Katalog

Dorota Lepczyńska, 2017-02-06
Łódź

Informatyka, Plany rozwoju zawodowego

Sprawozdanie Planu Rozwoju Zawodowego na nauczyciela mianowanego I rok stażu

- n +

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


PIERWSZY ROK STAŻU

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: mgr inż. Dorota Lepczyńska
Pełniona funkcja: Nauczyciel informatyki
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr A. Nawrocka
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015r
Data zakończenia stażu Gimnazjum i. Władysława Stanisława Reymonta w Brzezinach 31.05.2018r

CEL PODSTAWOWY: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Przed przystąpieniem do tworzenia własnego planu rozwoju zawodowego zapoznałam się z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego oraz procedurami (Rozporządzenie MEN, Karta Nauczyciela). Przechodząc do realizacji zadań brałam pod uwagę wszystkie wymogi kwalifikacyjne konieczne do realizacji przez nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. Pomocne okazały się również materiały zamieszczone na stronach internetowych. We wrześniu złożyłam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji. Starałam się, by uwzględniał on specyfikę i potrzeby szkoły. Tworząc własny plan opierałam się na założeniach Statutu Szkoły, Szkolnego Systemu Oceniania i Szkolnego Systemu Wychowawczego.
Przez ten rok starałam się, aby realizacja planu przebiegała zgodnie z założonymi terminami
i przyczyniła się do podniesienia jakości mojej pracy.
Po przeprowadzeniu autorefleksji oraz analizy własnej pracy przygotowałam sprawozdanie
z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego.
Przyjęłam następujące kierunki rozwoju zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.03.2013r w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli:
 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;
 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
§ 7, ust.2, pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
Poznanie procedury awansu zawodowego i nawiązanie współpracy z opiekunem.
Na początku września 2015 roku po zapoznaniu się z procedurami awansu zawodowego nauczyciela mianowanego napisałam wniosek o rozpoczęcie stażu, następnie opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji.
Następnie w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu nawiązałam oraz określiłam zasady współpracy z opiekunem stażu. We wrześniu 2015r. powstał kontrakt, który formułował w sposób jednoznaczny i przejrzysty formy współpracy, a także terminy konsultacji i obserwacji zajęć. Poznałam procedury awansu zawodowego
i przygotowałam plan rozwoju zawodowego.
Na początku roku szkolnego 2015/2016 zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie MENiS z dnia 1 marca 2014r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).

Efekty realizacji:

Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego.
Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie
z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom.

Organizacja i doskonalenie własnego warsztatu pracy, popularyzacja wiedzy własnego przedmiotu
• doskonaliłam umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych
• przygotowałam scenariusze z zajęć lekcyjnych.
• samodzielnie opracowywałam różne pomoce dydaktyczne w postaci:
gazetek, prezentacji multimedialnych, testów, sprawdzianów itp.

Zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłam lekcje informatyki w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora szkoły:
Wszystkie zajęcia były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym i metodycznym i uzyskały opinię pozytywną. Wspólnie z opiekunem dbałam, aby każde zajęcia zostały omówione podczas konsultacji. W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał, poziom wiedzy, a także aktywność i reakcje uczniów. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym
w mojej pracy dydaktyczno – wychowawczej. Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy. Dzięki temu nauczyłam się eliminować błędy i prawidłowo prowadzić zajęcia.
Zgodnie z opracowanym harmonogramem w okresie stażu obserwowałam zajęcia
i działalności prowadzone przez opiekuna stażu. Były to zajęcia profilaktyczne oraz lekcje WDŻ.
Szczególną uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizacje procesu nauczania
z uwzględnieniem uczniów słabszych i tych zdolniejszych. Obserwacja lekcji pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela. Zwracałam także uwagę na stosowane metody i formy pracy, na atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczyciela do uczniów. Dzięki tym obserwacjom mogłam udoskonalać swój warsztat pracy.
Podczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałam regularnej ewaluacji.
Przeprowadzałam dyskusje z moimi podopiecznymi dotyczące ich podejścia do moich lekcji, oraz satysfakcjonujących ich metod. Dawało mi to możliwość zainteresowania ich moimi zajęciami, poznawałam przyczyny ich trudności w nauce i starałam się pomagać im
w pokonywaniu tych trudności. Dowiedziałam się, jak efektywnie realizować zajęcia poprzez zastosowanie metod aktywizujących. Dokonując autorefleksji, brałam pod uwagę opinie opiekuna stażu. Po dokonaniu autorefleksji doszłam do następujących wniosków:
• praca nauczyciela sprawia mi dużo satysfakcji,
• w pracy nauczycielskiej najważniejszy jest kontakt z uczniem,
• metody pracy należy dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka,
• poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności praktyczne pozwalają mi
w zadowalający sposób prowadzić proces nauczania i wychowania,
• mam dobry kontakt z młodzieżą
• powinnam stale pracować, by moja wiedza i umiejętności były dostosowane do potrzeb szkoły.
W okresie stażu systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy. Wiedzę
i umiejętności pogłębiałam w procesie wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia. Brałam udział w spotkaniach dla nauczycieli, szkoleniach, Radach Pedagogicznych.

Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
 Konferencja profilaktyczna „Wybierz zdrowie, wybierz życie – stop dopalaczom”
 Szkolenie internetowe programu eTwinning „Tydzień z MS Excel”
 Konferencja metodyczna „Cyfrowi tubylcy – technologie cyfrowe a rozwój emocjonalny i edukacyjny dziecka”
 Szkolenie internetowe programu eTwinning „Tydzień z Scratchem”
 Szkolenie internetowe programu eTwinning „Tydzień z Power Point”
Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły.
Wszystkie te szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących wychowania i nauczania.
Uczestnicząc w kursach miałam możliwość doskonalenia techniki pracy w grupach. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Otrzymane na szkoleniach materiały wykorzystałam w celu wzbogacenia
i urozmaicenia własnych zajęć. Samodzielnie przygotowywałam klasówki i sprawdziany dostosowane trudnością do możliwości uczniów danej klasy. Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: świadectw, zaświadczeń, dyplomów, planów pracy, scenariuszy, sprawozdań, zapisów w dokumentacji szkolnej.
Na bieżąco studiowałam dostępną literaturę metodyczną i pedagogiczną tworząc własną bibliotekę.
Efekty realizacji
Formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłam, dały mi dobrą podbudowę teoretyczną. Zwiększyły one poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w mojej pracy oraz wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy z uczniem. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystuję w prowadzeniu lekcji informatyki.

Współpraca z opiekunem stażu była bardzo pomocna w kształtowaniu umiejętności nauczania. Poznałam nowe metody nauczania, otrzymałam wskazówki do pracy z uczniami zdolnymi i słabszymi. Miałam szanse wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń na temat obserwowanych i hospitowanych zajęć.
Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.
Brałam czynny udział w realizacji kalendarza imprez szkolnych. Byłam współautorem
i współorganizatorem następujących uroczystości szkolnych:
 Montaż muzyczny na apel z okazji święta „Dnia Kobiet”
Przygotowałam uczniów do konkursu informatycznego:
 Konkurs kuratoryjny etap Szkolny Konkursu Przedmiotowego z Informatyki
 Uczestniczyłam w ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2015/2016. Wraz
z zespołem dokonałam badania ewaluacyjnego. Obszar ewaluacji dotyczył współpracy
w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych naszej szkoły.
Efekty realizacji

Przygotowanie uczniów do konkursów było okazją do rozwinięcia ich uzdolnień
i zwiększenia motywacji, poszerzania horyzontów, a także promocji szkoły na terenie społeczności lokalnej.

§ 7, ust.2, pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki
środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Obserwacja i analiza możliwości uczniów. Pogłębianie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów.

