Katalog

Ilona Kleban, 2017-01-27
Lublin

Język angielski, Program nauczania

AUTORSKI PROGRAM KOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO: „ANGIELSKI Z PIOSENKĄ”

- n +
AUTORSKI PROGRAM KOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO:
„ANGIELSKI Z PIOSENKĄ”


Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji w Lublinie
Autor: Ilona Kleban
Przedmiot: język angielski
Etap edukacyjny: 1-2 klasa technikum
Typ kursu: pozalekcyjne koło zainteresowań
Wymiar godzin : 30 jednostek lekcyjnych


1. WSTĘP I CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program zajęć koła języka angielskiego adresowany jest do uczniów klas I - II technikum. Jest to program zajęć dodatkowych odbywających się po lekcjach, dla tych uczniów którzy wykazują szczególne zainteresowanie językiem angielskim i chcą poszerzyć znajomość tego języka właśnie poprzez pracę z tekstami piosenek.
Program koła powstał na skutek rozpoznania zapotrzebowania na zorganizowanie tego rodzaju zajęć. Od pewnego czasu otrzymywałam bowiem od uczniów sygnały, że chcą śpiewać piosenki w języku angielskim. Biorąc pod uwagę zainteresowanie młodzieży muzyką i wiedząc, że piosenki mogą być wykorzystywane na lekcji języka bez względu na etap nauki czy poziom zaawansowania oraz pamiętając jak mnie osobiście pomogły one w nauce języków i jak uwielbiałam lekcje z piosenką, zdecydowałam się wyjść na przeciw oczekiwaniom moich uczniów i zaproponować im zajęcia pozalekcyjne na których będą rozwijać umiejętności językowe słuchając oraz analizując teksty piosenek.
Należy pamiętać bowiem, że piosenki są odzwierciedleniem żywego, naturalnego języka. Treść piosenki jest źródłem nowego słownictwa, które zostaje przekazane w kontekście, a tak wprowadzone wyrażenia leksykalne stają się łatwiejsze do zapamiętania i lepiej utrwalają się w pamięci. Piosenki zawierają proste konstrukcje gramatyczne oraz skomplikowane, zaawansowane struktury. Zawierają powtórzenia, dzięki którym łatwiej je zapamiętać. Prezentują poprawną wymowę, akcent i intonację. Dlatego też są skarbnicą wiedzy językowej i mogą służyć różnym celom językowym kształcąc wszystkie sprawności językowe (słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie). Poza tym piosenki wprowadzają miłą, odprężającą atmosferę, odrywają od codziennej monotonii ćwiczeń a jednocześnie sprawiają, że uczniowie są aktywnie zaangażowani w swoja naukę. Innymi słowy „piosenki są dobre na wszystko”.
Mój program opiera się na założeniu, że korzystanie z piosenek na lekcjach języka pozwala na uatrakcyjnienie procesu uczenia i utrwalanie wiedzy i umiejętności. Zakłada stosowanie piosenek, jako że stanowią one ważny element motywacyjny, pobudzają zainteresowanie, dają poczucie kontaktu z językiem autentycznym.
Program przeznaczony jest do realizacji w ciągu 30 godzin pozalekcyjnych w roku szkolnym 2016/2017 w drugim semestrze nauki. Wybrana przeze mnie piosenka będzie myślą przewodnią każdej jednostki lekcyjnej, bazą do całej gamy atrakcyjnych dla młodzieży ćwiczeń. Fragmenty programu zamierzam również wykorzystać w czasie regularnych zajęć języka angielskiego wg. potrzeb. Przewidziana jest kontynuacja programu w latach następnych.

2. CELE EDUKACYJNE PROGRAMU

Jak wspomniałam wcześniej piosenki na lekcjach języka obcego mogą służyć różnym celom, a cele te pomagają dokonać wyboru i wskazać sposób wykorzystania piosenki. Tak więc pisząc program i dobierając treści kierowałam się poziomem trudności tekstów, tematyką piosenek, ich popularnością oraz ich przydatnością w procesie poszerzania kompetencji językowych. Wyboru piosenek dokonywałam zważając na to czy słownictwo i tematyka są dostosowane do poziomu nauczania.


