AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ewa Górczyńska, 2017-02-28
Września

Edukacja czytelnicza, Program nauczania

Program koła bibliotecznego - Klub Przyjaciół Książki

- n +

Wstęp


Nowoczesna biblioteka przygotowuje swoich uczniów do wyzwań współczesnego świata. Współcześnie akcentuje się przede wszystkim funkcje informacyjne, kształcące, edukacyjne, dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, terapeutyczne, kulturotwórcze, rozrywkowe, rekreacyjne i postawotwórcze. W ostatnich latach kładzie się nacisk zwłaszcza na tę ostatnią funkcje. To właśnie bibliotekę szkolną wskazuje się jako miejsce treningu ważnych dla przyszłości młodego człowieka umiejętności i zachowań : radzenia sobie w trudnych sytuacjach, formułowania własnych pomysłów, nabywania pewności siebie. Efektem kształcenia ma być człowiek, który świadomie i z pożytkiem korzysta z książek i innych dokumentów, a zwłaszcza mediów , przygotowany do funkcjonowania w społeczeństwie informacji i wiedzy, aktywny uczestnik życia kulturalnego.
Zajęcia koła bibliotecznego stanowią ważny element działalności biblioteki szkolnej. Uczniowie oprócz zainteresowań czytelniczych rozwijają swoje zdolności, czasami dopiero odkrywają talenty, poszerzają swoją wiedzę o książce i bibliotece. Dobrze zorganizowana praca koła wdraża uczniów do odpowiedzialności za funkcjonowanie biblioteki jako instytucji służącej całej społeczności szkolnej, uczy obowiązkowości i systematyczności.

Podstawa prawna

1.Ustawa o bibliotekach z dn. 27.06.1997 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 539, art. 22, ust. 1).
Biblioteki szkolne oraz biblioteki innych placówek systemu oświaty służą realizacji
programu nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej oraz informacyjnej dzieci i
młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli

2.Rozporządzenie z dn. 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, §10, ust. 1. pkt 1-4 z późniejszymi zmianami).

3. Statut Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 we Wrześni
(zatwierdzony w dniu 25 kwietnia 2007r. ze zmianami z dnia 20 czerwca 2007r. , 4 marca 2010r. i 25 listopada 2010r., 10 września 2014r.)
Par.19
1. Szkoła prowadzi bibliotekę, która jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz doskonaleniu pracy nauczyciela. Mogą korzystać z niej także rodzice uczniów i inne osoby na zasadach określonych przez regulamin biblioteki.
2. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów od chwili rozpoczęcia zajęć do czasu ich zakończenia.
3. Książki wchodzące w skład zbiorów (zakupione bądź pochodzące z darowizn) winny być: opieczętowane, zainwentaryzowane, sklasyfikowane, skatalogowane i owinięte.
4. Biblioteka szkolna gromadzi książki, czasopisma i inne materiały niezbędne do realizacji planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły.
5. Do zadań nauczyciela – bibliotekarza należy w szczególności:
a) sporządzanie rocznego planu pracy zgodnego ze statutem
b) wypożyczenia książek zgodnie z regulaminem
c) rejestracja czytelników i wypożyczeń, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji
d) czuwanie nad terminowością zwrotu książek
- upomnienia
- przyjmowanie książek w zamian za zagubione lub równowartości zagubionych albo zniszczonych egzemplarzy
e) gromadzenie księgozbioru
f) dbałość o prawidłowy i aktualny układ książek na półkach
g) doskonalenie warsztatu informacyjnego:
- prowadzenie katalogów
- udostępnianie zbiorów na miejscu
- poradnictwo i pomoc w doborze i wyszukiwaniu materiałów
h) prowadzenie lekcji bibliotecznych zgodnie z harmonogramem
i) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
j) informowanie nauczycieli na posiedzeniach rady pedagogicznej o nowościach wydawniczych przydatnych w pracy szkoły
k) wykonywanie innych zadań na polecenie dyrektora szkoły.
Podstawowe założenia programu
Program jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 4 Wrześni zainteresowanych działaniami biblioteki szkolnej.
Na zajęcia „ Klubu Przyjaciół Książki” uczęszczają uczniowie zainteresowani książkami, czytelnictwem oraz działalnością biblioteki szkolnej, dobrowolnie uczestniczący w jej pracach. Uczestnictwo w pracach koła uczy dzieci odpowiedzialności, systematyczności i dokładności, umiejętności pracy w grupie. Dowartościowuje ucznia, stwarza mu możliwości pokazania swoich umiejętności i zdolności. Zajęcia te mają uświadomić uczniom, że kontakt z książką dostarcza wiedzy o świecie i ludziach, rozwija wyobraźnię , kształtuje właściwą hierarchię wartości. Jest to forma zorganizowania uczniom w sposób przemyślany , pożyteczny i miły czasu wolnego.
Na początku roku szkolnego przeprowadzam nabór do „ Klubu Przyjaciół Książki”. Na pierwszym spotkaniu przedstawiam program pracy koła, jego zadania i cele. Spotkania odbywają się raz w tygodniu po zajęciach lekcyjnych uczniów.
Ponadto uczniowie pomagają (w razie takiej konieczności ) w czasie dużej przerwy. Dokumentacja pracy koła zawiera wykaz wszystkich członków koła w danym roku szkolnym oraz plan pracy koła. Na koniec roku szkolnego przeprowadzę ankietę ewaluacyjną. Uczniowie działający w „Klubie Przyjaciół Książki” otrzymują na zakończenie roku szkolnego dyplomy.
Program koła bibliotecznego realizowany będzie w roku szkolnym 2015/16, 2016/17, 2017/2018.
Program jest zgodny z Programem Pracy Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni oraz podstawą programową kształcenia ogólnego. Nie jest to program nauczania , a jedynie program koła zainteresowań prowadzony w ramach art.42 ust.2 pkt. 2 ustawy Karta Nauczyciela.

