Katalog

Beata Jurków, 2016-11-10
Zielona Góra

Zajęcia zintegrowane, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

- n +

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: mgr Beata Jurków
NAZWA I ADRES SZKOŁY: Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze
OBECNE STANOWISKO PRACY: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
POSIADANE KWALIFIKACJE :
 ukończone studia wyższe, pięcioletnie magisterskie na kierunku Filologia, specjalność: Filologia rosyjska,
 ukończone studia podyplomowe na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU: mgr Magdalena Borowska
CZAS TRWANIA STAŻU: 01.09.2013r. – 04.10.2016r.
w tym:
 od 1 września 2013r. do 31 października 2014r. w Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Krośnie Odrzańskim
 od 3 listopada 2014r. do 4 października 2016r. w Szkole Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze
Powód przedłużenia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego to dwukrotna przerwa w zatrudnieniu (okres wakacji w 2014 i 2015r.)
DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE: Dyplomy ukończenia studiów wyższych i podyplomowych
DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJA STAŻU:
 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego – zatwierdzony przez Dyrektora.
 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.
 Oceny dorobku zawodowego za okres stażu 01.09.2013r. – 04.10.2016r.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu: 01.09.2013r.- 04.10.2016r.

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Zostało napisane na podstawie § 7 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r.(aktualizacja: Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r.) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1.09.2013r., trwał on 2 lata i 9 miesięcy, z czego rok stażu odbyłam w Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Krośnie Odrzańskim na stanowisku nauczyciela języka rosyjskiego, a rok i 9 miesięcy w Szkole Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze (8 miesięcy na stanowisku wychowawcy świetlicy, rok i miesiąc na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej). Niniejsze sprawozdanie dotyczy pracy w Szkole Podstawowej nr 18. Staż odbyty w poprzednim miejscu pracy podsumowałam sprawozdaniem za tamten okres czasu, tj.1.09.2013r. – 27.06.2014r., 1.09.2014r - 31.10.2014r. Czas stażu był dla mnie okresem wzbogacania wiedzy, zdobywania doświadczenia i rozwijania umiejętności. Stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań w sporządzonym przeze mnie planie rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony do kontynuacji w listopadzie 2014r.
Przygotowane przeze mnie sprawozdanie odnosi się do poszczególnych obszarów i wymagań zawartych w moim planie rozwoju zawodowego.

§ 7 ust.2 pkt.1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Poznałam i wdrożyłam procedury awansu zawodowego
 Wraz z początkiem rozpoczęcia stażu zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. Dokonałam ponownej analizy następujących dokumentów: Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (aktualizacja MEN z 1 marca 2013r.)
 Systematycznie uaktualniałam swoją wiedzę dotyczącą awansu zawodowego i prawa oświatowego. Śledziłam strony internetowe MEN, portale internetowe.
 Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami po zmianie miejsca pracy, w listopadzie 2014r. przygotowałam wniosek o kontynuację stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Wykonałam też Plan Rozwoju Zawodowego, który został złożony dnia 03.11.2014r. i zatwierdzony przez Dyrektora szkoły, a we wrześniu 2015r. aneks do tego planu.

Efekty realizacji: Dokonanie analizy przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiło mi prawidłowe opracowanie dokumentów m.in.– wniosku o kontynuację stażu i planu rozwoju zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów.

2. Współpracowałam z opiekunem stażu.
 W listopadzie 2014r. nawiązałam współpracę z drugim opiekunem stażu, panią Barbarą Sienicką. W związku ze zmianą stanowiska pracy, we wrześniu 2015r. nawiązałam współpracę z kolejnym opiekunem stażu, panią Magdaleną Borowską. Z każdym opiekunem zawierałam kontrakt i omawiałam zasady współpracy.
 Korzystając z pomocy opiekuna prawidłowo sformułowałam wniosek o kontynuację stażu na stopień nauczyciela mianowanego, plan rozwoju zawodowego, a także aneks do planu rozwoju zawodowego.
 Przez cały okres stażu raz w miesiącu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, a także prowadziłam zajęcia w jego obecności. Wszystkie obserwowane i prowadzone przeze mnie lekcje zostały omówione w formie konsultacji, analizy.
 Wspólnie z opiekunem stażu przygotowałam projekt sprawozdania.

