Katalog

Iwona Budzeń, 2016-11-10
Janowice

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Iwona Budzeń
Nauczyciel Zespołu Szkół
w RedkowicachData rozpoczęcia stażu – 01.09.2013
Data zakończenia stażu – 31.05.2017
Szansa awansu i uzyskanie statusu nauczyciela dyplomowanego stanowi dla mnie wyzwanie oraz okazję do autorefleksji i do zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem nauczycielem. Mój plan rozwoju zawodowego uwzględnia założenia planu rozwoju szkoły oraz jej specyfikę i potrzeby. W trakcie stażu będę kontynuowała niektóre z moich wcześniejszych działań, szczególnie te, które związane są z wykorzystaniem nowoczesnych form i metod pracy
z uczniami oraz te, które służą poszerzeniu współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.Cele stażu:

1. Poszerzenie zakresu wiedzy.
2. Doskonalenie własnych umiejętności.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MIENIS W SPRAWIE UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek udrożnienia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

L.p
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących oświaty.

Wniosek o rozpoczęcie stażu.

Plan rozwoju zawodowego.

VIII 2013


IX 2013

IX 2013
2.
Poszerzenie wiedzy
i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.
- Udział w pracach komisji Rady Pedagogicznej

- Udział w pracach zespołu wychowawczego.

- Ewaluacja wybranych obszarów dydaktyczno-wychowawczych.

- Współpraca z rodzicami.
cały okres stażu


cały okres stażu


cały okres stażu


cały okres stażu

3.
Doskonalenie kompetencji zawodowych.
- Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatny do potrzeb nauczyciela i szkoły.

- Studiowanie literatury fachowej
i czasopism dla nauczycieli, oraz korzystanie z Internetu jako źródła informacji.
cały okres stażucały okres stażu4.
- Wzbogacanie metod
i form pracy dydaktycznej
i wychowawczej.
- Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym.

- Praca z uczniem zdolnym.

- Praca z uczniem mającym problemy w nauce

- Przygotowanie uczniów do udziału
w konkursach.
cały okres stażu


cały okres stażu

cały okres stażu


zgodnie z planem konkursów
5.
Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.
- Kontakty z rodzicami i opiekunami.

- Pedagogizacja rodziców.

- Pomoc rodziców przy organizacji imprez szkolnych.

- Opracowanie arkusza obserwacji dziecka.

- Obserwacja, diagnozowanie dziecka, poznanie możliwości i jego potrzeb

- Opracowanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – wychowawczej uwzględniających potrzeby dziecka oraz środowiska lokalnego.

- Prowadzenie zajęć, realizacja zadań ujętych w programie wychowania w przedszkolu.

wg potrzeb

wg potrzeb

wg potrzeb


wrzesień


cały rokraz w miesiącuna bieżąco
6.
Uczestnictwo w realizacji zadań: edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz specyfiki szkoły.
- Opracowanie kalendarza imprez.

- Udział dzieci w konkursach.

- Zorganizowanie konkursu recytatorskiego ,, Wiersze Brzechwy i Tuwima” na poziomie szkolnym i gminnym.

- Zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci i ich rodziców o tematyce wielkanocnej

- Wycieczki związane tematycznie z planami pracy.

- Wdrażanie programu ,,Cała Polska czyta dzieciom”

raz w roku

wg potrzeb

IV-V
2013-2017III-IV
2013-2017


na bieżąco


cały okres stażu
7.
Pozyskiwanie środków finansowych na potrzeby szkoły
- Pozyskiwanie sponsorów
wg potrzeb
8.
Przeprowadzenie analizy własnej pracy
- Autorefleksja – poznanie mocnych i słabych stron oraz wyciągnięcie wniosków.

- Hospitacje zajęć przez dyrektora.
na bieżącowg kalendarza hospitacji
9.
Zapoznanie się ze zmianami w dokumentach określających zasady funkcjonowania szkoły.
- Analiza dokumentów obowiązujących w szkole.
w miarę potrzeb§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej

L.p
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
1.
Wykorzystanie zasobów internetowych.
- wykorzystanie Internetu jako źródła informacji z zakresu kształcenia przedszkolnego, psychologii i pedagogiki,
-wykorzystanie Internetu do uzyskania wiedzy na temat awansu zawodowego,

- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami w sprawie awansu zawodowego oraz pracy w przedszkolu,

Wyszukiwanie przepisów, aktów prawnych, korzystanie z publikacji nauczycieli, rad ekspertów.

- Uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach i kursach dla nauczycieli.

cały okres stażu
2.
Korzystanie z technologii komputerowej w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
- Wykorzystanie technologii komputerowej do tworzenia pomocy dydaktycznych.

