Katalog

Anna Śliwińska, 2016-11-17
Poznań

Język niemiecki, Projekty edukacyjne

Innowacja pedagogiczna

- n +

Załącznik nr 3

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
metodyczno-organizacyjna


Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 22 im. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu

Autor: Anna Śliwińska

Temat: „Śladami wspólnej historii w walce z rasizmem i dyskryminacją”.

Przedmiot: Język niemiecki

Rodzaj innowacji: Metodyczno-organizacyjna

Odbiorcy innowacji: Uczniowie Gimnazjum 22 w Poznaniu klasa II a w roku szkolnym 2015/2016 i klasa III a w roku szkolnym 2016/2017.

Przewiduje się wprowadzenie 1 dodatkowej godziny języka niemieckiego na poziomie nauczania klasy drugiej i trzeciej gimnazjum.

Data wprowadzenia: 01.09.2015r.
Data zakończenia: Czerwiec 2017r.
OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

1. Celowość wprowadzenia innowacji

Uczeń gimnazjum - to młody, wrażliwy człowiek, mający wiele zainteresowań i pasji, poszukujący swej drogi życiowej, autorytetów, korzystający z rad rodziców czy pedagogów.
Nauczyciel - to także przewodnik, wskazujący drogę, po której może iść młody człowiek. To osoba, która inspiruje, zachęca do podejmowania działań, przygotowuje do życia w dynamicznie rozwijającym się świecie, nie zapominając przy tym o historii, której integralną częścią jesteśmy.
Innowacja pedagogiczna realizowana na lekcji języka niemieckiego w dwuletnim cyklu zajęć to spotkanie z historią, tradycją i kulturą trzech narodów polskiego, niemieckiego i żydowskiego, których dzieje i losy na zawsze ze sobą splątała i odmieniła II wojna światowa.

Chciałabym, aby dzięki poszerzeniu wiedzy najpierw o najnowszą historię państwa polskiego i niemieckiego, moi uczniowie stali się odpowiedzialnymi i świadomymi znawcami kultury i historii XX wieku, następnie, aby gotowi byli stawić czoła trudnym tematom współczesnej Europy jakimi są: antysemityzm, rasizm i dyskryminacja.

Obserwacje, rozmowy z uczniami i nauczycielami oraz udział w warsztatach zorganizowanych przez Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu stały się inspiracją do napisania tej innowacji pedagogicznej.


2. Założenia ogólne

• Innowacją zostaną objęci uczniowie klasy drugiej, którzy
w dwuletnim cyklu będą systematyzować i poszerzać wiedzę z zakresu historii najnowszej państwa polskiego, niemieckiego i żydowskiego jak również doskonalić język niemiecki.
• Czas realizacji: 01.09.2015- czerwca 2017r.
• Treści programowe zawarte w innowacji będą realizowane w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
• Przewiduje się wprowadzenie 1 dodatkowej godziny języka niemieckiego na poziomie nauczania klasy drugiej i trzeciej w celu realizacji innowacji i doskonalenia nauki języka niemieckiego.
• Realizacja zadań przewidziana jest na dwóch poziomach nauczania:
 klasa II – realizacja tematów dotyczących historii najnowszej Polski i Niemiec, wprowadzenie uczniów w tematykę Holokaustu, wyjaśnienie i utrwalenie pojęć: antyjudaizm, antysemityzm, nacjonalizm, aryzacja, rasa, getto, pogrom, eksterminacja, dyskryminacja, rasizm; doskonalenie nauki języka niemieckiego.

 klasa III – doskonalenie nauki języka niemieckiego. Prowadzenie warsztatów mających charakter historyczny i mieszczących się jednocześnie w obszarze edukacji obywatelskiej. Wyjazd w ramach wymiany partnerskiej (jesień 2016), spotkanie szkół partnerskich w MDSM w Oświęcimiu, warsztaty, seminaria, (wiosna 2017), zwiedzanie muzeum Auschwitz.
3. Cele programu

