoc w przygotowaniu Dnia Otwartego ZS Nr 1,

2. Opieka nad salą lekcyjną 56

3. Przygotowanie wystawy prac rysunkowych w Sali 56.
cały okres stażu

9.
Publikacja własnych prac
1. Opublikowanie własnego planu rozwoju, scenariuszy zajęć na stronach internetowych portali edukacyjnych

cały okres stażu

10.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
1. Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, itp.)

2. Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

cały okres stażu


koniec stażu

§ 7 ust.2 pkt. 2
umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych


1.
Rozpoznawanie i uwzględnianie w pracy problemów oraz potrzeb rozwojowych uczniów
1. Zapoznanie z dokumentami zgromadzonymi w szkole:
- opinie i orzeczenia poradni pedagogiczno – psychologicznej.

2. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym

3. Obserwowanie uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych ( przerwy międzylekcyjne, wycieczki, imprezy szkolne ).

4. Pomoc uczniom w kształtowaniu własnej osobowości

5. Analiza prac pisemnych oraz odpowiedzi ustnych w celu wyłonienia problemów rozwojowych.

6. Dostosowanie metod i form pracy do zaistniałych problemów oraz potrzeb indywidualnych uczniów.
październik 2014


cały stażwrzesień 2014, -15, -16

cały okres stażu2.
Podejmowanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym uczniów

1. Aktywna współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów:
- grupowe spotkania z rodzicami,
- rozmowy indywidualne,
- wybór i współpraca z tzw. trójką klasową,
- angażowanie rodziców do organizacji imprez i wycieczek szkolnych
cały staż3.
Uwzględnienie w pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Udział w warsztatach i szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej poświęconych zagrożeniom współczesnego świata

2. Dostosowanie metod i form pracy do zaistniałych problemów.

3. Propagowanie treści proekologicznych i prozdrowotnych

4. Organizowanie pomocy materialnej lub psychologicznej w trudnych sytuacjach

5. Opracowanie i prowadzenie lekcji wychowawczych na temat zagrożeń współczesnego świata
cały okres stażu


4.
Przekazywanie dziedzictwa kulturowego
1. Uczestnictwo w akademiach szkolnych.

2. Współudział w realizacji projektów tematycznych

3. Organizacja wycieczek tematycznych
cały okres stażu
§ 7 ust.2 pkt. 3
umiejętność wykorzystywania w pracy technologii
informacyjnej i komunikacyjnej


1.
Wykorzystanie techniki komputerowej w codziennej pracy oraz do doskonalenia własnego warsztatu pracy
1. Korzystanie z programów komputerowych i Internetu w celu zgromadzenia materiałów dotyczących awansu zawodowego.

2. Konsultacja oraz wymiana informacji z nauczycielami przedmiotów zawodowych za pomocą poczty elektronicznej

3. Wykorzystanie komputera (Microsoft Office), do tworzenia scenariuszy zajęć i imprez szkolnych, pomocy dydaktycznych, sprawdzianów i testów oraz dokumentów i materiałów związanych z awansem zawodowym

4. Opracowanie dokumentacji szkolnej - rozkładów nauczania, protokołów z zebrań KPZ, kart monitorowania przeprowadzonych lekcji, wykazów podręczników, świadectw szkolnych i arkuszy itp. przy pomocy komputera

5. Dokumentowanie przebiegu stażu przy pomocy komputera.

cały stażu2.
Wykorzystanie Internetu do promocji własnej wiedzy i doświadczenia

1. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego oraz scenariuszy zajęć na stronach internetowych portali edukacyjnych

2014/20153.

Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem w pracy
1. Samodzielne studiowanie programów Microsoft Office

2. Współpraca z nauczycielami informatyki

3. Szkolenie dotyczące obsługi programu AutoCad
cały stażokres stażu

§ 7 ust.2 pkt. 4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań


1.
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
1. Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki pracy.

2. Konsultacje, wymiana doświadczeń zawodowych z innymi nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym.


cały staż


2.
Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych
1. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, obserwacja uczniów, rozmowy wychowawcze i dyscyplinujące,

2. Współpraca z rodzicami – rozmowy indywidualne na temat zachowań dzieci i ich problemów,

3. Rozmowy z dyrekcją na temat problemów wychowawczych lub dydaktycznych w klasie,

4. Dbanie o kulturę osobistą oraz słownictwo uczniów,

5. Analiza wyników nauczania i zachowania uczniów,

6. Dyscyplinowanie uczniów na zajęciach oraz przed wejściem i po wyjściu z Sali lekcyjnej.
cały staż
§ 7 ust.2 pkt. 5
umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż


1.
Pogłębianie oraz aktualizacja wiedzy na temat obowiązujących przepisów z zakresu prawa oświatowego
1. Poznanie aktualnych przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli ( Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenia MEN ).

2. Korzystanie ze strony internetowej MEN i Kuratorium Oświaty.

3. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązujących przepisów z zakresu prawa oświatowego.

4. Przypomnienie zasad funkcjonowania szkoły, analiza dokumentacji szkoły ( statut, program rozwoju szkoły, program wychowawczy szkoły, WSO, program profilaktyki szkoły, program zdrowotny ).


wrzesień 2014
cały staż

wrzesień 2014


2.
Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
1. Udział w Radach Pedagogicznych, szkoleniowych, zebraniach Komisji Przedmiotów Zawodowych,

2. Dostosowanie systemu oceniania do obowiązujących uregulowań prawnych,

3. Prawidłowa organizacja wycieczek szkolnych, klasowych oraz wizyt Zawodo znawczych z projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

cały staż2.

Przestrzeganie przepisów BHP

1. Stosowanie przepisów BHP w pracy dydaktyczno – wychowawczej,
cały okres stażu

3.
Uwzględnianie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego
1. Posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu,

2. Prowadzenie dokumentacji szkoły.
cały staż


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.