AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

agnieszka kołpacka , 2017-01-11
rybno

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego na dyplomowanego

- n +

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o awans zawodowy
na stopień
nauczyciela dyplomowanego


mgr Agnieszka Kołpacka
Nauczyciel mianowany Przedszkole w Rybnie

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r.
Termin zakończenia stażu: 31.05.2019 r.

CELE PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO W OKRESIE STAŻU:

 Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;
 Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz przedszkola;
 Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych;
 Osobisty rozwój;
 Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o któryh mowa w art. 9e ust. 1–3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;
( § 8 ust.2 pkt. 1)

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
-Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.


-Opracowanie planu rozwoju zawodowego.


VIII 2016
IX 2016

Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Przedstawienie planu rozwoju zawodowego dyrektorowi.
Ksero ustaw i rozporządzeń.
Notatki

2. Systematyczne podnoszenie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo-dydaktycznej .-Analiza dokumentów: statut przedszkola, Koncepcja pracy przedszkola .
-Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

-Samokształcenie poprzez zapoznawaniem się z literaturą pedagogiczną i czasopismami – wyszukiwanie ciekawych artykułów.


-Udział w szkoleniach.

VIII 2016Okres stażu

Okres stażuProtokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej


Tytuły czytanych pozycji

Zaświadczenia
ukończonych
szkoleń


3. Stosowanie nowych metod w pracy pedagogicznej .

4. Przeprowadzenie konkursów między grupami „Misie” i „Wiewiórki” z wykorzystaniem gier planszowych


-Wykorzystanie metodyki konstruowania gier E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej w celu rozwijania umiejętności intelektualnych oraz kształtowania odporności emocjonalnej.

- Zastosowanie metody projektów.
o – Wykorzystanie w pracy logopedycznej (w przypadku braku mowy u dziecka ) metody graficznej (nauka systemu piktogram) i metody manualnej (nauka prostych gestów).

-Przeprowadzenie gry planszowej pt .
„ Kto pierwszy do mety” o charakterze rywalizacji pomiędzy
Grupami.


I rok stażu


Scenariusze
zajęć


I rok stażu


V 2017
Notatki, scenariusz zajęćRegulamin gry


5. Realizacja programu adaptacyjnego z nowymi dziećmi -Organizowanie spotkań adaptacyjnych.
VIII 2018
Program adaptacyjny
Ankiety dla rodziców
Lista rodziców biorących udział w spotkaniu.
6. Aktywny udział w tworzeniu
dokumentów przedszkola


-Praca w zespołach powołanych do tego celu .
Opracowanie planu rocznego opartego na koncepcji przedszkola.

-Modyfikowanie arkuszy obserwacji dziecka

-Opracowanie ankiet dla rodziców.

- Prowadzenie Kroniki przedszkola IX 2016

IX 2016


IX 2016


Okres stażu

2016/2017 Opracowane dokumenty:

Plan roczny


Arkusz obserwacji


Ankiety

Kronika

7. Udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym z ekologii
-Udział w Programie „ Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
-Realizacja zadań według regulaminu i ustalonego harmonogramu Od XI 2016 do V 2017


Zdjęcia8. Aktywne wspieranie dzieci w różnego rodzaju przeglądach i konkursach

-Odkrywanie zdolności dzieci i wykorzystywanie ich umiejętności.

-Przygotowanie dzieci, prac plastycznych do konkursów.

Okres stażu


Potwierdzenia Dyplomy
Lista dzieci biorących udział w konkursach
9. Prowadzenie zajęć logopedycznych w innych grupach. - zajęć logorytmicznych Okres stażu Scenariusz
Zdjęcia


Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej
(§ 8 ust .2 pkt. 2)
Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.-Tworzenie na komputerze materiałów edukacyjnych

-Opracowanie dla nauczycieli i rodziców słownika podstawowych pojęć i terminów psychologiczno-pedagogicznych.

-Wykonywanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń.

-Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do awansu zawodowego.

-Wykonywanie pomocy do zajęć np. napisy do globalnego czytania, pisanie scenariuszy, itp.

-Wykorzystanie na zajęciach urządzeń multimedialnych i programów edukacyjnych.