W ciągu stażu starałam się poznawać środowisko i dydaktyczne uczniów z innymi wychowawcami i pedagogiem szkolnym, przeprowadzałam rozmowy indywidualne
z uczniami oraz rodzicami. Regularnie również spotykałam się z rodzicami uczniów mających problemy w nauce na konsultacjach dla rodziców.
Prowadziłam kółko informatyczne z uczniami zdolnymi, oraz zajęcia dla dzieci mających problemy w nauce. Uczniowie mieli możliwość poszerzenia wiadomości i umiejętności
z informatyki, wyrównania braków, rozwijania pasji. Celem ogólnym tych zajęć było wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy. Przygotowałam również uczniów kończących gimnazjum do przejścia do następnego etapu szkolnego.
.
Efekty realizacji:

Różnorodna oferta edukacyjna stosowana przeze mnie zwiększa motywację nawet słabych uczniów do nauki, a mi daje możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz umiejętności.
Praca z uczniem zdolnym jest dla mnie wyzwaniem, które mobilizuje do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy.

Praca na rzecz środowiska lokalnego współpraca ze strukturami samorządowymi

Zaopatrzyłam pracownie katechetyczną oraz bibliotekę szkolną w książki „Miejsca święte
w Polsce”, „Miejsca święte świata”, „Najpiękniejsze Sanktuaria”, „Bóg nigdy nie mruga”, „Pasja wg. Bł. Anny” Katarzyny Emmerich, „Szukając śladów Boga” ks. Janusz Sołtys, „Kościół Świętego Antoniego z Padwy”, Ocalona z Piekła”, „Kronika XXI wieku”.
Brałam udział w opracowaniu badania ankietowego przeprowadzonego wśród uczniów
i rodziców uczniów w naszej szkole w I semestrze roku szkolnego 2015/2016., wraz
z opiekunem mgr Aldoną Nawrock oraz mgr Żaneta Wojtyrą. Ankieta dotyczyła diagnozy poczucia bezpieczeństwa ucznia na terenie szkoły, i działań związanych z wspieraniem rozwoju ucznia

§ 7, ust.2, pkt.3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Jako nauczyciel informatyki zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że dużą rolę
w społeczeństwie odgrywa technologia informacyjna czy informatyka. Jest to ogromny przedział, którego całkowite poznanie jest prawie niemożliwe, dlatego zachęcam uczniów do korzystania z różnych źródeł jak: Internet, programy edukacyjne, encyklopedie multimedialne.
Komputery w pracowni mają oprogramowanie Windows (Microsoft Office, Mac OS X). Staram się tak przygotować tematy lekcji, aby każdy uczeń mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie, poznał zasady oraz różnice działań oprogramowań w różnych systemach operacyjnych.
Młodzieży często komputer kojarzy się z grami, czatami a tymczasem to nieprawda. Staram się stworzyć dobre odzwierciedlenie informatyki tudzież technologii informacyjnej w życiu uczniów, tak aby pokazać jej różne zastosowanie Technologia informacyjna to np. projektowanie stron, programowanie, grafika komputerowa. Wiem, że uczniowie to bardzo lubią a najbardziej podoba im się możliwość oglądania własnej pracy w sieci. Uważam, że nauczany przeze mnie przedmiot stale wiąże się ze zdobywaniem coraz to nowszych doświadczeń, umiejętności co wykorzystuję w procesie dydaktycznym.
Znalezione w Internecie materiały niejednokrotnie wykorzystywałam w czasie swoich lekcji, dzięki czemu zajęcia te stawały się o wiele atrakcyjniejsze.
Technologia informacyjna pozwoliła mi również uzyskać wiedzę na temat awansu zawodowego. Dzięki odpowiednim stronom mogłam dokonać publikacji różnych materiałów związanych z awansem zawodowym, konsultowałam się z nimi poprzez fora internetowe różnych portali. Odwiedzałam strony np. www.edux.pl, www.profesor.pl, www.publikacje.edu.pl itp.
W trakcie stażu pomagałam nauczycielom w projektowaniu i drukowaniu dyplomów, zaproszeń związanych z różnymi konkursami uroczystościami organizowanymi przez naszą szkołę. Ogromną radość sprawia mi również funkcja administratora pracowni oraz konfiguracja sprzętu. W zasadzie przez cały czas trwania stażu, stale pracuję nad jakością pracowni. Instaluję oprogramowanie, konfiguruję sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne czuwając jednocześnie nad ich prawidłowym działaniem oraz bezawaryjną pracą. Komputery mieszczące się w innych salach lekcyjnych również są pod moją opieką. Wszystkie te ciekawe doświadczenia staram się przełożyć na lekcje. Doświadczenia praktyczne pozwalają im wysnuć ciekawe wnioski i spostrzeżenia, które wykorzystują
w życiu codziennym. Chcę stale rozwijać swoje umiejętności w dziedzinie informatyki, aby pokazać uczniom, że komputer to nie tylko gry i zło.
Internet i komputer pomógł mi w zdobywaniu wiedzy i był niezastąpionym narzędziem komunikacji. Technologia komputerowa ułatwiła mi pracę nauczyciela, a opublikowane przeze mnie materiały mogą okazać się pomocne innym nauczycielom.

