Katalog

Małgorzata Kochanowska, 2017-01-11
Opoczno

Język polski, Program nauczania

Program kółka polonistycznego w gimnazjum

- n +

Program kółka polonistycznegooprac. Małgorzata Kochanowska

Ogonowice, 2016

CEL GŁÓWNY

Głównym celem koła polonistycznego jest ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień humanistycznych młodego człowieka.

UWAGI O PROGRAMIE
Program zorientowany jest przede wszystkim na poszerzenie wiadomości przyswajanych w trakcie zajęć lekcyjnych, rozwijanie kultury żywego słowa, warsztatu pisarskiego, w mniejszej części na ugruntowanie trudniejszych treści polonistycznych z wykorzystaniem szeregu metod aktywizujących. Dużo uwagi poświęca zagadnieniom pozaliterackim – film, muzyka, teatr oraz obserwacji zjawisk kultury masowej. Koło polonistyczne ułatwia też nauczycielowi przygotowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, przygotowaniu imprez szkolnych, spektakli. Praca w kole daje uczniowi możliwość wyzwalania twórczej aktywności, uczy otwartości na świat i ludzi, kształtuje wrażliwość estetyczną, co z kolei wdraża do świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze. Pracując w kole polonistycznym uczeń uczy się współdziałania w grupie. Wreszcie może ono zaspokajać naturalną potrzebę aprobaty, akceptacji i sukcesu.
Program ma konstrukcję wielokierunkową i charakter otwarty. Zakłada względnie dużą swobodę w doborze materiału i wyznaczaniu tempa pracy w zależności od możliwości oraz preferencji grupy.

SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE
• Doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji dzieła literackiego
• Przygotowanie do odbioru dzieła literackiego i innych tekstów kultury w ich wzajemnych kontekstach
• Doskonalenie umiejętności poprawnej wymowy, techniki głosowej interpretacji tekstów
• Poszerzenie wiadomości o tworzywie teatru, filmu, niektórych zjawiskach kultury masowej, takich jak reklama, Internet, kultura graffiti
• Doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem, kompetencji komunikacyjnych
• Rozwijanie umiejętności prezentacji własnych poglądów na forum publicznym
• Rozwijanie umiejętności przygotowania inscenizacji, adaptacji utworu literackiego na scenariusz teatralny, tworzenie autorskich scenariuszy
• Ugruntowanie wybranych wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej
• Inspirowanie uczniów do słownej ekspresji twórczej
• Stawianie uczniów we wszystkich rolach jakie wiążą się z odbiorem tekstu – czytelnika, wykonawcy, badacza
• Rozwijanie umiejętności realizowania własnych pomysłów, projektów, rozwiązań


GRUPA DOCELOWA / ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
Uczestnikami koła mogą być uczniowie gimnazjum uzdolnieni humanistycznie oraz ci, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i atrakcyjnie spędzić czas pozalekcyjny.
Program jest przewidziany do realizacji w wymiarze 1 godz. tygodniowo.

PRZEWIDYWANE REZULTATY
• Uczeń rozwija swe zainteresowania literaturą, teatrem, filmem, kulturą masową, dostrzega związki między poszczególnymi dziedzinami tworzonej przez człowieka kultury
• Świadomie i krytycznie odbiera dzieła literackie i inne teksty kultury w ich złożonej symboliczności, w wymiarze egzystencjalno-aksjologicznym, w perspektywie filozoficznej, uniwersalnej
• Potrafi interpretować utwór w sytuacji kontekstowej poprzez konfrontowanie niezależnie od siebie powstałych tekstów i dzieł
• Umie argumentować, wyrażać swe sądy i opinie o dziele, prezentuje własny punkt widzenia
• Poprawnie i funkcjonalnie posługuje się językiem ojczystym, sprawnie redaguje wypowiedzi pisemne
• Posiada umiejętności i zna podstawowe zagadnienia z dziedziny recytacji i kultury żywego słowa, potrafi wejść w różne role i stworzyć kreację postaci
• Jest aktywny w wielu sferach działalności szkolnej- próby literackie, zastosowanie zdobytych umiejętności w pracy nad przygotowaniem imprez szkolnych, współtworzenie gazetki szkolnej czy gazetek ściennych, udział w konkursach polonistycznych czy recytatorskich, pokazanie swych umiejętności przed publicznością szkolną
• Prezentuje postawę humanistyczną, jest wrażliwy i kreatywny wobec świata
• Podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów potrafi działać twórczo, niesztampowo, planuje swą pracę, stawia hipotezy interpretacyjne, korzysta z różnych źródeł wiedzyTREŚCI PROGRAMOWE
 Oglądanie spektakli teatralnych, rozmowy na temat treści i walorów estetycznych przedstawienia
 Zapoznanie z podstawowymi terminami teatralnymi, elementami sztuki scenicznej
 Wyrażanie się w twórczości, przygotowanie przedstawień
 Doskonalenie techniki głośnego czytania i recytacji, ćwiczenia dykcyjne, wygłaszanie tekstów z pamięci z zachowaniem zasad sztuki mówienia i recytacji
 Udział w konkursach krasomówczych i recytatorskich
 Współpraca z redakcją gazetki szkolnej, wybór tematyki, cechy reportażu, wywiadu, artykułu prasowego, korekta prac
 Przygotowanie przedstawienia szkolnego –opracowanie scenariusza, przydział ról, dobór podkładu dźwiękowego
 Spotkania z ciekawymi ludźmi – zorganizowanie konkursu lub wieczoru poetyckiego – przygotowanie oprawy, czytanie wierszy, wskazówki udzielone przez gościa młodym twórcom
 „Okiem kamery” – wprowadzanie elementów edukacji filmowej- próba przekładu utworu literackiego na język filmu, poznanie pojęć związanych z filmem, oglądanie filmów oraz analiza porównawcza dzieła filmowego z tworzywem literackim
 Rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji dzieła literackiego poprzez kontekstowe zestawienie go z utworem muzycznym
 Próby ekspresji słownej uczniów prowokowane materiałem literackim
 Obserwacja zjawisk kultury masowej – reklama, graffiti, kultura hip-hop
 Rodzaje, gatunki literackie, tropy stylistyczne
 Ćwiczenia frazeologiczne i leksykalne, zagadnienia poprawności językowej