- Tworzenie prezentacji multimedialnych do wykorzystania na zajęciach dydaktycznych i spotkaniach z rodzicami oraz na radach szkoleniowych. Okres stażu


VI 2017Okres stażu


Okres stażu


Okres stażuOkres stażuOkres stażu Przykładowe materiały arkusze
plany

zdjęciadyplom


Notatki


PrzykładyPrezentacje multimedialne

2. Korzystanie z Internetu.-Pobieranie ciekawych materiałów z Internetu do realizacji (np. regulaminy konkursów i kampanii edukacyjnych ogólnopolskich ).

-Zgłaszanie przez Internet sprawozdań ( np. udział w programie „ Czyste Powietrze wokół nas” ).

-Śledzenie innowacji w nauczaniu poprzez odwiedzanie edukacyjnych stron internetowych.

-Aktualizacja gazetki informacyjnej o grupie dla rodziców w formie elektronicznej ( przekazywanie materiałów koleżankom prowadzącym stronę internetową przedszkola ).


-Nawiązywanie elektronicznego kontaktu nauczycielek z innymi przedszkolami.

-udział w szkoleniach drogą elektroniczną


Okres stażu
X 2018Okres stażuOkres stażu


Okres stażu


Okres stażu
Wykaz najczęściej odwiedzanych stron internetowychSprawozdanie


Zdjęcia z uroczystości przedszkolnych na stronie WWW przedszkola
Wykaz stron internetowych przedszkoli


ZaświadczeniaUmiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;
( § 8 ust. 2 pkt. 3)

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.-Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.

-Dzielenie się wiedzą nabytą na kursach i szkoleniach

-Udostępnianie samodzielnie opracowanych scenariuszy uroczystości , teatrzyków i inscenizacji

- Prowadzenie zajęć koleżeńskich


-Zapoznanie innych nauczycieli z programem własnym z zakresu logopedii.

Opracowanie referatów w ramach WDN-u.
2 x w okresie stażu


Okres stażu


VI 2018 i XII 2018Okres stażu


I 2017


II 2019
X 2018 Scenariusze zajęć


Notatki


Scenariusze zajęćScenariusz potwierdzone przez Dyrektora

Program


Prezentacja multimedialna
Referat

2. Przeprowadzenie w grupie ”Wiewiórki” zajęć metodą
E Gruszczyk – Kolszczyńskiej i E . Zielińskiej

-Propagowanie metody konstruowania gier planszowych w zaprzyjaźnionej grupie w przedszkolu.
-Opracowanie scenariusza, przeprowadzenie zajęć w innej grupie.
II 2017

Scenariusz zajęcia
Potwierdzenie nauczycielki z grupy „Wiewiórki”


3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych w ranach WDN-u
Referaty dla nauczycieli na temat:


II 2019
X 2018
Prezentacja multimedialna
Materiały szkoleniowe
Lista obecności uczestników

4. Publikacje w Internecie
-Opublikowanie w portalu edukacyjnym planu rozwoju zawodowego.

-Opublikowanie w portalu edukacyjnym programu własnego z zakresu logopedii:

-Publikacje scenariuszy zajęć wynikających z realizacji programu własnego.

-Publikacja scenariusza konkursu wraz z regulaminem „Kapelusz Pani Jesieni ”. X lub XI 2016


III 2017


okres stażu


X 2018 Teksty publikacji


Potwierdzenie


Adres strony internetowej


Adres strony internetowej


Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych,
wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą,
pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,
( § 8 ust . 2 pkt. 4 a )

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
Opracowanie własnego programu
z zakresu profilaktyki logopedycznej -Opracowanie programu.
-Przedstawienie programu na Radzie Pedagogicznej.
-Zatwierdzenie przez Radę Pedagogiczną.


-Realizacja programu według ustalonego planu pracy. I 2017

II rok stażu
Wniosek o dopuszczenie do realizacji
Opinia nauczyciela mianowanego
Uchwała Rady Pedagogicznej


Własny program
Ewaluacja
Zdjęcia
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych

( § 8 ust. 2 pkt. 4 c)

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Nawiązanie współpracy z Interaktywnym Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie. Poznawanie przeszłości wykorzystując do tego nowoczesne techniki. Okres stażu


Zdjęcia


2. Pozyskanie środków na rzecz lepszego funkcjonowania placówki.

-Pozyskanie sponsorów.


