AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Jaworska, 2017-01-20
Ksawerów

Wychowanie fizyczne, Program nauczania

Autorski program nauczania wychowania fizycznego w szkole ponadgimnazjalnej "Ruch to zdrowie"- Małgorzata Jaworska, Paulina Opacka, Dariusz Czołnowski.

- n +

PROGRAMWYCHOWANIA FIZYCZNEGO


DLA IV ETAPU EDUKACYJNEGO do użytku w ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W WIDZEWIE

„RUCH TO ZDROWIE”


AUTORZY PROGRAMU: MAŁGORZATA JAWORSKA
PAULINA OPACKA
DARIUSZ CZOŁNOWSKI


Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania użytku szkolnego podręczników. Dz.U Poz. 752
- Sierpień 2012 r.-

WSTĘP

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół określa wspólne dla wszystkich polskich szkół standardy edukacyjne, realizowane w programach nauczania, służące osiąganiu takich samych efektów nauczania dla całego kraju. Sposób realizacji, zakres treści oraz form osiągnięcia określonych podstawą programową efektów zależy od decyzji dyrektora szkoły i nauczycieli przedmiotu.
Mając na względzie potrzeby zdrowotne naszych uczniów, ich zainteresowania i możliwości, oraz bazę sportowo – rekreacyjną oraz dydaktyczną naszej szkoły opracowaliśmy program nauczania wychowania fizycznego zgodny z nową podstawą programową.
Program nasz jest częścią koncepcji kształcenia w zakresie wychowania fizycznego dla uczniów IV etapu edukacyjnego – Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie i stanowi opis realizacji zadań edukacyjnych. W programie dostosowano zakres treści i form realizacji zadań do szczególnych potrzeb uczniów 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej i 4-letniego technikum. Uwzględniono wolne tempo uczenia się, obniżoną motywację do pracy, zaburzoną koordynację wzrokowo-ruchową oraz zaburzone funkcjonowanie emocjonalne i społeczne młodzieży. W tym zakresie młodzież jest wdrażana do troski o zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne oraz przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej. Program jest zgodny z podstawowymi tendencjami rozwoju rozumianymi w kategoriach dbałości o zdrowie oraz prowadzenia higienicznego i zdrowego stylu życia. Kształtujemy u uczniów odpowiedzialność za zdrowie własne i innych. Budujemy postawy asertywne, rozwijamy zainteresowania, poszerzamy udział uczniów w samodzielnym podejmowaniu działań, uwzględniamy indywidualne predyspozycje podopiecznych, umożliwiamy uczniom zrozumienie siebie i swoich potrzeb. W czasie zajęć wprowadzamy uczniów w przestrzeganie zasad czystej i uczciwej rywalizacji, równości szans dla wszystkich, właściwego zachowania się w sytuacji zwycięstwa oraz porażki. Uczniowie powinni posiąść określony zasób wiedzy stanowiący podstawę do dokonywania świadomych wyborów związanych ze zdrowiem i aktywnością fizyczną w późniejszych etapach życia.
Realizacja programu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie nastąpi od 1września 2012 roku.


I. CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

Proces kształcenia i wychowania określony programem uwzględnia indywidualne możliwości i potrzeby psychofizyczne uczniów, w sposób umożliwiający osiągnięcie wymaganych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. efektów.
Cel ogólny programu to przekazywanie wiedzy i kształtowanie u uczniów umiejętności z zakresu organizowania samodzielnej aktywności ruchowej w życiu dorosłym dla utrzymania zdrowia własnego i budowania zdrowia swojej rodziny.
Cele szczegółowe programu:
1) wyrobienie u uczniów potrzeby stałego, samodzielnego działania na rzecz własnego zdrowia i sprawności fizycznej, a w przyszłości swojej rodziny;
2) poznanie przez uczniów własnej sprawności fizycznej i obiektywnej jej oceny; rozwijanie własnych predyspozycji ruchowych;
3) poznanie różnych form aktywności ruchowej i przygotowanie uczniów do czynnego wypoczynku dla zachowania zdrowia psychicznego i fizycznego;
4) zrozumienie zależności pomiędzy aktywnością ruchową i zdrowiem;
5) poznanie zasad zdrowego odżywiania się, higieniczny tryb życia i samokontroli zdrowia;
6) osiągnięcie poziomu sprawności technicznej i taktycznej w wybranych dyscyplinach sportowych, umożliwiające swobodne jej stosowanie w życiu dorosłym;
7) zapobieganie powstawaniu wad postawy oraz ich korygowanie ze szczególnym uwzględnieniem własnych potrzeb;
8) nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy;
9) nabycie umiejętności konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i zmniejszania podatności na pojawianie się zaburzeń typu depresyjnego i agresji;
10) kształtowanie zdrowej i wolnej od nałogów osobowości oraz rozwijanie jej cech takich jak: silna wola, cierpliwość, dokładność, systematyczność, wytrzymałość oraz zwiększanie zdolności do podejmowania odważnych decyzji.

