AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Krzysztof Iwanowski, 2017-02-28
Poznań

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego - Krzysztof Iwanowski

- n +
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOmgr Krzysztof Iwanowski

Nauczyciel zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Poznaniu

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy od 01.09.2014r. do 31.05.2017r.

Zastrzega się możliwość modyfikacji planu rozwoju zawodowego w trakcie trwania stażu.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r., poz. 191)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393) - § 3 i 4
Cele:
Rozwijanie swoich umiejętności zawodowych jako nauczyciela zajęć komputerowych z uwzględnieniem zadań realizowanych przez szkołę w drodze po awans na nauczyciela dyplomowanego,
podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły,
zachęcenie do stosowania komputera jako narzędzia do wzbogacania własnego warsztatu pracy wśród nauczycieli,
upowszechnienie kultury informatycznej wśród uczniów,
uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Czynności organizacyjne:
L.p
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1.
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.

VIII 2014
Znajomość procedur awansu zawodowego
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
Opracowanie i przedłożenie dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego
2.
Przeanalizowanie zasad funkcjonowania organizacji zadań szkoły.
Analiza dokumentacji szkoły (statut , WSO, PSO, regulaminy)
Prowadzenie dokumentacji wynikającej
z obowiązku nauczyciela

IX-X 2014
Cały okres stażu

Dokumentacja szkolna
3.
Bieżące dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Kompletowanie dokumentacji mającej wpływ na ocenę pracy

Cały okres stażu
Gromadzenie dokumentów
Dyplomy
Zaświadczenia
Inne
4.
Opracowanie sprawozdania realizacji planu rozwoju zawodowego
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

V 2017
Sprawozdanie

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

L.p
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1.
Poszerzenie wiedzy
i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.
Udział w pracach komisji Rady Pedagogicznej
Przygotowanie pomocy dydaktycznych:
używanie stworzonej przez siebie tablicy multimedialnej na zajęciach
Budowa drukarki 3D i zastosowanie jej na potrzeby szkoły oraz w ramach koła dla uczniów
Wykorzystanie technologii Kinect i zdjęć z aparatu fotograficznego do skanowania obiektów 3D na potrzeby szkoły i uczniów w ramach koła,
opieka nad sprzętem komputerowym
Bieżąca analiza własnej pracy (autorefleksja, ewaluacja, wnioskowanie, wdrożenia zmian)
Opieka nad stroną internetową szkoły
Pełnienie obowiązków administratora szkolnej sieci komputerowej

cały okres stażu

Notatki z prac komisji
Opracowane materiały, pomoce.
Poznanie swoich słabych i mocnych stron oraz wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy, podwyższanie jakości pracy szkoły.
2.
Doskonalenie kompetencji zawodowych.
Udział w procesie wewnątrzszkolnego dokształcania nauczycieli.
Udział w kursach, szkoleniach i konferencjach organizowanych przez instytucje zewnętrzne


cały okres stażu


Wysoki poziom przygotowania merytorycznego w pracy.
Notatki
Zaświadczenia
3.
Wzbogacanie metod
i form pracy dydaktycznej
i wychowawczej.
Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym
Praca z uczniem zdolnym
Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach
Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki, dydaktyki poprzez studiowanie fachowej literatury jak również korzystanie z Internetu jako źródła informacji.
Wymiana doświadczeń w gronie nauczycieli.


cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
zgodnie z planem konkursów
Wzrost wyników z przedmiotu zajęcia komputerowe
Nagrody, dyplomy, podziękowania
Rozwijanie własnych umiejętności, poszerzanie wiedzy specjalistycznej. Uaktualnienie wiedzy z dziedziny pedagogiki i psychologii.


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej
L.p
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1.
Stosowanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
Opracowanie testów, sprawdzianów, scenariuszy zajęć lekcyjnych, regulaminów konkursów informatycznych, dyplomów
Przygotowanie pomocy dydaktycznych oraz narzędzi badawczych do sprawdzenia wiedzy i umiejętności informatycznych
Tworzenie materiałów dydaktycznych dotyczących zajęć komputerowych dla uczniów z wykorzystaniem specjalistycznych programów i Internetu
Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji zadań dydaktyczno –wychowawczych
Prowadzenie dokumentacji własnej i szkolnej w formie elektronicznej
Umieszczenie planu rozwoju zawodowego oraz innych opracowanych materiałów na stronie internetowej
Przygotowanie prezentacji okolicznościowych na potrzeby szkoły
Pomoc w przygotowaniu gazetki szkolnej w edytorze tekstu
Przeprowadzenie zajęć w formie e-learningowej na zajęciach dodatkowych (lekcja pokazowa)
korzystanie z dziennika elektronicznego
wykorzystanie programu ITalc do zdalnej pomocy i monitorowania pracy uczniów.