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
Założone cele osiągane są przez stosowanie różnorodnych form pracy (indywidualna, grupowa, zbiorowa) oraz metod i technik aktywizujących:
– metoda hipotez interpretacyjnych, słów kluczy, elementy eksplikacji literackiej, „burza mózgów”, mapa mentalna, dyskusja, elementy heurezy, przekład intersemiotyczny- np. gra dramatyczna, interpretacja głosowa, metoda praktyki pisarskiej - redagowanie tekstów, metody audiowizualne – oglądanie i słuchanie dzieł, impresyjne- swobodna wymiana wrażeń, wyjścia na spektakle teatralne lub projekcje filmowe, metoda projektu -np. opracowanie scenariusza przedstawienia czy konkursu.TEMATYKA GODZIN:
1.Elementarne ćwiczenia dykcji:
a) Ćwiczenia oddechowe i ćwiczenia motoryki narządów mowy
b) Ćwiczenia artykulacji głosek w logatomach i tekstach literackich
c) Podstawowe zasady opracowania wiersza do interpretacji głosowej
2. Mój ulubiony wiersz lub fragment prozy – recytacja tekstów.
3. Z dziejów teatru.
4. Jak powstaje spektakl teatralny?
5. Oglądanie spektakli teatralnych – rozmowy na temat przedstawienia.
6. Wyrażanie się w twórczości –opracowanie przedstawienia.
7. Środki stylistyczne, podstawowe zasady przeprowadzania analizy wiersza.
8. „ Ja, człowiek współczesny”- próby ekspresji słownej uczniów inspirowane wierszem M. Hilar „My z drugiej połowy XX wieku”
9. Język piosenki hip-hopowej, próby przeróbki fragmentu poezji w konwencji hip-hop.
10. O idolach i bardach naszych czasów –interpretacja porównawcza tekstów literackich i tekstów współczesnych piosenek:
a) Sydnej Polack „Chorwat” / Jan Kochanowski „ Na doktoraHiszpana”
b) Agnieszka Osiecka „ Oczy tej małej” / Adam Mickiewicz „ Rybka”, fragm. „Dziady”cz.II
c) Mezo „Sakrum” / Jan Kochanowski „ Na dom w Czarnolesie”
d) inne zaproponowane przez młodzież
11. Jak powstaje dzieło filmowe? Słowniczek ważnych terminów.
12. „ Colloqwium niedzielne na ulicy” J. Tuwima widziane okiem kamery – próba przekładu intersemiotycznego.
13. O gatunkach filmowych.
14. Dialog filmu z literaturą:
a) Kreacja antycznych bohaterów na przykładzie „Iliady” Homera i „ Gladiatora” Ridleja Scotta
b) Niezłomna wiara w wyższy porządek rzeczy- Paweł Trzaskalski „Edi” i księga Hioba
c) Rozmowy niekoniecznie naiwne - A d.S Exupery „Mały Książę” i „ Wszystko może się zdarzyć”
15 Czy lubimy polskie filmy? Spotkania z kinem wartościowym – „Pogoda na jutro” J. Stuhra, „Plac zbawiciela” K. Krauze ( dyskusje na temat filmów – „pułapki” współczesności, rozmowy o wartościach)
16. Historia na ekranie – dyskusja na temat filmu wybranego przez młodzież – wartości estetyczne, kontekst historyczny.
17. Graffiti – sztuka czy wandalizm?
18. O sztuce namawiania w reklamie. Czy reklama kłamie?
19. Reklama komercyjna a reklama społeczna.
20. Wokół zagadnień słownikowych i frazeologicznych – ćwiczenia, ranking najczęstszych błędów, opracowanie gazetki ściennej:
a) Kontaminacje związków frazeologicznych
b) Pleonazmy i tautologie
c) Błędy spowodowane niezrozumieniem znaczenia słów
21. Sztuka pisania- gatunki publicystyczne ( wywiad, reportaż, artykuł prasowy)
EWALUACJA PROGRAMU
- obserwacja zaangażowania uczestników w takcie zajęć
- udział uczestników w animacji życia kulturalnego szkoły
- przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej


Literatura:

Uczenie metodą projektów pod red. Bogusławy Doroty Gołębniak, Warszawa 2002, WSiP
Bogumiła Toczyska: Elementarne ćwiczenie dykcji. Gdańsk 1998, GWO
Z.Uryga: Godziny polskiego. Warszawa-Kraków 1996, Wydawnictwo Naukowe PWN
S. Bortnowski: Scenariusze półwariackie Warszawa 1998, Wydawnictwo Stentor
Anna Dziedzic, Janina Pichalska, Elżbieta Świderska: Drama na lekcjach języka polskiego w szkole średniej, Warszawa 1995, WSiP
Maria Kubiczek: Kółko teatralne w szkole podstawowej i gimnazjum. Warszawa 2003, WSiP
Adam Regiewicz: Dialog filmu z literaturą, Gdańsk 2006, GWO
Między nami. Podręcznik dla klasy trzeciej gimnazjum. Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Gdańsk 2004
Zeszyty szkolne. Edukacja humanistyczna, nr 3(21), Warszawa 2006, Wydawnictwo Stentor

Małgorzata Kochanowska


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.