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE – WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU

1. Wymiar godzin
Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie ramowych planów nauczania (Dz.U., poz. 204) określa wymiar nauczania wychowania fizycznego dla IV etapu kształcenia jako:
- 360 godzin dla technikum,
- 290 godzin dla zasadniczej szkoły zawodowej,
co w praktyce oznacza, że obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w ilości trzech godzin tygodniowo.
Klasy realizują zajęcia wychowania fizycznego w wymiarze:
- 1 godziny zajęć w systemie klasowo-lekcyjnym,
- 2 godzin zajęć do wyboru przez ucznia.

2. Sposoby realizacji zajęć wychowania fizycznego.
Celem zajęć do wyboru jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom uczniów, sprostanie ich zainteresowaniom, pomoc w odnalezieniu przyjemności z aktywności ruchowej, dokonania wyboru sportów całego życia oraz pokazanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego. Zajęcia te mogą być wybierane na semestr, bądź na cały rok szkolny. Uczniowie deklarują swój wybór w czerwcu i styczniu.
W klasach pierwszych, w pierwszym semestrze nauki zajęcia wychowania fizycznego mają służyć przede wszystkim rozpoznawaniu możliwości uczniów, ich predyspozycji, słabszych i mocniejszych stron, poznaniu ich zainteresowań, a także wprowadzeniu ich w bazę sportowo-rekreacyjną szkoły. Z tego też względu semestr pierwszy dla klas programowo najniższych jest realizowany w wymiarze:
- 2 godziny zajęć w systemie klasowo- lekcyjnym,
- 1 godziny zajęć edukacji zdrowotnej.
Zajęcia do wyboru rozpoczynają się w drugim semestrze, po uprzednim zadeklarowaniu przez uczniów swojego wyboru.

Wymagania szczegółowe odnoszą się do obowiązkowych zajęć klasowo-lekcyjnych realizowanych w następujących blokach tematycznych:
Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego.
Trening zdrowotny
Sporty całego życia i wypoczynek
Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista
Sport
Edukacja zdrowotna - blok tematyczny edukacji zdrowotnej, łącznie 30 godzin zajęć lekcyjnych, realizowany jest przez cały rok szkolny w klasach pierwszych w wymiarze jednej godziny w tygodniu.
Określone programem treści kształcenia uwzględniają :
zainteresowania i predyspozycje młodzieży;
warunki sportowe szkoły;
zgodność ze statutem szkolnym i wewnątrzszkolnym systemem oceniania;
możliwości kadrowe i kwalifikacje nauczycieli.
W ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego realizowane będą treści nauczania z zakresu:
- lekkoatletyki,
- piłki siatkowej,
- piłki koszykowej,
- piłki nożnej,
- gimnastyki,
- nowe dyscypliny zgodne z potrzebami i zainteresowaniami uczniów.

W ramach zajęć do wyboru, zgodnie z zainteresowaniami uczniów i warunkami jakimi dysponuje placówka , obok wyżej wymienionych, szkoła proponuje aktywności ruchowe w formie:
- zajęć fitness,
- nordic walkingu,
- badmintona,
- tenisa ziemnego,
- zajęć terenowych,
- tenisa stołowego.