- wzbogacanie kącika książki o nowe pozycje kącika


- Zorganizowanie kiermaszu wielkanocnego z pracami dzieci.


-Pozyskanie środków na zakup koszulek do tańca.
Okres stażu


III rok stażuIII 2019VI 2018 Wykaz darów


Zdjęcia
Potwierdzenie


Zdjęcia
Potwierdzenie


Pozyskane koszulki
3. Udział w akcji UNICEF - organizacja humanitarna i rozwojowa działająca na rzecz dzieci.
Udział w pojecie
„Wszystkie Kolory Świata”
IX 2017
Sprawozdanie
fotografie
4. Przygotowanie
i przeprowadzenie we współpracy z Szkołą Podstawową w Rybnie konkursów :


a) Recytatorski - „Kolorowa jesień”

b) Mini turniej sportowy „Ruch to zdrowie”.
-Opracowanie regulaminu konkursu
-Rozesłanie ogłoszeń do przedszkoli.
-Pozyskanie sponsorów na nagrody.
X 2018

V 2019


Regulaminy i scenariusze konkursów.
Zdjęcia

5. Organizowanie przedstawień teatralnych z udziałem dzieci dla zaproszonych gości .
-Przygotowanie inscenizacji, dekoracji i stroi.

-Zapraszanie gości –rodziców , dzieci z innych grup i np. dzieci ze Szkoły Podstawowej.

III lub IV 2018


2 x w roku szkolnym 2017/2018
Zdjęcia


Scenariusze6. Pogłębianie wiedzy rodziców


-Umieszczanie na stronie WWW przedszkola referatów
na temat :

„ Kary i nagrody w wychowaniu ”.

- „ Jak rozwijać w dziecku samodzielność? ”.

- „ Co powinnyśmy wiedzieć o agresji dziecka ’’.

- „Rozwój mowy a wpływ na niepowodzenia szkolne”

-Udział rodziców w zajęciach otwartych.
X lub XI 2017

III 2017

X 2018


II 2019


6 x w okresie
stażu

Teksty artykułów i referatów.
Adres strony przedszkola
Scenariusze
Lista rodziców

8. Organizowanie spotkań z lokalnymi artystami i osobami z najbliższego otoczenia

-Zorganizowania spotkania z rzeźbiarzem
- Wycieczka do pracowni garncarskiej

- Poznawanie zawodów rodziców i innych osób bliskich dzieciom.
V 2019


Okres stażu

Potwierdzenia
Plan spotkania
Scenariusze
9. Przygotowanie występu dla dzieci z klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Rybnie
- Przygotowanie strojów dla dzieci oraz opracowanie tańca .

- Pokaż tańca nowoczesnego w Gminnej Bibliotece Publicznej podczas uroczystości pasowania na czytelnika.
Rok szkolny 2017/2018


V 2017


Zdjęcia
Potwierdzenie

10. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego Aktywny udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych i warsztatach wynikających z potrzeb przedszkola. Okres stażu Zaświadczenia

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami,
instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,

( § 8 ust. 2 pkt. 4 e)

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Współpraca z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Działdowie.
-Nawiązanie współpracy ze specjalistami w przypadku problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz logopedycznych.

-Zachęcanie rodziców do korzystania z usług specjalistów w Poradni psychologiczno- pedagogicznej.
X 2016Okres stażu PotwierdzeniaNotatki
2. Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych. -Comiesięczne wizyty w bibliotece i udział w zajęciach.

Wypożyczanie książek i bajek oraz zachęcanie do czytania przez rodziców lub dzieci.

-Udział dzieci w uroczystości pasowania na czytelnika. Okres stażu


Okres stażu


V 2017 Zaświadczenie z biblioteki.

Fotografie
3. Współorganizowanie dodatkowych uroczystości przedszkolnych w celu promocji przedszkola w środowisku lokalnym.
-Zachęcanie rodziców do pomocy podczas organizowania imprez.