2.1. Cele ogólne:
a. wspomaganie rozwoju kompetencji językowych ucznia:
- utrwalanie wiedzy już posiadanej
- wprowadzanie nieznanych dotąd struktur gramatycznych
- poszerzanie słownictwa
- kształtowanie umiejętności rozumienia ze słuchu
- kształtowanie umiejętności rozumienia tekstu czytanego
- kształtowanie umiejętności mówienia
- kształtowanie umiejętności pisania ( list do bohatera, streszczenie tekstu piosenki lub teledysku)
b. promowanie nauki języka angielskiego
c. wzrost zaangażowania uczniów, ich aktywności, motywacji do nauki
d. integracja środowiska uczniowskiego
e. rozwijanie zainteresowań uczniów
e. promowanie kultury krajów anglojęzycznych (muzyka)

2.2. Cele szczegółowe
Uczeń:
- potrafi zrozumieć główne myśli w tekstach, rozumie ogólny zamysł tekstu.
- potrafi znależć właściwą informację w tekście.
- domyśla się z kontekstu znaczenia słów i wyrażeń
- potrafi poprawnie wymawiać wyrazy.
- potrafi w paru zdaniach udzielić krótkiej wypowiedzi na temat piosenki.
- potrafi napisać tekst (historia oparta na tekście piosenki, streszczenie, list do bohatera, dopisanie nowej zwrotki).
utrwala lub poznaje nowe formy i struktury gramatyczne.
udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści piosenki
dyskutuje na tematy poruszane w tekście piosenki

3. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

3. 1. Techniki:
a. Gapped Tapescript - uzupełnianie luk w tekście (blanks, clozes).
Uczniowie otrzymują słowa piosenki, której tekst jest niekompletny. Ich zadaniem jest uzupełnić brakujące słowa lub wyrażenia. Technika ta służy poszerzaniu słownictwa oraz ćwiczeniu struktur językowych. Uczniowie dostają xero z tekstem piosenki, z którego usunięto część słów, a zadaniem uczniów jest po jedno- lub dwukrotnym wysłuchaniu piosenki wpisać brakujące słowa. Dla słabszych uczniów usunięte słowa są podane nad tekstem w przypadkowej kolejności. W tym przypadku można prosić uczniów o wpisanie brakujących słów w odpowiednich miejscach zanim wysłuchają piosenkę, kształcąc w ten sposób tzw. reading comprehension, czyli umiejętność rozumienia tekstu czytanego. Wysłuchanie piosenki posłuży wtedy sprawdzeniu, jak dobrze uczniowie już opanowali tą umiejętność. W jeszcze innej wersji tego ćwiczenia uczniowie dostają podpowiedzi w postaci transkrypcji brakujących słów lub lub w postaci anagramów.
Słowami usuniętymi z tekstu piosenki mogą być różne formy czasowników wtedy technika ‚clozes’ posłuży do utrwalania lub wprowadzania różnych konstrukcji gramatycznych takich jak: Simple Past, Present i Past Perfect, okresy warunkowe, konstrukcje z wish - wszystkie wymagają znajomości form czasowników.

b. Technika rekonstrukcji tekstu piosenki.
Uczniowie próbują odtworzyć cały tekst lub jego fragmenty na podstawie listy kluczowych słów/wyrażeń napisanych na tablicy przez nauczyciela.

c. Układanie słów w odpowiedniej kolejności
Innym sposobem wykorzystania piosenek na lekcjach języka angielskiego, głównie w celu kształcenia "listening i reading comprehension" jest dzielenie piosenki na części lub dzielenie zwrotki na linijki (stripes). Zadaniem uczniów jest ułożenie części piosenki lub poszczególnych linijek zwrotki w odpowiedniej kolejności. Można również dokonać zmiany w kolejności wyrazów w linijce i prosić uczniów o poprawne ułożenie słów.

d. Dodawanie słów do piosenki.
Nauczyciel proponuje uczniom wydłużenie piosenki przez dodanie nowych wersów.

e. Pisanie streszczenia tekstu piosenki / teledysku
Po kilkakrotnym wysłuchaniu piosenki uczniowie opowiadają tekst piosenki a
po obejrzeniu video nauczyciel może poprosić uczniów o streszczenie tego co się wydarzyło w teledysku.

g. Posłuchaj i odpowiedz na pytania
Uczniowie słuchają piosenki kilka razy, potem próbują ją zinterpretować.

h. Czytanie tekstu ze zrozumieniem
Słowa piosenki mogą posłużyć jako zwykły tekst do czytania, po którym następują pytania odnoszące się do tekstu. Ćwiczeniem następującym po wysłuchaniu piosenki mogą być odpowiedzi na pytania do tekstu, stawiane przez nauczyciela lub samodzielne układanie pytań przez uczniów.

i. Dyskusja
Niektóre piosenki mogą być wykorzystane jako punkt wyjścia do dyskusji dotyczących
różnych tematów. Tematy takie jak np. relacje rodzinne, przyjaźń, miłość, przyszłość, które często porusza się na lekcjach w związku z przerabianymi tekstami podręcznikowymi lub słownictwem są niejednokrotnie myślą przewodnią wielu piosenek.