3. Baza rekreacyjno – sportowa ZSCKR w Widzewie:
- sala gimnastyczna (20mx10m) wyposażona w sprzęt sportowy do uprawiania dyscyplin sportowych:
piłka koszykowa - stałe tablice do koszykówki, piłki, tablica wyników
piłka siatkowa – regulowana siatka, piłki
piłka nożna – bramki, piłki
unihokej- bramki, kije, krążki, piłki
gimnastyka – materace, skrzynia, kozioł, odskocznia, drabinki, drążek, woreczki, piłki lekarskie,
- sala fitness (12,5x6,5m) wyposażona w sprzęt do ćwiczeń siłowych i fitness:
urządzenie siłowe wielofunkcyjne z dwoma stosami,
bieżnia elektryczna,
trenażer,
pendo,
wioślarz treningowy,
platforma wibracyjna,
ławeczki proste i skośne,
steper,
gryfy, obciążniki, hantle, ekspander,
maty fitness, skakanki, obręcze hula hop, piłki, gumy,
- sala tenisa stołowego (7mx5m):
dwa stoły do tenisa z osprzętem,
rakietki, piłeczki,
- boisko sportowe o nawierzchni trawiastej (100mx70m) z bieżnią lekkoatletyczną 400m.:
bramki stałe i przenośne,
skocznia do skoku w dal,
bloki startowe, płotki lekkoatletyczne, pałeczki do biegów sztafetowych, kule, kije nordic walking,
- dwa boiska sportowe (30mx15m i 18mx9m) wyposażone w:
tablice do koszykówki,
siatkę do piłki siatkowej i tenisa ziemnego,
lina do przeciągania, długa skakanka, rakiety do tenisa, piłki,
- park szkolny- wykorzystywany do atletyki terenowej.

4. Kwalifikacje nauczycieli.
Nad realizacją programu czuwać będą nauczyciele wychowania fizycznego z wykształceniem wyższym magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym. Posiadający dodatkowe uprawnienia trenerskie z piłki nożnej,
oraz instruktorskie z zakresu piłki koszykowej, lekkoatletyki, gimnastyki, pływania, jazdy konnej,


III. TREŚCI NAUCZANIA - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń realizujący zadania postawione mu na lekcjach wychowania fizycznego, aktywnie uczestniczący w zajęciach obowiązkowych i do wyboru, zdobywa wiedzę, będącą podstawą wyboru aktywności ruchowej i zdrowia w późniejszych etapach życia. Zgodnie z nową podstawą programową uczeń, realizujący podstawowy zakres treści nauczania, pozna sześć głównych działów kształcenia:

1.Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego.
Ocena i samoocena sprawności fizycznej
i wydolności organizmu na podstawie prób:
- szybkości - bieg na dystansie 100m.
- wytrzymałości-bieg na dystansie
800/1000m
- siły-rzut piłką lekarską sposobem
dowolnym (3kg-dz., 5kg -chł.)
- gibkości-skłon w przód o NN prostych.
Samoocena sprawności fizycznej na podstawie innego, wybranego dowolnie testu sprawności fizycznej
Interpretacja wyników testów sprawności
- określenie słabych i mocnych stron
Opracowanie i realizacja własnego planu rozwoju sprawności fizycznej.
Ćwiczenia specjalne kształtujące określone zdolności motoryczne i rozwijające określone umiejętności ruchowe.
Zapotrzebowanie na aktywność ruchową. wg WHO w różnych okresach życia człowieka.
Aktywność ruchowa a wykonywany zawód
Czynniki społeczne wpływające na rodzaj uprawianej aktywności ruchowej człowieka.

