Katalog

Agnieszka Mystkowska, 2016-12-22
Wysokie Mazowieckie

Język rosyjski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Imię i nazwisko: Agnieszka Mystkowska
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem
Stanowisko: nauczyciel języka rosyjskiego
Posiadane kwalifikacje: magister filologii rosyjskiej
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2019r.

Czynności organizacyjne
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
Śledzenie zmian w prawie oświatowym
Wrzesień 2016 Na bieżąco
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu


2. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
Opracowanie planu rozwoju zawodowego
Wrzesień 2016
Zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły plan rozwoju zawodowego

3. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego

Systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego
Okres stażu
Zgromadzona dokumentacja

4. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- Autorefleksja i analiza realizacji podjętych zadań
- Sformułowanie wniosków
- Ewaluacja
Maj 2019
Pisemne sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego


Zadania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 poz. 393)

§8 ust.2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu
Udział w:
- Radach Pedagogicznych ( posiedzenia klasyfikacyjne , plenarne , szkoleniowe) ,
-szkoleniach i konferencjach metodycznych organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli ,
-warsztatach organizowanych przez wydawnictwa,
-szkoleniach organizowanych przez OKE w Łomży
Okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, listy obecności , materiały, notatki ze szkoleń, zaświadczenia
Pełnienie dodatkowych zadań i funkcji w szkole
Udział w pracach komisji: nadzorujących przebieg egzaminów maturalnych, zespole egzaminacyjnym,
Udział w pracach komisji ZFŚS
Okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora szkoły
Organizowanie i rozwój własnego warsztatu pracy
Samodzielne przygotowywanie dodatkowych środków dydaktycznych
Studiowanie publikacji z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych w celu wzbogacenia warsztatu pracy
Opieka nad salą językową nr 43( dbanie o estetykę i wyposażenie sali)
Okres stażu
Materiały do lekcji, przykładowe testy, słowniczek , notatki
Doskonalenie umiejętności wychowawczych i opiekuńczych
Kontakt z rodzicami i pedagogiem szkolnym,
Realizacja zadań ujętych w programach profilaktycznych
Okres stażu
Notatki
Dziennik lekcyjny
Systematyczne zapoznawanie się ze zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
Analiza dokumentów szkoły:
- Statut Szkoły,
-Program Wychowawczy,
-Program Profilaktyczny,
- WZO
Okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
Działania na rzecz zwiększenia aktywności uczniów oraz motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju
- Stosowanie metod aktywizujących w pracy z uczniem na lekcjach języka rosyjskiego,
-organizowanie konkursów szkolnych,
- prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego ,
-praca z uczniem zdolnym, przygotowanie uczniów do udziału w konkursach języka rosyjskiego i olimpiadzie języka rosyjskiego,
- praca z uczniem słabym , mającym trudności z językiem rosyjskim
Okres stażu
Opis w sprawozdaniu, diagnozowanie i badanie umiejętności uczniów, sprawozdanie z przebiegu konkursu, analiza wyników egzaminu maturalnego
§8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Posługiwanie się komputerem jako narzędziem pracy
Wykorzystanie technologii komputerowej do przygotowania testów, sprawdzianów, pomocy dydaktycznych, planów dydaktycznych, ankiet,
Tworzenie prezentacji multimedialnej ,
Prowadzenie dokumentacji własnej i szkolnej w formie elektronicznej,
Korzystanie z dziennika elektronicznego
Okres stażu
Przykładowe testy, pomoce dydaktyczne, prezentacja multimedialna
Korzystanie ze stron internetowych, komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych w celu przygotowania materiałów dydaktycznych do lekcji.
Korzystanie z różnorodnych stron
internetowych, takich jak:
- men.gov.pl
-profesor.pl
-oke.lomza.pl
i innych
Okres stażu
Przykłady opracowanych materiałów
§8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Praca w przedmiotowym zespole języków obcych
Opracowanie i modyfikacja planów wynikowych, PZO ,
Praca w zespole Nauczycieli Języków Obcych i sprawowanie funkcji przewodniczącej zespołu ( opracowanie rocznego planu pracy zespołu , semestralnych sprawozdań z realizacji zadań, opracowanie dokumentów w ramach pracy zespołu),
Wzajemna wymiana doświadczeń
Okres stażu
Notatki, dokumentacja zespołu NJO
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami
Prowadzenie zajęć otwartych dla zespołu samokształceniowego,
Opracowanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych innym nauczycielom
Okres stażu
Scenariusze lekcji
Opracowane materiały dydaktyczne
Własna publikacja w Internecie
Opublikowanie w wybranym portalu internetowym planu rozwoju zawodowego , opracowanych materiałów, zamieszczanie materiałów na stronie WWW.jagiellonczyk.org.pl
2016/2017
Okres stażu
Wydruk publikacji ze strony internetowej
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
Udział w lekcjach otwartych innych nauczycieli
Dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem
Okres stażu
Wnioski z obserwacji , notatki
§8 ust. 2 pkt. 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy

Ocenianie części zewnętrznej i wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego
Zgodnie z harmonogramem OKE
Okres stażu/maj i sierpień
Opis i analiza z realizacji zadań jako egzaminator
§8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Organizacja konkursu „ Szkolny Poliglota”
Przygotowanie uczniów do udziału w konkursie, opracowanie regulaminu, przeprowadzenie konkursu,
Okres stażu
Sprawozdania, zdjęcia, dyplomy
Przygotowanie Dnia Języków Obcych
Opracowanie scenariusza
Okres stażu
Sprawozdania
Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kulturalnych
Organizowanie wycieczek do kina, na wykłady, wystawy, Dzień Otwarty na UwB itp.
Okres stażu
Dokumentacja wycieczki, fotografie, zaświadczenia
Diagnozowanie potrzeb uczniów
Ankietowanie
Okres stażu
Wyniki i wnioski ankiety
Przygotowanie testów pomiaru umiejętności uczniów z języka rosyjskiego
Opracowanie testów pomiaru wiedzy i umiejętności na różnych poziomach klas
Okres stażu
Analiza wyników i wnioski
§8 ust 2 pkt. 4f
Uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

Odpowiedni dorobek zawodowy
Opis i analiza działań
§8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w którym nauczyciel jest zatrudniony

Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych
Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych
Ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych
Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
Współpraca z pedagogiem, terapeutą, studiowanie literatury fachowej
Ukończenie form doskonalenia zawodowego dotyczących rozwiązywania problemów edukacyjnych lub innych
Okres stażu
Opis i analiza dwóch przypadków, wnioski

( Zastrzega się możliwość modyfikacji planu rozwoju zawodowego w trakcie trwania stażu za zgodą Dyrektora Szkoły §.4.1 pkt3.).
Sporządziła : Agnieszka Mystkowska
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.