Katalog

Radosław Chmielarski, 2016-11-17
Oleśnica

Zajęcia pozaszkolne, Plany pracy

Program przygotowawczy do egzaminu gimnazjalnego

- n +

Program przygotowawczy do egzaminu gimnazjalnego
„Egzamin na pięć”
skierowany do uczniów klas drugiej i trzeciej gimnazjum


Zajęcia prowadzone będą przez Radosława Chmielarskiego i Annę Popiołek. Termin prowadzenia zajęć od początku drugiego półrocza aż do egzaminu gimnazjalnego. Planowany jest cotygodniowe spotkania, Obejmą swoim zakresem przedmioty historię, geografię, wiedzę o społeczeństwie. W swym zamiarze nie mają one zastąpić lekcji przedmiotowych a jedynie stanowić ich uzupełnienie.           Zajęcia w ramach kursu prowadzone będą w oparciu o standardy CKE z jednoczesnym dostosowaniem do indywidualnych możliwości i potrzeb uczestników zajęć. W trakcie kursu nauczyciele będą stosowali różnorodne metody nauczania, których dobór zależeć będzie m.in. od przedmiotu nauczania oraz wiadomości i umiejętności uczniów. Będzie teoria (w pigułce) i jak najwięcej zajęć praktycznych pobudzających ucznia do myślenia i samodzielnego rozwiązywania zadań. Jednocześnie najwięcej czasu poświęcimy na pracę indywidualną, by każdy z uczestników mógł skoncentrować się na swoich słabych stronach i nad nimi najsilniej pracować.
Cel główny:
- przygotowanie uczniów do zdania egzaminu gimnazjalnego;

Cele ogólne:
- kształtowanie umiejętności rozwiązywania testów;
- rozwijanie umiejętności czytania i pisania;

Cele szczegółowe:
Uczeń dzięki różnorodnym działaniom w ramach kursu:
- utrwali sobie wydarzenia z historii Polski i świata;
- zrozumie znacznie umiejętności czytania ze zrozumieniem;
- zainteresuje się nauką własną;
- utrwali wymagane umiejętności historyczne: chronologia historyczna, analiza i interpretacja historyczna, tworzenie narracji historycznej;
- utrwali wymagane umiejętności geograficzne: korzystania z różnych źródeł informacji geograficznej, identyfikowania związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów, stosowania wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce;
- utrwali wymagane umiejętności z wiedzy o społeczeństwie: znajomość zasad i procedur demokratycznych, wykorzystanie i tworzenie informacji.

Metody i formy pracy:
praca indywidualna;
praca na zadaniach testowych;
praca z ikonografikami;
praca na mapach geograficznych i historycznych;

Ewaluacja:
Jako formę ewaluacji końcowej przyjmujemy oczywiście wyniki z egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów: historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii. Wyniki z egzaminów uczniów klasy trzeciej gimnazjum stanowią przedmiot analizy statystycznej i porównawczej zespołu do spraw diagnozowania efektywności kształcenia w skład którego wchodzimy.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.