Katalog

Kamila Mączka, 2016-11-17
Bytom

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Imię i nazwisko nauczyciela : mgr Kamila Mączka
Zajmowane stanowisko: Wychowawca świetlicy

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania/ Sposoby i formy realizacji:

1. Uzupełnianie wiedzy związanej z procedurami awansu zawodowego oraz opracowanie planu rozwoju zawodowego.
• analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego nauczycieli ( Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli),
2. Doskonalenie własnych metod i warsztatu pracy w związku z planowanym rozwojem zawodowym.
• udział w szkoleniach i warsztatach metodycznych,
• aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli,
3. Współudział w tworzeniu planu pracy świetlicy szkolnej na dany rok szkolny.
• opracowanie planu pracy świetlicy szkolnej zgodnie z kalendarzem zaplanowanych na dany rok szkolny imprez,
4. Udział w zajęciach otwartych.
• obserwacja zajęć otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli,
5. Studiowanie literatury pedagogicznej oraz psychologicznej; wzbogacanie warsztatu pracy i poszukiwanie nowych rozwiązań.
• systematyczne zapoznawanie się z literaturą metodyczną,
• korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej, miejskiej oraz pedagogicznej,
6. Organizowanie uroczystości i imprez świetlicowych.
• organizacja okolicznościowych imprez świetlicowych :
- zabawa Halloweenowa,
- Andrzejki – wieczór wróżb i czarów,
- wspólne kolędowanie,
- walentynki,
- dzień Mamy i Taty,
7. Organizacja Międzyświtlicowego konkursu plastyczno – technicznego „Ptaki – nasi skrzydlaci przyjaciele”.
• opracowanie regulaminu konkursu,
• przeprowadzenie konkursu,
• wytypowanie zwycięzców,
• wręczenie nagród,
8. Przeprowadzanie konkursów świetlicowych.
• przeprowadzanie konkursów plastycznych oraz technicznych o różnorodnej tematyce, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć świetlicowych,
9. Kiermasz ozdób bożonarodzeniowych oraz wielkanocnych.
• prezentacja własnoręcznie zrobionych przez uczniów ozdób świątecznych,
10. Współpraca z innymi świetlicami.
• udział wychowanków świetlicy w konkursach zorganizowanych przez inne świetlice szkolne,
11. Praca z uczniem słabym.
• pomoc w odrabianiu zadań domowych,
• szczególne wsparcie dla uczniów mających problemy z nauką.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Wykorzystanie technologii komputerowej w codziennej pracy.
• opracowanie pomocy i środków dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć,
• sporządzenie dokumentacji przebiegu stażu,
• korzystanie na zajęciach ze sprzętu audio, DVD oraz tablicy multimedialnej,
2. Podnoszenie własnych umiejętności wykorzystywania komputera i technologii informacyjnej.
• doskonalenie umiejętności pracy w chmurze jako formy współpracy z Dyrekcją oraz innymi nauczycielami,
• kontynuowanie zamieszczania na internetowej stronie szkoły informacji związanych ze świetlicą szkolną (zakładka – świetlica szkolna),
3. Korzystanie z portali edukacyjnych w celu doskonalenia pracy własnej .
• śledzenie informacji znajdujących się na edukacyjnych stronach internetowych (publikacje, scenariusze zajęć),
• korzystanie ze stron MEN ( śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego),
4. Wykonywanie projektów graficznych na potrzeby świetlicy.
• opracowanie dyplomów, podziękowań.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu
• ustalenie zasad współpracy,
• pomoc w napisaniu planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego,
• prowadzenie zajęć w obecności nauczyciela stażysty,
• obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę
2. Opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego.
• umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie,
3. Organizacja zajęć otwartych.
• przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych dla wychowawców świetlicy oraz innych nauczycieli,
4. Współpraca z nauczycielami.
• wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych oraz pozaszkolnych,
5. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia.
• konsultacje z nauczycielami w sprawach wychowawczych ( stosowane metody pracy z dziećmi,
pomysły na ciekawe zajęcia, sposoby rozwiązywania zaistniałych problemów),
6. Prowadzenie szkolenia dla Rady Pedagogicznej.
• opracowanie i przeprowadzenie szkolenia dla Rady Pedagogicznej

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświata, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
1.Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I – III przejawiających trudności wychowawcze.
• opracowanie i realizacja programu o charakterze zajęć socjoterapeutycznych w czasie wolnym, z własnej inicjatywy na rzecz uczniów klas I – III uczęszczających do świetlicy szkolnej, sprawiających problemy wychowawcze.

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1.Aktualizacja strony internetowej szkoły- zakładka świetlica szkolna.
• systematyczne uaktualnianie informacji i zdjęć znajdujących się na internetowej stronie szkoły, zakładka – świetlica szkolna
2. Współorganizowanie półkolonii w czasie ferii zimowych.
• opieka nad uczestnikami zajęć podczas ferii zimowych :
- organizacja wyjść oraz wycieczek,
3. Stałe rozwijanie zainteresowań uczniów.
• organizacja licznych konkursów świetlicowych związanych z tematyką danego tygodnia,
• prowadzenie zajęć opieki świetlicowej uwzględniając zainteresowania poszczególnych uczniów,
• organizacja imprez świetlicowych zgodnie z ustalonym planem pracy świetlicy szkolnej oraz zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów,
4. Przygotowanie uczniów do konkursów międzyświetlicowych.
• wspólne planowanie prac konkursowych,
• zapewnienie niezbędnych materiałów,
5. Podniesienie własnych kwalifikacji.
• studia podyplomowe „Arteterapia w pedagogice”,
6. Współudział w organizacji dni otwartych szkoły.
• pomoc przy dekoracji uroczystości,
• organizacja zajęć wg potrzeb,

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
• wspólne omawianie problemów wychowawczych uczniów,
• ustalanie sposobu postępowania wobec nich,
• zdiagnozowanie sytuacji rodzinnej i materialnej poszczególnych uczniów w celu udzielenia im niezbędnego wsparcia,
2. Współpraca z Młodzieżowym Domem
• przygotowanie uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez MDK
3. Współpraca z Przedszkolami Miejskimi
• współudział w cyklicznych przedstawieniach oraz warsztatach dla przedszkolaków,

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
1. Dokonanie opisu i analizy przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
• zdiagnozowanie problemu edukacyjnego, wychowawczego lub innego,
• ustalenie i zastosowanie środków zaradczych,
• podsumowanie i wnioski.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.