AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Kochanowska, 2017-01-11
Opoczno

Język polski, Program nauczania

Program kółka polonistycznego w gimnazjum

- n +

Program kółka polonistycznegooprac. Małgorzata Kochanowska

Ogonowice, 2016

CEL GŁÓWNY

Głównym celem koła polonistycznego jest ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień humanistycznych młodego człowieka.

UWAGI O PROGRAMIE
Program zorientowany jest przede wszystkim na poszerzenie wiadomości przyswajanych w trakcie zajęć lekcyjnych, rozwijanie kultury żywego słowa, warsztatu pisarskiego, w mniejszej części na ugruntowanie trudniejszych treści polonistycznych z wykorzystaniem szeregu metod aktywizujących. Dużo uwagi poświęca zagadnieniom pozaliterackim – film, muzyka, teatr oraz obserwacji zjawisk kultury masowej. Koło polonistyczne ułatwia też nauczycielowi przygotowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, przygotowaniu imprez szkolnych, spektakli. Praca w kole daje uczniowi możliwość wyzwalania twórczej aktywności, uczy otwartości na świat i ludzi, kształtuje wrażliwość estetyczną, co z kolei wdraża do świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze. Pracując w kole polonistycznym uczeń uczy się współdziałania w grupie. Wreszcie może ono zaspokajać naturalną potrzebę aprobaty, akceptacji i sukcesu.
Program ma konstrukcję wielokierunkową i charakter otwarty. Zakłada względnie dużą swobodę w doborze materiału i wyznaczaniu tempa pracy w zależności od możliwości oraz preferencji grupy.

SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE
• Doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji dzieła literackiego
• Przygotowanie do odbioru dzieła literackiego i innych tekstów kultury w ich wzajemnych kontekstach
• Doskonalenie umiejętności poprawnej wymowy, techniki głosowej interpretacji tekstów
• Poszerzenie wiadomości o tworzywie teatru, filmu, niektórych zjawiskach kultury masowej, takich jak reklama, Internet, kultura graffiti
• Doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem, kompetencji komunikacyjnych
• Rozwijanie umiejętności prezentacji własnych poglądów na forum publicznym
• Rozwijanie umiejętności przygotowania inscenizacji, adaptacji utworu literackiego na scenariusz teatralny, tworzenie autorskich scenariuszy
• Ugruntowanie wybranych wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej
• Inspirowanie uczniów do słownej ekspresji twórczej
• Stawianie uczniów we wszystkich rolach jakie wiążą się z odbiorem tekstu – czytelnika, wykonawcy, badacza
• Rozwijanie umiejętności realizowania własnych pomysłów, projektów, rozwiązań


GRUPA DOCELOWA / ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
Uczestnikami koła mogą być uczniowie gimnazjum uzdolnieni humanistycznie oraz ci, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i atrakcyjnie spędzić czas pozalekcyjny.
Program jest przewidziany do realizacji w wymiarze 1 godz. tygodniowo.

PRZEWIDYWANE REZULTATY
• Uczeń rozwija swe zainteresowania literaturą, teatrem, filmem, kulturą masową, dostrzega związki między poszczególnymi dziedzinami tworzonej przez człowieka kultury
• Świadomie i krytycznie odbiera dzieła literackie i inne teksty kultury w ich złożonej symboliczności, w wymiarze egzystencjalno-aksjologicznym, w perspektywie filozoficznej, uniwersalnej
• Potrafi interpretować utwór w sytuacji kontekstowej poprzez konfrontowanie niezależnie od siebie powstałych tekstów i dzieł
• Umie argumentować, wyrażać swe sądy i opinie o dziele, prezentuje własny punkt widzenia
• Poprawnie i funkcjonalnie posługuje się językiem ojczystym, sprawnie redaguje wypowiedzi pisemne
• Posiada umiejętności i zna podstawowe zagadnienia z dziedziny recytacji i kultury żywego słowa, potrafi wejść w różne role i stworzyć kreację postaci
• Jest aktywny w wielu sferach działalności szkolnej- próby literackie, zastosowanie zdobytych umiejętności w pracy nad przygotowaniem imprez szkolnych, współtworzenie gazetki szkolnej czy gazetek ściennych, udział w konkursach polonistycznych czy recytatorskich, pokazanie swych umiejętności przed publicznością szkolną
• Prezentuje postawę humanistyczną, jest wrażliwy i kreatywny wobec świata
• Podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów potrafi działać twórczo, niesztampowo, planuje swą pracę, stawia hipotezy interpretacyjne, korzysta z różnych źródeł wiedzyTREŚCI PROGRAMOWE
 Oglądanie spektakli teatralnych, rozmowy na temat treści i walorów estetycznych przedstawienia
 Zapoznanie z podstawowymi terminami teatralnymi, elementami sztuki scenicznej
 Wyrażanie się w twórczości, przygotowanie przedstawień
 Doskonalenie techniki głośnego czytania i recytacji, ćwiczenia dykcyjne, wygłaszanie tekstów z pamięci z zachowaniem zasad sztuki mówienia i recytacji
 Udział w konkursach krasomówczych i recytatorskich
 Współpraca z redakcją gazetki szkolnej, wybór tematyki, cechy reportażu, wywiadu, artykułu prasowego, korekta prac
 Przygotowanie przedstawienia szkolnego –opracowanie scenariusza, przydział ról, dobór podkładu dźwiękowego
 Spotkania z ciekawymi ludźmi – zorganizowanie konkursu lub wieczoru poetyckiego – przygotowanie oprawy, czytanie wierszy, wskazówki udzielone przez gościa młodym twórcom
 „Okiem kamery” – wprowadzanie elementów edukacji filmowej- próba przekładu utworu literackiego na język filmu, poznanie pojęć związanych z filmem, oglądanie filmów oraz analiza porównawcza dzieła filmowego z tworzywem literackim
 Rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji dzieła literackiego poprzez kontekstowe zestawienie go z utworem muzycznym
 Próby ekspresji słownej uczniów prowokowane materiałem literackim
 Obserwacja zjawisk kultury masowej – reklama, graffiti, kultura hip-hop
 Rodzaje, gatunki literackie, tropy stylistyczne
 Ćwiczenia frazeologiczne i leksykalne, zagadnienia poprawności językowej