Efekty realizacji: Dzięki współpracy z opiekunem stażu i innymi nauczycielami ciągle doskonaliłam i wzbogacałam własny warsztat pracy. Miałam również okazję poszukiwania nowych, atrakcyjnych metod pracy oraz wzbogacania mojego doświadczenia zawodowego. Współpraca z paniami Barbarą Sienicką i Magdaleną Borowską zaowocowała poznaniem różnorodnych technik prowadzenia zajęć, a także pogłębieniem umiejętności planowania i współpracy.
3. Doskonaliłam warsztat i metody pracy pedagogicznej. Podniosłam kompetencje i umiejętności zawodowe.
 W trakcie trwania stażu doskonaliłam umiejętności prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych, przygotowałam scenariusze zajęć, samodzielnie opracowywałam różne pomoce dydaktyczne.
 Zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłam zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w obecności p. Barbary Sienickiej, oraz dydaktyczne w obecności p. Magdaleny Borowskiej. Wszystkie zajęcia były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym i metodycznym i uzyskały opinię pozytywną. Przeprowadzenie zajęć poprzedzone było zredagowaniem scenariusza zajęć. Wspólnie z opiekunem dbałam, aby każde zajęcia zostały omówione podczas konsultacji. W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał, poziom wiedzy, a także aktywność i reakcje uczniów. Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy. Dzięki temu nauczyłam się eliminować błędy i prawidłowo prowadzić zajęcia.
 Zgodnie z opracowanym harmonogramem w okresie stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez panie: Barbarę Sienicką i Magdalenę Borowską. Szczególną uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i tych zdolniejszych. Obserwacja lekcji pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela. Dowiedziałam się, jak efektywnie realizować zajęcia poprzez zastosowanie metod aktywizujących, a także, że należy sukcesywnie przypominać dzieciom o zasadach obowiązujących świetlicy. Zwracałam także uwagę na stosowane metody i formy pracy, na atmosferę panującą na zajęciach, a także na stosunek nauczyciela do uczniów. Dzięki tym obserwacjom mogłam udoskonalać swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji zajęć w sposób ciekawy i motywujący uczniów do pracy.
 W okresie stażu systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy. Wiedzę i umiejętności pogłębiałam w procesie wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia. Brałam udział w spotkaniach dla nauczycieli, szkoleniach, Radach Pedagogicznych. Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
 Szkolenie z zakresu BHP oraz PPOŻ, październik 2014r.
 organizowane przez Polskie Towarzystwo Dysleksji:
 Przygotowanie dzieci pięcio i sześcioletnich do zadań szkolnych, styczeń 2015r.
 Gotowość szkolna, a problem ryzyka dysleksji, marzec 2015
 Wpływ odżywiania się na procesy poznawcze u dzieci, maj 2015
 organizowane przez ODN Zielona Góra:
 Metoda dobrego startu - zabawa ruchowa z wykorzystaniem piosenki, marzec 2015
 Tańce integracyjne w pracy z grupą, kwiecień 2015
 Zajęcia ruchowe w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym, kwiecień 2015
 Świąteczne filcowanie na sucho na styropianie, listopad 2015;
 Ozdoby na różne okazje, listopad 2015;
 Quillling i haft matematyczny jako metody wykonywania kartek okolicznościowych, listopad 2015;
 Coś z niczego - twórcze ciekawe zabawy plastyczne, listopad 2015;
 Gry i zabawy ruchowe w realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, listopad 2015;
 Mali badacze, wielcy odkrywcy- metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej
 Nauczyciel kontraktowy przed egzaminem na nauczyciela mianowanego, praktyczne wskazówki
 Gry i zabawy matematyczne
 UONET+ szkolenie dla nauczycieli i wychowawców
 Brałam udział w pracach komisji egzaminacyjnych sprawdzianu szóstoklasisty
jako członek komisji.

Efekty realizacji: Obserwacja zajęć przez opiekuna stażu przyczyniła się do zastosowania na zajęciach większej liczby metod aktywizujących uczniów, częstszego stosowania na tychże zajęciach środków multimedialnych, zajęć z przeróżnymi rekwizytami. Szczególną uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizcję procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i tych zdolniejszych, a także na stosunek nauczyciela do uczniów. Poczyniona obserwacja pozwoliła mi udoskonalić swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji lekcji w sposób motywujący uczniów do pracy.
Różnorodne formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłam, oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Zwiększyły one poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy oraz wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy z uczniem, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystuję w planowaniu i prowadzeniu zajęć.
4. Stale rozbudowywałam własny warsztat pracy:
 Gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę o tematyce pedagogicznej oraz przedmiotowej.
 Stosowałam nowo poznane aktywne metody nauczania.
 Opracowałam oraz uzupełniłam własne zaplecze pomocy dydaktycznych tj. testy, sprawdziany, gazetki, plakaty itp.
 Dobierałam różnorodne metody i narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania
 Samodzielnie studiowałam literaturę pedagogiczną i psychologiczną.

