AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marta Kłos, 2016-11-23
Grajewo

Zawodowe, Program nauczania

Program nauczania na zajęciach technicznych w gimnazjum - doradztwo zawodowe

- n +

PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM
IM. STANISŁAWA ANTONIEGO SZCZUKI W SZCZUCZYNIE

WSTĘP
Program nauczania zajęć technicznych jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego zawartą w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz.17).
Zajęcia techniczne poświęcone zostaną preorientacji zawodowej. Każdy z uczniów stanie przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Aby dokonał właściwego wyboru niezbędna jest wiedza zarówno o ofercie edukacyjnej polskich szkół, ścieżkach zawodowych, jak też świadomość własnych talentów, zdolności, uwarunkowań oraz możliwości. Ważne jest dobre przygotowanie do zawodu oraz przemyślany jego wybór. Preorientacja zawodowa to niezbędny element nauczania na każdym etapie edukacyjnym.

I. WPROWADZENIE
Zajęcia techniczne adresowane są do uczniów klas pierwszych oraz drugich gimnazjum w wymiarze 1 godziny tygodniowo. W zajęciach może uczestniczyć każdy uczeń, gdyż nie wymagają one szczególnych predyspozycji i uzdolnień. Do przeprowadzenia zajęć nauczyciel powinien mieć do dyspozycji komputer z dostępem do Internetu, rzutnik, poradniki metodyczne z zakresu doradztwa zawodowego.
Autorem programu jest nauczyciel mający rok doświadczenia w pracy koordynatora ds. doradztwa zawodowego w szkole.
Uczniom proponowane są następujące bloki tematyczne:
- świat zawodów,
- praca z bliska (wizyta w wybranych zakładach pracy),
- poznaję samego siebie (testy psychologiczne oraz testy predyspozycji),
- jak to się robi? Praktyczne ćwiczenia z zakresu szycia, przygotowywania prostych potraw, nakrywania do stołu, zasad ruchu drogowego, pierwszej pomocy.

II.CELE EDUKACYJNE

1. Cele ogólne
Głównym celem zajęć technicznych z zakresu preorientacji zawodowej jest przygotowanie młodzieży gimnazjalnej do wyboru właściwej dla nich ścieżki dalszej edukacji i co za tym idzie przyszłego zawodu.


2. Cele szczegółowe
a) cele kształcenia
Uczeń:
- zna i stosuje zasady BHP na zajęciach technicznych,
- zna różne rodzaje zawodów i wie, czym zajmują się ich przedstawiciele,
- wie, jak skonstruowany jest system edukacji w Polsce,
- potrafi nakreślić ścieżkę edukacji do zdobycia konkretnego zawodu,
- zna ofertę edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych ze swojego powiatu,
- wie, gdzie znaleźć potrzebne informacje na temat szkół, pracy oraz zarobków,
- zna i stosuje podstawowe ściegi ręczne,
- potrafi pisać pismem technicznym,
- potrafi przygotować nieskomplikowaną potrawę,
- potrafi nakryć do stołu,
- zna i stosuje zasady ruchu drogowego,
- umie udzielić pierwszej pomocy.

b) cele wychowania
Uczeń:
- ma świadomość odpowiedzialności za drugiego człowieka,
- przyjmuje postawę szacunku dla drugiego człowieka,
- dba o bezpieczeństwo swoje i innych,
- współdziała w grupie,
- potrafi określić swoje mocne i słabe strony,
- szanuje czyjąś pracę,
- szanuje produkty spożywcze,
- kształtuje nawyki zdrowego trybu życia,
- jest świadomym uczestnikiem ruchu drogowego,
– stosuje zasady higieny przy sporządzaniu posiłków
– umie odpowiednio zachować się przy stole


III. TREŚĆI PROGRAMU A OSIĄGNIĘCIA SZCZEGÓŁOWE UCZNIÓW

1. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach oraz zapoznanie z PSO
Czas realizacji: 1 godzina lekcyjna
Treści nauczania
– zasady bezpieczeństwa i pracy na lekcjach zajęć technicznych
– zapoznanie z Przedmiotowym Systemem Oceniania na zajęciach technicznych
Osiągnięcia ucznia
Wiadomości
Uczeń:
– zna przedmiotowy system oceniania
– omawia regulamin pracowni
Umiejętności
Uczeń:
– stosuje regulamin pracowni,
Wychowanie
Uczeń:
– ma świadomość odpowiedzialności za drugiego człowieka
– przyjmuje postawę szacunku dla drugiego człowieka
2. Świat zawodów
Czas realizacji: 5 godzin lekcyjnych
Treści nauczania:
- zawód a stanowisko
– poznane różnych zawodów,
– charakterystyka pracy w danym zawodzie
Umiejętności
Uczeń:
– zna różnicę między pojęciami zawód a stanowisko,
- zna popularne, mniej popularne oraz rzadkie zawody,
- wie, na czym polega praca w danym zawodzie.
Wychowanie
Uczeń:
– ma świadomość odpowiedzialności za drugiego człowieka
– współdziała w grupie,
- szanuje czyjąś pracę.
3. Praca z bliska
Czas realizacji: 4 godziny lekcyjne
Treści nauczania:
- wizyta w wybranych zakładach pracy celem zapoznania uczniów z realiami pracy w danym miejscu.
Umiejętności
Uczeń:
– wie, na czym polega praca na konkretnym stanowisku,
- zna i stosuje zasady BHP obowiązujące w danym zakładzie pracy,
Wychowanie
Uczeń:
– ma świadomość odpowiedzialności za drugiego człowieka,
- przyjmuje postawę szacunku dla drugiego człowieka
- szanuje czyjąś pracę,
- dba o bezpieczeństwo swoje i innych
4. Poznaję samego siebie
Czas realizacji: 8 godzin lekcyjnych
Treści nauczania:
- przeprowadzenie oraz omówienie testów określających mocne oraz słabe strony ucznia, jego predyspozycje, typ osobowości oraz zainteresowania.
Wychowanie
Uczeń:
- współdziała w grupie,
- potrafi określić swoje mocne i słabe strony.