2. Trening zdrowotny.
Funkcjonowanie układu oddechowego, krążenia i nerwowego pod wpływem wysiłku fizycznego o różnej intensywności.
Wysiłek fizyczny a prawidłowe funkcjonowanie organizmu.
Definicja zdrowia.
Zasady prawidłowego żywienia.
Dieta, aktywność fizyczna, masa ciała.
Prozdrowotny styl życia – piramida zdrowia.
Choroby wywołane niedostatkiem ruchu.
Kształtowanie sprawności kondycyjnej:
Szybkość:
Biegi krótkie i sztafetowe. Gry i ćwiczenia bieżne, z przyborami i bez. Starty z różnych pozycji, wyścigi rzędów, skipy A,B i C.
Moc:
Zabawy skocznościowe, wieloskoki z odbicia obunóż i jednonóż. Skoki dosiężne i w dal. Przeskoki przez skakankę i płotki.
Siła:
Ćwiczenia wzmacniające poszczególne partie mm: RR,NN, obręczy barkowej, grzbietu, brzucha, pośladków. Gry ruchowe z przeciąganiem, mocowaniem, przepychaniem, przenoszeniem współćwiczącego. Zwisy. Ćwiczenia z piłkami lekarskimi. Ćwiczenia na siłowni. Skutki nieumiejętnego stosowania ćwiczeń siłowych.
Wytrzymałość:
Biegi przełajowe, marszobiegi. Biegi na dłuższych dystansach. Atletyka terenowa
i zabawy biegowe.
Kształtowanie sprawności koordynacyjnej:
Szybkość reakcji, orientacja, równowaga:
Ćwiczenia i gry kształtujące orientację i szybkość reakcji na sygnały dźwiękowe i wzrokowe. Zmiany pozycji ciała i kierunku poruszania się na sygnały dźwiękowo-wzrokowe. Reagowanie na ruchy partnera, lub sygnały prowadzącego.
Żonglerka.
Kontrola ułożenia ciała w przestrzeni-przewroty, łączenie przewrotów, przerzuty bokiem, przetaczanie, stanie na rękach i na głowie.
Biegi z omijaniem przeszkód i biegi na orientację.
Elementy gier zespołowych- praca nóg w obronie, chwyty, podania, obserwacja pola gry.
Kształtowanie sprawności morfofunkcjonalnej:
Ćwiczenia rozwijające wydolność układów oddechowego i krążenia.
Ćwiczenia zwiększające zakres ruchowy w stawach oraz ćwiczenia wzmacniające i korygujące układ kostno -stawowo – więzadłowy.
Stres i sytuacje stresowe-przyczyny, objawy i sposoby ich niwelowania.

3. Sporty całego życia i wypoczynek .
Walory sportowo rekreacyjne wybranych dyscyplin sportowych.
Elementy techniki i taktyki:
Lekkoatletyka.
Biegi płaskie, krótkie, przełajowe, sztafetowe.
Skoki w dal.
Pchniecie kulą.
Pomiar i ocena wyników.
Przygotowanie i przeprowadzenie
szkolnych zawodów lekkoatletycznych. Przepisy poszczególnych konkurencji, sędziowanie zawodów. Historia lekkoatletyki w Polsce i na świecie.
Gry zespołowe:
Wykorzystanie w grze szkolnej i właściwej poznanych elementów techniki i taktyki.
Koszykówka:
Podania, chwyty, kozłowanie, rzuty, obroty, zwody, zatrzymania, ominięcia, wyjścia do piłki. Obrona „każdy swego”, strefowa i kombinowana. Gra na tablicy. Atak szybki i pozycyjny. Fragmenty gry ataku i obrony, zagrania sytuacyjne.
Przepisy gry i sędziowanie.
Gra szkolna i właściwa.
Współzawodnictwo, organizacja zawodów.
Piłka siatkowa:
Odbicia górne i dolne, sytuacyjne, zagrywka, wystawianie, zbicie i przyjęcie piłki, zastawianie i asekuracja.
Pozycja siatkarska. Ustawienie na boisku w obronie i ataku.
Przepisy gry i sędziowanie.
Gra szkolna i właściwa.
Współzawodnictwo, organizacja zawodów.
Piłka nożna:
Przyjęcia piłki, prowadzenie piłki, uderzenia, drybling, żonglerka, zwody, gra ciałem, odbieranie piłki, wyrzut z autu, rogu, strzały na bramkę, gra bramkarza.
Fragmenty gry ataku i obrony, atak szybki i pozycyjny. Gra szkolna i właściwa.
Przepisy gry i sędziowanie.
Współzawodnictwo, organizacja zawodów.
Kluby sportowe, zawodnicy, rozgrywki w regionie, Polsce i na arenach światowych.
Tenis ziemny i stołowy:
Sprawność techniczna:sylwetka, chwyt rakiety, praca NN, uderzenia F i B.
Sprawność taktyczna:Plan gry, gra pojedyncza i podwójna, gra mieszana, formacje taktyczne,rytm gry, skuteczność.
Przepisy gry i sędziowanie. Systemy rozgrywek, zasady organizacji turniejów.
Aerobik, step aerobik, zumba:
Podstawowe kroki, łączenie w układ.
Rekreacja:
Organizacja festynów rekreacyjno-sportowych.
Organizacja zawodów klasowych, międzyklasowych, międzyszkolnych.
Udział we współzawodnictwie sportowym.
Ćwiczenia w terenie-marsze na orientację, podchody, nordic walking.