Cele ogólne:
 Wzbogacenie oferty pracy szkół biorących udział w innowacji.
 Wykorzystanie wiedzy i umiejętności uczniów do tworzenia nowych działań i pomysłów.
 Organizowanie i zaspakajanie nowych, ciekawych zainteresowań uczniów.
 Możliwość wypróbowania nowego sposobu działania na małej grupie.
 Zagospodarowanie czasu wolnego uczniom.
 Zachęcanie do podejmowania działań twórczych i pokonywania trudności w sposób niekonwencjonalny.
 Rozwijanie umiejętności społecznych, udzielanie wzajemnej pomocy.
 Podnoszenie samooceny uczniów i poczucia własnej wartości.
 Współpraca uczniów ze szkołą partnerską.
 Wdrażanie do pracy grupowej i pracy w parach.
 Stworzenie możliwości zdobywania wiedzy w pozaszkolnych formach edukacji z wykorzystaniem najnowszej techniki komputerowej, informacyjnej z zastosowaniem urządzeń elektronicznych nowej generacji.
 Udział w wycieczkach edukacyjnych.
 Kształtowanie i doskonalenie umiejętności sprawnego poruszania się w świecie kultury, massmediów i technologii informacyjnej; świadomego i odpowiedzialnego odbioru żywego słowa i obrazu; rozwijanie umiejętności społecznych ucznia.
Cele szczegółowe:
 rozwijanie zainteresowań uczniów oraz ich indywidualnych zdolności;
 rozwijanie osobowości ucznia;
 rozbudzanie potrzeb kulturalnych uczniów;
 uczenie odpowiedzialności, rzetelności, dyscypliny, punktualności;
 kształtowanie aktywnych, twórczych postaw;
 rozwijanie pozytywnych cech charakteru;
 propagowanie języka niemieckiego;
 wyposażanie uczniów w ogólną wiedzę na temat najnowszej historii państwa polskiego i niemieckiego;
 nabycie umiejętności pracy w zespole, współtworzenia;
 opanowanie umiejętności redagowania różnego rodzaju tekstów publicystycznych;
 kształtowanie umiejętności wykorzystania programów komputerowych do redagowania tekstów;
 kształcenie umiejętności świadomego i bezpiecznego korzystania
z mediów;
 ukazanie potrzeby korzystania z różnych źródeł, tekstów kultury.
 przybliżenie gimnazjalistom najważniejszych wydarzeń z historii narodu żydowskiego.

 przedstawienie społecznych i prawnych mechanizmów dyskryminacji, prześladowań i wykluczenia Żydów ze społeczeństwa w XVIII, XIX i XX wieku;

 wyjaśnienie i utrwalenie pojęć: antyjudaizm, antysemityzm, nacjonalizm, aryzacja, rasa, getto, pogrom, eksterminacja;

 podsumowanie wizyty w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau, w taki sposób, by uczestnicy otrzymali wsparcie w dokonywaniu własnej refleksji na temat postrzegania Auschwitz;

 upowszechnienie wśród młodych ludzi wiedzy o przyobozowym ruchu oporu i udzielaniu pomocy więźniom KL Auschwitz ze strony polskiej ludności;

 podjęcie dyskusji na temat stereotypów dotyczących zachowań Polaków w czasie II wojny światowej i Holokaustu;
 przygotowanie wystawy w szkole, przedstawiającej wizytę uczniów w szkole partnerskiej w Luksemburgu, jak również podsumowującej spotkanie grupy projektowej w MDSM w Oświęcimiu;

 promocja innowacyjnych działań w lokalnym środowisku;

 ukazanie się cyklicznych reportaży z warsztatów w lokalnym czasopiśmie "MY";
 spojrzenie na nauczanie o Holocauście jako na źródło kształtowania wielu uniwersalnych wartości i postaw takich jak: prawda, dobro, wolność, odpowiedzialność, solidarność, sprawiedliwość, tolerancja, demokracja, pluralizm, poszanowanie indywidualności i różnorodności.

4. Metody i formy pracy
Podczas zajęć uczniowie będą pracowali indywidualnie, grupowo oraz zbiorowo w zależności od realizowanych zagadnień z wykorzystaniem różnych metod, w tym szczególnie metod i technik aktywizujących, tj. burza mózgów, mapa pojęciowa, piramida priorytetów, dyskusja, drzewko decyzyjne, metod podających, mini wykład, pogadanka, prelekcja.
Inne formy pracy to spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazd do muzeum Auschwitz, wyjazd do MDSM w Oświęcimiu, współpraca ze szkołą partnerską - wymiana doświadczeń, wspólne warsztaty, seminaria.5. Spodziewane efekty
W wyniku dwuletniego cyklu uczniowie nabędą umiejętności:

- współpracy w parach i grupach,
- stosowania różnych metod pozyskiwania informacji do swojej pracy,
- świadomej roli, jaka będą odgrywali w przyszłości,
- przełamywania barier w kontaktach ze swoimi kolegami z Niemiec,
- swobodnej komunikacji słownej, logicznego myślenia , uczenia się,
- poznają historię Polski i Europy.
Poza tym uczeń będzie:
 aktywnie uczestniczył w życiu szkoły i środowiska; promował szkołę;
 znał i rozumiał pojęcia: holokaust, antyjudaizm, antysemityzm, nacjonalizm, aryzacja, rasa, getto, pogrom, eksterminacja;
 dostrzegał związek obrazu filmowego ze światem wartości;
 potrafił dokonać samooceny - spojrzeć krytyczne na dokonania własne i innych.