5. Jak to się robi? Praktyczne ćwiczenia z zakresu szycia, przygotowywania prostych potraw, nakrywania do stołu, zasad ruchu drogowego, pierwszej pomocy
Czas realizacji:12 godzin lekcyjnych
Treści nauczania:
– zasady prawidłowego żywienia
– przygotowywanie posiłków
– nakrywanie do stołu
– zasady obowiązujące pieszych i rowerzystów
– pierwsza pomoc

Osiągnięcia ucznia
Wiadomości
Uczeń:
– zna zasady racjonalnego odżywiania
– wie, jaka jest rola składników pokarmowych w organizmie człowieka
– wymienia i charakteryzuje grupy wchodzące w skład piramidy zdrowia
– zna zasady nakrycia do stołu i zachowania się przy nim
– zna przepisy ruchu drogowego obowiązujące pieszych i rowerzystów
– omawia zasadę ostrożności i zasadę ograniczonego zaufania na drodze
– rozpoznaje i nazywa znaki obowiązujące pieszych i rowerzystów
– zna zasady udzielania pierwszej pomocy


Umiejętności
Uczeń:
–tworzy jadłospis oraz określa normy żywienia
– racjonalnie planuje żywienie
– planuje menu dostosowane do swoich potrzeb i możliwości
– stosuje przepisy ruchu drogowego
– rozpoznaje urazy
– udziela pierwszej pomocy
– umie ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
– w razie konieczności wykorzystuje numery służb ratowniczych i numer alarmowy

Wychowanie
Uczeń:
– kształtuje nawyki zdrowego trybu życia,
- szanuje produkty spożywcze,
– stosuje zasady higieny przy sporządzaniu posiłków
– umie odpowiednio zachować się przy stole
– bezpiecznie porusza się po drodze
– jest świadomym uczestnikiem ruchu drogowego
– szanuje swoje i cudze życie

IV. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Procedury osiągania celów zależne są od metod nauczania na lekcji i wynikają ze specyfiki przedmiotu. Ich zadaniem jest rozwijanie twórczej aktywności uczniów, zainteresowanie wytworami współczesnej techniki oraz zdeterminowanie do rozwijania swoich umiejętności poznawczych. Najczęściej stosowanymi metodami nauczania na lekcjach zajęć technicznych są:
– metody podające – polegające na podaniu gotowych treści uczniowi przez nauczyciela lub pracę ze źródłami informacji, przede wszystkim: pogadanka, wykład, wygłoszenie referatu, dyskusja, praca z książką – ćwiczeniami;
– metody problemowe – to stworzenie sytuacji problemowej i poszukiwanie przez uczniów sposobu jej rozwiązania, wykorzystywana jest: burza mózgów, mapa myśli,;
– metody eksponujące – polegają na przyswajaniu określonej wiedzy poprzez ogląd, czyli: film, foliogramy, pokaz;
– metody praktyczne – praktyczne działanie uczniów, wykonywanie zadań, projektów, schematów – charakterystyczne dla lekcji wytwórczych.
Istotne znaczenie w nauczaniu techniki ma metoda projektów, dzięki której uczniowie mają możliwość kształtowania umiejętności związanych z podejmowanych przez nie konkretnych działań. Pozwala na zrealizowanie zaplanowanego zadania w oparciu o określone, przyjęte założenia, plan realizacji. Najczęściej metodę projektu realizuje się w grupie w czasie przewidzianym poza ramami lekcji. Efekty pracy prezentowane są szerokiemu gronu odbiorcy, często poza klasą w atrakcyjny, zrozumiały dla wszystkich sposób.

V. METODY OCENIANA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA
Obszary aktywności oceniane na lekcjach zajęć technicznych:
- kartkówki
– aktywność na lekcjach,
– prace wytwórcze wykonywane na lekcjach,
– zadania dodatkowe,
– zadania domowe,
– przygotowanie uczniów do zajęć.