4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista.
Bezpieczeństwo i organizacja zajęć ruchowych.
Bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, regulaminy korzystania z obiektów sportowych.
Wypadki i urazy w czasie zajęć ruchowych. Postępowanie w nagłych wypadkach, udzielanie pierwszej pomocy.
Właściwe przygotowanie do zajęć wychowania fizycznego-ubiór, rozgrzewka, wybór bezpiecznego miejsca.
Samoasekuracja i samokontrola w czasie ćwiczeń.
Zdrowe nawyki-wykorzystanie w życiu codziennym zasad ergonometrii.
Kompensacyjna rola ćwiczeń fizycznych
wobec rodzaju wykonywanej pracy.
Literatura związana z rozwojem fizycznym, zdrowiem i aktywnością fizyczną.
Zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu. Wskazania i przeciwwskazania do uprawiania sportu.


5. Sport.
rzepisy organizacji i sędziowania wybranych dyscyplin sportowych.
Systemy rozgrywek sportowych.
Zasada fair play, uczciwa rywalizacja. Szkodliwość dopingu w sporcie.
Symbole olimpijskie i zasady olimpizmu, P.de Coubertin.
Paraolimpiada
Pełnienie roli organizatora, sędziego, kibica i zawodnika
Kultura kibicowania i sportowy doping swoich faworytów.
Odbiór i wykorzystanie informacji medialnych


6. Edukacja zdrowotna.
Zdrowie i choroba. Zdrowie największą wartością człowieka.
Potrzeby człowieka. Piramida potrzeb.
Zdrowie psychiczne i społeczne. Warunki środowiskowe sprzyjające zdrowiu.
Zachowania prozdrowotne, szanowanie zdrowia.
Hartowanie organizmu i pielęgnacja ciała.
Utrwalanie podstawowych nawyków higienicznych.
Higiena fizyczna i psychiczna.
Pozytywny obraz siebie samego i otaczającego świata.
Zapewniamy sobie dobre samopoczucie poprzez endorfiny.
Życzliwość i lojalność w stosunkach międzyludzkich.
Konstruktywna krytyka i obiektywizm.
Realna samoocena swojej osoby.
Poczucie własnej wartości. Słabe i mocne strony. Jak inwestować w siebie?
Gdzie szukać pomocy?
Umiejętność rozmowy i negocjacji.
Asertywność-trudna sztuka odmawiania.
Szkodliwy wpływ używek na organizm.
Nałóg-uzależnienie psychiczne i fizyczne. Przyczyny i skutki.
Negatywne emocje-sposoby rozpoznawania i radzenia sobie z nimi.
Złość i agresja-jak nad nimi zapanować?
Stres i sytuacje stresowe - objawy i sposoby radzenia z nim.
Pozytywny i negatywny wpływ adrenaliny na organizm.
Zdrowy tryb życia-odpoczynek i jego formy.
Planowanie zajęć-racjonalne gospodarowanie czasem.
Zapobieganie zmęczeniu i znużeniu. Relaks
Wypoczynek bierny i czynny.
Organizacje i instytucje działające na rzecz zdrowia.
Zasady korzystania ze służby zdrowia.
Honorowe krwiodawstwo.
Badania okresowe i profilaktyczne. Samobadania i samokontrola zdrowia.
Prawa pacjenta, aktywny pacjent.
Choroby cywilizacyjne, społeczne i psych.
Stereotypy-niepełnosprawność. Sport niepełnosprawnych. Akceptacja „inności”.
Wykluczenie społeczne z powodu chorób lub niepełnosprawności-HIV, AIDS, choroby umysłowe.
Kryteria zdrowotne przy wyborze zawodu -cechy psychofizyczne.