Efekty realizacji: Przez cały okres stażu intensywnie rozbudowywałam swój warsztat pracy. Opracowywałam własne zaplecze pomocy dydaktycznych. Czytałam literaturę pedagogiczną oraz przedmiotową. Poznawałam nowe metody nauczania. Wykorzystywałam zdobytą wiedzę poprzez wdrażanie poznanych metod w nauczaniu.

5. Prowadziłam dokumentację szkolną.
 Na bieżąco prowadziłam dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne, teczkę wychowawcy oraz gromadziłam materiały do sprawozdania z realizacji stażu.

Efekty realizacji: Pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników lekcyjnych oraz dzienników zajęć pozalekcyjnych, arkuszy ocen. Zdobyta w ten sposób wiedza jest wykorzystywana w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej. Bardzo dobra znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły, a tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy szkoły.
§7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.
 W trakcie stażu starałam się poznać środowisko lokalne uczniów. Obserwowałam swoich wychowanków podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych, lekcyjnych, przerwach, a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach i imprezach klasowych. Starałam się na bieżąco rozwiązywać klasowe nieporozumienia, które niejednokrotnie się pojawiały. Często przeprowadzałam rozmowy z uczniami na temat akceptacji klasowej, indywidualności, zgrania klasowego, agresji, przemocy, bezpieczeństwa, asertywności, kulturalnego zachowywania się, szacunku dla siebie i innych. Zwracałam uczniom uwagę na szkodliwy wpływ narkotyków, papierosów, dopalaczy czy alkoholu, bądź uzależnienie od komputera. Przyjmując na siebie rolę wychowawcy klasy przede wszystkim starałam się poznać swoich wychowanków, ich potrzeby i zainteresowania, środowisko rodzinne, panujące w nim zwyczaje. Mając tę wiedzę mogłam stworzyć plany pracy wychowawczej klas, uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów. Czyniłam to poprzez indywidualne rozmowy z dziećmi, spotkania z rodzicami i konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym. W zależności od sytuacji spotykałam się z rodzicami moich wychowanków: na zebraniach klasowych, spotkaniach indywidualnych, kontaktowałam się z nimi telefonicznie. Podnosiłam poziom wiedzy pedagogicznej rodziców prowadząc krótkie pogadanki lub robiąc prelekcje w trakcie trwania zebrań z rodzicami. Ze wszystkimi problemami napotkanymi w czasie odbywania swojego stażu poradziłam sobie najlepiej jak umiałam. Sprawowałam dyżury w czasie przerw zgodnie z harmonogramem.
 Starałam się uwrażliwiać dzieci na potrzeby chorych
i potrzebujących. Czyniłam to poprzez angażowanie uczniów w akcje charytatywne:
 Grosz do grosza
 Pola Nadziei
 Nakrętki dla Marysi
 Psu na budę
 Stosowałam różnorodne formy i metody pracy, które miały na celu zintegrowanie zespołu klasowego. Starałam się aby uczniowie czuli się bardzo dobrze wśród swoich kolegów, by akceptowali siebie nawzajem darząc się szacunkiem. W okresie stażu angażowałam rodziców w organizowanie imprez klasowych oraz pomoc na rzecz szkoły. Wspólnie przygotowaliśmy takie uroczystości jak:
 Klasowy Dzień Chłopaka
 andrzejki
 mikołajki
 wigilię
 Dzień Babci i Dziadka
 Klasowy Dzień Kobiet
 Dzień Dziecka
 Dzień Mamy i Taty