- Opracowanie i wdrażanie narzędzi pomiaru dydaktycznego np. ankiety, arkusze, obserwacji, dekoracje itp.
cały okres stażu
3.
Prezentacje multimedialne.
- Nabywanie i doskonalenie umiejętności poprzez używanie własnego komputera.

cały okres stażu
4.
Opracowanie materiałów z okresu stażu z wykorzystaniem technologii komputerowej
- Dokumentacja awansu zawodowego
analizy, sprawozdania, ankiety, wnioski


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

L.p
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
1.
Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy
i doświadczenia innym nauczycielom.
- Prowadzenie lekcji otwartych, koleżeńskich dla innych nauczycieli,

- Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

w miarę potrzeb

2.
Udostępnienie zdobytych materiałów drogą internetową i za pomocą adresów www.
- Dyskusje, wymiana poglądów,

- Wnioski,

- Umiejętność dzielenia się wiedzą i zachęcanie do korzystania z Internetu.

cały okres stażu
3.
Udostępnienie opracowanych materiałów do pracy z dzieckiem zdolnym i z problemami w nauce.
- Dyskusje , wymiana poglądów,

- Wnioski.
notatki własne
4.
Udział w Wewnętrznym Doskonaleniu Nauczycieli.
- Czynny udział w szkoleniach.
w miarę potrzeb


§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

L.p
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
1.
Wdrożenie programu ogólnopolskiego ,,Cała Polska czyta dzieciom”.
- Plan pracy

cały okres stażu.2.
Opracowanie programów wynikających z potrzeb szkoły.

- Przygotowanie i aktualizowanie programu wychowawczego.
cały okres stażu.
3.
Stosowanie aktywnych metod pracy w tym biblioterapii, jako formy obniżania lęku i przeciwdziałania agresji.

- Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym
cały okres stażu
4.
Włączenie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu swoich dzieci.
- Angażowanie rodziców w życie szkoły, klasy.
cały okres stażu.


§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

L.p
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
1.
Organizowanie
i przeprowadzanie konkursów szkolnych.
- Przygotowywanie
i zachęcanie uczniów do udziału w konkursach .


cały okres stażu
2.
Rozwijanie zainteresowań dzieci.
- Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, wycieczek dydaktyczno - krajoznawczych mających na celu zapoznanie
z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju

cały okres stażu

3.
Przygotowanie uroczystości szkolnych.
- Pasowanie na przedszkolaka,
- Andrzejki,
- Mikołajki,
- Wigilia,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Bal Karnawałowy,
- Powitanie wiosny,
- Dzień Mamy i Taty,
- Dzień Dziecka,
- Pożegnanie przedszkola,
- Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.

cały okres stażu
4.
Pozyskiwanie sponsorów.
- Pomoc w organizacji konkursów i uroczystości.
w miarę potrzeb
5.
Praca nad estetyką klasy.
- Zakup nowych zabawek do klasy oraz potrzebnych materiałów do dekoracji.
cały okres stażu
6.
Kontynuacja akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”
- Zaproszenie nauczycieli do wspólnego czytania dzieciom bajek.

- Zachęcanie rodziców do wspólnego czytania dzieciom bajek.

- Codzienne czytanie dzieciom literatury dziecięcej.

- Rozwijanie zainteresowania książką.

- Współpraca ze szkolną biblioteką.

cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

L.p
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
1.
Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej.
- Organizowanie uroczystości szkolnych i środowiskowych apeli.


cały okres stażu
wg kalendarza uroczystości szkolnych
2.
Zdobywanie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej
i materialnej uczniów.
- Pedagogizacja rodziców.

- Diagnoza sytuacji materialnej uczniów.

- Integracja zespołu klasowego
cały okres stażu

cały okres stażu


cały okres stażu

3.
Współpraca
z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju dziecka i edukacji w środowisku lokalnym.
- Współpraca z Urzędem Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.

- Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lęborku.

w miarę potrzeb


4.
Współpraca z Policją
- Organizacja spotkań z policjantem.

-Przeprowadzenie zajęć na temat zachowania bezpieczeństwa.

w miarę potrzeb
5.
Współpraca ze szkolną i publiczną biblioteką w Nowej Wsi Lęborskiej.

- Udział w lekcjach bibliotecznych.
w miarę potrzeb
6.
Udział w akcjach charytatywnych.
- Udział w akcji:
zbiórka odzieży, sprzątanie świata.
w miarę potrzeb§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskiwanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

L.p
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
1.
Zdobywanie nagród przez dzieci w konkursach na szczeblu szkolnym i gminnym.
- Udział w konkursach na szczeblu szkolnym i gminnym.
- podczas trwania stażu
2.
Zdobycie przez swoją pracę dyplomów i podziękowań.
- Udział moich wychowanków w różnorodnych konkursach na różnym szczeblu.
- podczas trwania stażu

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

L.p
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
1.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych.
- Obserwacja i analiza badanego problemu,

- Zbieranie informacji określenia przyczyny i dynamiki zjawiska,

- Zaproponowanie metody rozwiązania tego problemu i wdrażanie jej.
cały okres stażu
2.
Poszerzenie wiedzy i kształtowanie umiejętności rozpoznawania i zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci.
- Pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjno-wychowawczych z pomocą literatury fachowej i współpracy z rodzicami.
cały okres stażu


Iwona Budzeń
/imię i nazwisko nauczyciela/
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.