Cały okres stażu


Raz w roku

Cały okres stażu

Testy, regulamin, wyniki konkursu, dyplomy

Filmy, instrukcje, testySzkolna strona WWW

Prezentacje
Gazetka
Film, zdjęcia
§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
L.p
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1.
Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
Prowadzenie w ramach zespołu przedmiotowego lekcji otwartych i koleżeńskich w szczególności dla nauczycieli kontraktowych
Prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi różnych programów, sprzętu i dziennika elektronicznego w ramach potrzeb innych nauczycieli
Zorganizowanie spotkań z innymi nauczycielami w celu podzielenia się zdobytą wiedzą z odbytych szkoleń
Opieka nad nauczycielem stażystą lub studentem odbywającym praktykę w szkole


Cały okres stażu
Gromadzenie dokumentów, zaświadczenia.
2.
Upowszechnianie i promocje własnych doświadczeń, metod i form pracy.
Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, testów


Cały okres stażu
Gromadzenie dokumentów, strony WWW.


§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

L.p
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1.
Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań.
Opracowanie programów kółek informatycznych:
Grafika 2D
3D - grafika, skaner, drukarka


Cały okres stażuZgromadzona dokumentacja


§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
L.p
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1.
Dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze
Prowadzenie własnej strony internetowej
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, szkolenia, warsztaty)
Promocja szkoły:
Udział w Dniach otwartych szkoły,
Publikowanie w Internecie informacji o wydarzeniach szkolnych
Prowadzenie dodatkowych zajęć w formie kółek informatycznych:
robotyka,
grafika 2D,
3D - grafika, skaner, drukarka
Organizacja szkolnych konkursów:
"Z Komputerem na Ty" - dla klas 4-6 dotyczący znajomości komputera, systemów operacyjnych i programów komputerowych
Konkurs na najlepszą prezentację
Konkurs szybkiego pisania na klawiaturze
Organizacja wystaw szkolnych prezentujących efekty pracy kół komputerowych i nowe technologie
Opieka nad samorządem szkolnym
Opieka nad uczniami przy okazji imprez szkolnych, wycieczek, wyjść do kina teatru itp.

Cały okres stażu


Wg potrzeb


Raz w rokuNa koniec każdego semestru

Cały okres stażu
Strona WWW
Zaświadczenia
Zdjęcia
Dziennik zajęć
Dyplomy i zaświadczenia
Zdjęcia
Podniesienie jakości pracy
szkoły.
Zaświadczenia


Zdjęcia, filmy
§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

L.p
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1.
Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej.
Pomoc w organizacji uroczystości szkolnych:
Przygotowanie prezentacji i innych materiałów w zależności od potrzeb

Cały okres stażu
Podziękowania
Prezentacje
Zdjęcia
2.
Aktywna realizacja zadań wychowawczych szkoły. Wymiana poglądów, analiza, dyskusja, wyciąganie wniosków.
Rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych
Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych na uczniów

Cały okres stażu
Potwierdzenia, zaświadczenia
3.
Współpraca z innymi szkołami
Przygotowanie uczniów i udział w różnych konkursach poza szkołą.

Cały okres stażu
Podziękowania, dyplomy
5.
Współpraca z biblioteką szkolną


Przekazywanie materiałów dotyczących informatyki i bezpieczeństwa w Internecie.

Cały okres stażu
Zaświadczenia
6.
Współpraca z samorządem szkolnym
Zorganizowanie akcji charytatywnej "Góra Grosza" .

Cały okres stażu
Zaświadczenie opiekuna samorządu uczniowskiego
7.
Współpraca z pedagogiem szkolnym
stały kontakt z pedagogiem szkolnym w zakresie rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych

Cały okres stażu
Zaświadczenia


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
L.p
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
2.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie pojawiających się w szkole problemów edukacyjnych i wychowawczych.
Opis i analiza dwóch przypadków uczniów zdolnych (charakterystyka i diagnoza, podjęcie adekwatnych działań w celu rozwijania ich zdolności).

Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Cały okres stażu
Dokumentacja, zapis wniosków

...............................
/imię i nazwisko nauczyciela/
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.