 Uczestniczyłam wraz z wychowankami i ich rodzicami w życiu kulturalnym środowiska lokalnego. W miarę możliwości i potrzeb integracji organizowałam i współorganizowałam wyjścia i wycieczki klasowe:
 zorganizowałam wycieczkę do Wrocławia, zwiedzanie zoo i humanitarium, Udział uczniów w warsztatach "Kostki kąpielowe".
 zorganizowałam wycieczkę do Janowca połączoną z warsztatami wielkanocnymi "Baby wielkanocne" i "Ozdoby wielkanocne";
 wyjście do zielonogórskiej filharmonii na koncert mikołajkowy
 zorganizowałam wyjście do pizzerii, kina, San Remo, Krainy Słodkości, Ence Ręce
 Promowałam czytelnictwo.
 nawiązałam współpracę z biblioteką Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dwukrotnie moi podopieczni uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych, mających na celu propagowanie czytelnictwa.
 podczas trwania stażu czytałam dzieciom także fragmenty baśni, lektur oraz innych książek w celu zachęcania ich do czytania.
 wraz z opiekunem stażu p. Magdaleną Borowską i uczniami klas II j i II g brałam udział w akcji "Cała Polska czyta dzieciom 20 minut dziennie".
 zorganizowałam konkurs czytelniczy dla klas III "Kubuś Puchatek" A.A.Milne
 zorganizowałam klasowy konkurs czytelniczy wprowadzając "Pamiętnik czytelnika", zachęcający uczniów do czytania
 Współorganizowałam uroczystości szkolne
 współorganizowałam Dni Otwarte Szkoły, mające na celu promocję szkoły, zapoznanie przyszłych uczniów i ich rodziców z ofertą edukacyjną szkoły;
 współorganizowałam imprezę integracyjną dla uczniów klas I i ich rodziców
 pomagałam przy organizacji balu karnawałowego dla uczniów klas I-III
 Prowadziłam współpracę z policją. Zgłaszałam klasę na zajęcia z policją. Przekazywali oni dzieciom informacje nt. bezpieczeństwa w domu, na ulicy, w kontakcie z obcymi i ze zwierzętami.
 W roku szkolnym 2015/2016 byłam opiekunem Samorządu Uczniowskiego. Brałam aktywny udział w opracowaniu regulaminu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 18 oraz regulaminu wyborów do Samorządu. Corocznie, wraz z pozostałymi opiekunami, opracowywałam harmonogram pracy Samorządu oraz przeprowadzałam wybory członków Samorządu, spośród uczniów klas III. Przygotowywałam i przeprowadzałam spotkania Samorządu, według wcześniej ustalonego harmonogramu i w miarę bieżących potrzeb. Samorząd Uczniowski, pod moją opieką, przygotował i przeprowadził szereg imprez i uroczystości, takich jak:
 Dni Patrona Szkoły, podczas których zorganizowałam Szkolny Konkurs Wiedzy "Wyspa Robinsona" dla klas III;
 w ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej członkowie samorządu przygotowali laurki dla pracowników szkoły
 organizacja Pierwszego Dnia Wiosny
 przeprowadziłam konkurs na najpiękniejszą pisankę wielkanocną dla klas I i II
 przeprowadziłam konkurs literacki z okazji Dnia Mamy i Taty dla klas III "Opis Mamy lub Taty"
 przygotowywałam wystawy prac do organizowanych konkursów
 przygotowywałam dyplomy dla członków samorządu na koniec roku szkolnego
 sprawowałam opiekę nad sekcją obuwia zmiennego
 Promowałam zdrowe odżywianie się i ekologię.
 nawiązałam współpracę z dietetykiem, p. Moniką Kruszelnicką, która poprowadziła wykład połączony z warsztatami dla klasy II g, podczas których uczniowie poszerzyli swoją wiedzę o cenne informacje, w oparciu o 12 zasad zdrowego odżywiania oraz samodzielnie przygotowali swoje drugie śniadanie.
 kształtowałam dobre nawyki żywieniowe poprzez promowanie spożywania mleka i przetworów mlecznych zgodnie z programem „Szklanka mleka” oraz poprzez namawianie dzieci do jedzenia warzyw i owoców, a także udział w programie „Warzywa i owoce w szkole”
 zorganizowałam wyjście do Centrum Przyrodniczego, gdzie uczniowie wzięli udział w warsztatach "Porządek w śmietniku. Dlaczego warto segregować śmieci?", dzięki którym wiedzą jak należy dbać o otaczające nas środowisko.
 W roku szkolnym 2015/2016 byłam członkiem zespołu "Bezpieczna Szkoła". Brałam aktywny udział w opracowaniu planu pracy zespołu. Wspólnie z przewodniczącym i pozostałymi członkami opracowywałam harmonogram pracy zespołu. Zespół ds. bezpieczeństwa przygotował i przeprowadził szereg przedsięwzięć mających na celu propagowanie bezpiecznych zachowań uczniów w szkole i poza nią. Jako członek zespołu byłam odpowiedzialna za:
 obchody „Międzynarodowego Dnia bez Przemocy” w celu szerzenia idei życia bez przemocy, umacniania pokoju, głoszenia tolerancji i zwiększania świadomości społeczeństwa na temat przemocy,
 przeprowadzenie konkursu literackiego " Kto jest dla ciebie autorytetem?"


