AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Mirosław Sałek, 2017-01-11
Polska

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

- n +

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych
z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
(§ 7 ust. 1 pkt 1)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego: Zapoznanie z rozporządzeniem MENiS z 1 XII 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez n-li.
2. Ustalenie zasad współpracy
z opiekunem stażu: Rozmowa z opiekunem stażu, zawarcie „kontraktu” określającego warunki współpracy.
Opracowanie projektu sprawozdania.
Obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna.
Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna.
Omawianie prowadzonych
i obserwowanych lekcji w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych
i obserwowanych lekcji.
3. Poznanie zasad funkcjonowania i zadań szkoły: Analiza dokumentacji: Statut szkoły, Regulamin pracy, WSO, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny, dziennik lekcyjny itp.
4. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań: Uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej.

5. Realizacja zadań wynikających z zadań szkoły oraz jej potrzeb: Organizacja lub pomoc w organizacji zabaw (dyskotek) szkolnych i różnorodnych imprez.
6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju: Gromadzenie dokumentacji.
7. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego: Opis realizacji planu rozwoju zawodowego. Autorefleksja.

Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
(§ 7 ust. 1 pkt 2)

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
i prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu: Obserwacja, udział, konsultacje, omówienie zajęć, ewaluacja.
2. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności. Udział w zajęciach warsztatowych (WDN): Studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej.
Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli. Korzystanie z portali poświęconych awansowi zawodowemu.
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w wewnątrz szkolnym
i zewnątrz szkolnym doskonaleniu: Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego tj.: szkolenia i kursy.
Udział w pracach zespołu wychowawczego i między- przedmiotowego.
Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty
(§ 7 ust. 1 pkt 3)

1. Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły: Analiza ustaw i rozporządzeń ustawowych.
2. Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka: Przeanalizowanie Praw Ucznia
i Karty Praw dziecka - stosowanie tych praw w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
(§ 7 ust. 2 pkt 1)

1. Wstępna ocena własnych umiejętności. Analiza i autorefleksja.
2. Podejmowanie różnych form doskonalenia zawodowego:
- doskonalących wiedzę i umiejętności dydaktyczne
z zakresu nauczanych przedmiotów,
- podnoszących kompetencje
i umiejętności wychowawcze: Kursy tematyczne, kursy kwalifikacyjne, warsztaty.
3. Aktywne uczestnictwo w WDN, przygotowanie do ewaluacji podejmowanych przez Radę Pedagogiczną działań: Aktywny udział w pracy zespołów przedmiotowych i między przedmiotowych mających na celu:
- opracowanie narzędzi pomiaru jakości pracy szkoły
w wybranych obszarach,
- analizę badań osiągnięć uczniów,
- przygotowywanie projektów i programów wspierających oddziaływanie dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela,
- analizę wyników nauczania przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, opracowywanie planu działań naprawczych, wniosków do dalszej pracy.
4. Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych, dokonywanie korekty pracy i modyfikacji pracy z uczniami, porównywanie uzyskanych wyników i ocena skuteczności podejmowanych działań: Nanoszenie korekt i uzupełnień do planów dydaktycznych nauczanych przedmiotów na podstawie planów naprawczych. Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli. Aktywny udział w opracowywaniu narzędzi przydatnych do obserwacji lekcji, formułowanie wniosków pohospitacyjnych. Opracowywanie scenariuszy
i przygotowanie według nich uroczystości szkolnych.
Opracowanie planu pracy szkolnego koła informatycznego.
5. Rozbudowa własnego warsztatu pracy:
Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej, uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych. Starania o zakup pomocy z budżetu szkoły.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§ 7 ust.2 pkt 2)

1. Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów
i współczesnych problemów społeczno – cywilizacyjnych. Zapoznanie z dokumentami zgromadzonymi w szkole:
- opinie i orzeczenia poradni pedagogiczno- psychologicznej
- zapisy w protokołach.
Nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
Bieżące kontakty z rodzicami uczniów:
- rozmowy indywidualne, telefoniczne
- klasowe spotkania rodziców,
- współpraca z tzw. trójką klasową.
Obserwowanie uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (wycieczki, spacery, zabawy).
Indywidualne kontakty z dzieckiem.
2. Doskonalenie umiejętności uwzględniania w pracy problemów środowiska.
Aktywna współpraca z rodzicami.
Dostosowanie metod i form pracy do zaistniałych problemów.
3. Propagowanie zasad dobrego wychowania, kultury osobistej
i tolerancji wobec innych ludzi: Rozmowy z uczniami, dzielenie się doświadczeniami i spostrzeżeniami.
4. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających
ze specyficznych warunków środowiskowych:
Realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów: zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych służących wyeliminowaniu niepowodzeń
i porażek uczniów w dalszej pracy.
Realizacja programu profilaktycznego szkoły przy współpracy z instytucjami pozaszkolnymi. Promowanie sukcesów i osiągnięć uczniów w różnorodnej formie. Spotkania z przedstawicielami PPP, policjantem, ciekawymi ludźmi.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 7 ust. 2 pkt 3)

