AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Obolewska, 2017-02-06
Lębork

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień n-la dyplomowanego 2014-2017

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: mgr Małgorzata Obolewska


NAZWA PLACÓWKI: Zespół Szkół im. Męczenników Marszu
Śmierci KL Stutthof w Garczegorzu


OKRES STAŻU: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2014 – 31.05.2017 r. )


DYREKTOR SZKOŁY: mgr Alicja GuźniczakPlan mojego rozwoju zawodowego uwzględnia:

 plan rozwoju szkoły i przedszkola,
 potrzeby szkoły i przedszkola,
 specyfikę szkoły i przedszkola,
 oczekiwania rodziców.


CELE MOJEGO ROZWOJU ZAWODOWEGO:

 Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego;

 Współpraca z rodzicami – rodzic współgospodarzem - wyjście na przeciw oczekiwaniom;

 Promowanie działań twórczych rozwijających aktywność uczniów;

 Dzielenie się zdobytą wiedzą, doświadczeniem i nowatorskimi metodami pracy z kadrą pedagogiczną;

 Promocja szkoły i przedszkola w środowisku lokalnym;

 Kształtowanie u uczniów szacunku i przywiązania do tradycji własnego narodu;

 Podnoszenie jakości własnej pracy poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego;

 Dbanie o bezpieczeństwo uczniów, rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego;

 Wykorzystywanie technik i programów komputerowych do unowocześnienia i usprawnienia warsztatu pracy.


§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

L.p. Zadania: Sposób realizacji: Terminy: Sposób dokumentowania:
1.
Zapoznanie się
z procedurami awansu zawodowego.  analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego. IX-X 2014 r. - bibliografia;

2.

Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.  poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu,
 opracowanie planu rozwoju zawodowego,
 dokumentowanie realizacji planu rozwoju,
 sporządzanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. IX 2014 r.

IX 2014 r.
cały okres stażu
V 2017 r. - wniosek do Dyrektora;

- Plan rozwoju zawodowego;
-gromadzenie świadectw, potwierdzeń, sprawozdań, itp.
- Sprawozdanie;
3.

Doskonalenie własnych metod
i warsztatu pracy
w celu podnoszenia jakości pracy szkoły
i przedszkola.  udział w szkoleniach
i warsztatach metodycznych;
 aktywny udział
w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
 udział w pracach Zespołu Ewaluacyjnego nauczycieli klas IV-VI;
 wymiana doświadczeń i pomysłów z nauczycielami pracującymi w innych szkołach na terenie gminy. przez cały okres stażu - zaświadczenia, notatki;
4. Studiowanie literatury pedagogicznej, wzbogacanie warsztatu pracy
i poszukiwanie nowych rozwiązań.  systematyczne zapoznawanie się z literaturą metodyczną;
 korzystanie z zasobów bibliotek. wg potrzeb - dziennik lektur;
5.
Aktywna realizacja zadań wychowawczych
i opiekuńczych.
 kontakty z rodzicami
i opiekunami;
 wspieranie rodziców
 opracowanie arkusza obserwacji dziecka;
 obserwacja, diagnozowanie dziecka, poznanie możliwości i jego potrzeb. wg potrzeb
wg potrzeb
wg potrzeb wrzesień
na bieżąco - arkusze obserwacji, konspekty, dokumentacja szkolna i przedszkolna, plan współpracy z rodzicami, protokoły ze spotkań
z rodzicami;


6. Uczestnictwo w realizacji zadań szkoły i przedszkola: edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz specyfiki szkoły
i przedszkola.  konkurs recytatorski na poziomie szkolnym;
 zorganizowanie wyjazdów do kina lub teatru;
 przedstawienia teatralne. III – IV 2015
III 2016
cały staż
III 2016
2016/2017

- regulaminy konkursów, karty wycieczek;


7. Pozyskiwanie środków finansowych na potrzeby szkoły
i przedszkola.  pozyskanie sponsorów na akcję „Szlachetna paczka”
i kiermasz świąteczny; w czasie świąt - podziękowania;

8. Przeprowadzenie analizy własnej pracy.  autorefleksja– poznanie mocnych i słabych stron
 hospitacje zajęć przez dyrektora. na bieżąco
wg kalendarza hospitacji - wnioski, autorefleksja, konspekty zajęć, sprawozdanie z odbytego stażu;
9. Promowanie szkoły
i przedszkola
w środowisku.  zamieszczanie na stronie internetowej informacji
o wyjazdach do kina
lub teatru
 zamieszczenie na platformie strony internetowej ODN Słupsk scenariusza
z logopedycznego konkursu recytatorskiego cały okres stażu

V 2015 - Internet;
10. Zapoznanie się ze zmianami w dokumentach określających zasady funkcjonowania szkoły i przedszkola.  analiza dokumentów obowiązujących w szkole
i przedszkolu. w miarę potrzeb - Statut szkoły
i przedszkola, regulamin, program wychowawczy przedszkola;