6. Tematyka prowadzonych zajęć
Tematy zajęć związane są z historią najnowszą Polski i Niemiec jak również narodu żydowskiego i mają charakter otwarty. Nauczyciel w zależności od potrzeb, zainteresowania i możliwości uczniów poszerza je lub modyfikuje. Poza tym dodatkowa godzina wykorzystana będzie na praktyczną naukę języka niemieckiego, który będzie językiem wymiany.7. Ewaluacja innowacji
Ewaluacja innowacji będzie realizowana w formie ankiet. Celem ewaluacji będzie uzyskanie informacji na temat oczekiwań uczniów, następnie ich realizacji i efektów w rozwoju zainteresowań podjętym tematem.
Ankiety pozwolą na porównanie zamierzonych celów z osiągniętymi rezultatami, wyciagnięcie wniosków do dalszej pracy i zaplanowanie w przyszłości działań z uwzględnieniem uwag i spostrzeżeń ankietowanych.

8. Opis zasad innowacji

Innowacja pedagogiczna - jest celowa, ponieważ zawiera jasno określone efekty.
- jest planowa, ponieważ ma harmonogram działań i terminy realizacji,
- jest zorganizowana, ponieważ określa zasoby i środki,
- jest kontrolowana, ponieważ ma określone sposoby ewaluacji.

Efekty działań podczas realizacji innowacji zostaną zaprezentowane społeczności lokalnej i gimnazjalnej podczas spotkania podsumowującego. Zostanie przygotowana wystawa fotograficzna i film. Przygotowana prezentacja multimedialna przybliży zainteresowanym działania realizowane w ramach innowacji.
Realizacja innowacji powinna spowodować, że uczniowie wzmocnią swoją wiarę we własne możliwości, w sens brania czynnego udziału w życiu społecznym. Poznanie innej szkoły ma spowodować rozwijanie kontaktów, przełamywaniu barier, planowanie współpracy oraz porównanie tego, co mamy u siebie – do tego co nas odróżnia i co zbliża do innych. Realizacja tego przedsięwzięcia powinna pobudzić twórczą postawę, abstrakcyjne i krytyczne myślenie u uczniów. Uczestnicy nabędą pozytywnego nastawienia do otoczenia. Wykształcą umiejętność uważnego i świadomego postrzegania świata zewnętrznego. Podanie im konkretnych propozycji, włączenie ich w coś wielkiego, sensownego już na wstępie podniesie ich samoocenę oraz pozwoli uwierzyć we własne siły. Uczestnicy innowacji w wielu sytuacjach będą zdani na siebie i na swoją inicjatywę, to od nich będzie zależało tempo i jakość pracy. Dzięki temu nauczą się planować, przewidywać, ustalać zasady współpracy w grupie. Ponadto realizacja innowacji gwarantuje zmianę podejścia do swojego samorozwoju.9. Uzasadnienie wprowadzania zmian:

Realizacja innowacji będzie oparta na praktycznych sposobach zdobywania wiedzy.
Celem tych działań jest wzbogacenie programu nauczania o nowe treści, których nie można zrealizować w systemie klasowo – lekcyjnym.
Celem innowacji jest zapoznanie młodzieży z najważniejszymi i najtragiczniejszymi wydarzeniami XX wieku, jak również spojrzenie na nauczanie o Holocauście jako na źródło kształtowania wielu uniwersalnych wartości i postaw takich jak: prawda, dobro, wolność, odpowiedzialność, solidarność, sprawiedliwość, tolerancja, demokracja, pluralizm, poszanowanie indywidualności i różnorodności.

Poprzez udział w innowacji młodzież będzie miała możliwość uczestniczenia w innowacyjnych, pozaszkolnych formach edukacyjnych. Młodzież nabędzie umiejętności zdobywania wiedzy i uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym . Innowacja ma na celu przestrzeganie przed rasizmem, antysemityzmem i dyskryminacją. Będzie służyła porównaniu tradycji, kultury i historii wspólnej Europy. Będzie połączona z wykorzystaniem najnowszej technologii informacyjnej.10. Plan realizacji innowacji:


1. Informacja dla uczniów, omówienie celów działań innowacyjnych i zadań szczegółowych.
2. Informowanie społeczności szkolnej o działaniach innowacyjnych pt.: „ Śladami wspólnej historii w walce z rasizmem i dyskryminacja”.
3. Wspólne dyskusje z uczniami na temat ich pracy, wspólne planowanie szczegółowych działań.
4. Wycieczka edukacyjna do Oświęcimia.
5. Nawiązanie współpracy ze szkołami partnerskimi ( w drugim roku trwania innowacji).
6. Spotkanie partnerskie w Luksemburgu i Oświęcimiu ( w drugim roku trwania innowacji).
7. Dokumentowanie, fotografowanie, filmowanie działań.
8. Współpraca z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, sponsorami.
9. Przygotowanie wystawy fotograficznej z działań innowacyjnych .
10. Prowadzenie dokumentacji, ewaluacja, wnioski.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.