Efekty realizacji: Miałam możliwość poznać swoich uczniów w sytuacjach codziennych, poza środowiskiem szkolnym, poznałam ich marzenia, problemy, co starałam się uwzględnić w codziennej pracy z nimi. Moja współpraca z rodzicami przy organizacji w/w imprez układała się doskonale, dzięki temu mogłam szybciej rozwiązać pojawiające się problemy wychowawcze. Byłam w stałym kontakcie z nimi i mogę liczyć na ich wsparcie. Rodzice chętnie udzielali się oraz aprobowali moje przedsięwzięcia na rzecz klasy i szkoły. Dzięki współpracy z w/w instytucjami mogłam dobrze realizować zamierzone przedsięwzięcia. Współpracując z policją uczniowie uświadomili sobie jak bezpiecznie funkcjonować w szkole, w drodze do szkoły oraz w domu. Współpracując z bibliotekami popularyzowałam czytelnictwo oraz kształtowałam nawyk korzystania z kultury. Podjęte przeze mnie działania sprawiły, że uczniowie chętnie czytają książki. Opowiadają sobie nawzajem o przygodach książkowych bohaterów. Namawiają się wzajemnie do czytania przeczytanych przez siebie pozycji czytelniczych. Zwiększyła się wśród uczniów świadomość tego, że odżywianie się ma wpływ na ich zdrowie i samopoczucie. Dzieci z dumą wyjmują z plecaków wodę do picia i chwalą się, że nie piją już napojów gazowanych. Uczniowie bardzo chętnie angażowali się w organizowane akcje charytatywne. Przynosili do szkoły karmę dla zwierząt, plastikowe nakrętki. Uwrażliwiało to ich na krzywdę drugiego człowieka, zwierzęcia, wdrażało do udzielania pomocy potrzebującym oraz nauczyło dbać o środowisko naturalne.

2. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów.
 Biorąc pod uwagę różnorodne zainteresowania oraz możliwości intelektualne swoich uczniów starałam się dostosować do nich ofertę edukacyjną. Przeprowadzałam diagnozy, testy, sprawdziany oraz ustnie sprawdzałam wiedzę uczniów. Na podstawie zebranych informacji dokonywałam ewaluacji osiągnięć uczniów. Planowałam działania dydaktyczne, wychowawcze oraz opiekuńcze, które służyły rozwojowi uczniów. Działania te miały również na celu wyeliminowanie porażek uczniów w dalszej ich pracy oraz rozwijanie ich zainteresowań i umiejętności. Utrzymywałam kontakt z Pedagogiem Szkolnym. Planując pracę z uczniami brałam pod uwagę opinie i informacje o uczniach.
 w odpowiedzi na zainteresowania uczniów prowadziłam kółko plastyczne "Papierowe cuda z elementami kirigami", zorganizowałam warsztaty dla uczniów klasy II g: bożonarodzeniowe, wielkanocne
 prowadziłam zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce
 wspierałam rozwój dzieci zdolnych poprzez indywidualizację pracy na lekcjach, przygotowywanie im dodatkowych kart pracy, gier dydaktycznych, zachęcanie do udziału w konkursach
 w ramach zaspokajania potrzeb edukacyjnych przygotowywałam uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych
 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny : „Kangur”
 "Życie i twórczość A. Fiedlera"- konkurs wiedzy;
 "Kartka bożonarodzeniowa" - konkurs informatyczny;
 "Znaczek promujący Zieloną Górę" - konkurs plastyczny;
 "Przygoda z liściem" - międzyszkolny konkurs przyrodniczy dla dzieci uczęszczających do świetlic szkolnych;
 ZUCH
 Konkurs recytatorski
 Umiem zachować się
 Zaczarowana zagroda, konkurs czytelniczy
 Turniej falubazowe klasy
 Portret mamy, konkurs informatyczny
 Laurka dla mamy, konkurs plastyczno-literacki
 Świat Andersena, konkurs czytelniczy
 Mały Omnibus