j. Szukanie błędów
Po wysłuchaniu piosenki uczniowie znajdują błędy w zaprezentowanym im tekście. Bardziej zaawansowani uczniowie mogą spróbować poprawić błędy przed wysłuchaniem piosenki, widząc bezsens pokazanego im tekstu

k. Kształcenie poprawnej wymowy poprzez powtarzanie za wzorem, ćwiczenie transkrypcji
3.2. Metody pracy:
- metoda komunikacyjna, kładąca nacisk na wyrażanie własnych poglądów, ich uzasadnianie i obronę,
- metoda audiowizualna,
- metoda gramatyczno-tłumaczeniowa;

3.3. Formy pracy:
- praca indywidualna
- praca w parach
- praca w grupach

3.4. Pomoce dydaktyczne
W realizacji niniejszego programu niezbędne będą:
- słowniki angielsko-polskie i polsko-angielskie;
pomoce dydaktyczne zaczerpnięte z zasobów internetu w postaci gotowych lub zmodyfikowanych przez nauczyciela kart pracy (strona internetowa busy teacher.org )
samodzielnie przygotowane przez nauczyciela karty pracy (teksty piosenek wraz z ćwiczeniami)
- odtwarzacz płyt CD;
- komputer z dostępem do Internetu ( youtube.com i inne)


4. TREŚCI NAUCZANIA

Carly Rae Jepsen „Call Me Maybe” - formy przeszłe czasowników regularnych i nieregularnych; czas Past Simple vs czas Past Continuous
U2 „But I still haven’t found what I was looking for” - czas Present Perfect
Fool’s Garden - Lemon Tree - Present Simple i Present Continuous
Eagles „Hotel California” - czas Past Simple; czasowniki regularne i nieregularne
Bruno Mars „The Lazy Song” - opowiadanie o planach.
Bruno Mars „Just the way you are” - co to jest miłość.
Bruno Mars „Count on me”- czym jest przyjażń.
Muse „Can’t take my eyes off you” - symbole fonetyczne.
Lenka „Everything at once” - idiomy
Kelly Clarkson „Stronger” - stopniowanie przymiotników
Jessie J „Price Tag” - jak ważne są pieniądze.
„Dumb ways to die” - wymowa, homofony, czasowniki frazowe, imperatyw.
One Direction „One way or another” - wyrażanie przyszłości (will/be going to); różnice między am. angielskim a brytyjskim angielskim
Shania Twain „She’s not just a pretty face” - poszerzenie słownictwa związanego z tematem maturalnym praca.
If I were sorry - drugs okres warunkowy
Avicii „I’m addicted to you”- praca z videoclipem
The Corries „The food blues”- poszerzenie słownictwa związanego z tematem maturalnym żywienie.
Maroon 5 „Sugar”- ćwiczenie pisowni (anagramy)
James Blunt „You’re beautiful” - czas Past Simple,
Susanne Vega „Tom’s diner” - czas Present Continuous
The Police „Every breath you take” -kolokacje.
The Cranberries „Dreams” - sny, marzenia, nadzieje na przyszłość
One Republic „Counting stars” - ćwiczenie rozumienia ze słuchu.
James Morrison „Broken strings” - mowa zależna
Adam Levine „Locked away” - drugs okres warunkowy
Chris de Bourgh „Lady in red” - czas Present Perfect
Beyonce „If I were a boy” - drugs ogres warunkowy
Calvin Harries, Ellie Goulding „I need your love” - emocje.
Pink „Family portrait” - relacje rodzinne.
Twenty One Pilots „Stressed out” - wyrażenie ‚I wish’, drugi okres warunkowy, przeszłe nawyki (used to, would)


5. PRZEWIDZIANE FORMY EWALUACJI

Program kółka z języka angielskiego przeznaczony jest do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych a jego fragmenty zostaną wykorzystane na regularnych zajęciach języka angielskiego jako forma uatrakcyjnienia zajęć. Nie przewiduje on sprawdzania umiejętności uczniów poprzez ocenianie formalne. Kompetencje uczniów sprawdzane będą przy wykonywaniu zadań praktycznych. Formą ewaluacji programu z punktu widzenia przydatności i atrakcyjności będzie ankieta przeprowadzona po całym cyklu zajęć oraz obserwacja postępów uczniów i dokonana na podstawie obserwacji nauczyciela ocena zaangażowania uczestników zajęć oraz wzrostu ich motywacji do nauki. W celu określenia wartości i przydatności programu cenne będą również opinie uczestników programu na temat uczenia się przez piosenkę w postaci ustnych uwag i indywidualne rozmowy z uczestnikami kółka.
Wyniki ewaluacji pozwolą na ustalenie mocnych i słabych stron programu, określenie stopnia realizacji przyjętych celów oraz umożliwią ulepszenie programu poprzez modyfikację w celu usprawnienia metod pracy w następnym roku szkolnym.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.