Katalog

JUSTYNA LUBOWIECKA, 2017-02-28
Szczytno

WOS, Konkursy

test z wiedzy o społeczeństwie na konkurs

- n +

Imię i nazwisko, klasa, szkoła

.............................................................................................................................

data

.........................

Test sprawdzający wiedzę z przedmiotu wos i historii (państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel)

Przeczytaj dokładnie pytania zawarte w teście i udziel poprawnych odpowiedzi. Zakreśl jedną właściwą odpowiedź. Test składa się z piętnastu pytań.

1. Państwo jest :

a) normą prawną
b) zbiorowością
c) suwerenną, terytorialną i przymusową organizacją społeczeństwa

2. Obywatelstwo uzyskiwane jest:

a) przy narodzeniu
b) podczas pobytu na urlopie za granicą
c) podczas sezonowej pracy za granicą

3. Prawo to:

a) wolność
b) terytorium danego państwa
c) zespół norm ustanowionych bądź uznanych przez odpowiednie organy państwa

4. Norma prawna to:

a) regułą zachowania, która wskazuje, kto w jakich warunkach, jak powinien postąpić
b) obywatelstwo
c) suwerenność

5. Która z wymienionych funkcji prawa jest funkcją dystrybucyjną?

a) wyrabia w adresatach norm trwałe przekonania, skłonności i nawyki
b) wypełnia ją prawo cywilne oraz administracyjne
c) tworzy instytucjonalne warunki życia społecznego i państwowego

6. Społeczeństwo to :

a) zbiorowość powiązana trwałymi uporządkowanymi więzami
b) wolności człowieka
c) prawa człowieka

7. Która z wymienionych rodzajów społeczności jest społecznością państwową?

a) grupa zamieszkująca stosunkowo niewielki obszar
b) grupa ludzi z całego świata
c) grupa zamieszkująca dane państwo8. W ile grup wolności i prawa człowieka i obywatela ujmuje Konstytucja RP:

a) jedną
b) trzy
c) pięć

9. Które z wymienionych zakresów przynależności określają wolności i prawa osobiste?

a) prawa ochrony życia
b) wolność zgromadzeń
c) prawa do korzystania z dóbr kultury


10. Obowiązki obywatelskie to prawnie ustanowione:

a) zakazy
b) nakazy
c) świadczenia

11. Do obowiązków obywateli polskich należy:

a) brak dbania o stan środowiska naturalnego
b) odmowa obrony Ojczyzny
c) przestrzeganie prawa

12. Jaka instytucja uchwaliła Powszechną Deklarację Praw Człowieka?

a) Zgromadzenie Ogólne ONZ
b) Unia Europejska
c) UNICEF

13. Która z wymienionych organizacji zajmuje się sprawami nauki, oświaty i kultury?

a) UNHCR
b) UNESCO
c) Amnesty International

14. Gdzie znajduje się Komitet Praw Człowieka?

a) Paryż
b) Bruksela
c) Genewa

15. Kiedy jest obchodzony Dzień Praw Człowieka?

a) 10 grudnia
b) 1 kwietnia
c) 19 stycznia

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.