1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej: Sporządzanie testów, prac klasowych, kartkówek na komputerze.
2. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej: Przygotowanie materiałów dydaktycznych.
Opracowanie dokumentów szkolnych (plany wynikowe, przedmiotowy system oceniania itp.). Dokumentowanie przebiegu stażu. Przeprowadzanie lekcji matematyki i informatyki
z użyciem komputera i tablicy interaktywnej.
3. Poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi komputera: Udział w kursach, warsztatach dotyczących poszerzania wiadomości dotyczących obsługi komputera i tablic interaktywnych.
4. Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych: Przygotowywanie artykułów do zamieszczenia na stronach internetowych.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych
z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
(§ 7 ust.2 pkt 4)

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych: Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy
z zakresu psychologii, pedagogiki.
2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych
i opiekuńczych:
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, współpraca z rodzicami, pedagogizacja rodziców: Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych
lub dydaktycznych. Prowadzenie badań ankietowych służących ocenie jakości i efektywności własnych oddziaływań wychowawczych. Praca w Zespołach Wychowawczych.
3. Rozmowy z rodzicami na temat postępów ich dzieci w nauce: Kontakty podczas wywiadówek, dni otwartych i spotkań indywidualnych.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
(§ 7 ust.2 pkt 5)

1. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. Zapoznanie się z:Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych
z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
(§ 7 ust. 1 pkt 1)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego: Zapoznanie z rozporządzeniem MENiS z 1 XII 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez n-li.
2. Ustalenie zasad współpracy
z opiekunem stażu: Rozmowa z opiekunem stażu, zawarcie „kontraktu” określającego warunki współpracy.
Opracowanie projektu sprawozdania.
Obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna.
Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna.
Omawianie prowadzonych
i obserwowanych lekcji w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych
i obserwowanych lekcji.
3. Poznanie zasad funkcjonowania i zadań szkoły: Analiza dokumentacji: Statut szkoły, Regulamin pracy, WSO, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny, dziennik lekcyjny itp.
4. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań: Uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej.

5. Realizacja zadań wynikających z zadań szkoły oraz jej potrzeb: Organizacja lub pomoc w organizacji zabaw (dyskotek) szkolnych i różnorodnych imprez.
6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju: Gromadzenie dokumentacji.
7. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego: Opis realizacji planu rozwoju zawodowego. Autorefleksja.

Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
(§ 7 ust. 1 pkt 2)

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
i prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu: Obserwacja, udział, konsultacje, omówienie zajęć, ewaluacja.
2. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności. Udział w zajęciach warsztatowych (WDN): Studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej.
Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli. Korzystanie z portali poświęconych awansowi zawodowemu.
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w wewnątrz szkolnym
i zewnątrz szkolnym doskonaleniu: Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego tj.: szkolenia i kursy.
Udział w pracach zespołu wychowawczego i między- przedmiotowego.
Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty
(§ 7 ust. 1 pkt 3)

1. Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły: Analiza ustaw i rozporządzeń ustawowych.
2. Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka: Przeanalizowanie Praw Ucznia
i Karty Praw dziecka - stosowanie tych praw w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
(§ 7 ust. 2 pkt 1)