IV. SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW:

Zadaniem nauczyciela jest nie tylko uczyć podstawowych elementów techniki, zasad gry, taktyki, ale także oddziaływać wychowawczo. Osiągnięcie założonych celów kształcenia i wychowania należy prowadzić z uwzględnieniem następujących zasad dydaktycznych :
1.Zasada świadomości i aktywnego uczestnictwa – uczeń powinien wiedzieć co i dlaczego wykonuje oraz umieć przeprowadzić ocenę i analizę swoich działań, nauczyciel zaś powinien stworzyć warunki i możliwość do samodzielnego działania uczniów, pobudzając ich do aktywności i inicjatywy. Realizacja tej zasady odbywa się poprzez:
kształtowanie motywacji uczenia się,
stosowanie takich metod nauczania, jak metoda problemowa i metoda oparta na działaniu uczniów,
ograniczanie własnej nauczycielskiej aktywności na lekcji na korzyść rozwijania aktywności uczniów,
dopuszczanie uczniów do współorganizowania z nauczycielem procesu nauczania, np. ustalanie toku niektórych lekcji, organizowanie zajęć,
wdrażanie uczniów do samokontroli.
2.Zasada poglądowości – wywołanie u ćwiczącego wyobrażeń ruchowych i wzbudzenie chęci do wykonania ćwiczeń. Realizowana jest przede wszystkim przez dokładny i prawidłowy pokaz oraz objaśnienie danego ruchu.
3.Zasada systematyczności – wymaga od nauczyciela systematycznego i skrupulatnego podejścia do nauczania, polega na ciągłym i prawidłowym powtarzaniu podstawowych elementów techniczno-taktycznych, tak aby każde nowe ćwiczenia wiązało się z poprzednim i kolejno przygotowywało do nowych, trudniejszych elementów.
4.Zasada stopniowania trudności – wymaga od prowadzącego znajomości różnorodnych ćwiczeń, tak by każde ćwiczenie było dopasowane do umiejętności ćwiczących. Zadania ruchowe muszą być dopasowane do wieku, płci i stopnia przygotowania fizycznego i technicznego. Należy pamiętać o następujących regułach postępowania:
przechodzenie od tego, co jest dla ucznia bliskie, do tego, co dalsze,
przechodzenie od tego, co dla ucznia łatwiejsze, do tego, co trudniejsze,
przechodzenie od tego, co uczniom znane, do tego, co nowe i nieznane,
uwzględnianie różnic indywidualnych między uczniami.
5.Zasada trwałości – polega na ciągłym powtarzaniu elementów techniczno-taktycznych, tak by wytworzyć nawyk ruchowy. Osiąga się to przez:
zatrzymanie się na dłużej przy trudno przyswajalnych elementach,
nie uczenie zbyt wielu ćwiczeń równocześnie,
stosowanie różnorodnych ćwiczeń,
zachowanie przerw w ćwiczeniu umożliwiających utrzymanie wyników poprzednich ćwiczeń.
6. Zasada wiązania teorii z praktyką – polega na wskazywaniu uczniom praktycznej i życiowej przydatności wiedzy oraz na wiązaniu nauki szkolnej z życiem pozaszkolnym
Aby osiągnąć zamierzone cele należy:
- w miarę możliwości na każdych zajęciach dobierać treści tak by się one wzajemnie wspierały i uzupełniały,
- być dyskretnym, lecz bacznym obserwatorem poczynań uczniów,
- metody i formy zajęć dostosować do możliwości rozwojowych uczniów, eksponować indywidualne możliwości i upodobania ucznia,
- motywować uczniów do większej pracy,
- przygotować uczniów do samokontroli i samooceny sprawności fizycznej
- stwarzać miłą i przyjazną atmosferę zajęć, zapewnić ćwiczącym atmosferę radości, kierowanej swobody i ekspresji twórczej,
- rozwijać i wyzwalać inwencję twórczą ucznia, wprowadzać dużo zajęć w formie zabawowej i współzawodnictwa,
- w planowaniu w szczególności uwzględniać metody aktywizujące, usamodzielniające i twórcze
- traktować ucznia podmiotowo, zwiększyć jego odpowiedzialność za przebieg procesu kształcenia,
- dawać uczniom większą swobodę w przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć, głównie podczas części wstępnej lekcji oraz gier w części głównej,
- powierzać uczniom różne funkcje i zadania, głównie związane z organizacją lekcji,
- umożliwić uczniowi aktywne uczestnictwo we wszystkich dostępnych formach aktywności rekreacyjno-sportowych: zajęcia pozalekcyjne, szkolny Dzień Sportu i rekreacyjne rozgrywki szkolne oraz pozaszkolne,
- w zakresie edukacji zdrowotnej odwoływać się do wiedzy dotyczącej biologii i higieny człowieka oraz umiejętności i wiedzy uzyskanej na innych zajęciach. W tym zakresie ściśle współpracować z nauczycielami innych przedmiotów.