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie zasobów internetowych.  wykorzystanie Internetu jako źródła informacji
z zakresu kształcenia szkolnego, przedszkolnego, psychologii i pedagogiki;
 wykorzystanie Internetu do uzyskania wiedzy na temat awansu zawodowego;
 wymiana doświadczeń
z innymi nauczycielami
w sprawie awansu zawodowego oraz pracy
w szkole i przedszkolu;
 wyszukiwanie przepisów, aktów prawnych, korzystanie z publikacji nauczycieli, rad ekspertów;
 uzyskiwanie wiedzy
o szkoleniach i kursach dla nauczycieli na stronach ODN w Gdańsku, Słupsku, Uniwersytecie Gdańskim – Zakład Logopedii
 korzystanie
z komunikatora internetowego GG oraz Skype, forum internetowe;
 wykorzystywanie programów multimedialnych na zajęciach logopedycznych cały okres stażu


cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu


cały okres stażu

cały okres stażu - notatki, wydruki z komputera, spis portali oświatowych, stron www;
2. Korzystanie
z techniki komputerowej
w pracy dydaktycznej
i wychowawczej.  wykorzystanie technologii komputerowej do tworzenia pomocy dydaktycznych;
 opracowanie i wdrażanie narzędzi pomiaru dydaktycznego, np. ankiety, arkusze obserwacji, dekoracje, itp.
 korzystanie z programów komputerowych w czasie zajęć z dziećmi cały okres stażu

cały okres stażu


cały okres stażu - ankiety, różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, arkusze diagnozy, scenariusze itp.;
3. Prezentacje multimedialne.  nabywanie i doskonalenie umiejętności poprzez użytkowanie własnego komputera;
 tworzenie własnych prezentacji multimedialnych cały okres stażu

cały okres stażu


- płyty z prezentacjami multimedialnymi
4. Opracowanie materiałów okresu stażu z wykorzystaniem technologii komputerowej.  opublikowanie na stronie internetowej szkoły porad logopedy szkolnego dla rodziców dzieci z wadami
 dokumentacja awansu zawodowego cały okres stażu - analizy, sprawozdania, ankiety, wnioski;


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Udostępnienie zdobytych materiałów drogą internetową i za pomocą adresów www.nauczycielom  dyskusje, wymiana poglądów;
 dzielenie się wiedzą
i zachęcanie do korzystania z Internetu
cały okres stażu - notatki;
2. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem
z innymi nauczycielami.  prowadzenie zajęć otwartych, koleżeńskich dla innych nauczycieli;
 przekazanie nauczycielom wskazówek dotyczących bieżącej pracy z uczniami cały okres stażu

- sprawozdanie, konspekty;

3. Przygotowanie zajęć otwartych dla rodziców.  przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców dzieci z poważniejszymi wadami wymowy cały okres stażu - sprawozdania, konspekty;
4. Udział w Wewnętrznym Doskonaleniu Nauczycieli.  czynny udział
w szkoleniach w miarę potrzeb - notatki własne;

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich

1. Opracowanie
i wdrożenie programu terapii logopedycznej.  gromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu;
 wdrożenie programu we własnej pracy w szkole
i przedszkolu;
 ewaluacja programu;
 udostępnienie programu innym nauczycielom
i logopedom. cały okres stażu
- materiały;
- program, zatwierdzenie programu przez Dyrektora;

- ewaluacja z realizacji;
- program;
2. Uczestniczenie w pracach zespołu ds. ewaluacji pracy szkoły.  przygotowanie ankiet;
 opracowanie wyników ankiet i przedstawienie
w formie raportu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej cały okres stażu
VIII 2015
VIII 2016 - program, wnioski;

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Organizacja wyjazdów.  zorganizowanie wyjazdów do kina lub teatru cały okres stażu
- notatki, harmonogram wycieczki;
2. Prace nad estetyką gabinetu logopedycznego.  zakup nowych książek, pomocy dydaktycznych cały okres stażu materiały
3. Współpraca
z samorządem szkolnym  pomoc w przygotowaniu imprez szkolnych, np. Andrzejki, zabawa choinkowa, I dzień wiosny 2015/2016
2016/2017 - podziękowania
4. Udział
w konkursach szkolnych.  przygotowanie dzieci
do logopedycznych konkursów recytatorskich wg kalendarza szkolnych konkursów dyplomy, podziękowania;


§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca ze szkolną biblioteką.  udział w lekcjach bibliotecznych
 zorganizowanie logopedycznych konkursów recytatorskich dla dzieci w miarę potrzeb
III 2015
III 2016 - notatki
2. Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju dziecka i edukacji
w środowisku lokalnym.  współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Lęborku – analiza opinii z poradni
i konsultacje w trudnych przypadkach
 współpraca z logopedą
ze szpitala w Lęborku - konsultacje w miarę potrzeb

w miarę potrzeb
-notatki, podziękowania;
3. Udział w akcjach charytatywnych.  udział w projekcie „Szlachetna paczka” w miarę potrzeb - potwierdzenia;

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
1.
Rozpoznawanie
i rozwiązywanie problemów wychowawczych
i edukacyjnych.  obserwacja i analiza przypadku dziecka
z przedszkola i ucznia
ze szkoły
 zbieranie informacji, określanie przyczyny
i dynamiki zjawiska;
 zaproponowanie metody rozwiązania tego problemu i wdrożenie jej. cały okres stażu - opis przypadku;2. Poszerzanie wiedzy i kształtowanie umiejętności rozpoznawania i zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci.  zapoznawanie się
z literaturą fachową
i stronami internetowymi: logopedia.net.pl; www. centrum logopedyczne.pl; www.poradnik-logopedyczny.pl; www.szkolenia logopedyczne.pl
cały okres stażu - notatki;

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.Opracowała:...........................
( podpis nauczyciela )


Zatwierdzam do realizacji:.........................
( data i podpis Dyrektora )Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.