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
Założone cele osiągane są przez stosowanie różnorodnych form pracy (indywidualna, grupowa, zbiorowa) oraz metod i technik aktywizujących:
– metoda hipotez interpretacyjnych, słów kluczy, elementy eksplikacji literackiej, „burza mózgów”, mapa mentalna, dyskusja, elementy heurezy, przekład intersemiotyczny- np. gra dramatyczna, interpretacja głosowa, metoda praktyki pisarskiej - redagowanie tekstów, metody audiowizualne – oglądanie i słuchanie dzieł, impresyjne- swobodna wymiana wrażeń, wyjścia na spektakle teatralne lub projekcje filmowe, metoda projektu -np. opracowanie scenariusza przedstawienia czy konkursu.TEMATYKA GODZIN:
1.Elementarne ćwiczenia dykcji:
a) Ćwiczenia oddechowe i ćwiczenia motoryki narządów mowy
b) Ćwiczenia artykulacji głosek w logatomach i tekstach literackich
c) Podstawowe zasady opracowania wiersza do interpretacji głosowej
2. Mój ulubiony wiersz lub fragment prozy – recytacja tekstów.
3. Z dziejów teatru.
4. Jak powstaje spektakl teatralny?
5. Oglądanie spektakli teatralnych – rozmowy na temat przedstawienia.
6. Wyrażanie się w twórczości –opracowanie przedstawienia.
7. Środki stylistyczne, podstawowe zasady przeprowadzania analizy wiersza.
8. „ Ja, człowiek współczesny”- próby ekspresji słownej uczniów inspirowane wierszem M. Hilar „My z drugiej połowy XX wieku”
9. Język piosenki hip-hopowej, próby przeróbki fragmentu poezji w konwencji hip-hop.
10. O idolach i bardach naszych czasów –interpretacja porównawcza tekstów literackich i tekstów współczesnych piosenek:
a) Sydnej Polack „Chorwat” / Jan Kochanowski „ Na doktoraHiszpana”
b) Agnieszka Osiecka „ Oczy tej małej” / Adam Mickiewicz „ Rybka”, fragm. „Dziady”cz.II
c) Mezo „Sakrum” / Jan Kochanowski „ Na dom w Czarnolesie”
d) inne zaproponowane przez młodzież
11. Jak powstaje dzieło filmowe? Słowniczek ważnych terminów.
12. „ Colloqwium niedzielne na ulicy” J. Tuwima widziane okiem kamery – próba przekładu intersemiotycznego.
13. O gatunkach filmowych.
14. Dialog filmu z literaturą:
a) Kreacja antycznych bohaterów na przykładzie „Iliady” Homera i „ Gladiatora” Ridleja Scotta
b) Niezłomna wiara w wyższy porządek rzeczy- Paweł Trzaskalski „Edi” i księga Hioba
c) Rozmowy niekoniecznie naiwne - A d.S Exupery „Mały Książę” i „ Wszystko może się zdarzyć”
15 Czy lubimy polskie filmy? Spotkania z kinem wartościowym – „Pogoda na jutro” J. Stuhra, „Plac zbawiciela” K. Krauze ( dyskusje na temat filmów – „pułapki” współczesności, rozmowy o wartościach)
16. Historia na ekranie – dyskusja na temat filmu wybranego przez młodzież – wartości estetyczne, kontekst historyczny.
17. Graffiti – sztuka czy wandalizm?
18. O sztuce namawiania w reklamie. Czy reklama kłamie?
19. Reklama komercyjna a reklama społeczna.
20. Wokół zagadnień słownikowych i frazeologicznych – ćwiczenia, ranking najczęstszych błędów, opracowanie gazetki ściennej:
a) Kontaminacje związków frazeologicznych
b) Pleonazmy i tautologie
c) Błędy spowodowane niezrozumieniem znaczenia słów
21. Sztuka pisania- gatunki publicystyczne ( wywiad, reportaż, artykuł prasowy)
EWALUACJA PROGRAMU
- obserwacja zaangażowania uczestników w takcie zajęć
- udział uczestników w animacji życia kulturalnego szkoły
- przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej


Literatura:

Uczenie metodą projektów pod red. Bogusławy Doroty Gołębniak, Warszawa 2002, WSiP
Bogumiła Toczyska: Elementarne ćwiczenie dykcji. Gdańsk 1998, GWO
Z.Uryga: Godziny polskiego. Warszawa-Kraków 1996, Wydawnictwo Naukowe PWN
S. Bortnowski: Scenariusze półwariackie Warszawa 1998, Wydawnictwo Stentor
Anna Dziedzic, Janina Pichalska, Elżbieta Świderska: Drama na lekcjach języka polskiego w szkole średniej, Warszawa 1995, WSiP
Maria Kubiczek: Kółko teatralne w szkole podstawowej i gimnazjum. Warszawa 2003, WSiP
Adam Regiewicz: Dialog filmu z literaturą, Gdańsk 2006, GWO
Między nami. Podręcznik dla klasy trzeciej gimnazjum. Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Gdańsk 2004
Zeszyty szkolne. Edukacja humanistyczna, nr 3(21), Warszawa 2006, Wydawnictwo Stentor

Małgorzata Kochanowska


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.