1. Wstępna ocena własnych umiejętności. Analiza i autorefleksja.
2. Podejmowanie różnych form doskonalenia zawodowego:
- doskonalących wiedzę i umiejętności dydaktyczne
z zakresu nauczanych przedmiotów,
- podnoszących kompetencje
i umiejętności wychowawcze: Kursy tematyczne, kursy kwalifikacyjne, warsztaty.
3. Aktywne uczestnictwo w WDN, przygotowanie do ewaluacji podejmowanych przez Radę Pedagogiczną działań: Aktywny udział w pracy zespołów przedmiotowych i między przedmiotowych mających na celu:
- opracowanie narzędzi pomiaru jakości pracy szkoły
w wybranych obszarach,
- analizę badań osiągnięć uczniów,
- przygotowywanie projektów i programów wspierających oddziaływanie dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela,
- analizę wyników nauczania przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, opracowywanie planu działań naprawczych, wniosków do dalszej pracy.
4. Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych, dokonywanie korekty pracy i modyfikacji pracy z uczniami, porównywanie uzyskanych wyników i ocena skuteczności podejmowanych działań: Nanoszenie korekt i uzupełnień do planów dydaktycznych nauczanych przedmiotów na podstawie planów naprawczych. Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli. Aktywny udział w opracowywaniu narzędzi przydatnych do obserwacji lekcji, formułowanie wniosków pohospitacyjnych. Opracowywanie scenariuszy
i przygotowanie według nich uroczystości szkolnych.
Opracowanie planu pracy szkolnego koła informatycznego.
5. Rozbudowa własnego warsztatu pracy:
Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej, uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych. Starania o zakup pomocy z budżetu szkoły.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§ 7 ust.2 pkt 2)

1. Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów
i współczesnych problemów społeczno – cywilizacyjnych. Zapoznanie z dokumentami zgromadzonymi w szkole:
- opinie i orzeczenia poradni pedagogiczno- psychologicznej
- zapisy w protokołach.
Nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
Bieżące kontakty z rodzicami uczniów:
- rozmowy indywidualne, telefoniczne
- klasowe spotkania rodziców,
- współpraca z tzw. trójką klasową.
Obserwowanie uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (wycieczki, spacery, zabawy).
Indywidualne kontakty z dzieckiem.
2. Doskonalenie umiejętności uwzględniania w pracy problemów środowiska.
Aktywna współpraca z rodzicami.
Dostosowanie metod i form pracy do zaistniałych problemów.
3. Propagowanie zasad dobrego wychowania, kultury osobistej
i tolerancji wobec innych ludzi: Rozmowy z uczniami, dzielenie się doświadczeniami i spostrzeżeniami.
4. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających
ze specyficznych warunków środowiskowych:
Realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów: zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych służących wyeliminowaniu niepowodzeń
i porażek uczniów w dalszej pracy.
Realizacja programu profilaktycznego szkoły przy współpracy z instytucjami pozaszkolnymi. Promowanie sukcesów i osiągnięć uczniów w różnorodnej formie. Spotkania z przedstawicielami PPP, policjantem, ciekawymi ludźmi.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 7 ust. 2 pkt 3)

1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej: Sporządzanie testów, prac klasowych, kartkówek na komputerze.
2. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej: Przygotowanie materiałów dydaktycznych.
Opracowanie dokumentów szkolnych (plany wynikowe, przedmiotowy system oceniania itp.). Dokumentowanie przebiegu stażu. Przeprowadzanie lekcji matematyki i informatyki
z użyciem komputera i tablicy interaktywnej.
3. Poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi komputera: Udział w kursach, warsztatach dotyczących poszerzania wiadomości dotyczących obsługi komputera i tablic interaktywnych.
4. Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych: Przygotowywanie artykułów do zamieszczenia na stronach internetowych.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych
z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
(§ 7 ust.2 pkt 4)

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych: Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy
z zakresu psychologii, pedagogiki.
2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych
i opiekuńczych:
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, współpraca z rodzicami, pedagogizacja rodziców: Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych
lub dydaktycznych. Prowadzenie badań ankietowych służących ocenie jakości i efektywności własnych oddziaływań wychowawczych. Praca w Zespołach Wychowawczych.
3. Rozmowy z rodzicami na temat postępów ich dzieci w nauce: Kontakty podczas wywiadówek, dni otwartych i spotkań indywidualnych.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
(§ 7 ust.2 pkt 5)

1. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. Zapoznanie się z:
- Kartą Nauczyciela,
- Rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej
2. Współpraca z organizacjami wspomagającymi pracę szkoły: Nawiązanie współpracy z organizacjami działającymi
na rzecz pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich.
3. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrz szkolnego: Udział w radach pedagogicznych i zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących rozmaite dokumenty wewnątrz - szkolne.

Powyższy plan rozwoju zawodowego został stworzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593) oraz ostatnie zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393).

Zatwierdzam do realizacji:

data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela


- Kartą Nauczyciela,
- Rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej
2. Współpraca z organizacjami wspomagającymi pracę szkoły: Nawiązanie współpracy z organizacjami działającymi
na rzecz pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich.
3. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrz szkolnego: Udział w radach pedagogicznych i zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących rozmaite dokumenty wewnątrz - szkolne.

Powyższy plan rozwoju zawodowego został stworzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593) oraz ostatnie zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393).

Zatwierdzam do realizacji:

data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.