Katalog

Iwona Budzeń, 2016-11-10
Janowice

Zajęcia zintegrowane, Wymagania

Dostosowanie wymagań dla uczniów z opinią z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

- n +


DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW Z OPINIĄ PPPKLASA III

mgr Budzeń Iwona


Wymagania edukacyjne są formułowane w oparciu o realizowany program nauczania oznaczają oczekiwane przez nauczyciela osiągnięcia ucznia. Wymagania muszą zapewnić realizację celów edukacyjnych wynikających z podstawy programowej w takim stopniu, w jakim jest to możliwe z uwagi na występujące u ucznia trudności w uczeniu się. W żadnym wypadku dostosowanie wymagań nie oznacza zejścia poniżej podstawy programowej. Podstawowym celem dostosowania wymagań jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz zapobieganie wtórnym zaburzeniom sfery emocjonalno – motywacyjnej. Poziom wymagań musi być adekwatny do możliwości dziecka, by mogło one mu sprostać
Obszary dostosowania obejmują
warunki procesu edukacyjnego tj. zasady,metody, formy, środki dydaktyczne,
zewnętrzną organizację nauczania ( posadzenie ucznia słabszego w pierwszej ławce,
warunki sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności ( metody i formy sprawdzania i kryteria oceniania).
Mówiąc o dostosowaniu wymagań do dysfunkcji dziecka nie można zapomnieć o ocenianiu zachowania. Uczeń powinien mieć szanse otrzymywania ocen wg pełnej skali ocen. Warunkiem koniecznym efektywnej współpracy szkoła- dom jest informowanie rodziców o ustalonych wymaganiach. Stosując łagodniejsze kryteria oceniania wobec ucznia z zakresu sprawności i umiejętności, które sprawiają mu szczególne problemy, nauczyciel ma prawo wymagać od niego większego wkładu pracy w porównaniu z innymi uczniami.


1. SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ ( np. dyskalkulia, dysgrafia, dysortografia, dysleksja):
kontrolowanie stopnia zrozumienia samodzielnie przeczytanych przez ucznia poleceń ( słabe rozumienie jednorazowo przeczytanego tekstu może uniemożliwić wykazanie się wiedzą z danego materiału,
ze względu na wolne tempo czytania i pisania, zmniejszenie ilości zadań do wykonania w przewidzianym dla całej klasy czasie lub wydłużenie czasu pracy ucznia. Formy te stosujemy zamiennie gdyż uczeń pozostawiony w klasie dłużej niż rówieśnicy, narażony jest na komentarze z ich strony, sam zacznie rezygnować z dodatkowego czasu,
pisemne sprawdziany ograniczone są do sprawdzanych wiadomości, wskazane jest zatem stosowanie testów wyboru, zdań niedokończonych, testów z lukami, dzięki temu pozwoli to uczniowi skoncentrować się na kontrolowanej tematyce, a nie poprawności pisania,
preferowanie wypowiedzi ustnych, sprawdzanie wiadomości odbywa się często i dotyczy krótszych partii materiału, pytania kierowane do ucznia są precyzyjne,
unikanie wyrywania do odpowiedzi, jeśli to możliwe uczeń jest uprzedzany ( na przerwie lub na początku lekcji),
uczeń siedzi blisko nauczyciela, dzięki czemu zwiększa się jego koncentracja uwagi, bliskość tablicy pozwala zmniejszyć ilość błędów przy przepisywaniu,
należy zadbać o to, aby zadania były interesujące, warto zmieniać sposoby nauczania, modyfikować zadania tak, aby były one interesujące i nowatorskie – pozwoli to zdobyć uwagę ucznia,
nagradzanie ucznia za poprawę wyników w nauce,
nie krytykować, nie oceniać ucznia negatywnie wobec klasy,

EDUKACJA POLONISTYCZNA:
uczeń dostaje więcej czasu na czytanie tekstów, poleceń, instrukcji, szczególnie podczas samodzielnej pracy, w miarę potrzeby pomagamy w ich odczytaniu,
czytanie lektur rozkładamy w czasie,
zeszyty ucznia sprawdzane są częściej, błędy uczeń poprawia według wcześniej ustalonego sposobu, poprawność i sposób wykonania pracy ucznia jest oceniana,
uczeń do pisania dyktanda jest wcześniej przygotowany poprzez podanie mu trudniejszych wyrazów, a nawet zdań, które wystąpią w dyktandzie,
błędy nie są omawiane wobec całej klasy,
uczeń otrzymuje jasne kryteria oceny prac pisemnych,
dostaje więcej czasu na prace pisemne, w razie konieczności wielkość notatek jest skracana,

EDUKACJA MATEMATYCZNA:
tabliczka mnożenia, miesiące, tygodnie, godziny zegarowe, pomiary, obliczenia pieniężne często są przypominane i utrwalane,
w trakcie rozwiązywania zadań tekstowych sprawdzanie czy uczeń przeczytał treść zadania i czy prawidłowo je zrozumiał, w razie potrzeby udzielanie dodatkowych wskazówek,
oceniany jest tok rozumowania, nawet jeśli wynik ostateczny zadania jest błędny.

PRZEDMIOTY ARTYSTYCZNE I WYCHOWANIE FIZYCZNE:
zawsze uwzględniane są trudności ucznia, w miarę możliwości pomaganie, wspieranie, naprowadzanie, pokazywanie na przykładzie uczniowi,
zachęcanie ucznia do wykonania danego zadania malutkimi krokami,
uczeń nie jest zmuszany na siłę do śpiewania, czy wykonania ćwiczeń sprawiających mu trudności,
uczeń ma więcej czasu na opanowanie danej umiejętności,
nie krytykujemy, nie oceniamy negatywnie wobec klasy,
podczas oceniania bierzemy pod uwagę stosunek ucznia do przedmiotu, jego chęci, wysiłek, przygotowanie do zajęć w materiały, niezbędne pomoce,
uczeń włączany jest do rywalizacji tylko tam, gdzie ma szanse.Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.