Efekty realizacji: Praca z uczniem zdolnym jest dla mnie wyzwaniem, które mobilizuje mnie do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy w nauczaniu. Konkursy wzbudzają u uczniów ambicję, chęć samodzielnej pracy oraz zdrowej rywalizacji wśród najlepszych. Stwarzają również szansę na sprawdzenie się oraz podniesienie poziomu własnej samooceny. Udział przygotowywanych przeze mnie uczniów do konkursów zaowocował licznymi nagrodami, troje uczniów z mojej klasy zostało wyróżnionych w Międzynarodowym Konkursie "Kangur". Prowadzona przez mnie klasa II g zwyciężyła w turnieju Falubazowe Klasy, w nagrodę otrzymaliśmy bon na imprezę integracyjną na kortach tenisowych "V Szlem" w Przytoku. Niejednokrotnie przygotowywani przeze mnie uczniowie zdobywali czołowe miejsca w szkolnych konkursach plastycznych, informatycznych, czytelniczych. Uczniowie uczestniczący w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych chętniej wypowiadali się na lekcjach, byli odważni i pewni siebie.

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej.
 Zapoznałam się i nauczyłam korzystać z dziennika elektronicznego Vulcan. Dziennik ten umożliwił mi bieżący kontakt z rodzicami uczniów, zapoznawanie ich z wynikami edukacyjnymi ich dzieci.
 Podczas wykonywania mojej pracy nieustannie korzystałam z Internetu. Wspierałam się nim nie tylko w celu wykorzystania zasobów portali edukacyjnych, ale również do doskonalenia własnej pracy.
 Przygotowywałam na komputerze dokumentację szkolną, m. in. program profilaktyki, program wychowawczy, plany pracy, arkusze ocen, semestralne oceny opisowe, świadectwa, itp. oraz materiały dydaktyczne m.in. scenariusze, testy, sprawdziany, pomoce naukowe, deklaracje na zebrania z rodzicami, dyplomy, podziękowania itp.
 Prowadziłam zajęcia komputerowe. Na bieżąco doskonaliłam swoje umiejętności w zakresie obsługi komputera, poznawania nowych programów.
 Wymieniałam się doświadczeniami z nauczycielami poprzez przekazywanie im oraz otrzymywanie od nich informacji drogą internetową.
 Starałam się przygotowywać do lekcji w taki sposób, aby każdego dnia wykorzystywać technologię komputerową. Wielokrotnie też uatrakcyjniałam zajęcia prezentując przygotowane przeze mnie, bądź wyszukane w Internecie prezentacje multimedialne.
 Korzystałam z technologii komputerowej dokumentując przebieg mojego stażu
 Urozmaicałam lekcje korzystając z platformy edukacyjnej Squla, która uatrakcyjnia zajęcia pozwalając dzieciom uczyć się poprzez zabawę.

Efekty realizacji: W roku szkolnym 2014/2015 opanowałam znajomość obsługi dziennika elektronicznego „Vulcan”. Pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dokumentacji szkolnej w formie elektronicznej, wypisywania w ten sposób świadectw uczniów oraz arkuszy ocen. Zdobytą w ten sposób wiedzę wykorzystuję w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej. Bardzo dobra znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły, a tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy szkoły. Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ją ułatwiło. Dzięki nowatorskiej formule Squli dzieci lubią się uczyć i więcej się uczą, a zatem osiągają lepsze wyniki. Technologia komputerowa uatrakcyjniała prowadzone zajęcia, a także stanowiła źródło pozyskiwania informacji na temat szkoleń, kursów, warsztatów. Dzięki Internetowi komunikowałam się z dyrekcją, nauczycielami, rodzicami.
2. Opublikowałam w Internecie swój plan rozwoju zawodowego, aneks do planu rozwoju zawodowego i sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego.
Efekty realizacji: Nauczyłam się zamieszczać publikacje w Internecie, aby pomóc w ten sposób innym nauczycielom. Z zamieszczonych w Internecie materiałów przez inne osoby i ja przecież korzystałam.
3. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
 Za pośrednictwem Internetu stale śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela.
 Korzystałam m.in. ze stron MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl,www.interklasa.pl,www.profesor.pl, wczesnoszkolni.pl, nauczycielskiezacisze.pl, 45min.pl, www.ucze.pl, www.ore.edu.pl, www.portalwiedzy.onet.pl i wielu innych.