Efekty realizacji:
Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiła mi pracę w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu oraz przyczyniła się do mojego samorozwoju poprzez pozyskiwanie informacji na temat szkoleń czy materiałów do zajęć. Wykorzystanie Internetu i multimediów na lekcjach zdecydowanie podniosło atrakcyjność zajęć, które stały się dla młodzieży bardziej ciekawe i inspirujące. Mi natomiast przyniosły wiele satysfakcji ze zwiększenia motywacji dzieci. Poszerzyłam też
w ten sposób swoją wiedzę dydaktyczną i pedagogiczną.

§ 7, ust.2, pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i dydaktycznych.
Swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłam poprzez czytanie literatury fachowej, udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, warsztatach, kursach zewnętrznych. Wiele cennych wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat, jak ciekawie prowadzić zajęcia, zdobyłam, śledząc publikacje nauczycieli w Internecie.
Pomagałam dzieciom mającym problemy wychowawcze lub edukacyjne. Wiele cennych rad w ich rozwiązywaniu uzyskałam od opiekuna stażu, nauczycieli wychowawców z którymi na bieżąco współpracowałam.
Istotnym elementem pracy nauczyciela jest stały kontakt z opiekunami dzieci. Indywidualne spotkania pozwalają na systematyczny monitoring zachowania i postępów dziecka oraz na wyjaśnienie i pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów. W trakcie odbywania stażu starałam się wypełniać zadania wychowawcze szkoły, realizować program wychowawczy oraz profilaktyczny. Podczas zajęć wspomagałam dzieci w nabywaniu wiedzy, nowych umiejętności, omawiałam problemy edukacyjne i wychowawcze uczniów. Zachęcałam ich do nauki poprzez stosowanie ciekawych dla dzieci motywatorów.

Efekty realizacji:
Czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwalają mi lepiej planować swoją pracę. Dzięki samemu studiowaniu literatury metodycznej pogłębiam swoją wiedzę metodyczną i merytoryczną. Udział w szkoleniach
i kursach oraz zapoznanie się z literaturą fachową podniosło moją wiedzę teoretyczną, ale także było inspiracją do działań praktycznych.

§ 7, ust.2, pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego. Poszerzenie
i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa i jej wykorzystania w bieżącej działalności
• Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
• Praca w zespołach nauczycielskich.
• Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach na etapie szkolnym
Udział w pracach różnorodnych komisji konkursowych.
• Dbanie o wystrój szkoły (gazetki w pracowni komputerowej).
Przygotowanie oprawy muzycznej szkolnych apeli i uroczystości oraz scenografii
i dekoracji do szkolnych przedstawień.
Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Bardzo ważnym momentem
w czasie odbywania przeze mnie stażu było zapoznanie się
z zasadami funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. W tym celu dokładnie przeanalizowałam dokumentację szkoły: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy oraz Szkolny Program Profilaktyki, Regulamin Pracy Rady Pedagogicznej, Regulamin Samorządu Uczniowskiego. Ich wytyczne stosowałam w swojej pracy.
Uczestniczyłam w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez współpracę
z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i rodzicami. Współpraca przebiegała pomyślnie
i służyła poznaniu środowiska rodzinnego uczniów, a także wspieraniu rodziców w procesie wychowawczym i edukacyjnym dzieci.
Znajomość prawa i przepisów pozwala mi na odpowiednie wykorzystanie ich w pracy. Pozwoliła na opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania z jego rocznej realizacji.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami uzupełniałam dokumentację szkolną: dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych. Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji szkoły.
Opracowała:
Dorota LepczyńskaWyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.