Katalog

Beata Jurków, 2016-11-10
Zielona Góra

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Beata Jurków- wychowawca świetlicy
Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera w
Zielonej Górze, ul. Francuska 10.
Termin rozpoczęcia stażu: 03.11.2014r. (kontynuacja stażu rozpoczętego 01.09.2013r.)
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Imię i nazwisko opiekuna stażu:

Kwalifikacje:
• Ukończone studia magisterskie na Uniwersytecie Zielonogórskim, Wydział Humanistyczny, kierunek Filologia rosyjska, specjalność nauczycielska i translatoryka biznesowa;
• Ukończone studia podyplomowe w Lubuskiej Akademii Nauczycieli w Zielonej Górze, kierunek Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
ZADANIA DO REALIZACJI W OKRESIE STAŻU

§ 7 ust. 2 pkt. 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli). Udział w szkoleniach poruszających kwestie awansu zawodowego i jego aktualizacji.
Uaktualnianie wiedzy na temat awansu (portale internetowe, czasopisma fachowe). XI 2014r. Przedłożenie wniosku o kontynuację stażu.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Zaświadczenia.

2. Współpraca z opiekunem stażu. Rozmowa i ustalenie zasad współpracy i harmonogramu wspólnych działań, terminu spotkań.
Zawarcie kontraktu.
Spotkania, konsultacje, rozmowy.
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Analiza i ocena działań, określenie mocnych i słabych stron własnej działalności. Okres stażu Kontrakt.
Harmonogram hospitacji.
Scenariusze zajęć.
Notatki własne.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. Podnoszenie kompetencji i umiejętności zawodowych. Opracowanie planu pracy .
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia i kształcenia zawodowego podnoszących kompetencje, doskonalących wiedzę i umiejętności.
Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego- szkoleniowych radach pedagogicznych.
Doskonalenie warsztatu pracy poprzez wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami. Okres stażu Potwierdzenia pisemne. Zaświadczenia.
Notatki.
4. Właściwa organizacja pracy Sporządzenie rocznego ogólnego planu pracy świetlicy. Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, wpisy w dzienniku zajęć. Okres stażu Dokumentacja własna.
Dokumentacja szkolna.
5. Tworzenie i bogacenie własnego warsztatu pracy. Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej, materiałów i pomocy dydaktycznych (książki, czasopisma, filmy, bajki).
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej- czasopism oraz nowości książkowych dotyczących pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej. Na bieżąco, cały okres stażu. Materiały, pomoce dydaktyczne, notatki, prace wykonane przez uczniów, bibliografia literatury.
6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Opracowanie i uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów.
Podsumowanie całości pracy w pisemnym sprawozdaniu.
Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne. Okres stażu. Teczka zawierająca potwierdzone przez dyrekcję dokumenty.
Sprawozdanie.


§ 7 ust. 2 pkt. 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1. Poznawanie środowiska uczniowskiego. Poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
Zapoznanie się z kartami zgłoszeń dziecka do świetlicy.
Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, indywidualne rozmowy z uczniem.
Kontakty z rodzicami ( indywidualne rozmowy wynikające z zainteresowania rodziców i potrzeb).
Konsultacje z innymi nauczycielami. Na bieżąco.
Cały okres stażu. Notatki własne.

2. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi. Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę. Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych. Współorganizowanie uroczystości w świetlicy (zabawa karnawałowa, inscenizacje tematyczne). Okres stażu. Podziękowania. Adnotacje w dzienniku.
3, Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju. Pomoc uczniom z trudnościami w nauce/ odrabianiu lekcji. Organizowanie pomocy koleżeńskiej i zespołowej nauki.
Rozwijanie u uczniów umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.
Eksponowanie prac plastycznych uczniów. Motywowanie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach świetlicy.
Kształtowanie zdrowego stylu życia zgodnie z hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”- organizowanie zajęć rekreacyjno- ruchowych w świetlicy.
Zajęcia profilaktyczne dotyczące zagrożeń współczesnego świata.
Aktywny udział w projektach szkolnych.
Współorganizacja konkursów.
Pomoc w przygotowaniu się do świetlicowych konkursów. Okres stażu/ według potrzeb Ćwiczenia dla uczniów słabszych.
Scenariusze zajęć.
Zapisy w dzienniku.4. Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym i programem profilaktyki.
Kształtowanie świadomości ekologicznej, właściwych postaw wobec środowiska.
Prowadzenie zajęć tematycznych, związanych z problemami społecznymi i cywilizacyjnymi.
Cykl zajęć dotyczących bezpieczeństwa dzieci w szkole, domu i na ulicy. Przez cały okres stażu.Zapisy tematów w dzienniku.
5. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów.
Obserwacja.
Rozmowy indywidualne z dziećmi.
Organizowanie zajęć na interesujące uczniów tematy.
Przygotowywanie gazetek ściennych o różnorodnej tematyce. Okres stażu. Notatki. Zapis w dzienniku.

§ 7 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1. Organizowanie warsztatu pracy z wykorzystaniem technologii komputerowej. Dokumentowanie przebiegu stażu.
Wyszukiwanie i przygotowanie materiałów dydaktycznych (pomocy), scenariuszy zajęć.
Prowadzenie korespondencji za pośrednictwem dziennika elektronicznego z nauczycielami.
Przygotowywanie dyplomów.
Korzystanie na zajęciach ze sprzętu audio i video.
Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej).
Przygotowywanie materiałów do gazetek ściennych. Okres stażu. Scenariusze. Dyplomy. Plany pracy. Sprawozdanie.
2. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
Wykorzystywanie Internetu jako źródła wiedzy o zmianach w prawie oświatowym.
Korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl, www.edux.pl, i innych W ciągu stażu. Strony internetowe (wydruk)

§ 7 ust. 2 pkt. 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych. Udział w kursach, warsztatach, służących poszerzaniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki. Okres stażu.
Potwierdzenia. Zaświadczenia.

2. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej.
Studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki.
Okres stażu.


Notatki z literatury.3. Integracja zespołu świetlicowego.
Gry i zabawy integracyjne. Budowa przynależności do grupy, współpracy w zespole świetlicowym oraz dbania o wspólne dobro. IX 2014

Zapis tematów w dzienniku.
Scenariusze zajęć.

4. Przeciwdziałanie przemocy w szkole i poza nią.

Prowadzenie cyklu zajęć „Jak radzić sobie ze złością?”- ćwiczenie technik zastępowania agresji zachowaniami pożądanymi- gry i zabawy przeciw agresji.
Okres stażu.


Zapis tematów w dzienniku.
Scenariusze zajęć.


5. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów sprawiających trudności wychowawcze. Identyfikacja problemu.
Propozycje rozwiązań.
Integrowanie grupy.
Zapobieganie agresji.
Przeciwdziałanie konfliktom w grupie.
Działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej.
Poszukiwanie nowych rozwiązań rozwiązywania konfliktów. Okres stażu. Notatki własne.
Wpisy w dzienniku.


§ 7 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1. Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi procedury awansu zawodowego, systemu oświaty i działania szkoły.


Poznanie przepisów prawnych związanych z oświatą, szczególnie:
1. Ustawy o systemie oświaty
2. Karty Nauczyciela
3. Konwencji o Prawach Dziecka
4. Rozporządzeń MENiS ( m.in.w sprawie uzyskania stopnia awansu, oceny nauczyciela i innych) Na bieżąco

Akty prawne.
Notatki.

2. Posługiwanie się przepisami systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w pracy nauczyciela. Analiza i gromadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem szkoły ( statut szkoły, regulamin)
Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Uczestnictwo w radach pedagogicznych.
Praca w komisjach powoływanych w szkole.
Udział w pracach komisji konkursowych w świetlicy. Cały okres stażu. Listy obecności. Regulaminy konkursów. Protokoły.
Zatwierdzam do realizacji:…………………………………………. …………………………………………….
data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.