Efekty realizacji: Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych dało mi możliwość dzielenia się swoja wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami i jednocześnie uświadomiło mi jak ważna jest wymiana tych doświadczeń. Czerpanie materiałów z w/w stron uatrakcyjniało prowadzone przeze mnie zajęcia oraz często inspirowało mnie do pracy.

§7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
 Studiowałam literaturę z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki.
Samodzielnie wyszukiwałam i studiowałam pisma nauczycielskie, literaturę psychologiczną i pedagogiczną.
 Prenumerowałam czasopismo psychologiczne :”Inspiracje nauczanki"

Efekty realizacji: Czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwalają mi lepiej organizować swoją pracę. Dzięki studiowaniu literatury pogłębiłam swoją wiedzę na temat najnowszych trendów w nauczaniu, psychologii i pedagogiki. Zaczerpnięta z książek wiedza, przykłady zabaw z dziećmi oraz wskazówki metodyczne i organizacyjne przyczyniły się do mojej kreatywności.
2. Aktywne realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 Zapoznałam się z sytuacją rodzinną wychowanków, prowadziłam rozmowy wychowawcze z dziećmi, cały czas obserwowałam uczniów, ich postępy edukacyjne i wychowawcze.
 Na bieżąco rozwiązywałam problemy wychowawcze i dydaktyczne. W tym celu kontaktowałam się z rodzicami uczniów, Pedagogiem szkolnym. Korzystałam z wiedzy, którą nabyłam na szkoleniach, z przeczytanych książek lub czasopism. Podejmowałam działania, które przeciwdziałały agresji wśród uczniów. Prowadziłam pogadanki, rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami.
 Skutecznie zintegrowałam moich wychowanków.
Wielokrotnie korzystałam z wiedzy jaką nabyłam podczas szkoleń. Chcąc uatrakcyjnić czas moim wychowankom stosowałam poznane gry i zabawy integrujące zespół klasowy. Szczególnie atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego dla uczniów, było oglądanie filmów animowanych na tablicy multimedialnej, a także zabawy ruchowe. W celu integracji angażowałam również moich uczniów do udziału w imprezach szkolnych i klasowych. Osiągnięciu tego celu sprzyjały również wspólne wyjścia i wycieczki.
 Regularnie uczestniczyłam w pracach zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Efekty realizacji: Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych przyczyniło się do zmniejszenia zachowań agresywnych wśród uczniów. Zmniejszyła się liczba agresji słownej, popychania, dokuczania, skarżenia. Dzieci stały się wobec siebie bardziej życzliwe, zaczęły chętniej współpracować ze sobą i pomagać sobie nawzajem. Integracja grupy pomogła w stworzeniu przyjaznej , życzliwej i budującej atmosfery.
§7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż.
1. Analizowałam przepisy prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.
 Gromadziłam i analizowałam akta prawne dotyczące systemu oświaty:
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
 Ustawa z dnia 7 września 1981r. o systemie oświaty.
 Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Aktualizacja Rozporządzenie MEN Z 1 marca 2013r.
Posługiwałam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, aneksu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin.
 Uczestniczyłam w kursie: Nauczyciel kontraktowy przed egzaminem na mianowanego - praktyczne wskazówki.
 Śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego, na stronach internetowych MEN.
 Zapoznałam się z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań szkoły
 Programem Profilaktycznym Szkoły
 Programem Wychowawczym Szkoły
 Regulaminem Szkoły
 Regulaminem Świetlicy
 Wraz z koleżankami nauczycielkami brałam udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych.
Efekty realizacji: Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym co pozwoliło mi dostosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Częste korzystanie z tekstów oświatowych, aktów prawnych znajdujących się w Internecie umożliwiło mi stworzenie bazy adresów stron internetowych. Dzięki temu zapewniłam sobie szybki dostęp do oświatowych aktów prawnych. Po ukończeniu stażu zgodnie z wymaganiami sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań. Odbyte szkolenie, współpraca z Dyrekcją oraz z gronem pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego. Potrafię organizować imprezy i wycieczki szkolne od strony prawnej. Analiza dokumentów szkoły pozwoliła mi dostosować moją pracę do potrzeb i wymagań szkoły.
PODSUMOWANIE
Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze statutu naszej szkoły.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami.
Starałam się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.
Praca z dziećmi i efekty tej pracy są dla mnie radością, cieszę się z małych i dużych sukcesów moich podopiecznych, a sobie stawiam coraz to wyższą poprzeczkę.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.