V. KRYTERIA OCENY I METODY SPRAWDZANIA UCZNIÓW:

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego
w szczególności uwzględnia się wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
Kryteria oceny - obszary pracy ucznia podlegające ocenie:
1. Postawa ucznia wobec zajęć:
- analiza frekwencji,
- analiza gotowości do aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
- poziom zaangażowania w realizację zadań,
- zdyscyplinowanie,
- gotowość ucznia do reprezentowania szkoły w zawodach sportowych i turniejach .
2. Postęp sprawności:
- analiza porównawcza wyników testów sprawności.
3. Umiejętności:
- testy opanowania elementów technicznych,
- zadania kontrolne pozwalające ocenić umiejętność organizacji i sędziowania zawodów w różnych dyscyplinach sportowych.
4.Wiadomości:
- analiza wypowiedzi uczniów
Szczegółowe kryteria ocen określa przedmiotowe ocenianie, uwzględniający osiągnięcia ucznia określone podstawą programową
i programem nauczania w zakresie umiejętności i sprawności ruchowych oraz wiedzy i postaw.

VI. EWALUACJA PROGRAMU

Przedmiotem ewaluacji w zakresie zajęć wychowania fizycznego będą zauważone i stwierdzone zmiany w zakresie umiejętności i postaw prezentowanych na zajęciach szkolnych, oraz umiejętności i wiadomości dotyczących edukacji zdrowotnej stosowanych w życiu przez uczniów. Informacje zwrotną otrzymamy poprzez m.in.:
analizę umiejętności i wiedzy uczniów z zakresu wybranych treści,
analizę postaw uczniów w czasie zajęć wychowania fizycznego i innych zajęć szkolnych,
opracowanie ankiet dla uczniów, nauczycieli i rodziców, wyciągnięcie wniosków.
Wyniki ewaluacji stanowić będą dla nauczycieli wskazówkę do dalszej pracy i pozwolą na ewentualne wprowadzenie zmian do programu.
Obszary ewaluacji :
1. Poziom efektów kształcenia w zakresie postaw, wiedzy i umiejętności uczniów:
Stosowane metody badawcze:
- testy sprawności fizycznej,
- testy wiedzy,
- analiza dokumentacji (dziennik nauczyciela WF, frekwencja, sprawozdania z zawodów, dzienniki zajęć pozalekcyjnych),
- obserwacja uczniów,
- rozmowy z uczniami,
- wywiad z rodzicami.
2. Poziom atrakcyjności zajęć wychowania fizycznego
Stosowane metody badawcze:
- ankieta ewaluacyjna dotycząca poziomu zadowolenia uczniów z lekcji,
- ankieta oczekiwań uczniów w stosunku do zajęć,
- analiza uczestnictwa w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych,
- bilans zwolnień lekarskich z wychowania fizycznego.
Termin prowadzonej ewaluacji:
Dokument zostanie poddany ewaluacji cząstkowej w czasie jego wdrażania , wyniki ewaluacji cząstkowej będą opracowywane po zakończeniu pierwszego roku nauki uczniów, a wyniki ewaluacji końcowej zostaną opracowane po zakończeniu nauki przez uczniów.
Autorzy programu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w dokumentacji programowej podczas jej wdrażania w przypadku wykazania jakichkolwiek nieprawidłowości w wyniku prowadzonej ewaluacji cząstkowej.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.