Zasady oceniania:
– na lekcjach zajęć technicznych oceniane są wyżej wymienione obszary;
– ocena zależy od poziomu wymagań na dany stopień, sposobu rozwiązania, prezentacji rozwiązania, estetyki, systematyczności (wywiązanie się w terminie);
– po tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności uczeń może być nieprzygotowany do lekcji;
- kartkówki mogą, ale nie muszą być zapowiadane;
– w ciągu półrocza uczeń ma prawo zgłoszenia jeden raz nie przygotowania do lekcji, bez podania powodu;
– za zgłoszony przed lekcją brak zeszytu lub materiałów uczeń otrzymuje minusa
– za niezgłoszony przed lekcją brak zeszytu lub materiałów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną;
– przy realizacji zadań oceniane będą:
• umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji,
• przestrzeganie praw i zasad współżycia,
• umiejętność współpracy w grupie, dyscyplina pracy;
– każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać, biorąc udział w konkursach, wykonując i przygotowując referat na temat określony przez nauczyciela lub stworzy własny projekt pracy (po uzgodnieniu z nauczycielem);
– nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia od obowiązku sporządzenia zadania domowego oraz opanowania wiadomości i umiejętności,
- kartkówki oceniane są na podstawie liczby punktów, przeliczanych na procenty w następujący sposób:
100% - 97% ocena celująca
96% - 90% - ocena bardzo dobra
89% - 75% - ocena dobra
74% - 50% - ocena dostateczna
49% - 31% - ocena dopuszczająca
mniej niż 30% - ocena niedostateczna

Aktywność na lekcjach oraz jej brak zostaną ocenione następująco:
– uczeń otrzymuje „+” z aktywności na lekcji za:
• właściwe i szybkie rozwiązanie bieżącego problemu,
• gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań zaleconych do wykonania w trakcie zajęć,
• podejmowanie merytorycznej dyskusji,
• szybkość i trafność spostrzeżeń trudnych do wykrycia,
• dodatkowe przygotowanie materiałów do lekcji,
• wykazanie się szczególnymi wiadomościami lub umiejętnościami,
• pomoc kolegom w przyswajaniu wiedzy i umiejętności technicznych,
• wykonanie pomocy do pracowni,
• inne,
– uczeń otrzymuje „–” za brak aktywności na lekcji, gdy:
• zajmuje się na lekcji czynnościami nie związanymi z realizowanym tematem,
• wykazuje brak oczywistych umiejętności,
• niszczy prace kolegów,
• nie przestrzega regulaminu pracowni,
• inne,
– sposób przeliczenia „+” i „–” na oceny:
• „bdb” za +, +, +
• „ndst” za –, –, –
Ocena uczniów z zaleceniami PPP
– nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym, potwierdzone orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub opinią lekarza – specjalisty.
– w ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni:
• wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych,
• możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania etapami,
• konieczność odczytania poleceń otrzymywanych przez innych uczniów w formie pisemnej,
• branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, a nie jego walorów estetycznych,
• możliwość (za zgodą ucznia) zamiany pracy pisemnej na odpowiedź ustną (kartkówka),
• podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej ilości prostych pytań zamiast jednego złożonego,
• możliwość udzielenia pomocy w przygotowaniu pracy dodatkowej.

Przewidywane osiągnięcia uczniów na poszczególne oceny.

Ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy:
spełnia wymogi na ocenę bardzo dobra oraz:
– biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach, praktycznych oraz wiedzą znacznie wykracza poza program nauczania,
– osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych,
– twórczo rozwija własne uzdolnienia.


Ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje, gdy:
– opanował pełny zakres wiedzy określonej w programie nauczania,
– rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne,
– prezentuje wzorowe cechy i postawy podczas zajęć,
– potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych,
– ambitnie realizuje zadania indywidualne,
– jest świadomy zasad bhp podczas pracy,
– poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy,
– cechuje się systematycznością, konsekwencją działania,
– systematycznie korzysta z różnych źródeł informacji.

Ocenę dobrą uczeń otrzymuje, gdy:
– nie opanował w pełni zakresu wiedzy określonej w programie nauczania,
– rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne,
– wykorzystuje czas zaplanowany przez nauczyciela,
– sporadycznie prezentuje swoje zainteresowania techniczne,
– zna i stosuje zasady bhp,
– czasami korzysta z różnych źródeł informacji.

Ocenę dostateczną uczeń otrzymuje, gdy:
– opanował minimum zakresu wiedzy określonej w programie nauczania,
– rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności,
– stosuje zasady organizacji i bezpieczeństwa pracy,
– mało efektywnie wykorzystuje czas pracy,
– rzadko korzysta z różnych źródeł informacji.

Ocenę dopuszczającą uczeń otrzymuje, gdy:
– ma braki w opanowaniu minimum wiedzy określonej w programie nauczania,
– rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności,
– wykazuje trudności w organizowaniu pracy, wymaga kierowania,
– nie korzysta z żadnych źródeł informacji.

Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje, gdy:
– nie opanował minimum wiedzy określonej w programie nauczania,
– nie jest w stanie rozwiązać podstawowych zadań,
– nie potrafi organizować pracy,
– jest niesamodzielny,
– nie korzysta z żadnych źródeł informacji.Opracowała:

Marta Monika Kłos
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.