Andrzejki
Jasełka
Piknik Rodzinny
Uroczyste pożegnanie starszaków. Okres stażuOkres stażuScenariusze uroczystościZdjęcia

4. Współpraca z Posterunkiem Policji w Rybnie - prelekcja na temat bezpieczeństwa w domu, przedszkolu i na ulicy

- pokaz prawidłowego zachowania się na ulicy

- Uświadomienie konieczności noszenia elementów odblaskowych

- rozróżnianie podstawowych znaków drogowych – poznanie ich znaczenia (np. przejście dla pieszych) X 2016, VI 2018


X 2017

VI 2018


V 2019 Zdjęcia
5. Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w Rybnie - zorganizowanie ćwiczeń ewakuacyjnych na wypadek pożaru, nadzorowany przez pracowników straży pożarnej

- zapoznanie ze sprzętem przeciwpożarowym i ratowniczym

XI 2018V 2017 Zdjęcia
6. Współpraca z Parafią Rzymsko – Katolicką w Rybnie 1. Spotkanie wigilijne w przedszkolu z udziałem księży z parafii

2. Udział dzieci w rekolekcjach wielkanocnych

3. Udział dzieci w obchodach Dnia Papieskiego.

4. Tworzenie wraz z pracownikami i rodzicami Palmy Wielkanocnej oraz udział w procesji. XII 2016

III 2017


X 2018

III 2019 Zdjęcia
7. Współpraca z Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rybnie 1. Wizyty pielęgniarki w przedszkolu.
- prelekcja pielęgniarki medycyny szkolnej na temat „Bezpieczne zażywanie lekarstw


2. Wizyta w ośrodku zdrowia
- zapoznanie dzieci z pracą pracowników służby zdrowia,

- rozmowa z pediatrą na temat szczepień ochronnych, wzmacniania odporności organizmu

3. Spotkanie ze stomatologiem
- omówienie profilaktyki zębów
III 2018IV 2017
IX 2018


IV 2019 Zdjęcia
9. Współpraca z Nadleśnictwem Lidzbark 1. Wycieczka do lasu
- zapoznanie dzieci z rodzajem lasów, uprawą drzew oraz pracą leśniczego

2. Spotkanie z leśniczym w lesie
- zapoznanie dzieci z florą i fauną naszego regionu
- zbieranie okazów przyrodniczych do kącika


3. Spotkanie z leśniczym w przedszkolu
- prelekcja na temat ochrony przyrody dla korzyści środowiska społeczno – przyrodniczego
IV 2018V 2019
II 2017 Zdjęcia
10. Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Rybnie Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci. Okres stażu Zdjęcia
11. Współpraca ze Szkołą Podstawową w Rybnie - udział dzieci w zajęciach szkolnych

- Prowadzenie zajęć przez nauczyciela historii w ramach projektu edukacyjnego „Nasza Gmina”
V 2017

XI 2018 Zdjęcia
12. Współpraca z Zespołem Szkół w Rybnie - Udział przedszkolaków w zajęciach i doświadczeniach prowadzonych przez nauczyciela chemii;

- Zorganizowanie spotkań czytelniczych z aktywem bibliotecznym.
X 2016


V 2017 Zdjęcia
13. Współpraca z Logopedą Wymiana doświadczeń Okres stażu Notatki własne
14. Nawiązanie współpracy
z OREW-em Wymiana doświadczeń Okres stażu Zdjęcia
NotatkiUmiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych,
wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony.

( § 8 ust. 2 pkt. 5)

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
Rozpoznanie i rozwiązanie problemu wychowawczego i przyp. edukacyjnego. -Nazwa problemu.
-Krótka charakterystyka problemu.
-Skonstruowanie indywidualnego planu pracy korekcyjno-wyrównawczego.
-Wdrażanie oddziaływań przewidzianych planem.
-Efekty oddziaływań.
-Uzyskane rezultaty i wnioski końcowe.
Okres stażu.
Opis i analiza dwóch przypadków.


Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami przedszkola i własnymi .

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.