Cele ogólne

• wyrobienie nawyku uczestnictwa uczniów w przedsięwzięciach biblioteki
• zapoznanie z pracami organizacyjno-technicznymi biblioteki i zasadami jej funkcjonowania
• rozwijanie uzdolnień aktorskich, plastycznych i organizacyjnych
• rozwijanie wrażliwości i wyobraźni dziecka, pobudzanie go do rozwijania zainteresowań literaturą
• nabycie pewności siebie, wiary w swoje możliwości
• nabycie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
• wdrażanie do obowiązkowości, odpowiedzialności i systematyczności
• kształtowanie umiejętności pracy w zespole

Cele szczegółowe

Treść
I. Zajęcia wstępne.
Cele: zapoznanie uczniów z celami, formami i zadaniami pracy koła bibliotecznego.
Formy: Pogadanka, wyjaśnienie. Podział obowiązków.
II. Prace biblioteczno- techniczne.
Cele: pomoc uczniom w udostępnianiu książek.
Formy. Wyszukiwanie kart czytelniczych. Podawanie książek z półek. Przyjmowanie zwracanych książek.
Cele: konserwacja księgozbioru.
Formy. Naprawianie uszkodzonych książek. Utrzymanie porządku na regałach.
III.Zaangażowanie się w życie szkoły
Cele: promowanie biblioteki na terenie szkoły i środowiska lokalnego
Formy. Dbanie o estetyczny wygląd biblioteki. Informowanie uczniów o konkursach. Zainteresowanie stroną www szkoły.
IV.Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
Cele: dbałość o rozwój uczniów przez kontakt z kulturą.
Formy. Wyjście do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Września. Wyjście do Biblioteki Pedagogicznej we Wrześni. Wyjście do Muzeum.
Cele: współpraca z innymi placówkami oświatowymi.
Formy. Współpraca z SSP nr 6 we Wrześni ( w ramach Akcji Cała Polska Czyta Dzieciom)
Cele: poznanie baśni świata-baśń nigeryjska, chińska, rosyjska, angielska, japońska, marokańska.
Formy. Głośne czytanie. Wykonanie rysunku.
V.Imprezy biblioteczne
Cele: pomoc członków koła w przygotowaniu konkursów, akcji oraz innych imprez okolicznościowych organizowanych przez bibliotekę szkolną.( czynny udział w konkursach).
Formy. Organizacja Święta Biblioteki Szkolnej. Pomoc w przygotowaniu Dnia Pluszowego Misia. Organizacja Kiermaszy Książek. Pomoc przy organizacji Dnia Książki.
Cele: wykorzystanie komputera do przygotowywania różnych ulotek, informacji, gazetek ściennych.
Formy. Wykonanie samodzielnie gazetki ściennej.
Cele: ćwiczenia umiejętności pracy w zespole.
Formy. Przydział obowiązków. Odpowiedzialność grupy za zadanie. Wzajemne wspieranie się przy realizacji danego przedsięwzięcia.

Regulamin Klubu Przyjaciół Książki

1. Klub Przyjaciół Książki pracuje pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza.
2. Członkami Klubu zostają chętni uczniowie, którzy świadomie i odpowiedzialnie pragną uczestniczyć w pracy na rzecz biblioteki szkolnej.
3. Zadania powierzone członkom Klubu powinny być realizowane w wyznaczonym terminie.
4. Członkowie Klubu za zakończenie roku otrzymają dyplomy.


Procedury osiągania celów

Realizacja programu koła będzie się opierała głównie o metody warsztatowe.

Opis spodziewanych efektów i osiągnięć uczniów

1. Uczniowie biorący udział w zajęciach Klubu uczą się :
• dokładności
• dyscypliny
• samodzielności
• szacunku do książki
• współdziałania w grupie
2. Poprzez prace w Klubie uczniowie rozwijają własne zainteresowania czytelnicze.
3. Uczeń poznaje;
• inne biblioteki
• sposoby promowania biblioteki
4. Ponadto uczeń pomagający w bibliotece:
• ma poczucie własnej wartości
• potrafi szanować pracę innych
• umie aktywnie włączyć się w życie szkoły i biblioteki
• umie korzystać z różnych form kulturalnego spędzania czasu
• potrafi komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi
• umie aktywnie włączyć w życie szkoły i biblioteki
• ma swoje zainteresowania czytelnicze i umie je sprecyzować
• potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje, posługując się narzędziami informacyjnymi biblioteki


Ocenianie uczniów

W przypadku każdej systematycznej pracy dydaktycznej czy wychowawczej, a nawet twórczej ocena osiągnięć staje się składnikiem działań nauczyciela. Oceniamy nie tylko ucznia ale również i siebie. Dzięki dokonanej ocenie możemy podejmować kroki, dające nam możliwość modyfikowania swojej pracy. Uczeń powinien otrzymać informację, która może stać się źródłem satysfakcji lub mobilizacji do dalszej pracy. Uczniowie działający w pozalekcyjnym kole otrzymują ocenę opisową, w której przedstawia się rodzaj zajęć w jakie angażował się uczeń, częstotliwość w zajęciach, a także dokonania twórcze, uczeń otrzymuje dodatkowe punkty do oceny z zachowania za aktywność.
W zajęciach koła bibliotecznego uczestniczą chętni uczniowie, dlatego ocena ma charakter pochwały ustnej lub pisemnej. W trakcie realizacji programu ocenianiu podlegać będą:
• aktywność i zaangażowanie uczniów,
• wytwory pracy werbalne niewerbalne,
• umiejętność stosowania przekazanej wiedzy w praktyce

Metody ewaluacji

Obiektem ewaluacji jest program szkolnego koła bibliotecznego Klubu Przyjaciół Książki założonego i prowadzonego przez nauczyciela bibliotekarza w Szkole Podstawowej nr 4 we Wrześni. Ewaluacja będzie służyła modyfikowaniu metod pracy oraz wzbogaceniu wiedzy na temat uzdolnień i zainteresowań uczniów. Umożliwi również lepsze rozpoznanie potrzeb uczniów. Techniką umożliwiającą dokonanie ewaluacji będzie rozmowa oraz ankieta skonstruowana dla członków koła. Na podstawie pytań zawartych w ankiecie , ewaluator dowie się od ucznia co dały mu te zajęcia, czy odpowiadały mu te zajęcia, jak chciałby je zmienić, co było najciekawsze na tych zajęciach, co sprawiało trudności. Kolejną techniką umożliwiającą ewaluację będzie obserwacja osób zewnętrznych. Ich obserwacje, a następnie uwagi posłużą w celu wyciągnięcia wniosków potrzebnych do dalszej pracy.Literatura


1. Andrzejewska Jadwiga: Praca z kołem przyjaciół biblioteki [ w:] Bibliotekarstwo szkolne. Teoria i praktyka. Tom II. Praca pedagogiczna biblioteki. Warszawa 1996, s.92-96
2. Rosnowska U.: Koło Przyjaciół Biblioteki. Organizacja i program, „Poradnik Bibliotekarza” 1980, nr9, s.189-195.
3. Saniewska D.: Nowe vademecum nauczyciela bibliotekarza, Warszawa 2000
( s.87-88: Praca z aktywem czytelniczym).
4. Staniów Bogumiła: Biblioteka szkolna dzisiaj, Warszawa 2012
( s. 14-15: Funkcje i zadania bibliotek szkolnych).
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.